technologie sieciowe 2 ts2 wyk ad 1 wprowadzenie do ts2 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Technologie sieciowe 2 (TS2) Wykład 1: Wprowadzenie do TS2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Technologie sieciowe 2 (TS2) Wykład 1: Wprowadzenie do TS2

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Technologie sieciowe 2 (TS2) Wykład 1: Wprowadzenie do TS2 - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Technologie sieciowe 2 (TS2) Wykład 1: Wprowadzenie do TS2. dr inż. Andrzej Szwabe Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej e-mail: Andrzej.Szwabe@put.poznan.pl. Plan wykładu. Wprowadzenie do przedmiotu: ogólne informacje

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Technologie sieciowe 2 (TS2) Wykład 1: Wprowadzenie do TS2' - charles-houston


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
technologie sieciowe 2 ts2 wyk ad 1 wprowadzenie do ts2

Technologie sieciowe 2 (TS2) Wykład 1: Wprowadzenie do TS2

dr inż. Andrzej Szwabe

Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej,

Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej

e-mail: Andrzej.Szwabe@put.poznan.pl

plan wyk adu
Plan wykładu
 • Wprowadzenie do przedmiotu: ogólne informacje
 • Skrócona prezentacja ćwiczeń laboratoryjnych
 • Skrócona prezentacja wykładów
 • Pytania i sugestie dotyczące obszaru zagadnień wykładu
podstawowe informacje o przedmiocie
Podstawowe informacje o przedmiocie
 • Obowiązkowy przedmiot kierunkowy na studiach 1-go stopnia na kierunku Informatyka
 • Kod ESTP (ECTS): 101033136101033653
 • Czas i miejsce wykładu:
  • Sem. 5-ty:
   • s. 311 (Wilda)
 • Cele przedmiotu:
  • Postrzeganie technologii sieciowych szerzej niż w sposób ograniczony do współcześnie stosowanych rozwiązań internetowych
  • Zrozumienie głównych problemów stojących na drodze do dalszego rozszerzania zastosowań technologii sieciowych, np. w obszarze optymalizacji użyteczności zasobów sieciowych czy usług sieciowych
  • Zaznajomienie z kluczowymi technologiami tzw. "Internetu przyszłości" (ang. Future Internet): sieciami wielo-usługowymi, sieciami MANET, aspektami sieciowymi Service OrientedArchitectures
 • Podstawowe wymagane wiadomości:
  • Zakres pierwszego semestru przedmiotu Technologie sieciowe (TS1)
prowadz cy
Prowadzący
 • dr inż. Andrzej Szwabe, e-mail: Andrzej.Szwabe@put.poznan.pl
 • Rozprawa doktorska „Adaptive audio transmissionin IP networks”, promotor prof. Czesław Jędrzejek
 • Doświadczenie pracy w międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych związanych z technologiami sieci IP, m.in.:
  • CADENUS (Creation and deployment of end-user services inpremium IP networks), koordynator France Telecom
  • DAIDALOS (DesigningAdvancednetworkInterfaces for theDelivery and Administration of Location independent, Optimisedpersonal Services), koordynator Deutsche Telekom
  • OPNEX (Optimizationdriven Multi-Hop Network Design and Experimentation), z udziałem Thomson, MIT (podzlecenie), PurdueUniversity (podzlecenie)
  • Architekt systemu hybrydowego dostępu (WWW/SIP) INDECT Portal w projekcie INDECT (Intelligentinformation system supportingobservation, searching and detection for security of citizensinurban environment)
 • Kierownik kilkuosobowej grupy badawczej (w 4 projektach, m.in. w prestiżowym projekcie Narodowego Centrum Nauki, projektach dla „służb mundurowych”)
 • Autor wielu artykułów na konferencjach rozpoznawanych globalnie
 • Główny autor dwóch IETF Internet Drafts (prawdopodobnie jedyny przypadek w Polsce)
 • Promotor pracy magisterskiej Przemysława Walkowiaka uznanej w 2011 r. za najlepszą w Polsce pracę magisterską z informatyki przez Polskie Towarzystwo Informatyczne
 • Preferowana forma kontaktu: e-mail
 • Konsultacje: czwartek pomiędzy 9:00 a 11:00, s. 304, Wilda (preferowany wcześniejszy kontakt email)
