Itiys isyys vanhempainvapaaj rjestelyt vapaalla vai lomalla
Download
1 / 24

- PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Äitiys / isyys / vanhempainvapaajärjestelyt : “ vapaalla ” vai ” lomalla ”. Moduulin päätavoitteet : Lisätä tietoa työssäkäyvien naisten ja miesten oikeuksista koskien äitiysi / isyys / vanhempainvapaajärjestelyjä , joita lait ja sopimukset tarjoavat EU:n jäsenmaissa .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - chavez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Itiys isyys vanhempainvapaaj rjestelyt vapaalla vai lomalla

Äitiys/isyys/vanhempainvapaajärjestelyt: “vapaalla” vai ”lomalla”

Moduulinpäätavoitteet:

Lisätätietoatyössäkäyviennaistenjamiestenoikeuksistakoskienäitiysi/isyys/vanhempainvapaajärjestelyjä, joitalaitjasopimuksettarjoavatEU:njäsenmaissa.

Luodakatsaustyypillisimpiinongelmiin, joihinihmisettörmäävätaikoessaanpitäääitiys/isyys/vanhempainvapaata.

Analysoidahyvienkäytäntöjenesimerkkitapauksia, joistatyöntekijätovatomillatyöpaikoillaanhyötyneet.

MODUULI 1.


Modu uli 1

Kuudellaprojektiinosallistuvalla EU-maalla; Suomi, Saksa, Italia, Latvia, LiettuajaIso Britannia, on toisistaaneroavajauseineritavoinjoustavakansallinenlainsäädäntökoskienäitiys/isyys/vanhempainvapaita. Tavoitteena on luodamolemmillevanhemmillejoustaviatapojayhdistääansiotyöjavanhemmuusjasaadamiehetosallistumaannykyistäenemmänlastenhoitoon.

MODUULI1.

EU-maiden välillä on suuria eroja kansallisissa lainsäädännöissä, jotka liittyvät perhevapaiden kestoon ja palkallisuuteen.

politics.co.uk


Modu u l i 1 itiysvapaa
MODUULI1. ÄITIYSVAPAA

Äitiysvapaa

Äitiysvapaa on palkallinen tai muutoinkorvattuvapaaodottavallejavastasynnyttäneelleäidille, jolloinhän on poistyöelämästäennensynnytystä, synnytyksenajanjavälittömästisynnytyksenjälkeen tai hänenadoptoidessalapsen. (http://www.eurofound.europa.eu)

Äitiysvapaapidetäänkaikissa EU-maissaja se on yleinenkäytäntö.

Suomi:

Äitiysvapaanoin 4 kuukutta

Vanhempainvapaanoin 6 kuukutta

Isyysvapaa 18 päivää

Isäkuukausi, max. 36 päivää

Kotihoidontukikunneslapsi on 3 v.

Lisätietoa: www.kela.fi; www.stm.fi


Moduuli 1
MODUULI 1.

ÄITIYSVAPAA: EU-DIREKTIIVIT

Äitiysvapaatakoskevatjärjestelytovatolleetpitkään EU-politiikantärkeysjärjestyksenkärkipäässä.

EuroopanNeuvostonhyväksymätdirektiivittakaavattietynminimitasonkaikissajäsenvaltioissa.

NeuvostonDirektiivi 92/85/ETYvuodelta 1992 käsitteleetoimenpiteitä, joillatyönantajiakannustetaanparantamaanraskaanaolevien, vastasynnyttäneidenjaimettävientyöhönpalaaviennaistentyöturvallisuuttajatyöterveyttä (OJ L348/1)

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/health_hygiene_safety_at_work/c10914_en.htm

MuutoksetNeuvostonDirektiiviin92/85/ETY

tekstiotettu20.10.2010:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0373+0+DOC+XML+V0//EN

Maternity leave rapporteur Edite Estrela

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=LT&type=IM-PRESS&reference=20101008FCS86210#title12


Modu u l i 1
MODUULI1.

Isyysvapaa

Isänoikeustyöstäpoissaoloonsynntyksenaikanaja/tai synnytykseenvälittömästiliittyen.

