slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EROL ÖZTÜRK- ORDU İLİ KHB MALİ HİZMETLER BAŞKANI PowerPoint Presentation
Download Presentation
EROL ÖZTÜRK- ORDU İLİ KHB MALİ HİZMETLER BAŞKANI

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 70
Download Presentation

EROL ÖZTÜRK- ORDU İLİ KHB MALİ HİZMETLER BAŞKANI - PowerPoint PPT Presentation

chione
276 Views
Download Presentation

EROL ÖZTÜRK- ORDU İLİ KHB MALİ HİZMETLER BAŞKANI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARDA KONTROL, MUAYENE VE ÖDEME İŞLEMLERİ İLEKDV TEVKİFATI UYGULAMASI EROL ÖZTÜRK- ORDU İLİ KHB MALİ HİZMETLER BAŞKANI ANTALYA MART 2014

 2. SUNUM PLANI A- KONTROL (DENETİM) VE MUAYENE KABUL İŞLEMLERİ B- ÖDEME BELGELERİ VE İŞLEMLERİ C- KDV TEVKİFATI UYGULAMASI

 3. A- KONTROL (DENETİM) VE MUAYENE KABUL İŞLEMLERİ

 4. Hatırlatmalar • TKHK Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 34 üncü maddesinde belirtilen yetki devri hususunda getirilen sınırlama sadece 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak satınalma işlemleri ile ilgili bir sınırlamadır. • Merkezi olarak satın alınmasında fayda görülen mal ve hizmet alımlarına ait ödemeler, bedeli her bir sağlık tesisinin kendi bütçesinden karşılanmak üzere Genel Sekreterlik veya ilgili sağlık tesisi ölçeğinde yapılabilir. • Genel Sekreter tarafından uygun görülmesi halinde kontrol ve muayene kabul ile ödeme işlemleri ilgili sağlık tesisince de yürütülebilir. Bu durumda, Genel Sekreterlik tarafından yapılan alımların ihale dokümanlarında ve sözleşmelerinde konuyla ilgili hükümlere yer verilmesi gerekir.

 5. Hatırlatmalar • Başhekim ve kamu hastaneleri birliklerinde görevli avukatlara ihale komisyonu, muayene kabul komisyonu ve kontrol teşkilatı başkanlığı veya üyeliği, Yetki ve görevi verilemez. • Bir işin ihale komisyonunda yer alan görevli, o işin muayene kabul komisyonunda veya kontrol teşkilatında da yer alabilir. • İşin denetiminde bulunan kontrol teşkilatı üyeleri, muayene ve kabul komisyonlarında üye olarak görev alamaz. Diğer yandan, kontrol teşkilatı üyelerinin muayene ve kabul komisyonu ile birlikte işyerinde, işyeri öngörülmeyen işlerde ise sözleşmesinde işin kabulü için belirlenen yerde hazır bulunması zorunludur.

 6. Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerininKanuni Dayanağı • 4734 sayılı Kanunun 27-y maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 7-p ve 11 inci maddelerinde Muayene ve kabul işlemlerine değinilmiştir. 4734 sayılı KİK’ nın 53 üncü maddesine dayanılarak 19.12.2002 tarih ve 24968 sayılı Resmi Gazetede Hizmet ve Mal alımları Muayene Kabul Yönetmelikleri, Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve Danışmanlık Hizmeti Muayene Kabul Yönetmelikleri yayımlanmıştır. • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemek amacıyla EK-8 Hizmet İşleri Genel Şartnamesi Yayımlanmıştır. • Muayene ve Kabul İşlemlerinde 4735 sayılı Kanunun cevap veremediği hususlar Borçlar Kanunu hükümleriyle sonuçlandırılabilir. Borçlar Kanununun 218, 219, 221, 359 ve 362 nci maddelerinde muayene ve kabul işlemleri ile ilgili düzenlemelere yer verilmiştir.

 7. Kontrol Teşkilatı ve Yetkileri Kontrol Teşkilatı (Kontrollük): İdare tarafından, işlerin denetimi için idare içinden görevlendirilmiş bir kişi veya bir komisyonu ve/veya idare dışından bu işleri yapmak üzere görevlendirilen gerçek veya tüzel kişi veya kişileri ifade eder. Sözleşmeye bağlanan her türlü yapım ve hizmet işi, idare tarafından görevlendirilen kontrol teşkilatının denetimi altında, yüklenici tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir. Yüklenici, bütün işleri kontrol teşkilatının sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapmak zorundadır.

