who millennium d evelopment goals n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WHO: Millennium D evelopment Goals PowerPoint Presentation
Download Presentation
WHO: Millennium D evelopment Goals

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 24
Download Presentation

WHO: Millennium D evelopment Goals - PowerPoint PPT Presentation

chet
132 Views
Download Presentation

WHO: Millennium D evelopment Goals

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. WHO: MillenniumDevelopmentGoals

 2. vychádzajú z tzv. Miléniovej deklarácie • bola podpísaná štátmi OSN v septembri 2000 na Miléniovom summite • 189 krajín, vrátane 147 hláv štátov sa zaviazalo venovať pozornosť udržateľnému rozvoju a odstraňovaniu chudoby a podporovať dosiahnutie MDG

 3. MD zaväzuje štáty ku globálnemu partnerstvu • naplnenie sa má realizovať na národnej a na globálnej úrovni do roku 2015 • osem vytýčených cieľov (goals) • osemnásť podcieľov (targets) • viac ako 40 ukazovateľov (indicators)

 4. MILÉNIOVÉ ROZVOJOVÉ CIELE 1 . Eliminovať extrémnu chudobu a hlad 2 . Dosiahnuť, aby všetci získali základné vzdelanie 3 . Presadzovať rovnosť pohlaví a podporiť ženy 4 . Znížiť úmrtnosť detí 5 . Zlepšiť starostlivosť o ženu v tehotenstve a počas pôrodu 6 . Bojovať proti HIV/AIDS, malárii a ďalším chorobám 7 . Zabezpečiť udržateľnosť životného prostredia 8 . Vytvárať globálne partnerstvá pre rozvoj

 5. 1 . Eliminovať extrémnu chudobu a hlad Zámer 1: Znížiť na polovicu podiel ľudí s príjmom nižším ako jeden dolár na deň Jeden dolár na jeden deň predstavuje hranicu tkz. extrémnej chudoby.

 6. 1 . Eliminovať extrémnu chudobu a hlad Zámer 2: Znížiť na polovicu podiel ľudí trpiacich hladom • v subsaharskej Afrike a v Indii hladuje vyše 200 miliónov ľudí, počet stále narastá • vysoká miera podvýživy je v Strednej Ázii a Oceánii / 27% /

 7. 2 . Dosiahnuť, aby všetci získali základné vzdelanie Zámer 3: Zabezpečiť, aby do r. 2015 deti na celom svete, chlapci a dievčatá rovnako, mali možnosť absolvovať kompletné základné vzdelanie • Viac ako 100 miliónov detí nemá prístup k základnému vzdelaniu • 97% z nich žije v rozvojových krajinách • 60% z nich sú dievčatá

 8. 3 . Presadzovať rovnosť pohlaví a podporiť ženy Zámer 4: Odstrániť rodovú nerovnosť v základnom a stredoškolskom vzdelávaní do r. 2005 a na ostatných stupňoch vzdelávania do r. 2015 - chudobných žien je 2-krát viac ako mužov - dve tretiny negramotných dospelých tvoria ženy

 9. 4 . Znížiť úmrtnosť detí Zámer 5: O dve tretiny znížiť úmrtnosť detí do 5 rokov • viac ako 10 miliónov detí mladších ako 5 rokov každoročne zomiera • 97% z nich pochádza z rozvojových krajín

 10. 5 . Zlepšiť starostlivosť o ženu v tehotenstve a počas pôrodu Zámer 6: O tri štvrtiny znížiť úmrtnosť matiek • zhruba pól milióna matiek každoročne zomiera počas tehotenstva či pri pôrode

 11. 6 . Bojovať proti HIV/AIDS, malárii a ďalším chorobám Zámer 7: Do roku 2015 zastaviť a začať znižovať šírenie HIV/AIDS • na svete dnes žije viac než 42 miliónov ľudí nakazených vírusom HIV alebo chorých na AIDS • 2 milióny z nich sú deti • 15 miliónov detí kvôli AIDS osirelo

