Gramatický tvar a morfematická štruktúra slova - PowerPoint PPT Presentation

isha
gramatick tvar a morfematick trukt ra slova n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gramatický tvar a morfematická štruktúra slova PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gramatický tvar a morfematická štruktúra slova

play fullscreen
1 / 38
Download Presentation
Gramatický tvar a morfematická štruktúra slova
489 Views
Download Presentation

Gramatický tvar a morfematická štruktúra slova

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gramatický tvar a morfematická štruktúra slova seminár Úvod do štúdia jazyka 6. november 2012

 2. Teória jazykového znaku pojem zvukový obraz

 3. signifié signifiant

 4. Jazyk ako systém znakov má tiež dve roviny • 1. Zvuková rovina • 1.1 segmentálny podsystém • 1.2_________________ • 2. _______________ 2.1 lexikálny podsystém • 2.2 gramatický podsystém • 2.2.1 morfologický podsystém • 2.2.2 _________ podsystém

 5. Jazyk ako systém znakov má tiež dve roviny • 1. Zvuková rovina • 1.1 segmentálny podsystém • 1.2 suprasegmentálny podsystém • 2. Významová rovina • 2.1 lexikálny podsystém • 2.2 gramatický podsystém • 2.2.1 morfologický podsystém • 2.2.2 syntaktický podsystém

 6. O čom budeme hovoriť • gramatický tvar • morféma

 7. 1. Gramatický tvar

 8. voda • voda vody • vody vôd • vode vodám • vodu vody • o vode vodách • vodou vodami

 9. vod-a vod-y • vod-y vôd-0 • vod-e vod-ám • vod-u vod-y • o vod-e vod-ách • vod-ou vod-ami

 10. skákať • skáčem • skáčeš • skáče • skáčeme • skáčete • skáču

 11. skáče-m • skáče-š • skáče-0 • skáče-me • skáče-te • skáč-u

 12. Gramatický tvar • formálne obmeny toho istého slova • formálny prostriedok na vyjadrenie gramatických významov • pozostáva z: • tvarotvorného základu (TZ) • nositeľ lexikálneho významu • tvarotvorného formantu (TF) • nositeľ gramatických významov • hranica medzi TZ a TF • morfologický švík • je vyznačený hláskovými zmenami v TZ alebo v TF

 13. plot -- na plot-e; t/ť hruda - o hrud-e; d/ď ľan -- v ľan-e; n/ň posol -- posl-i; l/ľ TZ sa mení pod vplyvom TF regresívna zmena pekný -- taliansky dlaniam -- sieťam o ženách -- o bájkach cudzí -- svieži TF sa mení pod vplyvom TZ zmena progresívna Morfologický švík

 14. med • medový • medovka • medovník • medovnikár • medovnikársky • medovnikárstvo

 15. med-0 • med-ov-ý • med-ov-k-a • med-ov-ník-0 • med-ov-nik-ár-0 • med-ov-nik-ár-sk-y • med-ov-nik-ár-stv-o • segmenty gramatických tvarov segmenty hornín morfematika ako geológia jazyka

 16. gramatické tvary možno segmentovať až na minimálne segmenty • vydelené segmenty sú nositeľom významu alebo funkcie

 17. Najmenšie jednotky GT, ktoré sú nositeľom významu sú morfémy Najmenšie jednotky GT, ktoré sú nositeľom funkcie sú submorfémy morféma – morfologický atóm

 18. 2. Typy morfém

 19. koreňové derivačné modifikačné gramatické interfixy infixy morfémysubmorfémy

 20. morfémy • Bilaterálne jednotky • obsah aj formu • Vo vzťahu obsahu a formy morfémy môžu nastať tieto krajné prípady: • Prázdna morféma • Nie je nositeľom nijakého významu ani funkcie • smiať sa, stať sa, čudovať sa, brieždiť sa • Nulová morféma • povedal-0, prišli-0, človek-0, dážď-0 • Rozštiepená morféma • derivačná morféma po oboch stranách koreňovej morfémy • ná-mest-ie, vý-sln-ie, ná-ruč-ie, po-sp-a-ť si

