Group 5 - PowerPoint PPT Presentation

chelsea-roth
group 5 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Group 5 PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 32
Download Presentation
Group 5
84 Views
Download Presentation

Group 5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Group 5 โดย นสพ. ธนิยะ วงศ์วาร นสพ. วีระ เทพสุวรรณ นสพ. อิสระ สังฆวะดี

 2. 1 2 คำถามหลัก คำถามรอง วัตถุประสงค์ การประเมินผลคะแนน ผลการประเมิน สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง ข้อเสนอแนะ 3 4 5 6 7

 3. นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรมีภาวะซึมเศร้าซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของความคิดอยากฆ่าตัวตายเป็นอย่างไร?นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรมีภาวะซึมเศร้าซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของความคิดอยากฆ่าตัวตายเป็นอย่างไร? คำถามหลัก

 4. คำถามรอง 1. มีความแตกต่างระหว่างระดับภาวะซึมเศร้าของนิสิตชายและนิสิตหญิงหรือไม่ ? 2. อายุที่มีระดับของภาวะซึมเศร้าสูงที่สุดคือ เท่าไร และระดับความซึมเศร้าในอายุแต่ละปีเป็นเท่าไร

 5. คำถามรอง 3.ระหว่างนิสิตที่อาศัยอยู่ในจ.พิษณุโลกกับนิสิตที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดมีระดับภาวะซึมเศร้าเป็นอย่างไร

 6. ทบทวนวรรณกรรม • 1.จากหนังสือ Synopsisกล่าวไว้ในเรื่องของ Mood disorder and suicideว่า • “Suicidal ideation gestures attempts frequently are associated with depressive disorder, and this suicidal phenomena, particularly in adolescent, are a growing public mental health or suicidal all age group and with greatest frequency when the depression disorder is severe”

 7. 2.มาโนช เหล่าตระกูล กล่าวไว้ในแนวโน้มการฆ่าตัวตายในประเทศไทย ในแง่เพศและวัย • “ในช่วงปี 2535 – 2539 เพศชายมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะช่วงวัย 20-24 ปี ( 21.7% ต่อแสนประชากรในปี 2539 ) เพศหญิงพบว่า การฆ่าตัวตายสูงในช่วงอายุ 15-19 ปี (6.6 ต่อแสนประชากรในปี2539)” • 3.นพ.ประเวช ตันติพิพัฒนสกุล และดร.ทพ.สุรสิงห์ วิศรุตรัตน์ กล่าวไว้ในหนังสือการฆ่าตัวตาย เรื่องการสอบสวนหาสาเหตุและการป้องกันว่า • “พบว่าการฆ่าตัวตายในต่างประเทศและประเทศไทยมีช่วงอายุการเกิดที่ต่างกันโดยจะพบว่าในต่างประเทศผู้ที่ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุแต่ในประเทศไทยกลับพบว่าผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายและฆ่าตัวตายสำเร็จอยู่ในช่วงอายุ20-24ปี”

 8. 4. จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณและวิสุทธิ์ กิตติวัฒน์ ได้ทำการศึกษาการฆ่าตัวตายในกรุงเทพมหานครใน web site ของกรมสุขภาพจิต พบว่า “เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศแถบเอเชียด้วยกันประเทศไทยมีอัตราส่วนชายต่อหญิงสูงกว่าประเทศแถบเอเชียอื่น ซึ่งในการศึกษาในทางตะวันตกพบว่าพบที่พยายามฆ่าตัวตายเป็นเพศหญิงอัตราส่วนเพศหญิงต่อชาย คือ 4:1 ในแง่ของเพศและวัยพบว่าช่วงที่มีการฆ่าตัวตายสูงสุดคือ 20-34 ปี สูงสุดในช่วง 20-24 ปีและลดลงในช่วง 4-69 ปี และพบว่าเพศชายฆ่าตัวตายสูงในช่วง 20-2 ปี เพศหญิงฆ่าตัวตายสูงในช่วง 15-19 ปี” 5.จาก website ของมหิดล ในวารสารของสาเหตุของการฆ่าตัวตายและการศึกษาของ อุมาพร ตรังคสมบัติ,อรวรรณ หนูแก้ววารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง จิตพยาธิสภาพของวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย พบว่า “ผู้ที่ฆ่าตัวตายมากกว่าครึ่งก่อนที่จะเสียชีวิตเป็นผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า”

 9. วัตถุประสงค์ • เพื่อศึกษาความคิดอยากฆ่าตัวตายโดยวัดจากระดับภาวะซึมเศร้าของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดย • เพื่อศึกษาถึงความชุกของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เกิดภาวะซึมเศร้า • เพื่อศึกษาถึงความเสี่ยงของการฆ่าตัวตายที่เกิดจากภาวะซึมเศร้าของนิสิตมหาลัยนเรศวร