 • UWAGA: Dla najlepszych studentów możliwość pracy w jednym z 4 projektów R&D
zagadnienia poruszane na wyk adzie
Zagadnienia poruszane na wykładzie
 • Co jest przedmiotem wykładu
  • Obszar zagadnień wykładu Technologie sieciowe obejmuje warstwy modeli komunikacji ISO/OSI oraz TCP/IP od warstwy transportowej ‘wzwyż’
  • Interakcje pomiędzy protokołami od warstwy transportowej wzwyż a innymi protokołami (w tym protokołami niższych warstw) oraz pomiędzy protokołami a aplikacjami/usługami (głownie SOA)
 • Co nie jest przedmiotem wykładu
  • Podstawowe zagadnienia Technologii sieciowych, które były przedmiotem wykładu TS w poprzednim semestrze (TS1).
  • Zagadnienia technologii sieciowych, które były/są/będą przedmiotem innych wykładów:
   • Aplikacje sieciowe (np. IVR, VoD), systemy teleinformatyczne (np. 3GPP IMS) i ich protokoły „sygnalizacyjne” (RTSP, SIP)
   • Eksploatacja sieci komputerowych (protokoły zarządzania siecią, np. SNMP)
   • Inne?
 • Podstawowe założenie metodologiczne:
  • „rozumieć ‘dlaczego’ raczej niż pamiętać ‘jak’”
spos b oceny z wyk adu
Sposób oceny z wykładu
 • Forma uzyskania oceny z wykładu: egzamin pisemny
 • Zasady oceny
  • Dla chętnych zadania projektowe (najlepiej powiązane z projektami i pracami inżynierskimi)
   • Temat ustalony do końca kwietnia (preferowane wstępne przedstawienie propozycji studenta emailem, a następnie jej omówienie podczas konsultacji)
   • Rozliczenie i ocena projektu przed końcem semestru
   • Możliwość uzyskania dodatkowych punktów podwyższających finalną ocenę (standardowo do 5 pkt włącznie)
  • Egzamin pisemny
   • 10 pytań z zakresu wykładów 2-14 (zbliżone prawdopodobieństwo wystąpienia pytania z obszaru każdego z wykładów)
   • Ocena cząstkowa: ocena odpowiedzi na każde z pytań w skali od 0 do 1 pkt
   • Ocena finalna = suma ocen cząstkowych / 2 („naturalna” dolna granica =2)
 • Ocena wpisywana do indeksu średnią:
  • oceny z TS1 (poprzedni semestr)
  • oceny z egzaminu TS2 powiększonej o dodatkowe punkty za projekt (naturalnie ograniczonej do 5)
 • W wszelkich kwestiach spornych/wątpliwych
  • Obowiązuje zgodność z regulaminem studiów i wytycznymi Prodziekana
bibliografia
Bibliografia
 • The Internet And ItsProtocols, A ComparativeApproach, Adrain Farrel, Morgan Kaufmann, Elsevier, San Francisco, 2004
 • Sieci komputerowe i intersieci, D. E. Comer, WNT, Warszawa 2001
 • Computer Networks, A. Tanenbaum, Prentice-Hall, 1996
 • Zalecane samodzielne wyszukiwanie informacji w specyfikacjach (np. IETF RFC, Internet Draft) i publikacjach naukowych dostępnych w Internecie (potencjalny temat konsultacji)
  • Przykłady relewantnych publikacji
   • Layering as optimizationdecomposition: A mathematicaltheory of networkarchitectures, inProceedings of the IEEE, MungChiang, Steven H. Low, A. Robert Calderbank, John C. Doyle, IEEE, Piscataway, NJ, 2007
   • TheMathematics of Internet CongestionControl, RayadurgamSrikant, Birkhauser, Boston-Basel-Berlin, 2004
za o enia dotycz ce rodowiska wicze laboratoryjnych
Założenia dotyczące środowiska ćwiczeń laboratoryjnych
 • Laboratoria odbywają się głównie z wykorzystaniem wirtualizowanych maszyn (VirtualBox) z preinstalowanym systemem operacyjnym GNU/Linux
  • Możliwość indywidualnej pracy każdego studenta nad kompletną (bo zwirtualizowaną) instalacją sieciową (zamiast mniej efektywnej pracy w grupach)
  • Możliwość próbnego wykonywania ćwiczeń poza laboratorium (nacisk na wirtualizację hostów, internetowy dostęp do instrukcji), np. w ramach „utrwalania” wiedzy z wykładów
  • Możliwość sprawnego przywrócenia systemu hosta do poprawnie działającego stanu pierwotnego
 • Przydatna jest znajomość środowiska użytkownika systemu Linux.
  • Dostępny jest wyłącznie tryb tekstowy (emulacja konsoli) i powłoka systemowa bash.
