levo a 31 05 2012 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Levoča, 31.05.2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Levoča, 31.05.2012 - PowerPoint PPT Presentation


  • 106 Views
  • Uploaded on

Levoča, 31.05.2012. Implementácia LEADER po roku 2013. Ing. Zuzana Schottertová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013. rozhodnutie Európskej komisie C(2007) 6164 zo 04. decembra 2007;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Levoča, 31.05.2012' - chiku


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
levo a 31 05 2012
Levoča, 31.05.2012

Implementácia LEADER po roku 2013

Ing. Zuzana Schottertová

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

program rozvoja vidieka sr 2007 2013
Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

rozhodnutie Európskej komisie C(2007) 6164 zo 04. decembra 2007;

program je harmonicky vyvážený a pokrýva rovnomerne celé územie SR;

hlavný dôraz sa kladie okrem investovania do poľnohospodárskej prvovýroby a spracovateľského priemyslu aj na podporu životného prostredia a znevýhodnených oblastí;

ďalej sa zameriava na zvyšovanie hospodárskej hodnoty lesov, vzdelávanie, pozemkové úpravy, diverzifikáciu poľnohospodárstva na iné činnosti a podporu pre rozvoj obcí;

po prvýkrát je v SR implementovaný aj prístup LEADER.

Celkový objem verejných finančných prostriedkov na sedemročné obdobie je 2 597 053 717 €

(EAFRD: 1 996 908 078 €, štátny rozpočet SR: 60 014 564€).

trukt ra programu rozvoja vidieka sr 2007 2013
Štruktúra Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

Os 3

Kvalita života vo

vidieckych oblastiach

a diverzifikácia

vidieckeho hospodárstva

Os 1

Zvýšenie

konkurencieschopnosti

poľnohospodárstva a

lesného hospodárstva

PRV SR 2007 – 2013

Os 4

Prístup LEADER

Os 2

Zlepšenie životného

prostredia a krajiny

zv enie konkurencieschopnosti po nohospod rstva a lesn ho hospod rstva
Zvýšenie konkurencieschopnostipoľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Celkový objem verejných finančných prostriedkov: 847 577 149 € (EAFRD: 628 241 695 €, štátny rozpočet SR: 219 335 454 €) = 30,7 %.

8 opatrení – najvýznamnejšie opatrenie je 121 Modernizácia fariem

Počet vyhlásených výziev: 13

Os 1

zlep enie ivotn ho prostredia a krajiny
Zlepšenie životnéhoprostredia a krajiny

Celkový objem verejných finančných prostriedkov: 1270 188 674 € (EAFRD: 1 007 199 039 €, štátny rozpočet SR: 262 989 635 €) = 48,9 %.

9 opatrení - najvýznamnejšie opatrenie je

211 Znevýhodnené oblasti – iné a

214 Agroenviroment

Os 2

kvalita ivota vo vidieckych oblastiach a diverzifik cia vidieckeho hospod rstva
Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva

Celkový objem verejných finančných prostriedkov: 343 956 872 € (EAFRD: 256 646 440 €, štátny rozpočet SR: 87 310 432 €) = 13,2 %.

Počet vyhlásených výziev: 10

Os 3

kvalita ivota vo vidieckych oblastiach a diverzifik cia vidieckeho hospod rstva1
Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva

6 opatrení:

311 Diverzifikácia smerom k nepoľn. činnostiam

313 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu časť A, časť B

331 Vzdelávanie a informovanie

321 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb; 2opatrenia: Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a Obnova a rozvoj obcí

341 Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie stratégií miestneho rozvoja

Os 3

realiz cia pr stupu leader
Realizácia prístupu LEADER

V rámci tejto osi je alokovaných 79,0 mil. €

z EAFRD určených pre slovenský program rozvoja vidieka = 3,04 %

Opatrenia:

413 Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia

421 Projekty spolupráce

431 Chod miestnej akčnej skupiny

Projekty v rámci týchto opatrení sa realizujú prostredníctvom opatrení osi 3 Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (okrem opatrenia 341).