 10. วิธีการศึกษา ได้ทำการศึกษาแบบ Cross-sectional study โดยการแจกแบบสอบถามภาวะซึมเศร้า จำนวน 180 ชุดให้แก่นิสิตปริญญาตรี ภาคปกติของมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกคณะทุกชั้นปี โดยทำการแจกแบบสุ่มโดยจัดแจกใต้ตึกของแต่ละคณะรวมถึงหอสมุดกลางด้วยเพื่อหวังว่าจำนวนนิสิตที่ได้จะครอบคลุมทุกคณะ

 11. การประเมินผลคะแนน • แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองเพื่อเก็บข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย เพศ, อายุ, คณะ, ชั้นปี, ศาสนา, ภูมิลำเนาเดิม, จำนวนพี่น้อง,สถานะของผู้ปกครอง, รายรับ, สถานที่พัก, เพื่อนร่วมห้อง, ค่าใช้จ่ายรายเดือน

 12. แบบสอบถามอารมณ์เศร้าของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 20 ข้อ • เกณฑ์การให้คะแนน รวมไม่เกิน 60 คะแนน โดยแบ่งระดับคะแนนเป็นดังนี้ ก = 3 คะแนน, ข = 2 คะแนน, ค = 1 คะแนน, ง = 0 คะแนน

 13. นำคะแนนทุกข้อมารวมกันเทียบความรุนแรงตามตารางข้างล่างนี้นำคะแนนทุกข้อมารวมกันเทียบความรุนแรงตามตารางข้างล่างนี้ ความรุนแรง ค่าคะแนนรวม ไม่มีภาวะซึมเศร้า น้อยกว่า 21 ภาวะซึมเศร้าขั้นอ่อน 21 - 25 ภาวะซึมเศร้าขั้นปานกลาง 26 - 34 ภาวะซึมเศร้าขั้นรุนแรง 35 -40 ภาวะซึมเศร้าขั้นรุนแรงมาก มากกว่า 40

 14. ผลที่ได้รับ ได้รับแบบสอบถามกลับทั้ง 180 ชุดแต่พบว่าแบบสอบถามกรอกไม่สมบูรณ์ 8 ชุด และเป็นนิสิตปริญญาโทจำนวน 1 ชุด จึงเหลือแบบสอบถามสำหรับการทำวิจัยครั้งนี้ 171 ชุด

 15. ผลการประเมิน ตารางและกราฟแสดงระดับภาวะซึมเศร้าจำแนกตาม • เพศ • คณะ • อายุ • ชั้นปี • สถานะ • บิดามารดา • ที่พัก • ค่าใช้จ่าย • ภูมิลำเนา

 16. ตารางแสดงระดับภาวะซึมเศร้าจำแนกตาม เพศ ระดับภาวะซึมเศร้า เพศ ไม่มี น้อย ปานกลาง รุนแรง รุนแรงมาก รวมชาย 71 2 1 1 0 75 หญิง 85 6 2 1 2 96 รวม 156 8 3 2 2 171

 17. กราฟแสดงระดับภาวะซึมเศร้า จำแนกตาม เพศ

 18. ตารางแสดงระดับภาวะซึมเศร้าที่ช่วงอายุต่างๆตารางแสดงระดับภาวะซึมเศร้าที่ช่วงอายุต่างๆ อายุ ระดับภาวะซึมเศร้า none mild mod. Severe >severe รวม 18 15 1 0 1 0 17 19 43 3 0 0 2 48 20 39 2 2 0 0 43 21 38 2 1 1 0 42 22 15 1 0 0 0 16 23 3 0 0 0 0 3 27 1 0 0 0 0 1 29 1 0 0 0 0 2 รวม 155 9 3 2 2 171

 19. ตารางเปรียบเทียบระดับภาวะซึมเศร้าจำแนกตาม คณะ คณะ ระดับภาวะซึมเศร้า รวม agriculture 14 0 0 0 0 14 dentistry 2 0 0 0 0 2 education 15 3 0 0 0 18 engineer 25 0 0 1 0 26 huso 7 0 0 0 0 7 med-tech 13 1 1 0 0 15 medicine 14 4 0 0 0 18 nurse 13 0 2 11 17 pharmacy 20 0 0 0 0 20 science 32 1 0 0 1 34 รวม 155 9 3 2 2 171

 20. กราฟแสดงจำนวนผู้ที่ตอบแบบสอบถามในแต่ละคณะกราฟแสดงจำนวนผู้ที่ตอบแบบสอบถามในแต่ละคณะ

 21. ตารางแสดงระดับภาวะซึมเศร้าจำแนกแบ่งตามที่พักตารางแสดงระดับภาวะซึมเศร้าจำแนกแบ่งตามที่พัก ที่อยู่ ระดับภาวะซึมเศร้า none mild mod. Severe >severe รวม มหาลัย 37 3 2 1 1 44 เอกชน 103 6 1 1 0 111 บ้าน 9 0 0 0 0 9 อื่นๆ 6 0 0 0 1 7 รวม 155 9 3 2 2 171

 22. ตารางแสดงระดับภาวะซึมเศร้าจำแนกตามชั้นปีตารางแสดงระดับภาวะซึมเศร้าจำแนกตามชั้นปี ระดับภาวะซึมเศร้า ชั้นปี none mild mod. Severe >severe รวม 1 30 1 0 0 2 33 2 61 6 2 0 0 69 3 24 1 1 2 0 28 4 40 1 0 0 0 41 รวม 155 9 3 2 2 171

