Faglig læsning i samfundsfag - PowerPoint PPT Presentation

chet
faglig l sning i samfundsfag n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Faglig læsning i samfundsfag PowerPoint Presentation
Download Presentation
Faglig læsning i samfundsfag

play fullscreen
1 / 27
Download Presentation
Faglig læsning i samfundsfag
176 Views
Download Presentation

Faglig læsning i samfundsfag

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Faglig læsning i samfundsfag Strategisk læseforståelsesarbejde og opgaveskrivning

 2. Hvem er jeg? • Lene Nibuhr Andersen • Samfundsfag og religion • Nyborg Gymnasium • FALS: udviklingsarbejde • Systimeudgivelse om faglig læsning Lene Nibuhr Andersen - Nyborg Gymnasium

 3. Indhold 1. Hvad er specielt ved at læse samfundsfag? 2. Strategisk læseforståelse – hvordan knækker man koden i lektien 3. Opgaveskrivning 4. Eksamen 5. Spørgsmål Lene Nibuhr Andersen - Nyborg Gymnasium

 4. 1. Hvad er specielt ved at læse samfundsfag • At tale ”samfundsk” • Eleverne kender faget, eller gør de? • Mange fagbegreber • Fra model/teori til virkelighed og tilbage igen ”Det handler ikke om at sige hvad man mener” Lene Nibuhr Andersen - Nyborg Gymnasium

 5. 1. Hvad er specielt ved at læse samfundsfag • Formålet Undervisningen skal give viden og forståelse af danske og internationale samfundsforhold og den dynamik, der har indflydelse på udviklingen i det moderne samfund. Samfundsfag A skal fremme elevernes lyst og evne til at forholde sig til og deltage i den demokratiske debat og gennem undervisningens indhold og arbejdsformer engagere eleverne i forhold af betydning for demokratiet og samfundsudviklingen. Endvidere skal undervisningen fremme elevernes selvstændighed og tillid til at kunne diskutere og tage stilling til samfundsmæssige problemstillinger på et fagligt kvalificeret niveau. Elevernes studiekompetence skal udvikles ved anvendelse af viden, begreber, teorier og metoder fra de samfundsvidenskabelige discipliner på konkrete samfundsfaglige problemstillinger. Lene Nibuhr Andersen - Nyborg Gymnasium

 6. 1. Hvad er specielt ved at læse samfundsfag Faglige mål – anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå – forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser ved anvendelse af begreber og teorier – undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold – undersøge processer omkring magt og politisk meningsdannelse – sammenligne og forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre – undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger – undersøge og sammenligne samfund på forskellige økonomiske udviklingstrin, herunder samspillet mellem nationale og globale forhold – forklare og diskutere konsekvenser af politisk styring og markedsstyring – forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed – demonstrere viden om fagets identitet og metoder – formulere præcise faglige problemstillinger, herunder operationaliserbare hypoteser, og indsamle, vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere – anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til kritisk at vurdere undersøgelser og til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser – skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn, forklaringer og teorier – formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller – formulere – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi – argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i dialog. Lene Nibuhr Andersen - Nyborg Gymnasium

 7. 2. Strategisk læseforståelse Mange typer kilder i samfundsfag • Lærebogsmateriale: teorier og begreber • Avisartikler: virkeligheden • Tabeller • Figurer/modeller • Dokumentar/film • Websider Lene Nibuhr Andersen - Nyborg Gymnasium

 8. 2. Strategisk læseforståelsehvordan knækker man koden i lektien • Finde væsentlige nøgleord = fagbegreberne • Hvordan lærer man at bruge fagbegreberne Brug dit værktøj (de faglige begreber) til at tale samfundsk Lene Nibuhr Andersen - Nyborg Gymnasium

 9. 2. Strategisk læseforståelseFokus på finanspolitik Lene Nibuhr Andersen - Nyborg Gymnasium

 10. 2. Strategisk læseforståelseFX: Ekspansiv finanspolitik Hvilke ord er samfundsfaglige? Hvilke ord kender du? Lene Nibuhr Andersen - Nyborg Gymnasium