 8. Kontrol Teşkilatı ve Yetkileri Kontrol teşkilatının yetkileri sözleşmede belirtilir. Sözleşmede aksine bir hüküm yoksa kontrol teşkilatı; işlerin yürütülmesiyle ilgili olarak her türlü denetim, malzeme, işlerin ve sözleşmesinde onaya sunulması gerektiği belirtilen yüklenici personelinin onay veya reddi, ödeme miktarlarının tespiti, işlerin düzeltilmesi ve sözleşmenin gereklerinin yerine getirilmesi konusunda talimat vermeye ve uygulamaya yetkili olup, fesih, tasfiye, süre uzatımı, iş artışı, iş eksilişi, kabul, yüklenici nam ve hesabına iş yaptırma ve alt yüklenicileri onaylama hususlarında ise idareye görüş bildirir.

 9. Kontrol Teşkilatı ve Yetkileri Yapım işlerinde ve hizmet alımlarında idare tarafından ön inceleme yapılmadan muayene ve kabul işlemine geçilmez. İdare adına yüklenicinin idareye sunduğu bütün işlerin ön incelemesini kontrol teşkilatları yapar. Kontrol teşkilatının ön incelemede yapması gereken en önemli tespit, işlerin kabule hazır olup olmadığının belirlenmesidir.

 10. Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşler Yüklenici projelerde ve işe ilişkin diğer teknik dokümanda, kendiliğinden hiç bir değişiklik yapamaz. Boyutları, kullanma şekli ve durumu proje ve şartnamelere uymayan, kötü ve kusurlu oldukları tespit edilen işleri, yüklenici, kontrol teşkilatının talimatı üzerine, belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya bozup yeniden yapmak zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

 11. Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşler Yüklenici tarafından proje ve şartnameden farklı olarak önerilen işler, ancak teknik ve sanat kurallarına ve istenen özelliklere uygun ve mevcudundan daha iyi özelliklere sahip olduğu kontrol teşkilatı tarafından onaylanması halinde kabul edilebilir. Ancak bu takdirde yüklenici, ilave bedel isteyemez. Kontrol teşkilatı, sözleşme dokümanında belirtilen özelliklerden daha iyi özelliklere sahip olması ve yüklenicinin kabul etmesi koşuluyla işe ilişkin herhangi bir değişiklik talebinde bulunabilir.

 12. İşin Süresi ve Uzatılması İhale edilen işin, sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp kabule elverişli bir durumda teslim edilmesi esastır. Yüklenici bu esasa herhangi bir şekilde uymazsa sözleşmede gösterilen cezalar uygulanır. Hizmet işleri genel şartnamesinde öngörülen diğer haller saklı kalmak kaydıyla, 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesindeki hükümler çerçevesinde sözleşmesinde belirtilen ve sorumluluğu yükleniciye ait olmayan zorunlu gecikme nedenlerinin doğuşunda, durum idarece incelenerek işi engelleyici nedenlere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre gecikmeyi karşılayacak kadar uzatılır. Yüklenici, sürenin uzatılmasını gerektiren nedenlerin ortaya çıkışından başlamak üzere yirmi (20) gün içinde, olayların ayrıntılarını ve sonuçlarını ve iş süresinin ne kadar uzatılması gerektiğini, uzatılacak sürenin belirlenmesi o anda mümkün değilse bunun nedenlerini belirten bir yazı ile idareye başvuracak ve durumun açıklık kazanmasından sonra istediği süre uzatımını da ayrı bir yazı ile derhal bildirecektir.

 13. İşin Süresi ve Uzatılması İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin olarak Hizmet İşeri Genel Şartnamesinde ve sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerini, yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer tesliminin, projelerin ve iş programının onaylanmasının, izin, ruhsat ve olurların gecikmesi, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple işin süresi içinde bitirilmesinin mümkün olmaması halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli kaldırmaya gücünün yetmemesi kaydıyla, yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması halinde, durum idarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre gereği kadar uzatılır.

