Projekt chybn dr anie tela u kolsk ch det
Download
1 / 16

Projekt „Chybné držanie tela u školských detí“ - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Projekt „Chybné držanie tela u školských detí“. ÚVZ SR Bratislava - odbor podpory a ochrany zdravia mladej generácie Oddelenia hygieny detí a mládeže všetkých RÚVZ. Hygiena detí a mládeže.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Projekt „Chybné držanie tela u školských detí“' - chelsa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Projekt chybn dr anie tela u kolsk ch det
Projekt „Chybné držanie tela u školských detí“

 • ÚVZ SR Bratislava - odbor podpory a ochrany zdravia mladej generácie

 • Oddelenia hygieny detí a mládeže všetkých RÚVZ


Hygiena det a ml de e
Hygiena detí a mládeže

 • Medicínsky vedný odbor, zaoberá sa aj sledovaním a hodnotením pozitívnych a negatívnych vplyvov životných

  a pracovných podmienok detí a mládeže na vývoj ich organizmu a jeho zdravotný stav v priestore a čase so zvláštnym zameraním na rizikové faktory vybraných chorôb a chýb (koncepcia hygieny detí a mládeže, 1996)

 • Ergonomické faktory – ich uplatňovanie pre prácu detí v škole – základný predpoklad prevencie chybného držania tela detí.


Naj astej ie odch lky v dr an tela
Najčastejšie odchýlky v držaní tela

 • zväčšená hrudná kyfóza,

 • zväčšená krčná alebo bedrová lordóza,

 • skolióza – patologické zakrivenie chrbtice.

  Riziko vzniku a zhoršenia u detí – najmä v obdobiach zrýchleného rastu.

  Chybné držanie tela – porucha posturálnej funkcie organizmu, prejavuje sa zmenami v tvare a reliéfe tela, vôľovým úsilím je možné ho vyrovnať.

  Čím v skoršom veku sa realizuje jeho prevencia – tým väčšie šance na nápravu.


Chybn dr anie tela
Chybné držanie tela

 • Pri chybnom držaní tela sú zvýraznené fyziologické zakrivenia chrbtice:

 • thorakálna hyperkyfóza

 • (výrazné ohnutie dozadu

 • postihujúce skoro celú chrbticu)

 • odstávajúce lopatky

 • asymetria postavenia ramenných

 • pletencov


Kolsk pr ca
Školská práca

 • Napriek multifaktoriálnej kauzalite chybného držania tela sa spôsob školskej práce významne podieľa na jeho vzniku a rozvoji.

 • Základná pracovná poloha v škole – sedenie. Pri dlhodobom sedení môže dôjsť ku:

 • preťaženiu stavcov (platničky potrebujú pre výživu stále zaťažovanie a odľahčovanie chrbtice),

 • statickému zaťaženiu chrbtového, ramenného a krčného svalstva,

 • vzniku „guľatého“ chrbta, ako dôsledok nesprávneho držania tela, pričom sa oslabuje brušné svalstvo a jednostranne zaťažujú platničky,

 • oslabovaniu a skracovaniu väziva k chrbtici a stavcom,

 • prerušeniu lymfatickej a krvnej cirkulácie v nohách.


Pecifi nos kolskej pr ce
Špecifičnosť školskej práce

 • Vnútená poloha - sedenie

 • Vnútený rytmus práce

 • Pôsobenie statickej jednostrannej záťaže na chrbticu

 • Človek je morfologicky a fyziologicky stavaný pre pohyb


Al ie faktory vzniku chybn ho dr ania tela
Ďalšie faktory vzniku chybného držania tela

 • Jednostranná nadmerná záťaž z nesprávneho nosenia ťažkých školských tašiek.

 • Nevyhovujúce osvetlenie s následným nesprávnym držaním hlavy pri školskej práci.

 • Nesprávny životný štýl – najmä hypokinéza detí, nedostatok spánku, únava, dlhé státie, nevhodné pracovné o odpočinkové polohy, nevhodný spôsob vykonávania pohybu (stoj, prenášanie predmetov..) nevhodná podložka na spanie, výživa s nedostatkom vápnika, fosforu a vitam. D.

 • Zdravotný stav – ploché nohy (často vedú k zmenám držania tela až na krčnej chrbtici), vrodené vady a poruchy následkom ktorých má dieťa obmedzené možnosti pohybu a zníženú odolnosť pohybového ústrojenstva voči zaťaženiu, nepriechodnosť dýchacích ciest.

 • Typ postavy – astenický alebo nadváha.

 • Psychické vplyvy – úzkosť, strach, oneskorený duševný vývoj.


Ciele projektu
Ciele projektu

 • Monitoring súčasnej situácie v ergonomických podmienkach aplikovaných v školských triedach.

 • Na základe analýzy získaných výsledkov vypracovať zásady ochrany a podpory posturálneho zdravia žiakov pri výchovno -vzdelávacom procese.


Met dy rie enia projektu
Metódy riešenia projektu

Hodnotenie:

 • primeranosti školského nábytku k telesnej výške žiakov,

 • zohľadnenia ľavorukosti, zrakových a sluchových porúch pri výbere pracovného miesta žiaka,

 • frekvencie výskytu návštev u ortopéda a výskytu boletí hlavy alebo chrbta u žiakov (dotazník pre rodičov),

 • správnosti držania tela (test podľa Matthiasa).

