slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KOJE PowerPoint Presentation
Download Presentation
KOJE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

KOJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

KOJE. II.SUSRET PRIJEVOZNIKA H O K-e. Tema: OPTEREĆENJE VOZILA: Izvanredni prijevozi; Prijevoz rasutih tereta;. Obrtničke sportske igre. 3) ODGOVORNOST ZA OPTEREĆENJE VOZILA. Opterećivanje vozila i sigurnosti prometa na cestama; (atest)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

KOJE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ii susret prijevoznika h o k e
II.SUSRET PRIJEVOZNIKA H O K-e

Tema:

 • OPTEREĆENJE VOZILA:
  • Izvanredni prijevozi;
  • Prijevoz rasutih tereta;

Obrtničke sportske igre

3 odgovornost za optere enje vozila
3) ODGOVORNOST ZA OPTEREĆENJE VOZILA
 • Opterećivanje vozila i sigurnosti prometa na cestama; (atest)
 • Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama propisana najveća dopuštena masa vozila i dozvoljena osovinska opterećenja;
 • Za kršenje ovih odredbi (pretovar) predviđene su, vrlo visoke novčane kazne, oduzimanje stečene dobiti i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti, ako su prekršaji istovjetni i ponavljaju se.
4 zakon o sigurnosti prometa na cestama lanak 154
4)Zakon o sigurnosti prometa na cestama članak 154.
 • Stavak (1)
  • Vozilo u prometu na cesti ne smije se opteretiti iznad najvećedopuštene mase ili dopuštenoga osovinskog opterećenja, utvrđenih posebnim propisom (Pravilnik)
  • ili preko najveće dopuštene mase, kao niti preko dopuštenoga osovinskog opterećenja upisanog u prometnu dozvolu (atest)
  • ili preko mogućnosti koje dopuštaju osobine ceste utvrđene prometnim znakom.
5 pravilnik o registraciji i ozna avanju vozila
5) Pravilnik o registraciji i označavanju vozila
 • Na registarskim pločicama za vozila koja ne odgovaraju propisanim uvjetima glede dimenzija (duljina, širina, visina) odnosno čija je najveća dopuštena masa veća od propisane, odnosno koja premašuju dopuštena osovinska opterećenja, otisnute brojke i slova crvene su boje (članak 13. stavak 4. Pravilnika o registraciji i označavanju vozila)
6 pravilnik o izvanrednom prijevozu
6) Pravilnik o izvanrednom prijevozu

Članak 2.

 • (1) Prijevoz vozilima koja sama ili zajedno s teretom premašuju propisane dimenzije ili ukupnu masu, odnosno propisana osovinska opterećenja, smatra se izvanrednim prijevozom.

Članak 3.

 • Prijevoz vozilima iz članka 2. ovoga Pravilnika može se obaviti samo na temelju dozvole za izvanredni prijevoz.
 • Dakle i vozila kojima vlastita težina ili dimenzije premašuju dopuštene veličine a mogu se samostalno kretati javnim cestama, smatraju se izvanrednim prijevozom ( razne dizalice i ostali radni strojevi)
7 pravilnik o izvanrednom prijevozu
7) Pravilnik o izvanrednom prijevozu
 • Vozila iz članka 154. stavak 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kada je u prometnu dozvolu upisana najveća dopuštena masa i dopušteno osovinsko opterećenje nose registarske oznake na kojima su brojke i slova crvene boje. (članak 13. stavak 4. Pravilnik o registraciji i označavanju vozila)
 • Vozila u prometu na javnim cestama oznaćena crvenim tablicama mogu se opteretiti do veličina upisanih u prometnu dozvolu, ali se taj prijevoz smatra sukladno članku 2. stavak 1. Pravilnika o izvanrednom prijevozu izvanrednim prijevozom, za njega je potrebno pribaviti dozvolu za izvanredni prijevoz i platiti naknadu za korištenje javne ceste.
8 zakon o sigurnosti prometa na cestama lanak 154
8)Zakon o sigurnosti prometa na cestama članak 154.
 • Stavak (3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka dopušteno je odstupanje do 3% najveće dopuštene mase i dopuštenoga osovinskog opterećenja utvrđenih posebnim propisom, odnosno preko najveće dopuštene mase i dopuštenoga osovinskog opterećenja upisanih u prometnu dozvolu, odnosno preko mogućnosti koje dopuštaju osobine ceste utvrđene prometnim znakom, uz uvjet da, zbog karakteristika tereta i drugih opravdanih okolnosti, na mjestu utovara nije bilo moguće utvrditi točnu masu tereta, ali se takav prijevoz i dalje smatra izvanrednim.
9 zakon o prijevozu u cestovnom prometu izvanredni prijevoz lanak 84 stavak 1
9)Zakon o prijevozu u cestovnom prometu - Izvanredni prijevoz (članak 84. stavak 1.)
 • (1) Izvanredni prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu obavlja se na temelju ovoga Zakona i drugih propisa
 • Ovdje imamo jedan primjer ”3% tolerantnog“ postupka Zakon o sigurnosti prometa na cestama članak 154.