Os 4

v ber miestnych ak n ch skup n mas
Výber miestnych akčných skupín (MAS)

I. Výzva: výberové kolo predkladania Integrovaných stratégií rozvoja územia v termíne od 1. 12. 2008 do 15. 12. 2008

Počet prijatých integrovaných stratégií rozvoja územia: 38

Počet neschválených integrovaných stratégií rozvoja územia: 23

Počet schválených integrovaných stratégií rozvoja územia: 15

II. Výzva: výberové kolo predkladania Integrovaných stratégií rozvoja územia v termíne od 1. 12. 2009 do 15. 12. 2009

Počet prijatých integrovaných stratégií rozvoja územia: 47

Počet neschválených integrovaných stratégií rozvoja územia: 33

Počet schválených integrovaných stratégií rozvoja územia: 14

Celkový počet schválených MAS v SR: 29

Os 4

implement cia projektov isr v r mci 29 mas opatrenie 413
Implementácia projektov ISRÚ v rámci 29 MAS/opatrenie 413

Os 4

  • Opatrenie 4.1 a 4.3: bolo prijatých 85 ŽoNFP v sume oprávnených výdavkov 34 695 250 €.
  • Z toho uzatvorených 29 projektov (12 028 574 €) a prebehlo 97 platieb v sume 3 818 557€ v rámci opatrenia 4.3, čo predstavuje 32 % čerpanie.
implement cia opatrenia 421 vykon vanie projektov spolupr ce
Implementácia opatrenia 421 Vykonávanie projektov spolupráce

Os 4

  • Počet vyhlásených výziev: 2

Vyhodnotenie 1. výzvy (5.04.2011 - 31.05.2011):

  • Bolo prijatých 19 ŽoNFP v sume oprávnených výdavkov 728 418 €
  • Z toho národnej spolupráce 6 projektov (231 524 €) a nadnárodnej spolupráce (TNC) 13 projektov (496 893 €).
  • Počet podpísaných zmlúv je 17 v sume 639 548 € (6 projektov národnej spolupráce v sume 228 704 € a 11 TNC projekt v sume 410 844 €).

2. výzva prebiehala od 1.01.2012 do 31.03. 2012, prijatých bolo 14 projektov z toho TNC: 11 projektov. Vyhodnocovanie stále prebieha na Pôdohospodárskej platobnej agentúre

bud cnos leader po roku 2013
Budúcnosť LEADER po roku 2013

3. marca bola uvedená Komisiou stratégianazvaná„Európa 2020“ 

12. apríla 2010 otvoril komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka DacianCioloş verejnú diskusiu s otázkou Aký je Váš názor?

Táto verejná diskusia bola ukončená 10. júna 2010. Komisia zaevidovala vyše 5 000 príspevkov.

Konečný dokument, ktorý zahŕňal oficiálne príspevky členských krajín, ale aj príspevky širokej verejnosti bol predložený na konferencii venovanej K budúcnosti SPP po roku 2013, ktorá sa konala 19. – 20. júla 2010 v Bruseli.

Výsledkom diskusie bol dokument Komisie: Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov “Spoločná Poľnohospodárska Politika do roku 2020: zvládnutie budúcich výziev v oblasti potravín, prírodných zdrojov a území“.

Oznámenie bolo prepojené na dotazník z 11 otázok zameraných na 3 okruhy: scenár politiky, jej dopady, monitoring a hodnotenie, ktorý bol zverejnený 23. novembra 2010 na internetovej stránke Komisie do 25. januára 2011.

Návrh novej legislatívy na programové obdobie 2014 – 2020 ohľadne SPP boli už predložené návrhy počas októbra 2011 a nastáva takmer 18 mesačný dialóg.

Priebeh Verejnej diskusie o SPP po roku 2013

bud cnos leader po roku 20131
Budúcnosť LEADER po roku 2013

Všeobecné nariadenie:

CSF/2012, ktoré stanovuje spoločné ustanovenia pre 5 fondov: ERDF, ESF, KF, EPFRV a EFNRH

11 priorít

Nový pojem multifinancovanie – hlavný fond v rámci stratégie miestneho rozvoja

Čl. 28 – 31 o miestnom rozvoji riadenom komunitou (CLLD)

Nariadenie pre rozvoj vidieka:

6 priorít

LEADER ako v súčasnosti

Alokácia 5 % finančných prostriedkov z celkových verejných zdrojov na PRV

LEADER je povinným prvkom PRV pre všetky členské štáty

Čl. 42 – 45 o LEADER

how it all fits together
How it all fits together

Fostering

knowledge

transfer and

Innovation in

agriculture,

forestry and

rural areas

Restoring,

preserving and

enhancing

ecosystems

dependent on

agriculture and

forestry

Promoting resource

efficiency and

supporting the shift

towards a low carbon

and climate resilient

economy in

agriculture, food

and forestry sectors

Promoting social

inclusion,

poverty reduction

and economic

development

in rural areas

Enhancing

competitiveness

of all types of

agriculture

and farm viability

Promoting

food chain

organisation

and risk

management

in agriculture

Europe 2020 strategy

Common Strategic Framework (CSF)

Partnership Contract

Rural development

policy: EAFRD

Other CSF funds

(ERDF, ESF, CF, EMFF)

Innovation, Environment and Climate Change as cross-cutting objectives

Priorities

Rural Development Programme(s)

15

15

ad