Wdrażanie metody zaawansowanej AMA
Download
1 / 26

- PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

Wdrażanie metody zaawansowanej AMA w Banku Polskiej Spółdzielczości Zastosowanie Aplikacji Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym (OPERON) –. BPS – krótka charakterystyka Banku. BPS – lider polskiego sektora bankowości spółdzielczej Ponad 350 banków zrzeszonych 79 oddziałów na terenie Polski

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - chelsa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Wdra anie metody zaawansowanej ama w banku polskiej sp dzielczo ci

Wdrażanie metody zaawansowanej AMA

w Banku Polskiej Spółdzielczości

Zastosowanie Aplikacji Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym (OPERON)


Bps kr tka charakterystyka banku
BPS – krótka charakterystyka Banku

 • BPS – lider polskiego sektora bankowości spółdzielczej

 • Ponad 350 banków zrzeszonych

 • 79 oddziałów na terenie Polski

 • Suma bilansowa – 12,5 mld PLN

 • Wymóg kapitałowy BIA – 32 mln PLN

Zrzeszone Banki Spółdzielcze

BPS


Struktura organizacyjna systemu zarz dzania ryzykiem operacyjnym banku
Struktura organizacyjna systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym Banku

Poziomy operacyjne nadzorcze i kontrolne

Rada Nadzorcza

Zarząd

Komitet Ryzyka Operacyjnego

Biuro Ryzyka Operacyjnego

Audyt i Kontrola

Wewnętrzna


Proces zarz dzania ryzykiem operacyjnym
Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym operacyjnym Banku

Główne elementy procesu

Identyfikacja

Raportowanie

Ocena i limitowanie

Audyt i kontrola

wewnętrzna

Ograniczanie

Monitorowanie


Plan projektu ama
Plan projektu AMA operacyjnym Banku

Planowane stosowanie AMA od roku 2013

Etap I

Audyt regulacji i procesów

Audyt danych

Etap II

Modelowanie

statystyczne

Etap III

Wdrożenie narzędzia

informatycznego


R d a danych do ama
Źródła danych do AMA operacyjnym Banku

Podstawowe rodzaje danych w modelu

Zewnętrzna baza strat (ZORO)

Wewnętrzna baza strat

(Operon)

Analizy scenariuszowe

i samoocena


Proces ewidencji zdarze operacyjnych
Proces ewidencji zdarzeń operacyjnych operacyjnym Banku

Ewidencja zdarzeń jest prowadzona w każdej jednostce i komórce organizacyjnej Banku:

 • Punkt Obsługi Bankowej,

 • Filia,

 • Oddział,

 • Oddział Regionalny/ Wojewódzki,

 • Biuro i Departament Centrali.


Ewidencja zdarze operacyjnych
Ewidencja zdarzeń operacyjnych operacyjnym Banku

 • System zarządzania ryzykiem operacyjnym wymaga:

  • wysokiej świadomość pracowników Banku co do istnienia ryzyka operacyjnego (szkolenia),

  • znajomości i przestrzegania obowiązujących w Banku przepisów oraz regulacji nadzorczych,

  • poczucie współodpowiedzialności pracowników za kontrolę i ograniczanie ryzyka operacyjnego

 • Zarządzanie ryzykiem operacyjnym Banku wymaga ujawniania przez pracowników zdarzeń operacyjnych i/lub incydentów.


Przep yw prac w systemie operon 1
Przepływ prac w systemie Operon (1) operacyjnym Banku

W Banku funkcjonuje czterostopniowy system kontroli i weryfikacji danych dot. zaistniałych zdarzeń operacyjnych.Funkcje w systemie poziom iii weryfikator
Funkcje w systemie operacyjnym BankuPoziom III - Weryfikator

 • Weryfikator jest pracownikiem Departamentu Rachunkowości i Sprawozdawczości Centrali Banku.

 • Weryfikator dokonuje porównania zarejestrowanych przez Rejestratora lub Akceptanta danych księgowych i/lub danych finansowych z zapisami w systemie finansowo-księgowym.

 • Ma też możliwość wprowadzenia/modyfikacji danych finansowych i/lub danych księgowych.

 • Weryfikator ma prawo wycofania rejestrowanego zdarzenia operacyjnego na niższy poziom przepływu prac.


Funkcje w systemie poziom iv koordynator
Funkcje w systemie operacyjnym BankuPoziom IV - Koordynator

 • Koordynator weryfikuje poprawność i jakość wprowadzonych danych,

  • Wszelkie nieprawidłowości wykryte przez koordynatora są wycofywane na niższy poziom przepływu prac np. błędna klasyfikacja nadzorcza, błędna klasyfikacja zdarzeń i incydentów,

  • Zatwierdzenie zdarzenia operacyjnego rzeczywistego przez najwyższy poziom przepływu prac uaktywnia opcję dodawania korekt do zdarzenia, finansowych i niefinansowych, oraz jego całkowitego rozliczenia,

  • Sprawdza poprawność korekty pod względem merytorycznym,

 • Całkowite rozliczenie zdarzenia operacyjnego rzeczywistego zostaje wywołane przez Koordynatora i następuje po spełnieniu łącznie dwóch poniższych warunków:

  • zaksięgowaniu rzeczywistej straty/zysku z tytułu zdarzenia operacyjnego rzeczywistego na rachunku zysków i strat w BPS,

  • wyczerpaniu możliwości odzysku np. z kwot ubezpieczenia, które zmieniłoby rzeczywistą kwotę straty/zysku z tytułu zdarzenia operacyjnego rzeczywistego.