Kaikkienisientulisiharkitaisyysvapaanpitämistä, koska se antaaheillemahdollisuudenosallistuavastasyntyneenlapsenhoitoon; se tukeemyösäidinsynnytyksenjälkeistäelpymistä.

freelanceadvisor.co.uk

EuroopanNeuvostonDirektiiviin 92/85/ETY lisäystenmukaan ‘jokaisen EU-maantulisitaatakansalaisilleenmahdollisuusvähintäänkahdenviikkonisyysvapaaseen’.


Modu uli 11

EuroopanNeuvostonDirektiivi92/85/ETY

(tekstiotettu) 20. 10. 2010:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0373+0+DOC+XML+V0//EN

MODUULI1.

 • ISYYSvapaasäädöksiäja –mahdollisuuksiaSuomessa:

 • SUOMI

 • 18 isyysvapaapäivää

 • max 36 päivää ns. Isäkuukausi

 • Milteikaikkiisätpitävätisyysvapaapäivät (kesim. 14-15 päivää) , mutta vain 2-5 % isistäpitäävanhempainvapaata

 • Harvaisäosallistuukotihoidontuellalastenhoitoon

 • Lisätietoa: www.kela.fi; www.stm.fi; www.miessakit.fi


Modu uli 12
MODUULI1.

Vanhempainvapaa

Vanhempainvapaa on määriteltyoikeudeksipitäävapaatatyöstämiehillejanaisillelapsensyntymän tai adoption perusteella, jottajompikumpivanhempivoisihoitaalastaanvähintäänkolmenkuukaudenajan. Lapsenvähimmäisikämääritellääneri EU-maissaeritavoin.

Vanhempiatulisikannustaajakamaanvanhempainvapaakeskenään.


Modu uli 13
MODUULI1.

“Vapaa-ajan” järjestelyt

Vapaa-aika on ajanjakso, jollointyönteko on keskeytetty, yleensätarkoituksena on palatasamaantyöhönvapaajaksonjälkeen.

Se tarkoittaapidättäytymistätyönteosta, mikävoi olla jokoharkinnanvaraista tai pakollistalainsäädännön tai työehtosopimustenperusteella.

Vapaa-aikaavoiottaa:

lastenhoitoon

perheenjäsentenhoitoon; vanhustenjavammaistenhätätapaukset

itsensäkehittämiseenjakoulutukseen

ammatilliseenkehittymiseen.

doing-alright.army.mod.uk


Modu uli 1 vapaa aika esimerkkej muista eu maista
MODUULI1. “VAPAA-AIKA” ESIMERKKEJÄ MUISTA EU-maista

SAPATTIVAPAA

Suomi

Vuorotteluvapaanaikanatyöntekijävoi olla sovitunajantyöstäpoissa.

Antaatyöntekijällemahdollisuudensaadavapaata, jonkapituudestajaehdoistasovitaantyöntekijänjatyönantajankanssa. Vuorotteluvapaasta on laki jota noudatetaanwww.vuorotteluvapaa.fi.

Syytvuorotteluvapaanpitämiselleovatuseinhenkilökohtaisia – opiskelu, läheisen tai sukulaisenhoito, halutoteuttaaunelmia, matkustelujakoulutukseenosallistuminen.

Saksa

Järjestely, jossatyöaikaavähennetäänjokouseallakuukaudella tai vuodenpituisellajaksolla. Mittarinakäytetäänvuosittaisiatyöaikajärjestelyitä, jota noudatetaanvakituisissatyösuhteissa.

Antaatyöntekijöillemahdollisuudentoteuttaaomiaharrastuksia tai unelmia, osallistuaammatilliseen- ja/tai muuhunkoulutukseen, valmennuskursseille tai tehdäjotaintäysinmuuta, kutenhyväntekeväisyystyö.

rupertward.cce.uk.net


Modu uli 14
MODUULI1.

Kaikkityöntekijäteivätkäytänäitämahdollisuuksiahyväksi mm. seuraavistasyistäjohtuen:

eivät ole tietoisiakaikistamahdollisuuksista, jotkaliittyvätperhevapaisiinjaurakatkoihin, jotkaovattarjolla

eivätarvioitarpeeksikaikkiahyötyjä, joitaperhevapaatjaurakatkotsaattavattuodatyönjaperheenhyvinvointiinjatasapainoon

ennakoivat,ettäperhevapaillajaurakatkoilla on kielteinenvaikutusurakehitykseen

pelkäävätnegatiivistareaktiotatyönantajanja/tai työyhteisöntaholta.