 14. Muayene Komisyonu ve Yetkileri Muayene ve Kabul İşlemleri: Sözleşmede belirlenen ve hizmetlerin tamamının yahut herhangi bir kısmının idarece teslim alındıktan sonra yürütülmesi gereken işlemleri ifade eder. Muayene ve kabul komisyonu, kurulduğu tarihten itibaren, on (10) günü geçmemek üzere idarece belirlenen süre içinde işyerine, işyeri öngörülmeyen işlerde ise sözleşmesinde işin kabulü için belirlenen yere giderek yüklenici tarafından gerçekleştirilen işleri Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 44 - 49 uncu maddelerine göre inceler, muayene eder ve işin niteliğinin ihtiyaç göstermesi halinde gerekli gördüğü kısımların incelemesini ve gerekli görürse işletme ve çalışma deneylerini yapar. Kabule engel bir durum bulunmadığı taktirde, işin kabulünü yapar.

 15. Muayene Komisyonu ve Yetkileri Kabul komisyonu tarafından, yüklenici veya vekili ile birlikte, yapılacak muayene ve incelemeden sonra işin durumu uygun görüldüğü takdirde bir kabul tutanağı düzenlenir ve bunu yüklenici veya vekili de imzalar. Kabul komisyonu işin kabulüne ilişkin kusur ve eksikliklerin varlığını tespit ederse, gördüğü kusur ve eksikliklerin dökümünü gösterir bir liste düzenler ve bunların giderilmesi için gerekli olan süreyi belirler. Kabul işlemleri sırasında sözleşmeye göre gerekli görülen teknik deneyler, istek halinde yüklenici tarafından yapılır veya yaptırılır.

 16. Muayene ve Kabul Hizmetlerinde Temel İlkeler

 17. Muayene ve Kabul Komisyonları

 18. Muayene ve Kabul Komisyonları

 19. Muayene ve Kabul Komisyonları • Mal alımlarında ara denetimi gerçekleştiren personel muayene kabul komisyonlarında görevlendirilebilir. Ancak, muayene ve kabul komisyonlarında görevlendirilen personelin tamamı ara denetimi gerçekleştiren personelden oluşturulamaz.

 20. Muayenede Aranılacak Hususalar • Muayene ve kabul işlemlerinde aranılacak hususlar, ihale dokümanında yani idari ve teknik şartnamelerde istenilen hususlar ile ihale dokümanının eki olan alım esas numunelerinde istenilen özelliklerdir.

 21. Muayenede Aranılacak Hususalar

 22. Muayene Kabul Esnasında İstenecek Belgeler

 23. Kabul aşamasında tespit edilen hatalar

 24. İşyerinin Yükleniciye Teslimi İşyerinin yükleniciye teslimi, sözleşme veya eklerinde belirtilen esaslara göre yapılır. İşyeri, işin özelliğine göre yükleniciye kısımlar halinde de teslim edilebilir. İşin yapılacağı yerin yükleniciye tesliminde gecikme olması halinde bu gecikme işin bir kısmının veya tamamının zamanında bitirilmesini etkilerse işin süresi, gecikmeyi karşılayacak şekilde işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır. Yüklenici bu nedenle sözleşme bedelinin artırılmasını veya sözleşmede öngörülenler dışında kendisine bir ödemede bulunulmasını isteyemez.

 25. Hangi Hallerde Kısmi Kabul Yapılır? (Değişik fıkra 16/7/2011-27996 R.G./43. md.) İşin kısımlar halinde ve değişik zamanlarda tamamlanacağı sözleşmede öngörülmüşse, tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli olan kısımlar için, idarenin isteği üzerine ve işin bütününün kabulünün yapıldığı anlamına gelmemek şartıyla genel şartnamenin 44 üncü madde hükümlerine uygun olarak kısmi kabul yapılabilir. Ancak, sözleşme konusu hizmetin, aynı işin tekrarı şeklinde gerçekleştirildiği yemek, temizlik, güvenlik ve personel taşıma gibi süreklilik arz eden hizmet işlerinde kısmi kabul yapılamaz. Sözleşmede belirlenen tarihte, işin tamamlandığının tespit edilebilmesi ve kabul işleminin yapılabilmesi için yüklenicinin idareye zamanında başvurması gereklidir.