Podnosi se prigovor koji glasi:

 • Poštovani,

Dana 28.02.2009 godine vozilo registarske oznake XY 070 Z / YX 071 W u vlasništvu X TRANSPORTA, kažnjeno je novčanom kaznom od 1000,00 kuna za prekršaj iz zakona o sigurnosti prometa na cestama – NN 67/08 prema članku 236 OPĆIH ODREDBA st. 1,3,7 zbog premašivanja najveće dopuštene mase vozila. Vozilo je stavljeno na vagu i najveća dopuštena masa premašena je za 1 tonu.

slide10
Prema članku 154 TERET NA VOZILU st. 3 Zakona o sigurnosti prometa na cestama – NN 67/08 piše da je dopušteno odstupanje do 3 % najveće dopuštene mase ukoliko na mjestu utovara nije bilo moguće utvrditi točnu masu tereta.
 • Stoga vas molimo da obavijestite nadležne granične službe koje obavljaju operativne poslove mjerenja da se ne drže strogo ČLANKA 236. OPĆIH ODREDBA zakona o sigurnosti prometa na cestama – NN 67/08, već da primjene i stavke iz članka 154. TERET NA VOZILU zakona o sigurnosti prometa na cestama – NN 67/08.
 • Na ovaj prigovor uslijedio je odgovor:
slide11
REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO FINANCIJA

CARINSKA UPRAVA

SREDIŠNJI URED

Služba za carinski sustav i procedure

KLASA: 413-01/09-01/169

URBROJ: 513-02-1240/1-09-2

Zagreb, 17. ožujak 2009.

Predmet: Primjena prekršajnih odredbi Zakona

o sigurnosti prometa na cestama

- odgovor, daje se

Poštovani,

Dana 11. ožujka 2009. godine u Središnjem uredu Carinske uprave zaprimljen je Vaš podnesak u kojem se navodi da je tvrtka "X transporti“ kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 kuna zbog počinjenja prekršaja iz članka 236. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, br. 67/08) zbog premašivanja najveće dopuštene mase vozila.