 21. Koreňová morféma • Morféma, ktorá je nositeľkou lexikálneho významu • Funkcia • niesť základnú sémantickú informáciu • chod-ec, chod-i-ť, chod-b-a, chod-i-dl-o • chlad-0, chlad-iac-i, chlad-nič-k-a • or-a-ť, or-n-ý, or-n-ic-a • d-a-ť, m-a-ť, t-á

 22. les-o-park-0 spol-u-cest-u-j-úc-i tm-av-o-červen-ý sneh-o-biel-y lom-i-kam-eň-0 kost-i-hoj-0 koreňové morfémy v kompozitách Koreňové morfémy v zložených slovách

 23. Derivačné morfémy • Najmenšia jednotka, ktorá je nositeľkou slovotvorného významu • funkcia • tvoriť nové lexikálne jednotky • systemizovať lexémy v rámci slovnej zásoby

 24. Typy: • prefixálne • sufixálne • postfixálne • konfixálne • reflexívne

 25. Prefix morféma pred koreňovou morfémou • za- • vy- • pri- • na- • pod- lepiť • ob- • pre- • roz- • z- • v- Daniel Hevier: Smiechuliak

 26. teror-ist-a kano-ist-a internet-ist-a sex-tur-ist-a public-ist-a štat-ist-a orient-al-ist-a psych-oš-0 drichm-oš-0 sp-acht-oš-0 čap-t-oš-0 ni-kt-oš-0 gajd-oš-0 kam-oš-0 Sufixmorféma za koreňovou morfémou a pred gramatickou morfémou

 27. Konfixálne (rozštiepené) • vznikajú kombináciou predchádzajúcich typov • hub-a • ná-hub-ok-0 • mest-o • ná-mest-ie • sp-a-ť • po-sp-a-ť si

 28. Postfix • Derivačná morféma, ktorá sa nepripája ku koreňovej morféme, ale nachádza sa až po gramatickej morféme • č-o-si • ktor-ý-si • ak-ý-si

 29. Reflexívne derivačné morfémy sa, si • objaviť – objaviť sa • vážiť – vážiť si • hodiť – hodiť sa • volať – volať sa • predstaviť – predstaviť si

 30. Funkcia nevytvára nové slovo, ale modifikujegramatický tvar toho istého slova Stupňovanie prídavných mien/prísloviek nov-ý nov-š-í naj-nov-š-í Zápor slovesa čít-a-m ne-čít-a-m Slovesný vid o-bal-i-ť o-baľ-ov-a-ť za-bod-n-ú-ť za-bod-áv-a-ť z-večer-i-ť sa z-večer-iev-a-ť sa u-kry-ť u-krý-v-a-ť Modifikačné morfémy

 31. Gramatická morféma • Funkcia • nositeľka gramatického významu • Relačné • chlap-ovi, hovorí-m • Formové • -ť, -vš, -n-/-t-, -úc/-iac/-ac, -l • Kongruenčné • 0, -a, -o, -i • Kondicionálová • by

 32. cvičenia

 33. písať • zapísať • zapisovať • zapisovateľ • zapisovateľka • zapisovateľkin

 34. pís-a-ť • za-pís-a-ť • za-pis-ov-a-ť • za-pis-ov-a-teľ-0 • za-pis-ov-a-teľ-k-a • za-pis-ov-a-teľ-k-in-0

 35. vráta • vrátka • vrátnik • vrátnička • vrátničkin • vrátničkinho

 36. vrát-a • vrát-k-a • vrát-nik-0 • vrát-nič-k-a • vrát-nič-k-in-0 • vrát-nič-k-in-ho

 37. ryba rybka rybička rybárovi rybárka rybárskemu rybárstvo rybník rybničný rybí rybací rybolov

 38. ryb-a ryb-k-a ryb-ič-k-a ryb-ár-ovi ryb-ár-k-a ryb-ár-sk-emu ryb-ár-stv-o ryb-ník-0 ryb-nič-n-ý ryb-í ryb-ac-í ryb-o-lov-0