 26. Yüklenicinin Başvuruda Bulunmaması Halinde Kabul Tutanağı Düzenlenebilir mi? Yüklenici başvurusunda gecikmiş olur veyahut işi süresinde kabule elverişli duruma getiremezse, sözleşmeye göre işin bitmesi gereken tarihte kontrol teşkilatı veya idarece görevlendirilecek iki eleman tarafından iş, yerinde incelenerek o günkü durum bir tutanakla tespit edilir. Bu inceleme sırasında yüklenicinin veya vekilinin de hazır bulunması gereklidir. Yükleniciye yapılacak tebligata rağmen kendisi veya vekili gelmezse kontrol teşkilatı veya idare bu incelemeyi tek taraflı olarak yapar ve düzenlenen tutanakta bu husus belirtilir. Yapılan işte kusur ve eksikliklerin bulunması halinde, bunların giderilmesi için belirlenen sürenin sonunda, yüklenici bulunsun veya bulunmasın, durum kontrol teşkilatı tarafından düzenlenecek bir tutanakla tespit edilir.

 27. B- ÖDEME BELGELERİ VE İŞLEMLERİ

 28. Tanımlar a)Harcama Birimi: Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan Kurum birimini (Genel Sekreterlik veya İlgili Sağlık Tesisini), b)Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini (Genel Sekreter veya Yetki Devri Yaptığı Sağlık Tesisi Yöneticilerini), c)Gerçekleştirme görevlisi: Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürüten görevlileri (Mali Hizmetler Başkanı veya İdari ve Mali İşler Müdürünü),

 29. Tanımlar d)Ön malî kontrol: İdarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; Kurumun bütçesi, bütçe tertibi, kullanabilir ödenek tutarı, harcama programı, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontrolünü, e)Harcama Talimatı: İdare adına geçici veya kesin olarak bir giderin yapılabilmesi için giderin tertibini, konusunu, gerekçesini, hukuki dayanaklarını, tutarını, kullanılabilir ödeneğini gösteren ve ita amirinin adı-soyadı, unvanı ve imzasını taşıyan belgeyi, f)İhale Onay/veya Onay Belgesi : Kamu ihale mevzuatında belirtilen; - İhale suretiyle yapılacak alımlarda kullanılmak üzere standart form olarak düzenlenen ihale onay belgelerini, - Diğer alımlarda kullanılan, alım konusu işin nev’i, niteliği, miktarı, yaklaşık maliyeti, kullanılabilir ödeneği, alımda kullanılacak usulü, avans verilecekse şartları gösterilen ve alım yetkilisinin imzasını taşıyan belgeyi,

 30. Genel Esaslar -1 • Ödeme belgeleri harcama yetkililerince belirlenen gerçekleştirme görevlisi tarafından düzenlenir ve ekine giderin çeşidine veya ön ödemenin şekline göre Yönetmelikte belirlenmiş olan gerçekleştirme belgeleri bağlanır. • 5018 sayılı Kanunun 32 nci maddesi hükmüne göre kamu idarelerince bütçeden bir giderin yapılabilmesi harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, bütçe tertibi ile gerçekleştirme usulü ve gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır.

 31. Genel Esaslar -2 • 5018 sayılı Kanuna göre harcama yetkilisi tarafından verilen harcama talimatı, kamu ihale mevzuatına göre ihale yetkilisi tarafından imzalanan ihale onay belgesi ya da onay belgesi özellikleri itibarıyla aynı nitelikte belgelerdir. • Bu nedenle bütçeden yapılacak bir giderin ödenmesinde gider çeşidine ve alım şekline göre Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtildiği şekilde harcama talimatı, ihale onay belgesi ya da onay belgesinden yalnızca birinin düzenlenmesi yeterlidir.

 32. Genel Esaslar -3 • Alım şekli veya tutarı ne olursa olsun, düzenlenen faturanın ihale komisyonu veya mevzuatları gereğince bu maksatla görevlendirilmiş kurullarca onaylanması gerekmez. • Fatura ve fatura yerine geçen belgeler ile düzenlenme şekilleri, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229-237 nci maddelerinde açıklanmıştır. • Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerince bütçeden yapılacak giderlerin kesin olarak ödenmesinde ve ön ödemelerin mahsubunda; 30 Aralık 2006 tarihli ve 26392 sayılı 3. Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği eki (1/A, 1/B) örnek numaralı Ödeme Emri Belgesi, bu idarelerin bütçe içi veya bütçe dışı avans veya kredi şeklinde yapacakları ön ödemelerde ise anılan Yönetmelik eki 2 örnek numaralı Muhasebe İşlem Fişi ödeme belgesi olarak düzenlenecektir.