slide12
Također, predmetnim podneskom se ističe da je, sukladno odredbi članka 154. navedenog zakona, dopušteno odstupanje do 3% najveće dopuštene mase uz uvjet da na mjestu utovara nije bilo moguće utvrditi točnu masu tereta te se stoga predlaže da Središnji ured Carinske uprave obavijesti granične carinske ispostave, koje obavljaju operativne poslove mjerenja najveće dopuštene mase vozila, da se strogo ne pridržavaju odredbe članka 236. Zakona o sigurnosti prometa na cestama već da, također, primjene i odredbe članka 154. istog Zakona.
 • Vezano uz sadržaj predmetnog podneska, Središnji ured Carinske uprave očituje se kako slijedi:
 • Iz sadržaja Vašeg pisanog obraćanja Središnjem uredu Carinske uprave proizlazi da je tvrtka „X transporti“ provođenjem prekršajnog postupka oglašena krivom zbog počinjenja prekršajnog djela iz članka 236. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
slide13
Pri tome osobito treba voditi računa da prekršajne postupke za prekršajna djela iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama provede Prekršajni sudovi temeljem optužnog prijedloga podnesenog od strane za to nadležnih tijela (sukladno odredbi članka 4. navedenog zakona, nadzor nad vozilima u pogledu najveće dopuštene mase, dimenzija i osovinskog opterećenja i posebnih uvjeta iz posebnih propisa obavljaju inspektori cestovnog prometa te policijski službenici) s time da je carinska služba, u slučaju da svojim neposrednim radnjama i opažanjima utvrdi postojanje osnova sumnje da je počinjen prekršaj iz navedenog zakona, dužna navedenim nadležnim tijelima, koji su izričito ovlašteni za provedbu nadzora nad primjenom propisa čije kršenje ima obilježja predmetnog prekršaja, podnijeti prijavu, odnosno obavijesti o izvršenom prekršaju.
slide14
Prebacivanje nadležnosti;
 • Iz naznačenog proizlazi da carinska služba, u odnosu na provedu prekršajnog postupka za prekršajna djela iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, ne ostvaruje procesnu funkciju niti prekršajnog progona niti suđenja.
 • S obzirom na navedeno utvrđenje, u pogledu uvodno naznačenog traženja iz Vašeg podneska u cijelosti Vas upućujemo na nadležna državna tijela ovlaštena za neposrednu provedbu nadzora nad zakonitom i pravilnom primjenom odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koja su ujedno ovlaštenici za podnošenje optužnih prijedloga u svojstvu ovlaštenog tužitelja, kao i za provedbu odredbi Prekršajnog zakona („Narodne novine“, br. 107/07) u vezi sa izdavanjem prekršajnog naloga, te provedbu postupka naplate novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja, to jeste Upravu prometne inspekcije Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te ministarstvo nadležno za unutarnje poslove.

(potpis)

10 zakon o sigurnosti prometa na cestama lanak 154
10)Zakon o sigurnosti prometa na cestama članak 154.
 • Odgovornost za opterećenje

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba obrtnik ako postupi suprotno odredbama ovoga članka.(5) Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi ako postupi suprotno odredbama ovoga članka.(6) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno odredbama ovoga članka.

slide16

11) U kaznenim mjerama nisu obuhvaćeni svi koji su odgovorni za opterećivanje vozila iznad dopuštenih veličina. Treba dodati stavak sedam, koji glasi;

 • (7) Pravnim ili fizičkim osobama iz članka 154. stavka 4., stavka 5. i stavka 6. smatraju se svi sudionici koji su sudjelovali u izvršenju i organizaciji prijevoza a posebno:
   • 1) izvršilac prijevoza (prijevoznik)
   • 2) organizator prijevoza (špediter )
   • 3) isporučilac robe – tereta (proizvođač ili posrednik)
   • 4) izvršilac utovara robe (tereta)
   • 5) organizator utovara (ako postoji)
   • *6) odgovorni vozač vozila kojim se teret prevozi
 • Ovako sročen tekst članka 154. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama djelovao bi apsolutno preventivno i gotovo onemogućio izvršenje pretovara, u smislu Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama.
12 pravilnik o izvanrednom prijevozu
12) Pravilnik o izvanrednom prijevozu
 • I. OPČE ODREDBE Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način obavljanja izvanrednog prijevoza te uvjeti i postupak izdavanja dozvole za izvanredni prijevoz u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu. Članak 2.

 • (1) Prijevoz vozilima koja sama ili zajedno s teretom premašuju propisane dimenzije ili ukupnu masu, odnosno propisana osovinska opterećenja, smatra se izvanrednim prijevozom.