 23. กราฟแสดงภาวะซึมเศร้าจำแนกตามชั้นปีกราฟแสดงภาวะซึมเศร้าจำแนกตามชั้นปี 2 4

 24. ตารางเปรียบเทียบระดับภาวะซึมเศร้าจำแนกตามสถานะภาพบิดามารดาตารางเปรียบเทียบระดับภาวะซึมเศร้าจำแนกตามสถานะภาพบิดามารดา ระดับภาวะซึมเศร้า status none mild mod. Severe >severe รวม อยู่ด้วยกัน 127 7 3 2 2 141 แยกันอยู่ 9 0 0 0 0 9 หย่าร้าง 8 2 0 0 0 10 เสียชีวิต 11 0 0 0 0 11 รวม 155 9 3 2 2 171

 25. ตารางแสดงระดับภาวะซึมเศร้าจำแนกตามค่าใช้จ่ายตารางแสดงระดับภาวะซึมเศร้าจำแนกตามค่าใช้จ่าย ระดับภาวะซึมเศร้า พอเพียง none mild mod. Severe >severe รวม พอ 126 5 3 1 1 136 ไม่พอ 29 4 0 1 1 35 รวม 155 9 3 2 2 171

 26. ตารางแสดงระดับภาวะซึมเศร้าจำแนกตามภูมิลำเนาตารางแสดงระดับภาวะซึมเศร้าจำแนกตามภูมิลำเนา ระดับภาวะซึมเศร้า ภูมิลำเนา none mild mod. severe >severe รวม พิษณุโลก 20 1 0 0 0 21 ต่างจังหวัด 135 8 3 2 2 150

 27. ภาพรวม

 28. สรุป การศึกษานี้ทำการศึกษาโดยใช้แบบทดสอบภาวะอารมณ์ซึมเศร้าของกรมสุขภาพจิตทดสอบนิสิตปริญญาตรี ภาคปกติ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการเก็บตัวอย่างแบบสุ่ม ผลการศึกษานี้ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 171 รายเป็นชาย 75 รายเป็นหญิง 96 ราย มีนิสิตอายุตั้งแต่ 18 - 29 ปี มีการกระจายของระดับภาวะซึมเศร้าแตกต่างกันแต่ที่พบว่ามีระดับภาวะซึมเศร้าขั้นรุนแรงมากอยู่ 2 ราย โดยมีความเหมือนกันด้านอายุ คือ อายุ 19 ปี,เรียนอยู่ชั้นปีที่ 1,มีภูมิลำเนาเป็นเด็กต่างจังหวัด และ เพศหญิงเหมือนกันส่วนข้อแตกต่างกันคือ คณะที่กำลังศึกษารายหนึ่งศึกษาอยู่คณะ พยาบาลอีกรายศึกษาอยู่คณะวิทยาศาสตร์ การศึกษานี้จะนำไปเป็นข้อมูลในการวางแผนศึกษาขั้นต่อไปหรือใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนคัดกรองนิสิตที่มีภาวะอารมณ์ซึมเศร้าขั้นรุนแรงมากต่อไป

 29. วิจารณ์ผลการทดลอง การศึกษาวิจัยชิ้นนี้ใช้แบบทดสอบภาวะอารมณ์ซึมเศร้าของกรมสุขภาพจิตซึ่งมีความถูกต้องแม่นยำค่อนข้างสูงผลการทดสอบที่ได้จึงค่อนข้างน่าเชื่อถือ เพียงแต่การศึกษาชิ้นนี้ไม่ได้นำแบบทดสอบที่สอบถามถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของนิสิต ว่ามีความเหมาะสมถูกต้องมากน้อยเพียงใด หรือหากจะให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากกว่านี้น่าจะนำเอาแบบทดสอบวัด EQ (Emotional quotient) มารวมในแบบทดสอบด้วย ผลการศึกษาชิ้นนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาชิ้นต่อๆไปที่ต้องการความรู้ในด้านเดียวกัน เพียงแต่ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างน้อยเกินไปและอยู่ในช่วงใกล้สอบปลายเทอมอาจทำให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลไม่ได้เต็มที่

 30. ข้อเสนอแนะ 1. แบบสอบถามการวิจัยชิ้นนี้จัดทำขึ้นเองในส่วนของข้อมูลทั่วไปและนำแบบทดสอบภาวะอารมณ์ซึมเศร้าของกรมสุขภาพจิตมารวมกัน แต่ไม่ได้ทำแบบทดสอบที่วัดถึงวิธีการแก้ปัญหาและวิธีการปรับตัวของนิสิตมาใช้วัดด้วยจึงทำให้แบบทดสอบนี้มีประโยชน์ไม่มาก

 31. 2. ผลการศึกษาชิ้นนี้สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับทำการศึกษาต่อในระดับที่ซับซ้อนมากขึ้นโดยอาจนำไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวัดและคัดกรองนิสิตที่จะเข้ามาเรียนในม.นเรศวรเพื่อลดปัญหาจากภาวะซึมเศร้า

 32. The End