Kansallistensääntöstenpuitteissayrityksetvoivatpidentäätyöntekijöidenlomiajavapaitasopimustenjahyvienkäytäntöjenpuitteissa, jottapystytääntakaamaantyöntekijöidentyytyväisyysjamotivaatioheidänsovittaessayhteentyönjamuunelämänvaatimuksia.

businessadvantage.wordpress.com


Modu uli 15
MODUULI1.

haetietoaoikeuksistasi, otahuomioonlainsäädäntöönliittyvätasiat;

arvioitalloudellisetseikat (isienmahdollisetongelmattyönantajienkanssa, äitienongelmatliittyenäitiysvapaanpituuteen – onkotalouskunnossa, mitenvanhempainvapaavoidaanjakaa, jne.);

Muutvapaidenjärjestelyihinliittyvätmuodollisetseikat, jottaeimenetäoikeuksiaanomaatietämättömyyttän.

ASIOITA, JOISTA HENKILÖN TULEE OLLA TIETOINEN, KUN SUUNNITTELEE VAPAATA TAI PITEMPÄÄ URAKATKOSTA.

geraldprinting.com

 • otaselvääasioista, jotkaliittyvätäitiys/isyys/vanhempainvapaaseenrekisteröidynparisuhteen, adoptiotilanteenjayksinhuoltajuudentapauksissa

nextstepinc.org


Modu uli 16
MODUULI1.

ota yhteys paikalliseen kunnan toimistoon, KELA-toimistoon;

etsi paikallinen tukiryhmä;

ota yhteys neuvolaan, terveyskeskukseen tai työterveyshuoltoon.

MITÄ TEHDÄ?

www2.le.ac.uk

Suosittelemmekouluttajila, jotkatyöskentelevätesim. neuvoloissa, antamaanvanhemmilleneuvoakuinkavalmistautualapsensyntymäänjasyntymänjälkeiseenaikaan; jakuinkavalmistautuatyöhönpaluuseenperhevapaanjälkeen.

!


Modu u l i 1 esimerkkej hyvist k yt nn ist
MODUULI1. ESIMERKKEJÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ

Projektissa on laadittukirjanen “Työnjaperheenyhteensovittamisenhyviäkäytäntöjä”, jotkaperustuvat 32 haastatteluunjaihmistenomiinkokemuksiin. Suomenkielinenkirjanenlöytyyprojektinnettisivuiltawww.family-learning.eu

focusonthefamilytv.com

Nämäesimerkkitapauksetosoittavat, mitentyöntekijätsaattavathyötyäperheystävällisistätoimenpiteistätyöpaikoilla.


Modu u l i 1 k yt nn n harjoituksia case tapauksia hyvist k yt nn ist
MODUULI1.KÄYTÄNNÖN HARJOITUKSIA: CASE-TAPAUKSIA HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ

“Isänajatuksiapienenlapsenhoidosta” (Haastattelu No.2)

“Nuorenisänkokemuksiaisyysvapaasta” (Haastattelu No. 22)

“Vanhempienjakamavanhempainvapaa” (Haastattelu No. 5)

“Urakatkos – tapasovittaayhteenopetustyöjaomanäidinhuolenpito" (Haastattelu No. 30 “)

“Vuorotteluvapaa – uuttapotkuatyöhön“ (Haastattelu No. 4)

Oheisesta “Työnjaperheenyhteensovittamisenhyviäkäytäntöjä” kirjasestavoilukeaseuraavatesimerkkitapaukset:


Modu u l i 1 esimerkki tapauksia hyvist k yt nn ist
MODUULI1.Esimerkki-TAPAUKSIA HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ

MUISTA...

Kun analysoitesiteltyjäesimerkkejä, pohdiomaltakannaltasi:

Millainen on omaperhetilanteesi?

Millainentilanne on työpaikallasi?

Millainentyösopimussinulla on?


Modu u l i 1 esimerkki tapauksia hyvist k yt nn ist1
MODUULI1.Esimerkki-TAPAUKSIA HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ

VIDEOLEIKE “Isävanhempainvapaalla”

Tavoite:lisätätietoaisänpitämästäaktiivisestavanhempainvapaasta

Tehtävä: katsoavideoleike “SukupuoltenvälinentasapainoLiettuassa: PositiivisenIsyyshyvänäkäytäntönä” japohtiaseuraaviakysymyksiä.

Kesto: 30 min.