Članak 3.

 • Prijevoz vozilima iz članka 2. ovoga Pravilnika može se obaviti samo na temelju dozvole za izvanredni prijevoz.
13 pravilnik o izvanrednom prijevozu

13) Pravilnik o izvanrednom prijevozu

Članak 4. stavak 1. alineja 1.

Dozvola za izvanredni prijevoz (u daljnjem tekstu dozvola) može se izdati:

– ako je vozilo ili teret konstrukcijski nedjeljiv na način da jednostavnom demontažom dijelova vozila ili tereta nije moguće uskladiti ukupnu masu, osovinska opterećenja ili dimenzije s propisanim iznosima ili ograničenjima označenim prometnim znakom za javnu cestu ili njezin dio, odnosno ako prijevoz vozila ili tereta nije moguće u cijelosti obaviti drugim prijevoznim sredstvom, ili ako su troškovi organizacije i izvršenja prijevoza drugim prijevoznim sredstvima složeni i nerazmjerno visoki,

14 pravilnik o izvanrednom prijevozu

14) Pravilnik o izvanrednom prijevozu

Članak 4. stavak 1. alineja 2.

– za prijevoz djeljivih tereta domaćem prijevozniku kada obavlja međunarodni cestovni prijevoz, te sa teretom ulazi u Republiku Hrvatsku

Sa kakvim to dijeljivim teretom iz kojih zemalja i iz kojeg razloga „domaći” prijevoznik ulazi u Republiku Hrvatsku vozilom koje je opterećeno preko dopuštenih veličina za više od 3%, zbog čega bi mu bila potrebna dozvola ?

Dali se ova odredba odnosi na šljunak, zemlju, minerale i na druge ne pakovane građevinske i druge materijale koji se prevoze u rasutom stanju (rinfuzi) ili ih isključuje a odnosi se samo na prijevoz pakovane (paletizirane) robe, proizvoda, poluproizvoda odosno sirovine. (ne zna se)

15 pravilnik o izvanrednom prijevozu

15) Pravilnik o izvanrednom prijevozu

Članak 4. stavak 1. alineja 3.

– u drugim hitnim slučajevima kada to zahtijevaju izvanredne okolnosti i racionalnost prijevoza, ako je pri izvršenju istog moguće osigurati nužne uvjete u pogledu zaštite cesta, te sigurnosti i protočnosti prometa

Ova odredba potpuno je bez smisla, nema logike. - Hitnost prijevoza ne određuje dali će prijevoz biti izvanredan ili ne, već teret koji se prevozi. - Izvanredne okolnosti ne podrazumijevaju obaveznu potrebu za izvanrednim prijevozom.- Racionalnost prijevoza određena je alinejom 1 stavak 1. ovog članka.

16 pravilnik o izvanrednom prijevozu

16) Pravilnik o izvanrednom prijevozu

Članak 4. stavak 2.

(2) Dozvola nije potrebna za izvanredne prijevoze kod kojih ukupna masa i/ili osovinsko opterećenje premašuju dopuštene veličine do maksimalno 3%, uz uvjet da, zbog karakteristika tereta i drugih opravdanih okolnosti, na mjestu utovara nije bilo moguće utvrditi točnu težinu tereta.

Dali je takav prijevoz prekršaj, zbog ne plaćene naknade za prekomjernu uporabu javne ceste.

Gdje i na temelju čega je prijevoznik odnosno vozač mogao platiti naknadu za ceste ako na mjestu utovara nije bilo moguće utvrditi točnu težinu tereta. Zbog čega je ovaj puta naplačena kazna ? Zbog ne plačene naknade, pretovara ili prijevoza bez dozvole

17 pravilnik o izvanrednom prijevozu

17) pravilnik o izvanrednom prijevozu

Temeljno je pitanje, dali se prijevoz građevinskog materijala kao što je: šljunak, pijesak, kameni agregati, zemlja i ostali rastresiti materijali koji se prevoze ne pakovani (rinfuza) mogu u unutarnjem prijevozu obavljati kao izvanredni prijevozi.