 12. 6 . Bojovať proti HIV/AIDS, malárii a ďalším chorobám Zámer 8: Do roku 2015 zastaviť a znižovať výskyt malárie a iných vážnych chorôb • akútnych prípadov malárie je na svete zhruba 500 miliónov • priamo na maláriu zomrie každoročne asi milión detí

 13. 7 . Zabezpečiť udržateľnosť životného prostredia Zámer 9: Integrovať princípy udržateľného rozvoja do národných politík a znižovať straty environmentálnych zdrojov - ochrana jednotlivých biotopov, najmä významných lesov, ochrana ozónovej vrstvy, obmedzenie skleníkového efektu až po rozumnú energetickú politiku

 14. 7 . Zabezpečiť udržateľnosť životného prostredia Zámer 10: Na polovicu zredukovať podiel ľudí, ktorý nemajú prístup k nezávadnej pitnej vode • prístup k nezávadnej pitnej vode nemá asi 1,1 miliardy ľudí dve tretiny z nich žijú v Ázii

 15. 7 . Zabezpečiť udržateľnosť životného prostredia Zámer 11: Dosiahnuť výrazné zlepšenie životnej úrovne aspoň 100 miliónov ľudí žijúcich v slumoch (chudobné predmestia) do roku 2015 -v slumoch po celom svete žije takmer miliarda ľudí. - ich počet stále narastá

 16. 8 . Vytvárať globálne partnerstvá pre rozvoj Zámer 12: Ďalej rozvinúť otvorený obchod a finančné systémy, ktoré sú založené na jasných a nediskriminujúcich pravidlách, vrátane záväzku k dobrej správe vecí verejných, k rozvoju a znižovaniu chudoby - na národnej aj medzinárodnej úrovni

 17. 8 . Vytvárať globálne partnerstvá pre rozvoj Zámer 13: Uspokojiť osobitné potreby najmenej rozvinutých krajín - bezcolný a bezkvótový prístup pre vývoz produktov - program oddĺženia pre najviac zadĺžené krajiny - zrušenie oficiálnych bilaterálnych dlžôb - štedrejšiu oficiálnu rozvojovú pomoc krajinám zaviazaným k znižovaniu chudoby

 18. 8 . Vytvárať globálne partnerstvá pre rozvoj Zámer 14: Riešiť osobitné potreby malých vnútrozemských a ostrovných štátov Nemožnosť využívať výhody lacnej námornej dopravy, veľká vzdialenosť od hlavných exportných trhov – sú iba špecifické problémy vnútrozemských krajín. Musia platiť obrovské sumy za energie a suroviny.

 19. 8 . Vytvárať globálne partnerstvá pre rozvoj Zámer 15: Riešiť problémy dlhov rozvojových krajín cez národné a medzinárodné opatrenia za účelom udržateľnosti dlhov Zámer 16: V spolupráci s rozvojovými krajinami navrhnúť a zavádzať stratégie zamestnania pre mladých ľudí

 20. 8 . Vytvárať globálne partnerstvá pre rozvoj Zámer 17 Zabezpečiť prístup k dostupným základným liekom v rozvojových krajinách. Tropické choroby zabíjajú desaťtisíce ľudí. Pre chudobu obetí nie je však vývoj a výroba príslušných liekov pre farmaceutické koncerny zaujímavá.

 21. 8 . Vytvárať globálne partnerstvá pre rozvoj Zámer 18: V spolupráci s privátnym sektorom sprístupniť prínosy nových technológií - najmä informačných a komunikačných technológií Prístup k informačným a komunikačným technológiám rastie aj v rozvojových krajinách.

 22. Ich úspešná implementácia do roku 2015 by znamenala, že• 30 miliónov detí sa dožije svojich piatych narodenín• viac ako 300 miliónov ľudí nebude trpieť hladom• o 350 miliónov menej ľudí bude bez prístupu k bezpečnej pitnej vode• viac ako 500 miliónov ľudí nebude žiť v extrémnej chudobe• a ďalšie benefity pre svet a pre deti

 23. Žiaľ, už dnes je však zrejmé, že tento časový plán sa nepodarí dodržať • O to viac by sme sa mali snažiť urobiť maximum pre to, aby bol svet jedného dňa vhodným miestom pre deti