Kysymyksiäpohdittavaksi:

 • Onko työpaikallasi kokemuksia miesten pitämistä perhevapaista?

 • Voisitko itse harkita ottavasi/jakavasi vanhempainvapaan puolisosi kanssa? Mikä olisi sinun motivaatiosi tehdä niin?

 • Mitä mieltä olet puolisoiden kesken jaetusta vanhempainvapaasta? Uskotko, että se voisi auttaa työn ja perheen yhteensovittamisessa?


Modu u l i 1 case tapauksia hyv t k yt nn t kirjasesta
MODUULI1. CASE-TAPAUKSIA “Hyvätkäytännöt” kirjasesta

Tavoitelisätätietoavanhempienkeskenjaetunvanhempainvapaanhyödyistätyönjaperheenyhteensovittamisenkannalta.

Tehtävä: lukeahaastattelu No. 5 japohtiaallaoleviakysymyksiä.

Kesto: 30 min.

Case “Vanhempienjakamavanhempainvapaa”

Kysymyksiäpohdittavaksi:

 • Kuinka monta prosenttia miehistä pitää isyysvapaan maassasi/ yrityksessäsi/työpaikallasi?

 • Millaiset ovat työpaikkasi esimiesten ja työtoverien asenteet perheystävällisiä käytäntöjä kohtaan?

 • Millaisia toimenpiteitä suosittelisit esimiehellesi ja työtovereille, kuinka edistää perheystävällistä käytäntöjä työpaikallasi?


Modu uli 1 esimerkkitapauksia hyv t k yt nn t kirjasesta
MODUULI1.Esimerkkitapauksia “Hyvätkäytännöt” kirjasesta

Tavoite:lisätätietoavanhempienkeskenjaetunvanhempainvapaanhyödyistätyönjaperheenyhteensovittamisenkannalta.

Tehtävä: lukeahaastattelu No. 22 japohtiaseuraaviakysymyksiä.

Kesto: 30 min.

Case “Nuorenisänkokemuksiaisyysvapaasta”

Kysymyksiäpohdittavaksi:

 • Millaiset ovat työnantajan asenteet isyysvapaita kohtaan yrityksessäsi/työpaikallasi?

 • Mitkä voisivat olla mahdollisesti syyt/haasteet sille, että miehet ovat haluttomia pitämään isyysvapaata? Miten työnantaja voisi ratkaista ne?

 • Onko mielestäsi tarpeellista, että työnantajasi kehittää työkulttuuria/ilmapiiriä suosiolliseksi isyysvapaiden pitämiselle?

 • Harkitsisitko sinä isyysvapaan pitämistä? Mieti syitä isyysvapaan pitämiseen vs. pitämätttä jättämiseen.


Modu u l i 1 esimerkki tapauksia kirjasesta hyv t k yt nn t
MODUULI1.Esimerkki-TAPAUKSIA kirjasesta “Hyvätkäytännöt”

Tavoite:lisätätietoahyödyistäliittyenvanhempainvapaanjakamiseenisänjaäidinkesken.

Tehtävä: lukeahaastattelu No 5. japohtiaallaoleviakysymyksiä.

Kesto: 30 min.

Case “Vanhempienjakamavanhempainvapaa”

Kysymyksiäpohdittavaksi:

 • Mittä etua on vanhemmille, jos/kun he jakavat vanhempainvapaan keskenään ja joustavasti?

 • Onko vanhempainvapaan jakamisesta hyötyä työnantajalle?

 • Voisiko jaetun vanhempainvapaan mallia käyttää omassa yrityksessäsi ja työpaikallasi?Millaisia ongelmia työnantajasi ja työtoverisi saattavat nähdä tässä mallissa?

 • Onko näihin ongelmiin ratkaisuja? Jos on, niin millaisia?

 • Millä tavalla haluaisit keskustella työnantajasi kanssa (ja puolisosi työnantajansa kanssa) ehdotuksesta toteuttaa jaettu vanhempainvapaan malli?


Mod u ul i 1 esimerkki tapauksia kirjasesta hyv t k yt nn t
MODUULI1.Esimerkki-tapauksiakirjasesta “Hyvätkäytännöt”

Tavoite:lisätätietoaurakatkokseneduista.

Tehtävä: lukeahaastattelu No. 30 japohtiaallaoleviakysymyksiä.

Kesto: 30 min.