Članak 9.stavak 1. i 2.

(1) Dozvola se izdaje za svaki izvanredni prijevoz posebno.(2) Prijevoznik može odustati od izvanrednog prijevoza, samo prije vremena početka obavljanja izvanrednog prijevoza utvrđenog u dozvoli.

Znači li to da bi prijevoznik za pet “tura” šljunka dnevno vadio pet dozvola za izvanredni prijevoz i svako odustajanje od njega prijavljivao prije vremena upisanog u dozvoli kao početak prijevoza, i tako za svaki kamion ?

18 pravilnik o izvanrednom prijevozu

18) Pravilnik o izvanrednom prijevozu

Članak 9. stavak 3. i 4.

(3) Davatelj dozvole utvrđuje vrijeme polaska i vrijeme potrebno za obavljanje izvanrednog prijevoza, uz dopuštenu toleranciju u dolasku od najviše 20% od vremena stvarno potrebnog za obavljanje izvanrednog prijevoza, procjenjujući pritom duljinu prijevoznog puta i optimalnu brzinu izvanrednog prijevoza.(4) Izmjena vremena polaska izvanrednog prijevoza može se izvršiti samo uz pisanu suglasnost davatelja dozvole.

Ni ovi stavci ne daju domaćem građevinskom prijevozu nikakve šanse da se obavlja kao izvanredni prijevoz.

19 pravilnik o izvanrednom prijevozu

19) Pravilnik o izvanrednom prijevozu

Članak 10.

(1) Iznimno od odredbe članka 9. stavak 1. ovoga Pravilnika, može se izdati mjesečna dozvola za vozilo ili skup vozila koje zbog svojih karakteristika ima značajke izvanrednog prijevoza, jer ima ugrađene uređaje ili opremu za obavljanje radova, pa mu je zbog toga najveća dopuštena masa izjednačena s masom vozila i/ili premašuje dopušteno osovinsko opterećenje i/ili dopuštene dimenzije (npr. dizalica i sl.), a registrirano je kao »radno vozilo«.

Samo radna vozila mogu dobiti dozvolu za izvanredni prijevoz na čak mjesec dana iako ona ne prevoze ništa, osim sebe.

A ovako je u Evropi !

prilagodba hrvatskih zakona evropskima
Ovo je primjerak Njemačke dozvole za izvanredne prijevoze izdane prijevozniku 19.01.2009. i vrijedi od 27.02.2009. do 26.02.2012.

Dozvola je izdana za prijevoz Trafokotlova, građevinskih strojeva + privrednih strojeva.

Vrijedi za sve autoceste, državne i pokrajinske ceste u Njemačkoj za neograničen broj prijevoza.

PRILAGODBA HRVATSKIH ZAKONA EVROPSKIMA
prilagodba hrvatskih zakona evropskima1
Austrijska dozvola izdana je na godinu dana i vrijedila je od 05.09.2007. do 05.09.2008. godine

Dozvola je naravno vrijedila za više prijevoza ne djeljivih tereta u toku godine, a kao mogući tereti navedeni su građevinski strojevi, metalne konstrukcije i ostali strojevi.

Dozvola je izdana za skup vozila vučno tegljač 18.000 kg. i prikolica 33.000 kg.

Ukupno najveća dopuštena masa skupa vozila 51.000 kilograma.

PRILAGODBA HRVATSKIH ZAKONA EVROPSKIMA
prilagodba hrvatskih zakona evropskima2
Ovdje imamo i presliku Dozvole za izvanredni prijevoz po javnim cestama izdanu u nama susjednoj Sloveniji, dozvola je također izdana na vrijeme od jedne godine.

Dozvola važi od 10.11.2008. do 09.11.2009. godine

Niti u jednoj od ovih zemalja ne može se dobiti dozvola za izvanredni prijevoz rasutih (djeljivih) tereta, bez obzira na koju su najveću dopuštenu masu vozila, ista registrirana.