  Na základe výsledkov 1.etapy (2003), v ktorej každé RÚVZ hodnotilo všetky triedy každého ročníka na jednej základnej škole, sa navrhli pre školy intervenčné opatrenia. V 2.etape (2005) sa na tých istých školách overovala efektívnosť intervenčných opatrení.


Sp sob hodnotenia dr ania tela iakov
Spôsob hodnotenia držania tela žiakov

Test držania tela podľa Matthiasa:

Dieťa je vyzlečené do tielka a treniek.

Vyzveme ho k vzpriamenému postoju

s hornými končatinami predpaženými

v 90-stupňovom uhle a ponecháme ho

v tomto postoji 30 sekúnd. Pokiaľ sa

postoj v tomto intervale výrazne

nemení, ide o správne držanie. Pokiaľ

počas 30 sekúnd dôjde k zmenám

v držaní tela, t.j. hlava a horná časť

hrudníka sa skláňajú dozadu, ramená

dopredu, dieťa vystrkuje bruško, ide

o chybné držanie.


Ergonomick po iadavky na pracovn miesto iaka
Ergonomické požiadavky na pracovné miesto žiaka

 • školský nábytok musí zodpovedať výške a proporciám tela žiaka (norma, všeobecné zásady pre školský nábytok),

 • pracovné miesto musí zohľadňovať výskyt somatických a funkčných odchýliek.

  ZÁSADY:

 • vyšší žiaci v zadných laviciach (ak nemajú zrakovú alebo sluchovú chybu),

 • žiaci s poruchami zraku, sluchu v predných laviciach,

 • Ľavorukí žiaci pri okne na ľavej strane, aby im svetlo dopadalo na pracovnú plochu, nakoľko si pri písaní tienia rukou.


V sledky 1 etapy

ZŠ Ul. Mládeže, Martin

277 vyšetrených detí

Primeraný nábytok u 40,1%

Chybné držanie tela u 41,85%

Ľavorukosť zohľadnená u 37%

Refrakčné chyby zohľadnené u 44,93 %

Sluchové chyby zohľadnené u 100 %

Návštevy ortopéda 4 %

Bolesti hlavy alebo chrbta 4%

Slovensko

12 435 vyšetrených detí

Primeraný nábytok u 50 %

Chybné držanie tela 22,5 %

Ľavorukosť zohľadnená u 64%

Refrakčné chyby zohľadnené u 74 %

Sluchové chyby zohľadnené u 75,7 %

Návštevy ortopéda 8,3 %

Bolesti hlavy alebo chrbta u 11,6%

Výsledky 1.etapy


Interven n opatrenia
Intervenčné opatrenia

 • Prispôsobiť pracovné miesto žiaka jeho telesnej výške (zabezpečiť školám normy pre školský nábytok).

 • Rešpektovať pri výbere pracovného miesta žiaka prípadné zdravotné a telesné špecifiká.

 • Dbať na správne sedenie žiaka:

 • všímať si, ako žiak sedí,

 • upozorňovať a usmerniť ho k správnemu sedeniu.

 • Využiť existujúce vybavenie školy školským nábytkom, premiestniť ho podľa telesných proporcií žiakov.

 • Dodržiavať zásady psychohygieny vo vyučovaní (zaraďovanie TV a pod.)

 • Zvyšovanie pohybovej aktivity žiakov – počas vyučovacej hodiny zaraďovať krátke telesné cvičenia, prestávky využiť na aktívny pohyb.

 • Rešpektovať zásady práce s počítačom – neprekračovať určený čas, úprava pracovného miesta, technicky vyhovujúce parametre počítačovej techniky.


V sledky 2 etapy

ZŠ ul.Gorkého, Martin

256 vyšetrených detí

Primeraný nábytok u 50 % (o 4 % viac)

Chybné držanie tela 31,25 % (40,79 %)

Ľavorukosť zohľadnená u 62,5 % (37 %)

Refrakčné chyby zohľadnené u 80,95 % (44 %) a sluchové chyby u 100 %

Návštevy ortopéda 4,2 % (4%)

Slovensko

12 092 vyšetrených detí

Primeraný nábytok u 58 % (50%)

Chybné držanie tela 23 % (22)

Ľavorukosť zohľadnená u 77% (63 %)

Refrakčné chyby zohľadnené u 78 % (74 %)

Sluchové chyby zohľadnené u 81 % (75 %)

Návštevy ortopéda 7 % (8 %)

Bolesti chrbta 8 % (11,6 %)

Výsledky 2.etapy


Z very

Výsledky ukazujú mierne zlepšenie, ale nie sú uspokojivé.

Zúčastnené školy aplikovali odporúčané intervenčné opatrenia v rámci svojich možností - ekonomická situácia.

Možno predpokladať, že zlepšenie ergonomických podmienok na školách spolu s akcentáciou aktívneho fyzického pohybu zlepší posturálne zdravie školských detí a zníži možnosť vzniku degeneratívnych ochorení chrbtice v dospelosti.

Z výsledkov 6.celoštátneho antropometrického prieskumu, 2001 – telesná výška detskej populácie vykazuje vzrast cca o 1 cm v každej dekáde.

Je potrebné aktualizovať technické normy upravujúce školský nábytok.

3.etapa projektu CHDT (2006) – cieľom bude zopakovať vybrané antropometrické merania na reprezantívnej vzorke detskej populácie so zámerom prehodnotenia a novelizácie platnej technickej normy.

Závery


A k u j e m e z a p o z o r n o s
Ď a k u j e m e uspokojivé.z a p o z o r n o s ť


ad