status for kunnskapsl ftet n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Status for Kunnskapsløftet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Status for Kunnskapsløftet - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

Status for Kunnskapsløftet. Litt bakgrunn og historie Litt om styring og organisering Litt om læreplanene Litt om bransjens ønsker Litt om hva bransjen har fått så langt Litt om hva bransjen kranglet seg til Litt om hva bransjen mangler svar på Litt om hva bransjen nå skal gjøre.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Status for Kunnskapsløftet' - chin


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
status for kunnskapsl ftet

Status for Kunnskapsløftet

 • Litt bakgrunn og historie
 • Litt om styring og organisering
 • Litt om læreplanene
 • Litt om bransjens ønsker
 • Litt om hva bransjen har fått så langt
 • Litt om hva bransjen kranglet seg til
 • Litt om hva bransjen mangler svar på
 • Litt om hva bransjen nå skal gjøre

Opplæringskontorene for rørleggerfaget 20080522

bakgrunn
Bakgrunn

NOU 2002: 10

Førsteklasses fra første klasse

Forslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem av norsk grunnopplæring

Delutredning fra et utvalg oppnevnt ved kgl. res. 5. oktober 2001.

NOU 2003: 16

I første rekke

Forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle

Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon

av 5. oktober 2001

Avgitt til Utdannings- og forskningsdepartementet 5. juni 2003

Opplæringskontorene for rørleggerfaget 20080522

slide3

Bakgrunn

St.meld. nr. 30

(2003-2004)

Kultur for læring

Tilråding fra Utdannings- og forskningsdepartementet av 2. april 2004, godkjent i statsråd samme dag.

(Regjeringen Bondevik II)

Opplæringskontorene for rørleggerfaget 20080522

slide4

7.4 Tilbudsstrukturen i videregående opplæring

Departementets vurderinger

Tilbudsstrukturen må også i større grad enn i dag bidra til at arbeidslivet får den kompetansen det har behov for. Dette innebærer blant annet at strukturen må utformes slik at de som gjennomfører videregående opplæring, har nødvendig fagkompetanse innenfor den utdanningen de har gjennomført til at arbeidslivet vurderer dem som verdifull arbeidskraft, og at de har tilstrekkelig bred kompetanse, i faget og generelt, til å møte omstillinger i bedriften, i yrket og i arbeidsmarkedet. Dette hensynet må ivaretas ved å sikre at elever og lærlinger i løpet av videregående opplæring får tilstrekkelig grad av spesialisering i det yrket de har valgt, samtidig som de oppnår tilstrekkelig bred kompetanse. Arbeidslivets behov må også ivaretas på den måten at det utdannes nok arbeidstakere til å dekke behovet for arbeidskraft innenfor de forskjellige bransjer, fag og yrker. Det er også viktig at den delen av ungdomskullene som skal ta videre utdanning i fagskole, på høyskole eller universitet, er faglig kvalifisert for dette. Disse elevene må ha ervervet en kompetanse som gjør dem i stand til å gjennomføre utdanning på dette nivået, i Norge eller i utlandet.

Opplæringskontorene for rørleggerfaget 20080522

kunnskapsl ftet
Kunnskapsløftet
 • Demokrati og danning
 • Mening
 • Relevans
 • Helhet og sammenheng
 • Kompetanse - Praktisk arbeid
 • Differensiering – nivå og interesser
 • Samarbeid skole arbeidsliv – ulike læringsarenaer
 • Bredere utdanningsløp med økt vekt på de grunnleggende ferdigheter, og fleksibilitet i organisering og gjennomføring av undervisningen

Opplæringskontorene for rørleggerfaget 20080522

kunnskapsl ftet1
Kunnskapsløftet
 • Lokal frihet til valg av metoder i undervisningen
 • Sterk økning i lokal tilpassing av fagstoff
 • Fokus på målstyring og mestring av utvalgte faglige utfordringer
 • Fortsatt yrkesfaglig styring gjennom samarbeid med partene om rammer og krav
 • Individrettingen øker sterkt gjennom ”prosjekt til fordypning”

Krav til en omfattende kvalitetsoppfølging av

at kompetanseplattformen nås

Opplæringskontorene for rørleggerfaget 20080522

styrings og organisering
Styrings- og organisering

Kunnskapsdepartementet

Utdannings-direktoratet

(UDIR)

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY)

Partene, lærere, skoleeiere, to dept.