 11. 2. Strategisk læseforståelseFX: Ekspansiv finanspolitik Forklar vha. af pile hvordan de understregede begreber hænger sammen Lene Nibuhr Andersen - Nyborg Gymnasium

 12. 2. Strategisk læseforståelseFX: Ekspansiv finanspolitik Find et billede, der viser hvad ekspansiv finanspolitik er Lene Nibuhr Andersen - Nyborg Gymnasium

 13. 2. Strategisk læseforståelseFX: Ekspansiv finanspolitik Opstil et skema, hvor du viser mål og midler ved ekspansiv finanspolitik Lene Nibuhr Andersen - Nyborg Gymnasium

 14. 2. Strategisk læseforståelseFX 1: Ekspansiv finanspolitik Lene Nibuhr Andersen - Nyborg Gymnasium

 15. 2. Strategisk læseforståelseFX 1: Ekspansiv finanspolitik Den samme tekst kan bruges flere gange – læsefagligt lægges der vægt på noget forskelligt I starten af et forløb: - indhold – begrebsafklaring I midten af et forløb: - Indholdet sættes ind i en sammenhæng I afslutningen af et forløb - Indholdet sættes i en teoretisk sammenhæng Lene Nibuhr Andersen - Nyborg Gymnasium

 16. 3. Opgaveskrivning i samfundsfagMange typer af opgaver Lene Nibuhr Andersen - Nyborg Gymnasium

 17. 3. Opgaveskrivning i samfundsfag3.1 De små spørgeord Delopgave 1 i Stud.eksamen Krav til spørgeordene Teste elevernes faglige begrebs- og teoriapparat Tolkning af matematiske udtryk Begrænsningens kunst • Opstil hypoteser • Argumentér • Opstil/anvend model • Beregn Lene Nibuhr Andersen - Nyborg Gymnasium

 18. 3. Opgaveskrivning i samfundsfag3.1 De små spørgeord – et eksempel De tre trin Rammen; (Din iagttagelse), fordi (forklaring på din iagttagelse) + (faglig argumentation) En iagttagelse (noget du kan konstatere ud fra en tabel eller figur) og i samme sætning En forklaring på din iagttagelse. Hvorfor det ser ud som det ser ud. En begrundelse, hvor der argumenteres for at din forklaring er sandsynlig ud fra din faglige viden, kendskab til teori, faglige begreber med mere. Lene Nibuhr Andersen - Nyborg Gymnasium

 19. 3. Opgaveskrivning i samfundsfag3.1 De små spørgeord – et eksempel Opstil 2-3 hypoteser, der kan forklare de mønstre, der fremgår af figuren nedenfor. Hver af hypoteserne skal understøttes af en faglig begrundelse . Eksempel ”Erhvervsfrekvensen hos andengenerationsindvandrere er højere end hos første-generationsindvandrere, da andengenerationsindvandrere er bedre integreret” Den faglige begrundelse skal indeholde nogle fagbegreber (integration, assimiliation, segregation osv. Lene Nibuhr Andersen - Nyborg Gymnasium

 20. Argumentér • Evnen til at argumentere viser sig ved, at du med det samme forholder dig til citatets synspunkt vha. argumentationsteknik. Der er flere tilgange til argumentationen. Således kan du vælge, at imødekomme synspunktet på visse områder, hvis det øger vægten af ”eget” synspunkt senere i argumentationen, eller du kan vælge en mere aggressiv tilgang, hvor citatet med det samme modargumenteres. Det er afgørende, at du ikke bruger tid på at redegøre for faglig viden eller bilagsmateriale, men påtager dig rollen som debattør, og anvender faglig viden i argumentationen. • Tilgangen i argumentationen vil ofte være afhængig af kravene i opgaveformuleringen om argumentation for eller imod citatets synspunkt. • Argumentationen skal indeholde relevant faglig viden dvs. der skal på et fagligt grundlag vises forståelse for synspunktet ligesom evnen til at finde de rette eller modsatrettede faglige argumenter. • Der vil som i andre opgaver være tale om evnen til at inddrage og anvende relevant faglig viden så som begreber, teorier og metoder. • Eksempler: • - Argumentér ud fra en idealistisk teori imod nedenstående udsagn. • (citat af Christopher Meyer) • - Argumentér ud fra en liberalistisk grundholdning for forslaget om at forbyde tobaksrygning. • (citat af Mogens Camre) Lene Nibuhr Andersen - Nyborg Gymnasium