PRILAGODBA HRVATSKIH ZAKONA EVROPSKIMA
23 pravilnik o tehni kim uvjetima vozila u prometu na cestama
23) Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama
 • Troosovinsko motorno vozilo………………… 25 t*
 • *odnosno 26 tona ako je pogonska osovina opremljena duplim gumama i zračnim ogibljenje ili ogibljenjem koje se priznaje kao ekvivalentno unutar EU.
 • Četveroosovinsko motorno vozilo………………31 t**
 • ** odnosno 32 tone ako je pogonska osovina opremljena duplim gumama i zračnim ogibljenje ili ogibljenjem koje se priznaje kao ekvivalentno unutar EU.
 • Pravilnik o prekomjernoj uporabi javnih cesta ukinut je, on je jedini omogućavao prijevoz rasutih tereta (šljunak, zemlja, kameni agregati i ostalo) u veličinama koje su upisane u prometnu dozvolu a veće su od pravilnikom dopuštenih, uz uvjet da se plati naknada za prekomjernu uporabu javne ceste.
24 pravilnik o tehni kim uvjetima vozila u prometu na cestama
24) Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama
 • Prema sada važećim odredbama Zakona i Pravilnika nema realnih mogućnosti za prijevoz rasutih (djeljivih) tereta u količinama većim od pravilnikom dozvoljenih.
 • Cijene prijevoza moraju se kalkulirati na temelju dozvoljenog opterećenja vozila (pretovara nema).
 • Kao gorivo novija vozila mogu koristiti samo EURO-DIZEL (lož-ulje i plavi dizel otpada)
 • Radno vrijeme vozača, Zakono radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu.
27 isje ak iz izlaganja sa i susreta prijevoznika hok a
27) Isječak iz izlaganja sa I. Susreta prijevoznika HOK-a
 • » kiper « vozila s tri osovine teška su oko 11 t. (» masa vozila «) a nosivost = 14 t. ukupno 25 t.
 • » kiper « vozila s četiri osovine teška su oko 13 t. (» masa vozila «) nosivost = 18 t. ukupno 31 t.
 • Cijene prijevoza za 1/ t-km: uzete su prema važećem cjeniku jedne od vodećih tvrtki u niskogradnji.
 • Udaljenost – troosovinsko vozilo – prosječna potrošnja goriva
 • - na 6 km. = 4,31 kn. po t. x 14 t. nosivosti = 60,34 kn. = 40 / 100 = 24,96 kn.
 • - na 12 km. = 7,00 kn. po t. x 14 t. nosivosti = 98,00 kn. = 40 / 100 = 49,92 kn.
 • - na 25 km. = 12,82 kn. po t. x 14 t. nosivosti = 179,48 kn. = 40 / 100 = 104,00 kn.
 • - na 50 km. = 22,08 kn. po t. x 14 t. nosivosti = 309,12 kn. = 40 / 100 = 208,00 kn.
 • cijena goriva premašuje 59 % ostvarenog prometa 646,94 kn. 386,88 kn.
 • gorivo je uračunato bez PDV-a po 5,22 kn. za 1 litru, cijene prijevoza također bez PDV-a
 • Udaljenost - četveroosovinsko vozilo – prosječna potrošnja goriva
 • - na 6 km. = 4,31 kn. po t. x 18 t. nosivost = 77,58 kn. = 40 / 100 = 24,96 kn.
 • - na 12 km. = 7,00 kn. po t. x 18 t. nosivosti = 126,00 kn. = 40 / 100 = 49,92 kn.
 • - na 25 km. = 12,82 kn. po t. x 18 t. nosivosti = 230,76 kn. = 40 / 100 = 104,00 kn.
 • - na 50 km. = 22,08 kn. po t. x 18 t. nosivosti = 397,44 kn. = 40 / 100 = 208,00 kn.