 33. Genel Esaslar -4 (DHBY-Değişik : 6/3/2004 – 25394 R.G.) İhale veya doğrudan temin usulüyle yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ödemelerde; Onay belgesinin ve yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetvelinin, ihale komisyonu kararının, doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılan alımlarda piyasa fiyat araştırması tutanağının, sözleşmenin ve Muhasebat Genel Müdürlüğünce gerekli görülen diğer belgeleri kapsayan taahhüt dosyasının, ödemeden önce veya ilk hakedişle birlikte biri asıl diğeri onaylı suret olmak üzere iki nüsha olarak saymanlıklara verilmesi esastır.

 34. Genel Esaslar -4 (DHBY-Değişik : 6/3/2004 – 25394 R.G.) Kamu ihale mevzuatına göre yapılan işlerde, bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde sayılan belgelerden başka, işin özelliğine göre aşağıda belirtilen belgeler de ödeme belgesine bağlanır. Söz konusu belgelerin onaylı birer nüshaları saymanlıkta saklanan taahhüt dosyalarına eklenmek üzere ayrıca alınır. 1- Sözleşmelerin devri halinde devir sözleşmesi, 2- Süre uzatımı verilmesi halinde, buna ilişkin karar ve onay, 3- Kesin kabul farklarının ödenmesinde kesin hesap belgeleri, 4- Yapım işlerinde sözleşmede öngörülmeyen iş artışının zorunlu hale gelmesi ve bu artışın müteahhidine yaptırılması halinde buna ilişkin onay belgesi ve yaklaşık maliyet hesap cetveli, ek kesin teminata ilişkin belge.

 35. Mal ve Hizmet Alımlarında Ödeme Emri Belgesi EkindeYer Alması Gereken Bazı Belgeler • İhale veya doğrudan temin usulüyle yapılan danışmanlık, araştırma ve geliştirme, muhasebe, anket, temizlik, tarımsal mücadele, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, koruma ve güvenlik, etüt ve proje, harita ve kadastro, plân, imar uygulama, basım ve yayım, fotoğraf, film, bilgisayar yazılım alımları ve benzeri hizmet alımları ile mal alımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde; • Onay veya İhale Onay Belgesi veya İta Amiri Onay Belgesi • Taahhüt Dosyası, • Fatura, • Kontrol Teşkilatı Tutanağı (Kabul Teklif Belgesi) • Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı (Kabul Tutanağı) • Hakediş Raporu • Ayniyat tesellüm makbuzu Not:Alımı tek merkezde, teslimi taşrada yapılan mal ve malzeme bedellerinin ödenmesinde, birimlerin teslim aldıklarına ilişkin tesellüm belgelerine dayanılarak merkezce düzenlenen ayniyat tesellüm makbuzu ödeme belgesine bağlanır.

 36. Hakediş Ödeme Usulleri

 37. Asgari Ücret Fiyat Farkı Uygulamaları 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak fiyat farklarına ilişkin yeni esaslar 31.08.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve 29.11.2013 tarihi itibari ile de yürürlüğe girmiştir. Söz konusu esaslar ve yapılan değişiklikler 29.11.2013 tarihinden itibaren ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler için geçerli olup, bu tarihten önce ilan veya duyurusu yapılan ihaleler ile sözleşmeye bağlanan işlerde 24.12.2002 tarihli ve 2002/5037 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan fiyat farkı kararnamesine göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 38. Asgari Ücret Fiyat Farkı Uygulamaları

 39. Muhasebeleştirme Gün Süresi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde muhasebeleştirme gün süresi, muayene kabul tarihinden itibaren ilgili ödemenin muhasebe kayıtlarına alınma tarihi arasında geçen süreyi, Muayene gerektirmeyen işlerde ise fatura tarihinden itibaren ilgili ödemenin muhasebe kayıtlarına alınma tarihi arasında geçen süreyi ifade eder. Kamu Hastane Birlikleri açsından bu sürenin kısa veya uzun olması mali verimlilik göstergelerine etki eder.