Proces rejestracji danych
Proces rejestracji danych operacyjnym Banku


Proces ewidencji danych
Proces ewidencji danych operacyjnym Banku

 • Przepływ prac powinien być zakończony w ciągu 3 tygodni

 • Długi czas przechowywania informacji o zdarzeniu operacyjnym poza systemem Operon zwiększa prawdopodobieństwo zagubienia części danych co może utrudnić właściwą interpretację oraz prawidłowe zarejestrowanie zdarzenia.


Rodzaje ewidencjonowanych zdarze
Rodzaje ewidencjonowanych zdarzeń operacyjnym Banku

 • Zdarzenia operacyjne (ze skutkiem finansowym)

  • dane podstawowe – informacje identyfikujące zdarzenie,

  • dane uzupełniające – informacje dotyczące jakościowej oceny zdarzenia,

  • dane finansowe – informacje obejmujące wartościową wycenę zdarzenia,

  • dane księgowe – informacje dotyczące rozksięgowania zdarzenia w ciężar kont wynikowych.

 • Incydenty (bez skutku finansowego)

  • dane podstawowe,

  • dane uzupełniające.


Dane podstawowe
Dane podstawowe operacyjnym Banku

 • Dane zdarzenia dotyczące m.in. atrybutów ujawnienia, wystąpienia, przyczyny zdarzenia oraz jego skutku ewidencjonowane są w grupie danych podstawowych

  • Numer. referencyjny zdarzenia,

  • Data rejestracji,

  • Miejsce rejestracji,

  • Osoba rejestrująca,

  • Sposób ujawnienia,

  • Data wystąpienia,

  • Miejsce wystąpienia,

  • Skutek zdarzenia,

   • Odpis, Roszczenie w toku, Rozliczenia pozasądowe, Decyzje sądowe, Kary i grzywny, Strata lub uszkodzenie aktywów, Dodatni wpływ lub bez wpływu na wynik finansowy

  • Opis zdarzenia

  • Działania zaradcze

  • Uwagi


Dane uzupe niaj ce
Dane uzupełniające operacyjnym Banku

 • Kategoria, Rodzaj, Grupa zdarzeń operacyjnych oraz zdarzenie operacyjne,

 • Czynnik ryzyka operacyjnego,

 • Linia biznesowa:

  • W Banku BPS występują cztery linie biznesowe wyodrębnione z ośmiu wskazanych w NUK:

   • Działalność dealerska,

   • Bankowość detaliczna,

   • Bankowość komercyjna,

   • Płatności i rozliczenia.

    + „Działalność nie związana z czynnościami bankowymi”.

 • Proces/Podproces

 • Grupa Produktowa/Produkt

 • Warstwa technologiczna

 • Powiązanie z ryzykiem kredytowym

 • Powiązanie z ryzykiem rynkowym


Dane finansowe
Dane finansowe operacyjnym Banku

 • Charakter głównie ilościowy – pozwalające określić potencjalną lub rzeczywistą kwotę związaną ze zdarzeniem operacyjnym rzeczywistym

 • Do danych finansowych zaliczamy:

  • Waluta

  • Kwota potencjalna

  • Kwota rzeczywista (strata/ zysk)

  • Opis dodatkowy


Dane ksi gowe
Dane księgowe operacyjnym Banku

 • Dane księgowe są następstwem danych finansowych,

  • Konta WN (koszty) lub konta MA (zyski) – użytkownik wskazuje ścieżkę księgowania,

 • Dane księgowe:

  • Konto

  • Waluta

  • Kwota w walucie oryginalnej i bilansowej

  • Tytuł pozycji księgowejProces dodawania korekt do zarejestrowanych zdarze operacyjnych
Proces dodawania korekt do zarejestrowanych zdarzeń operacyjnych

Rodzaje korekt:

 • Korekta finansowa - wprowadza kwotę korygującą wartość wprowadzoną uprzednio do systemu

 • Odzysk - operacja zwrotu części bądź całości straty - operacja rejestrowana jako „zysk”

 • Korekta do odzysku - powtórne rozlicznie części bądź całości kwoty odzysku poprzez wprowadzenie kwoty korygującej wartość odzysku

 • Dodanie korekty przebiega analogicznie jak przepływ prac przy rejestracji zdarzenia operacyjnego(Rejestrator→ Akceptant → Weryfikator → Koordynator)


 • Dane do modelowania statystycznego
  Dane do modelowania statystycznego operacyjnych

  Do modelowania wykorzystano zdarzenia rzeczywiste oraz potencjalne

  Zewnętrzna baza strat (ZORO)

  OGON ROZKŁADU

  Analizy scenariuszowe

  i samoocena

  DANE UZUPEŁNIAJĄCE

  Wewnętrzna baza strat

  (Operon)

  STRATA OCZEKIWANA


  Dane do modelowania statystycznego 2
  Dane do modelowania statystycznego (2) operacyjnych

  Zdarzenia podzielono według kryterium wysokości straty


  Zmiany dokonane na potrzeby metody ama
  Zmiany dokonane na potrzeby metody AMA operacyjnych

  • zmiany funkcjonalności systemów wspierających

   zarządzanie ryzykiem operacyjnym;

  • przystąpienie do bazy ZORO;

  • aktualizacja regulacji wewnętrznych;

  • zmiana metodyki samooceny ryzyka operacyjnego;

  • zmiana metody przypisywania zdarzeń do linii biznesowych;

  • wprowadzenie dodatkowych KRI (głównie wskaźników otoczenia gospodarczego);

  • zwiększenie zatrudnienia (1 dodatkowy etat dedykowany do modelowania statystycznego).


  Wymogi kapita owe metod bia i ama
  Wymogi kapitałowe metodą BIA i AMA operacyjnych

  • Wymóg BIA (stosowany) – 32 mln PLN

  • Wymóg AMA (testowy) - 20 mln PLN


  Dzi kuj za uwag

  Dziękuję za uwagę! operacyjnych