 • cijena goriva premašuje 46 % ostvarenog prometa 831,78 kn. 386,88 kn.
28 pravilnik o tehni kim uvjetima vozila u prometu na cestama totalni prekr aj
28) Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama + ( totalni prekršaj )
 • Trenutačno se u Zadru priprema prijevoz preko dva milijuna m3 kamena na relaciji kamenolom Zapužani – Galženica za izgradnju luke. Pregovara se za 22 kilometra 0,75 kuna po tona/kilometru. Kalkulacija se temelji na procjeni da 1 m3 kamena, obzirom na rastresitost teži oko 1.600 kg, pa će : 16 m3 x 1.600 kg. = 25.600 kg. Na 22 kilometra bilo bi to: 25.60 t. x 0,75 kuna = 19,20 x 22 = 422,40 kuna po turi. Dnevno se planira prevesti sedam tura, uvjeti za vožnju su relativno dobri. 7 x 44 km. = 308 km. Prosječnom brzinom 50/km na sat = 6 sati vožnje + 0,5 pauza + 7 x 0,20 utovar – istovar, sve skupa oko 9 sati. Ukupno 7 x 422,40 = 2.950,80
 • Gorivo 40 L/100 km = oko 120 L x 5,38 kn = 645,60 bilo bi to jako dobro, gorivo je oko 25 % prometa. Ostaje 2.305,20
 • Dali se ovo može ostvariti, što će reći zakon ?
30 pravilnik o tehni kim uvjetima vozila u prometu na cestama po pravilniku
30) Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama = ( po pravilniku )
 • Ista priča odrađena prema Pravilniku, dva milijuna m3 kamena na relaciji kamenolom Zapužani – Galženica za izgradnju luke. Pregovara se za 22 kilometra 0,75 kuna po tona/kilometru. Kalkulacija se temelji na procjeni da 1 m3 kamena obzirom na rasutost teži oko 1.600 kilograma, pa će: 11 m3 x 1.600 kg. = 17.600 kg. Na 22 kilometra bilo bi: 17.60 t. x 0,75 kuna = 13,20 x 22 = 290,40 kuna po turi. Dnevno se planira prevesti sedam tura, uvjeti za vožnju su relativno dobri. 7 x 44 km. = 308 km. Prosječnom brzinom 50/km na sat = 6 sati vožnje + 0,5 pauza + 7 x 0,20 utovar – istovar, sve skupa oko 9 sati. Ukupno 7 x 290,40 = 2.032,80
 • Gorivo 40 L/100 km = oko 120 L x 5,38 kn = 645,60 i ovo bi bilo dobro, gorivo je oko 32 % prometa. Ostaje 1.387,20
 • Vozilo četiri osovine teži oko 14.000,00 kg.
 • Ali i tu se javljaju posrednici
zaklju ak
Zaključak
 • Tražiti od nadležnih Ministarstava hitno usklađivanje Zakona i Pravilnika kojima je regulirana djelatnost prijevoza u cestovnom prometu.
 • Nedopustivo je da jedan zakon propisuje tolerancije i iznimke a po drugom se prijevoznike za te iste slučajeve kažnjava.
 • Smatramo da je nužno izmijeniti, dopuniti ili ukinuti pojedine odredbe koje unose nejasnoće u primjeni istih i štetno djeluju na ukupnu djelatnost prijevoza u cestovnom prometu.
 • Krajnje je vrijeme da se u djelatnost prijevoza uvede red i disciplina, tako da djelatnost dobije svoju pravu vrijednost a prijevoznici realne cijene prijevoza.
primjedbe i prijedlozi
Primjedbe i prijedlozi
 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama članak 154.
 • Prijedlog br.1. – članak 154. dodati stavak sedam, koji glasi;