Case “Urakatko – tapasovittaayhteenopetustyöjaomanäidinhoito“

Kysymyksiäpohdittavaksi

 • Harkitsisitko sinä “vapaan” ottamista työstäsi, jos olisit samanlaisessa tilanteessa?

 • Salliiko työehtosopimus tällaisen vapaan pitämisen? Millaisia sopimuksia on saatavilla urakatkokseen, joka liittyy lastenhoitoon tai sairaan/ikääntyneen sukulaisen hoitoon ja huolehtiseen?

 • Mihin toimenpiteisiin sinun tulisi ryhtyä, jotta voisit ottaa “vapaata”? Miten hoitaisit nämä toimenpiteet?

 • Miten “vapaa” auttaisi sinua ratkaisemaan ongelmasi työn ja perheen yhteensovittamisen suhteen?


Modu u l i 1 esimerkki tapauksia hyv t k yt nn t kirjasesta
MODUULI1.Esimerkki-TAPAUKSIA “Hyvätkäytännöt” kirjasesta

Tavoite:lisätätietoavuorotteluvapaaneduista

Tehtävä: lukeahaastattelu No. 4 japohtiaallaoleviakysymyksiä.

Kesto: 30 min.

Case “Vuorotteluvapaa – uuttapotkuatyöhön”

 • Suomalainen vuorotteluvapaakäytäntö on eräänlainen sapattivapaa – onko teillä kokemuksia sen soveltamisesta yrityksessänne/työpaikallanne?

 • Voisiko vuorotteluvapaata soveltaa työpaikallanne?

 • Miten työantajasi/kolleegsi suhtautuisivat sapattivapaaseen?

 • Harkitsisitko vuorotteluvapaan pitämistä, jos se olisi mahdollista omassa elämän tilanteessasi?

 • Mitkä olisivat suurimmat hyödyt itsellesi, jos ottaisit sapattivapaata ja mitkä olisivat suurimmat esteet sinun tilanteessasi?

 • Uskotko, että vuorotteluvapaa vaikuttaisi työtyytyväisyyteesi ja antaisi sinulle utta potkua jatkaa työuraasi yli eläkeikäsi?


Moduuli 1 seuraavat askeleet
MODUULI 1. Seuraavataskeleet

Tutustumuihinkinesimerkkitapauksiin

Työnjaperheenyhteensovittamisenhyviäkäytäntöjä

(www.family-learning.eu)


P t sosa seuraavat askeleet
PÄÄTÖSOSA – SEURAAVAT ASKELEET...

Oletjuurisuorittanuttämän

koulutusmoduulin...

Onneksiolkoon!

Mikävoisi olla seuraavaaskeleesi?

Mihintoimenpiteisiinaiotryhtyä?

Ole huoleti… meillä on sinullejoitainvinkkejä…

Mitä SINÄ voisitTEHDÄ SEURAAVAKSI…

undergroundteacher.blogspot.com


P t sosa seuraavat askeleet1
PÄÄTÖSOSA – SEURAAVAT ASKELEET…

ALA MIETTIÄ SEURAAVIA ASKELEITASI:

Tee henkilökohtainensuunnitelmajaasetahenkilökohtaisettavoitteet;

Keskusteletyönjaperhe-elämänyhteensovittamisenparannusideoistaperheesikanssa;

Käynnistäkeskustelutyönjaperhe-elämänyhteensovittamisestatyöpaikallasijakäytäapunasi e-Käsikirjaa, dvdnauhoja tai paperiversiota “Hyvätkäytännöt” kirjasestaosoitteesta: www.family-learning.eu;

Keskusteleprojektissakäsitellyistäperheystävällisisistäkäytännöistäjaniidensoveltuvuudestaomallatyöpaikallasi;

Neuvotteletyönjaperhe-elämänyhteensovittamisenkysymyksistätyönantajasikanssa;

Mieti, mitenvoisitkäyttäähyväksitässäprojektissaesitettyjähyviäkäytäntöjäesimerkkinäperheystävällisyyttälisäävistätoimenpiteistäomallatyöpaikallasi;

Mieti, kuka tai mikätahovoisitukeasinua, kun keskustelettyönjaperhe-elämänyhteensovittamisestatyöpaikallasi - ammattiliitonedustaja, henkilöstöjohtaja, asiantuntijajärjestö, työtoverisi tai muutoimija


ad