Download
startst d f r unga jordbrukare n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Startstöd för unga jordbrukare PowerPoint Presentation
Download Presentation
Startstöd för unga jordbrukare

Startstöd för unga jordbrukare

144 Views Download Presentation
Download Presentation

Startstöd för unga jordbrukare

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Startstöd för unga jordbrukare Nylands ELY-central, Maria Konsin-Palva

 2. Startstödet för unga jordbrukare • Vem kan få startstöd? • Stödtagare som är minst 18 men inte fyllt 40 år (då stödet sökes), och som första gången inleder jordbruksföretagsverksamhet • Förutsättningar som gäller gårdsbruksenhetens läge och besittningen av den • En förutsättning att sökanden har tillräcklig yrkesskicklighet • Förutsättningar som gäller företagsverksamhet som stöds • Förutsätts att den företagsverksamhet som stöds är av väsentlig betydelse för sökandens utkomst. • Gårdbruksenhetens produktionsförhållanden Närings-,trafik- och miljöcentralen i Nyland, Tony Lassas

 3. Startstödets belopp • Stödet kan beviljas som understöd eller räntestöd eller som en kombination av dessa. • Om verksamheten uppfyller det lägre krav på företagarinkomst som avses i (299/2008 9 § 2 mom.) kan i startstöd beviljas högst 5 000 euro i form av understöd och högst 20 000 euro i form av räntestöd. • Om verksamheten uppfyller det högre kravet på företagarinkomst (299/2008 9 § 1 mom.) kan i startstöd beviljas högst 35 000 euro i form av understöd och högst 20 000 euro i form av räntestöd samt högst 15 000 euro i ytterligare räntestöd. Närings-,trafik- och miljöcentralen i Nyland, Tony Lassas

 4. Kravetpåverksamhetensomfattningsamtnivånpåstödet • När det lägre startstödet beviljas kan som företagarinkomster som fås från gårdsbruksenheten utöver företagarinkomster från jordbruket dessutom beaktas företagarinkomsterna från annan företagsverksamhet som sökanden bedriver på gården eller med gårdens produktionsmedel samt företagarinkomsterna från skogsbruket. Då ska den årliga företagarinkomsten från jordbruk, annan företagsverksamhet och skogsbruk uppgå till minst 15 000 euro, varav den årliga företagarinkomsten från jordbruket ska utgöra minst 10 000 euro. • När det högre startstödet beviljas ska den årliga företagarinkomsten från jordbruket vara minst 17 000 euro.. • Ska uppfyllas senast det tredje året efter etableringen Närings-,trafik- och miljöcentralen i Nyland, Tony Lassas

 5. Vadärjordbruk ? • Jordbruk är: • åkerbruk, boskapsskötsel och annat hållande av produktionsdjur, växthusproduktion, trädgårds- och plantskoleodling, (ej plantor av skogsträd) pälsdjursuppfödning, hästhushållning, renhushållning, biodling, yrkesmässig jakt, bär- och svampplockning samt annan produktion av produkter som avses i bilaga I till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. • Jordbruk är inte: • maskinentreprenad, frakttorkning • hästhushållning, förutom uppfödning av hästar • hyresinkomster av mark och byggnader • Skogsbruk (Intäkterna från skogsbruk ska fördelas jämnt över alla de år som kalkylperioden i affärsplanen omfattar.) Närings-,trafik- och miljöcentralen i Nyland, Tony Lassas

 6. Yrkeskunskap som behövs i jordbruksverksamhet • Som tillräcklig yrkeskunskap betraktas yrkesutbildning på minst andra stadiet i naturbruk eller annan motsvarande utbildning, om utbildningen är ändamålsenlig med tanke på den företagsverksamhet som stödet gäller. • Eller minst tre års arbetserfarenhet av jordbruk och minst tjugo studieveckors eller trettio studiepoängs utbildning som är ändamålsenlig med tanke på bedrivande av den företagsverksamhet som stödet gäller, varav minst tio studieveckor eller femton studiepoäng ska vara ekonomisk utbildning. • omdenungaodlarnsaknartillräckligyrkeskunskap/utbildningvidansökningsögonblicket, börutbildningenförvärvasinom 36 månaderfrånstödbeslutet. Närings-,trafik- och miljöcentralen i Nyland, Tony Lassas

