tvar kme a vlastnosti met dy na jeho vyjadrenie kub kovanie vy a en ch stromov a ich ast l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TVAR KMEŇA, VLASTNOSTI, METÓDY NA JEHO VYJADRENIE, KUBÍKOVANIE VYŤAŽENÝCH STROMOV A ICH ČASTÍ PowerPoint Presentation
Download Presentation
TVAR KMEŇA, VLASTNOSTI, METÓDY NA JEHO VYJADRENIE, KUBÍKOVANIE VYŤAŽENÝCH STROMOV A ICH ČASTÍ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

TVAR KMEŇA, VLASTNOSTI, METÓDY NA JEHO VYJADRENIE, KUBÍKOVANIE VYŤAŽENÝCH STROMOV A ICH ČASTÍ - PowerPoint PPT Presentation


  • 269 Views
  • Uploaded on

TVAR KMEŇA, VLASTNOSTI, METÓDY NA JEHO VYJADRENIE, KUBÍKOVANIE VYŤAŽENÝCH STROMOV A ICH ČASTÍ. Priečny prierez kmeňa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TVAR KMEŇA, VLASTNOSTI, METÓDY NA JEHO VYJADRENIE, KUBÍKOVANIE VYŤAŽENÝCH STROMOV A ICH ČASTÍ' - chipo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tvar kme a vlastnosti met dy na jeho vyjadrenie kub kovanie vy a en ch stromov a ich ast
TVAR KMEŇA, VLASTNOSTI, METÓDY NA JEHO VYJADRENIE, KUBÍKOVANIE VYŤAŽENÝCH STROMOV A ICH ČASTÍ

Priečny prierez kmeňa

  • nepravidelný tvar, oválny, eliptický, viac alebo menej rozdielny od kruhu v dôsledku rôznej tvorby hrúbkového prírastku vplyvom rôznych faktorov – drevina, vek, tvar koruny, sklon terénu atď.,
slide2
plocha priečneho prierezu Q sa pre praktické potreby nahrádza kruhovou základňoug

z jednej hrúbky z dvoch na seba kolmých

hrúbok d1, d2

  • rozdiely g1 voči Qaž 20-30 %, rozdiely gavoči Q až 3x menšie
pozd ny prierez kme a morfologick krivka
Pozdĺžny prierez kmeňa – morfologická krivka
  • Morfologická krivka ohraničuje povrch kmeňa, svojou rotáciou okolo osi kmeňa vytvára jeho plášť, v spodnej časti má konvexný priebeh, v strednej konkávny. Jej tvar je premenlivý v závislosti od dreviny, postavenia stromu v poraste, veku, rozdielnej tvorby hrúbkového prírastku po dĺžke kmeňa
charakteristiky k vyjadreniu pozd neho tvaru kme a
CHARAKTERISTIKY K VYJADRENIU POZDĹŽNEHO TVARU KMEŇA

Kmeňové profily – udávajú hrúbku kmeňa di v 2 m odstupoch od päty až po jeho vrchol pre stromy o určitej hrúbke d1,3 a výške h

slide5
Tvarové kvocienty– pomerné čísla udávajúce pomery hrúbok v určitých relatívnych vzdialenostiach od päty stromu (v ¼, ½, ¾ výšky stromu k hrúbke
slide6
Tvarové rady – vyjadrujú hodnoty hrúbok (v %) v rôznych výškach vzhľadom k hrúbke zvolenej za základ porovnávania rovnajúcej sa 100%. Udávajúrelatívne zmenšovanie hrúbky kmeňa od päty smerom k vrcholu.
slide7
Nepravé tvarové rady

Číselne popisujú priebeh morfologickej krivky, závisia od rozmerov stromu, pretože miesta merania hrúbok sú fixné, kmene rovnakého tvaru, ale rôznej výšky majú hodnoty ki rozdielne, preto sa nehodia na porovnávanie tvaru kmeňov rôznych stromov

slide8
Pravé tvarové rady

Všeobecnejšie charakterizujú tvar kmeňa, nezávisia od rozmerov stromu, kmene rovnakého tvaru s rôznou hrúbkou d1,3 a výškou h majú rovnaké hodnoty k0,1, hodia sa na porovnávacie účely

slide9
Zbiehavosť kmeňa (výrezu)

Udáva pokles hrúbky na 1 m dĺžky kmeňa v cm.m-1

slide10
Štíhlostný koeficient

Charakterizuje pomer medzi výškou stromu h a hrúbkou d1,3

Je indikátorom stability stromov a porastov, spravidla nadobúda menšie hodnoty ako 1, čím je jeho hodnota väčšia, tým sú stromy a porasty menej stabilné

slide11
Výtvarnica – je bezrozmerná dendrometrická veličina charakaterizujúca plnodrevnosť kmeňa

Redukčné číslo (f < 1), ktorým keď prenásobíme objem valca, dostaneme objem stromu.

slide13
Výtvarnica absolútna(fo) – vzťahuje sa na gona päte kmeňa, ktorá je v dôsledku nábehov nepravidelná.