 40. C- KDV TEVKİFATI

 41. KDV Tevkifatı İle İlgili Mevzuat • 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu • 14/04/2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 117 sıra nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği • Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Web sitesinde (www.gib.gov.tr) yayımlanan Özelgeler • Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Web sitesinde (www.gib.gov.tr) yayımlanan Sirküler (63 Sıra nolu) Sağlık İl Müdürlüğü

 42. KDV Tevkifatı ve Türleri • KDV Tevkifatı, İşlem bedeli (teslim/hizmet) üzerinden hesaplanan verginin, işlemi yapanlar tarafından değil bu işlemlere muhatap olanlar tarafından kısmen veya tamamen sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmesidir. • Tam tevkifat, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından beyan edilip ödenmesi; • Kısmi tevkifat, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin MB’nca belirlenen kısmının, işleme muhatap olan alıcılar tarafından, diğer kısmının ise işlemi yapan tarafından beyan edilip ödenmesidir. Sağlık İl Müdürlüğü

 43. Tevkifat Uygulamasında Sınır • 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 3.4.1.2. maddesine göre; • Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’ yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır. • Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV Tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamayacak, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılacaktır. • Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arz ettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılacaktır. Sağlık İl Müdürlüğü

 44. KDV Tevkifatı Uygulama Esasları • Tevkifat, genel bütçeli idareler hariç, işlemin yapıldığı dönemde 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilir. • İşleme ait fatura veya benzeri belge izleyen ay içinde düzenlense dahi sorumlu sıfatıyla beyan, işlemin vuku bulduğu dönemin beyan süresi içinde yapılır. • Kısmi tevkifat uygulamasında satıcının mükellef sıfatıyla 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edeceği kısım da aynı dönemde beyan edilecektir. • Hizmet işlemlerinde, hizmetin ayın sonunda tamamlanması halinde de fatura izleyen ayda düzenlense dahi bu şekilde işlem yapılacaktır. • İşlem bedelinin ödenmemesi, işleme ait faturanın süresinde düzenlenmemesi, alıcıya geç gelmesi veya hiç gelmemesi tevkifatın vergiyi doğuran olayın meydana geldiği süre içinde sorumlu tarafından beyan edilmesine engel değildir. Sağlık İl Müdürlüğü

 45. KDV Tevkifatı Uygulama Esasları • 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa(RG: 24/12/2003-25326) ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşların tevkifat uygulaması kapsamındaki alımlarına ait bedellerin, genel bütçe ödenekleri dışındaki bir kaynaktan karşılanması halinde tevkif edilen KDV, söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilecek ve ödenecektir. • Tevkif edilen KDV'nin tamamı beyan edilir ve ödenir. • Alıcının KDV mükellefi olması ve tevkifat uygulanan teslim veya hizmeti indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacak olması halinde, 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen vergi 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılır. • İndirimin dayanağı 2 No.lu KDV beyannamesidir. Fatura ve benzeri belgeye müstenit olması şart değildir. • Kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin; • Satıcı tarafından beyan edilecek kısmı, takvim yılı aşılmamak şartıyla işleme ait fatura veya benzeri belgenin defterlere kaydedildiği döneme ilişkin olarak verilmesi gereken, • Sorumlu sıfatıyla beyan edilen kısmı ise 2 No.lu KDV Beyannamesinin verildiği ay içinde verilmesi gereken, 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılır. Sağlık İl Müdürlüğü

 46. Beyan Sorumluluğu Kime Aittir? KDV Tevkifatı ihtiyari bir uygulama olmayıp, Maliye Bakanlığınca tevkifat uygulaması kapsamına alınan işlemlerde alıcılar tarafındantam veya kısmi tevkifat yapılması zorunludur. Sağlık İl Müdürlüğü

 47. Beyan Şekli Nasıldır? Satıcı Alıcı (KDV Tevkifatı) Fatura 2 Nolu KDV Beyanı 1 Nolu KDV Beyanı Sağlık İl Müdürlüğü Vergi Dairesi

 48. A- Tam Tevkifata Konu Mal ve Hizmet Alımları Aşağıdaki işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan katmadeğer vergisinin tamamı mal veya hizmetin ALICILARI tarafından tevkifata tabi tutulacaktır. Sağlık İl Müdürlüğü

 49. B- Kısmi Tevkifata Konu Mal ve Hizmet Alımları 1- TÜM KDV MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN TEVKİFAT YAPILACAK İŞLEMLER: 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 8’inci maddesinde sayılan tüm katma değer vergisi mükellefleri aşağıda belirtilen mal ve hizmet alımlarında bulunurken tabloda yer alan oranlarda tevkifat yapmak zorundadır. Sağlık İl Müdürlüğü

 50. B- Kısmi Tevkifata Konu Mal ve Hizmet Alımları Sağlık İl Müdürlüğü