Faglige råd, et for hvert yrkesfaglige utdanningsprogram

Y-nemnder

Fagutvalg Opprettes av de faglige råd etter behov

Opplæringskontorene for rørleggerfaget 20080522

l replanene forskrifter
Læreplanene - forskrifter
 • Deltakelse fra partene – stramme rammer
 • Mange runder før ferdige, men ble de bedre?
 • Korte læreplaner – lite detaljerte i forhold til R94
 • Vg 3 fastsatt 19. mars
 • Kompetanseplattformene henger nå i luften
 • Dep og UDIR har i flere omganger forsikret at nødvendige endringer skal komme raskt

Opplæringskontorene for rørleggerfaget 20080522

hva nsket bransjen av kunnskapsl ftet
Hva ønsket bransjen av Kunnskapsløftet?
 • En bedre fagopplæring enn R94
 • Gode og styrende læreplaner basert på sluttkompetansen
 • Flere timer fag
 • Yrkesretting av fellesfag
 • Relevant yrkesteori
 • Fleksibilitet i gjennomføring av opplæringen
  • 0+4, 1+3 og 2+2
 • Justering i struktur
 • Nei til ”mappevurdering” som eksamensform
 • Gjeninnføre begrepet ”yrkesteori”
 • Eksamen i praksis og teori ved avslutning av Vg2
 • Eksamen i teori før svenneprøven

Opplæringskontorene for rørleggerfaget 20080522

hva fikk vi
Hva fikk vi?
 • En bredere (ikke bedre!) fagopplæring
 • Lite detaljerte læreplaner (forskrifter)
 • Færre (ikke flere!) timer fagspesifikk undervisning
 • Prosjekt til fordypning (ikke spesifikk yrkesretting av fellesfag)
 • Bred tverrfaglig teori
 • Ingen reelle valg av alternative løp (fylket bestemmer)
 • Kombinasjon av mappe- og sluttvurdering?
 • Yrkesteoribegrepet lagt dødt
 • Ingen teorieksamen ved avslutning av Vg2
 • Lite som tyder på en sluttevaluering i teori

Opplæringskontorene for rørleggerfaget 20080522

hva kranglet vi oss til
Hva kranglet vi oss til?
 • Utvidet læretid
 • Bedre samsvar mellom kompetanseplattform og læreplaner
 • Målrettet ”Prosjekt til fordypning”
 • Ivaretakelse av bransjenes egenart

Opplæringskontorene for rørleggerfaget 20080522

hva mangler vi svar p
Hva mangler vi svar på?
 • Teorieksamen Vg3
 • Eksamen Vg2, praktisk/teoretisk
 • 0+4, 1+3, 2+2:
  • Fleksible løp
  • Eksamen felles programfag her?
  • Innhold?
 • Kompetanseplattform og læreplan
 • Kryssløp (programfag, programområder)
 • Innhenting
 • Utsettelse av søknadsfrist som nå er 1. mars

(1/3 av skoleåret igjen)

 • Statistikk/dimensjonering/rådgivning
 • Status til kompetanseplattformen

Opplæringskontorene for rørleggerfaget 20080522

hva skal bransjen gj re n
Hva skal bransjen gjøre nå?
 • Styrke opplæringskontorene
 • Etablere opplæringskontor i Østfold
 • Opprettholde rekrutteringsinnsatsen
 • Utvikle relevant læremateriell
 • Kjøre hardere på alternative løp
 • Holde god kontakt med faglærerne
 • Stresse Udir og Dep på klare vedtak på ubesvarte spørsmål
 • Politisk lobbing på lokalplanet
 • Styrke kontakten mot skoler og bedrifter
 • Etablere virkemidler mot frafall og stryk

BNL engasjerer 2 personer i 20% stilling for oppfølging av Kunnskapsløftet (Arvid Søgård og Liv Ellen Espenes)

Opplæringskontorene for rørleggerfaget 20080522