 7. Villkorsomgällerstödmottagaren • Verksamhetens betydelse för företagaren • Inget krav på att man bör bedriva jordbruket på heltid, men verksamheten ska ha en väsentlig betydelse för den sökandes utkomst, alltså, jordbruksinkomstens andel skall utgöra minst 25 % av det sammanlagda beloppet av sökandens samtliga inkomster. • Senast det tredje kalenderåret efter det att stödet beviljades. Obs!Kravet gäller alla som antecknats som sökande. • Inget krav för boende på gården, men produktions förhållandena måste vara i sin ordning dvs. gårdsbruksenheten iakttar de obligatoriska krav som gäller produktionsgrenen i fråga, om miljö, hygien och djurs välbefinnande. Närings-,trafik- och miljöcentralen i Nyland, Tony Lassas

 8. Räntestödslånet • För köp av gårdsbruksfastighet + gårdens lösöre och produktionsdjur • Stödansökan och bilagor ska lämnas in till kreditinstitutet för erhållande av kreditlöfte. Kreditlöftet bifogas till stödansökan. • 80% av den stöddugliga köpesumman eller max 150 000 euro • Totalräntan består av referensränta (t.ex. Euribor, prime osv.) + bankens marginal • Staten betalar en del av räntan, max 4 % • Låntagaren måste betala själv minst 1 % ränta • Lånetid högst 30 år • När räntestödet har använts till slut måste låntagaren betala enligt totalräntan • (icke för kostnadersomgällerköp av lagradeprodukter, gårdsstödsrättigheterellermjölkkvot) Närings-,trafik- och miljöcentralen i Nyland, Tony Lassas

 9. Sökande av startstöd • kanansökaskontinuerligt • stödbeslutengörsenligt de tidsfristersom JSM fastställer • sökesmedblankettnr 2319; kanladdasnerpånätet: www.mavi.fi (blanketter) • sökesantingen i förvägellersenastinom 10 månaderfrånetableringen • medsammaansökansökesbådebidragochräntestödslån, ävenlån för anskaffning av lantbruksmaskiner, anordningarellerproduktionsdjur. • beslutet i kraft 1år! Närings-,trafik- och miljöcentralen i Nyland, Tony Lassas

 10. Fysiska personer som mottagare av startstöd • Startstöd kan beviljas fysiska personer som i egenskap av lantbruksföretagare börjat eller börjar bedriva jordbruk för egen räkning. Startstöd får också beviljas fysiska personer som skaffar bestämmande inflytande i en sammanslutning och som börjar bedriva jordbruk i egenskap av delägare eller medlem av sammanslutningen. För varje gårdsbruksenhet kan det beviljas ett startstöd. Närings-,trafik- och miljöcentralen i Nyland, Tony Lassas

 11. Fysiska personer som mottagare av startstöd • När fler än en sådan lantbruksföretagare beviljas stöd gemensamt ska den del av gårdsbruksenheten som varje sökandes andel av företaget motsvarar ensam för sig uppfylla kravet på företagarinkomst. När makar beviljas gemensamt stöd räcker det att makarnas företagarinkomst tillsammans uppfyller kravet på företagarinkomst enligt Närings-,trafik- och miljöcentralen i Nyland, Tony Lassas

 12. Startstödochlantbrukssammanslutning • Startstöd kan beviljas till person som ingår i en lantbrukssammanslutning, om han uppfyller villkorna vad gäller ålder, yrkeskunskap och väsentlig betydelse, och inte tidigare fått startstöd samt, uppnår den krävda nivån på företagarinkomst med den del av gården som han besitter. • Till köp av den resterande delen av gården kan räntestödslån ej beviljas enligt dagens regler, överföringar av säljarens gamla räntestödslån kan i vissa fall vara möjliga. Närings-,trafik- och miljöcentralen i Nyland, Tony Lassas