Výtvarnica pravá(f0,1) – zrovnávacia kruhová základňa je v 1/10 h, t.j.g0,1, svojouhodnotou vyjadruje tvar kmeňa, nezávisí od rozmerov stromu, preto sa nehodí k praktickému určovaniu objemov stromov,pretože polohad0,1=> g0,1by sa musela zisťovať pre každý strom osobitne

slide14
Výtvarnica nepravá(f1,3)– vzťahuje sa na g1,3, závisí od tvaru kmeňa a výšky stromu, najviac sa používa, pretože hrúbka d1,3 je jednoznačne fixovaná.

Hlavné faktory, ktoré ju ovplyvňujú, sú drevina, hrúbka, výška

slide15
Priemerné hodnoty nepravej výtvarnice hrubiny b.k. v podmienkach SR

sm 0,41 – 0,44 bk 0,45 – 0,47

bo 0,39 – 0,40 db 0,38 – 0,40

jd 0,43 – 0,47 hb 0,36 – 0,42

slide19
Valec r = 0

Paraboloid r = 1

Kužeľ r = 2

(Základný vzťah pre rôzne varianty kubíkovacích vzorcov na princípe sterometrie podľa toho, či sa gx meria na báze kmeňa, ½ L, v ľubovoľnej vzdialenosti od päty stromu)

slide20
Fyzikálne metódy

Xylometrická metóda– teleso ponorené do tekutiny vytlačí také množstvo, ktoré sa rovná jeho objemu

Hydrostatická – Archimedov zákon

Metóda objemovej hmotnosti

Q –skutočná hmotnosť drev.

R – hmotnosť v kg.m-3

(jd – 1000 kg.m-3, sm – 740 kg.m-3, bk – 1010 kg.m-3, db – 1060 kg.m-3) v surovom stave

slide22
Huberova metóda podľa sekcií

v = v1 + v2 + ... vn-1 + vn

v = L´ . (g1 + g2 + ... gn-1) + vn

vn = 1/3 gk . h

slide25
Huberova metóda– objem guľatiny z výrezov zo spodnej časti kmeňa podhodnocuje (-4 %), z hornej časti nadhodnocuje (+5 %), v strednej časti sú diferencie ±1%, celkovo podhodnocuje -1 -1,5 %.

Smalianova metóda– objem guľatiny nadhodnocuje z výrezov zo spodnej časti kmeňa

kub kovanie gu atiny v lesn ckej praxi
KUBÍKOVANIE GUĽATINY V LESNÍCKEJ PRAXI

Jednoduchá Huberova metóda

L, d1/2 g1/2 V = g1/2 . L

– L, – pásma, metrovky, nadmiera 1 % z L, najviac 10 cm, pri výrezoch dlhších ako 6 m 1,5 % z L najviac 15 cm, nadmiera sa nezapočítava do L,

slide27
– d1/2 – kovové priemrky (mm), do 19 cm jedna hrúbka, d1/2≥ 20 cm priemer dvoch na seba kolmých meraní, d1/2 sa zaokrúhľuje na celé cm (0,5 a väčšie nahor),

– kubíkovacie tabuľky udávajúce objem guľatiny b.k. podľa hrúbky meranej s kôrou (dk = f(dsk); t.j. hrúbka kôry je v nich zohľadnená ako funkcia hrúbky s kôrou)

(vo väčšine krajín Európy, hlavne západnej sa hrúbky d1/2 zaokrúhľujú nadol a aplikujú sa paušálne zrážky dvojnásobnej hrúbky kôry).

slide28
Metóda vychádzajúca z hrúbky na tenšom konci výrezu

– vtedy, keď d1/2 nie je prístupná

– odmeria sa hrúbka na tenšom konci b.k.

Korsuňove kubíkovacie tabuľky b.k.

Sú menej presné, pretože jedna hrúbka na tenšom konci nemôže dobre charakterizovať stereometrický tvar kmeňa.

kub kovanie r oviny
Kubíkovanie žrďoviny
  • sortiment prebierkového typu, ktorý má 1 m od hrubšieho konca s kôrou najviac 13 cm,
  • kubíkovacie tabuľky sú zostavené pre výpočet objemu 100 kusov žrdí (7-13 cm) podľa tried, pričom každá trieda je definovaná hrúbkou s kôrou a dĺžkou
slide31
Kubíkovanie rovnaného dreva

– prm (1x1x1 m) – priestorový meter

– prevodové čísla sa používajú na prevod

prm na m3, je to číslo menšie ako 1, ktoré

udáva objem dreva v m3 v 1 prm, závisia

od dreviny, hrúbky, počtu kusov

Palivo Ihl. List.

Neodkôrnené 0,64 0,54

Odkôrnené 0,68 0,60