 21. Beregn og fortolk • Lineær regression: Tolke tendenslinje og R2 • Mål for signifikant forskel: Tolke p-værdi i chi2-test • Multiplikatorvirkning: Forstå ligning m = 1/[1-(1-s)*(1-t)*(1-m)] • Egne beregninger (%, indekstal) og diagrammer med brug af it (regneark) Lene Nibuhr Andersen - Nyborg Gymnasium

 22. Opstil en model • Når du bedes om at lave en model skal du på baggrund af givet materiale og/eller faglig viden opstille en model, der angiver nogle faktorer/baggrundsvariable, som påvirker en problemstilling. Du kan eksempelvis på baggrund af en tabel blive bedt om at illustrere nogle mønstre eller udviklingstendenser ved hjælp af en simpel model (pile- eller kassediagrammer). Modellen skal altid ledsages af en faglig begrundelse. • Eksempler: • - Opstil en model der kan forklare kriminalitet blandt unge andengenerationsindvandrere. Modellen skal indeholde forskellige baggrundsvariable og ledsages af en faglig begrundelse. • - Opstil en model der kan forklare ændringer i den danske rente. Modellen skal understøttes af faglige begrundelser. Lene Nibuhr Andersen - Nyborg Gymnasium

 23. 3. Opgaveskrivning i samfundsfag3.2 Spørgeord eleverne (måske) kender • Undersøgelse/sammenligning Eks. 1 ”Sammenlign de synspunkter på BRIK-landenes og USA’s magt, der kommer til udtryk i bilag A1 og A2 Eks 2: Undersøg, i hvor høj grad Mette Skaks opfattelse af BRIK-landenes position i international politik (bilag A1) kan understøttes af materialet i bilag A2. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger • Hvordan: Læs bilagene på tværs – udvælg nogle nøgleord du vil sammenligne/undersøge ud fra a. Den bløde magt – hvad siger bilagene faglig forklaring b. Den militære magt – hvad siger bilagene  faglig forklaring c. Den økonomiske magt – hvad siger bilagene  faglig forklaring d. delkonklusion Lene Nibuhr Andersen - Nyborg Gymnasium

 24. 3. Opgaveskrivning i samfundsfag3.2 Spørgeord eleverne (måske) kender • Diskussion: • Elevens evne til at argumentere fagligt. • Eks: ”Det er en økonomisk god idé at bygge en bro for at få den økonomiske aktivitet kickstartet” • Hvordan • Hvilke positive konsekvenser (på den ene side) • Hvilke negative konsekvenser (på den anden side) Lene Nibuhr Andersen - Nyborg Gymnasium

 25. 3. Opgaveskrivning i samfundsfag3.2 Spørgeord eleverne ikke kender Notat: ”Du er politisk rådgiver for Helle Thorning-Schmidt. Lav et politisk notat, hvori du anbefaler en langsigtet strategi for hvordan Socialdemokraterne genvinder næste valg.” Hvordan: Et notat er nøgternt og sagligt i fremstillingen. Og der vil normalt optræde følgende elementer i notatet:- En eller flere strategier eller løsningsforslag - En faglig argumentation, hvori konsekvenserne (fordele og ulemper) af strategier præsenteres. Argumentationen skal indeholde dokumentation og kan indeholde et tidsperspektiv, hvor der skelnes mellem konsekvenser på kort og lang sigt. - En konklusion, der skal indeholde en præcis og velbegrundet anbefaling af en bestemt strategi Lene Nibuhr Andersen - Nyborg Gymnasium

 26. 4. Eksamen: hvordan forbereder man sig? Lene Nibuhr Andersen - Nyborg Gymnasium

 27. 5. Spørgsmål Lene Nibuhr Andersen - Nyborg Gymnasium