 13. Startstöd / Aktiebolag • Startstödet kan beviljas till sökande som blir delägare i ett aktiebolag, (bidrag, inte lån Srf 299/2008 20 §),om förutom de andra förutsättningarna, även kravet vad gäller bestämmanderätt uppfylls. • En person anses ha bestämmanderätt i ett aktiebolag, om han eller hon innehar mer än hälften av aktierna i sammanslutningen, och aktierna som han eller hon äger ger mer än hälften av det röstetal som bolagets aktier medför. • Om en person har bestämmanderätt i ett annat bolag som är delägare i det bolag som ansökt om stöd, kan personens bestämmanderätt också basera sig på det röstetal som det först nämnda bolagets aktier eller andelar medför. Närings-,trafik- och miljöcentralen i Nyland, Tony Lassas

 14. Startstöd / Öppetbolag • I ett öppet bolag anses bestämmanderätten utövas av bolagsmännen gemensamt. • Till en delägare i ett öppetbolagkanstartstödintebeviljas, ominte alla delägareuppfyllerkravenochsamtidigtsökeromstartstöd. Närings-,trafik- och miljöcentralen i Nyland, Tony Lassas

 15. Utbetalning av startstödet • StartstödetbetalasutanansökanefterattdenslutligaåtkomsthandlingenskickatstillEly-centralen • Startstödetbetalas i två lika storarater 17500 eller 2500 euro/rat. • Denandraratentidigast 1 årfråndenförsta • Utbetalning 31.3 eller 31.10, förutsattattbeslutetfattatsochdenslutgiltigaåtkomsthandlingenharskickatstillEly-centralensenastden 31.1 eller 31.8 • Omstödetbeviljatsvillkorligt (utbildningskravet), betalasdenandrarateninteförränvillkoretäruppfyllt. • Beslutet i kraft 1år! Närings-,trafik- och miljöcentralen i Nyland, Tony Lassas

 16. Lyftande av räntestödslånet • Lånetkanlyftas i en ellertvårater. • Medlyftlov(Blnr 2330) 1. ratensenastinom ett åroch 2. rateninom ett åroch5 månaderfrånbeslutsdatumet! Omstödetbeviljatsvillkorligt (utbildningskravet), skalldenandraratenlyftasinomfemmånaderfrån det datum dåvillkoretskall vara uppfyllt. • Ansökanomlyftlovsenast2 månaderföreovannämnda datum. • Storlekenpåraternaärintefastslagna. • Kopioröververifikatpåbetalning av köpesummanskalltillställasELY-centraleninom 1 månadefteratttillstånd för lånelyftbeviljats. • Vidköp av enbartlösöremåsteköpesummanbetalasföretillståndet för lånelyftbeviljas. Närings-,trafik- och miljöcentralen i Nyland, Tony Lassas

 17. Affärsplan • Omfattande uppgifter ges i Affärsplanen • Beskrivning av bla; • Yrkesskicklighet • Odlingsarealer, grödor, skördar, djurmängder • Marknadsföring av produkter • Byggnader och maskiner • Utvecklande av gården • Kalkyler • Riskbedömning Närings-,trafik- och miljöcentralen i Nyland, Tony Lassas

 18. Investeringsstöd • Ansökningsblankett 2314 • Investeringsstöd söks årligen i fyra ansökningsomgångar. • Ansökning om stöd 2012: • 1) den första ansökningstiden 7.12.2011-20.1.2012,2) den andra ansökningstiden 6.2.-30.3.20123) den tredje ansökningstiden 16.4.-17.8.2012,4) den fjärde ansökningstiden 3.9.-19.10.2012 • Förhöjt bidrag på en del stödobjekt för unga odlare (som uppfyller villkoren för startstödet och inte ännu 5 år gått från etableringen) Närings-,trafik- och miljöcentralen i Nyland, Tony Lassas

 19. Lag om strukturstöd till jordbruket 1476/2007 Statsrådets förordning om investeringsstöd för gårdsbruk och om startstöd till unga jordbrukare 299/2008 Statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk år 2012 1197/2011 Landsbygdsverkets föreskrift om ansökan om utbetalning av bidrag och om tillstånd att lyfta räntestödslån som med stöd av lagen om strukturstöd till jordbruket har beviljats som investeringsstöd för gårdsbruk och om bilagor till ansökan Landsbygdsverkets föreskrift 39/08 om de utredningar som förutsätts för betalning av startstöd till unga jordbrukare och för tillstånd att lyfta lån Centralalagarochförordningar Närings-,trafik- och miljöcentralen i Nyland, Tony Lassas