(7) Pravnim ili fizičkim osobama iz članka 154. stavak 4., 5. i

stavak 6. smatraju se svi sudionici koji su sudjelovali u izvršenju

i organizaciji prijevoza a posebno:

   • 1) izvršilac prijevoza ( prijevoznik)
   • 2) organizator prijevoza (špediter i drugi)
   • 3) isporučilac robe (tereta)
   • 4) izvršilac utovara robe (tereta)
   • 5) organizator utovara (ako postoji)
   • *6) odgovorni vozač vozila kojim se teret prevozi
 • Obrazloženje:
 • Ovako sročen tekst članka 154. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama djelovao bi apsolutno preventivno i gotovo onemogućio izvršenje pretovara, u smislu Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama.
primjedbe i prijedlozi1
Primjedbe i prijedlozi
 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama članak 154. stavak 1.
 • Prijedlog br. 2. – članku 154. stavak 1. dodati pod stavak, koji glasi;
 • – kada je najveća dopuštena masa upisana u prometnu dozvolu veća od utvrđene posebnim propisom, i vozilo je opterećeno sukladno upisanim vrijednostima, takav se prijevoz smatra izvanrednim prijevozom i za njega je potrebna dozvola za izvanredni prijevoz.
 • Obrazloženje:
 • Ovakvom opaskom ili novim stavkom riješile bi se sve dileme oko toga, tko gdje i kako može u prometu na javnim cestama koristiti vozila označena crvenim registarskim oznakama, kada je u prometnoj dozvoli tih vozila upisana najveća dopuštena masa veća od utvrđene posebnim propisom.
primjedbe i prijedlozi2
Primjedbe i prijedlozi
 • Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, članak 84.
 • Prijedlog br. 3. – članak 84. dodati stavak devet, koji glasi;
 • (9) odredbe članka 84. stavak 7. i 8. ne odnose se na vozila kod kojih ukupna masa i/ili osovinsko opterećenje ne premašuju dopuštene veličine za više od 3 % najveće dopuštene mase vozila uz uvjet da, zbog karakteristika tereta i drugih opravdanih okolnosti, na mjestu utovara nije bilo moguće utvrditi točnu težinu tereta, sukladno članku 4. stavak 2. Pravilnika o izvanrednom prijevozu.

Obrazloženje:

 • Članak 84. stavak 1. (1) Izvanredni prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu obavlja se na temelju ovoga Zakona i drugih propisa.
 • Članak 4. stavak 2. (2) Dozvola nije potrebna za izvanredne prijevoze kod kojih ukupna masa i/ili osovinsko opterećenje premašuju dopuštene veličine do maksimalno 3%, uz uvjet da, zbog karakteristika tereta i drugih opravdanih okolnosti, na mjestu utovara nije bilo moguće utvrditi točnu težinu tereta.
primjedbe i prijedlozi3
Primjedbe i prijedlozi

Pravilnik o izvanrednom prijevozu

 • Prijedlog br. 4.– članak 4. stavak 1. brisati alineju 2
 • Obrazloženje:
 • Alineja 2 potiče domaćeg prijevoznika da u Republiku

Hrvatsku ulazi vozilom opterećenim djeljivim teretom više od 3% pa makar to činio i neposredno prije granice. Prema stavku 2. ovog članka dozvola nije potrebna za izvanredne prijevoza kod kojih dopuštene veličine ne prelaze pod određenim okolnostima 3% ukupne mase.

primjedbe i prijedlozi4
Primjedbe i prijedlozi
 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama
 • Prijedlog br. 5.
 • Prijevoze s iznimkom iz članka 154. stavka 3. ovog Zakona, ne bi trebalo smatrati izvanrednim prijevozom, za njih se ne bi trebala plaćati naknada za prekomjernu uporabu javnih cesta, ne bi se smjeli smatrati prekršajem i kažnjavati, jer inače nema govora o iznimci i toleranciji 3 %.
slide42
ZAHVALJUJEM SE NA POZORNOSTI

MOLIM VAS DA POSTAVITE PITANJA

IZNESETE SVOJE MIŠLJENJE

DADETE PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE

ZAKLJUCKA PO OVOJ TEMI

HVALA