  • Student działa jako superużytkownik(root) automatycznie zalogowany na 6-ciu wirtualnych konsolach.
  • Dodatkowo do dyspozycji jest program MidnightCommander (mc).
ocena wykonywania wicze laboratoryjnych
Ocena wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych
 • Ocena cząstkowa: ocena wykonania ćwiczenia w laboratorium
  • Ocena w skali od 0 do 5 pkt
  • Brak pobłażania w ocenianiu osób nieprzygotowanych do zajęć, przynajmniej w zakresie wiedzy z wykładów
  • Oceniana m.in. umiejętność oceny stanu stanowiska lab. i umiejętność przywrócenia stanowiska do stanu użytecznego dla kolejnych użytkowników
 • Ocena końcowa z zajęć laboratoryjnych
  • Średnia ocen cząstkowych (naturalnie >=2)
zwi zek zaj laboratoryjnych z wyk adem
Związek zajęć laboratoryjnych z wykładem
 • Zakres tematyczny ćwiczeń laboratoryjnych silnie powiązany z zakresem wykładu.
  • Dokonywana w laboratorium eksperymentalna weryfikacja wiedzy przekazywanej w formie wykładów (dzięki wirtualizacji również poza zajęciami, np. w domu) jako metoda dodatkowego motywowania do zdobywania wiedzy teoretycznej
 • Zależności pomiędzy ćwiczeniami laboratoryjnymi – ‘ścieżka zdobywania umiejętności’ (np. „od trasowania statycznego, przez RIP, do OSPF”)
 • Kolejność ćwiczeń celowa i odpowiadająca (w przybliżeniu) kolejności prezentacji zagadnień na wykładzie
  • Usystematyzowany przegląd zagadnień zgodnie z warstwami stosu TCP/IP, zasadniczo w kierunku „w górę stosu protokołów”
 • Zakładane sukcesywne zdobywanie umiejętności
  • Kolejne ćwiczenia zakładają opanowanie poprzednich zagadnień (np. ćwiczenie o protokołach trasowania poprzedzone jest ćwiczeniem z trasowania statycznego)
 • Warunki zbliżone do realiów zawodu „sieciowca”
  • Zadania niezbyt złożone, ale wymagające samodzielności i umiejętności korzystania z dokumentacji
wiczenie lab 1 wprowadzenie
Ćwiczenie lab. 1: Wprowadzenie
 • Forma zajęć
 • Zasady oceniania i warunki zaliczenia
 • Praktyczne zapoznanie się ze środowiskiem laboratoryjnym
  • Obsługa VirtualBox
  • Klonowanie maszyn, emulacja sieci
  • System GNU/Linux
  • Podstawowe komendy
  • Programy diagnostyczne
  • Narzędzia wspólne dla cyklu ćwiczeń
wiczenie lab 2 trasowanie statyczne
Ćwiczenie lab. 2: Trasowanie statyczne
 • Trasowanie (ruting) a przekazywanie pakietów IP (IPforwarding)
 • Budowa i sposób użycia tablic rutingu
 • Separacja segmentów sieci
 • Adresacja sieci bez podziału na klasy (maska podsieci)
 • Trasowanie bezklasowe (ClasslessInterdomainRouting, CIDR)
wiczenie lab 3 protok trasowania dynamicznego rip
Ćwiczenie lab. 3: Protokół trasowania dynamicznego RIP
 • Cel: konfiguracja sieci z użyciem dynamicznego routingu — protokół typu wektorowego RIP
 • Zadania
  • Zapoznanie się z interfejsem wzorowanym na systemie Cisco IOS (InternetworkOperating System)
  • Uruchomienie i analiza działania demona routingu
  • Analiza komunikatów protokołu RIP
  • Badanie wpływu uszkodzeń połączeń na routing
wiczenie lab 4 protok trasowania dynamicznego ospf
Ćwiczenie lab. 4: Protokół trasowania dynamicznego OSPF
 • Cel: konfiguracja sieci z użyciem dynamicznego routingu — protokół typu stanu łącza OSPF
 • Zadania
  • Uruchomienie i analiza działania demona routingu
  • Analiza komunikatów protokołu OSPF
  • Badanie wpływu uszkodzeń połączeń na routing
  • Badanie wpływu konfiguracji liczników (timers) na działanie rozproszonego systemu OSPF
wiczenie lab 5 protok transportowy tcp
Ćwiczenie lab. 5: Protokół transportowy TCP
 • Cel: praktyczna obserwacja ruchu TCP, poznanie zasad działania protokołu, zapoznanie się z zależnościami pomiędzy wielkością okna TCP a RTT (ang. RoundTrip Time).
 • Zadania
  • Konfiguracja połączenia logicznego
  • Kontrola przepływu (wielkość okna TCP, przepełnianie bufora odbiorczego)
  • Opóźnienia dwukierunkowe
  • Zależności pomiędzy wielkością okna TCP a RTT (ang. RoundTrip Time)
wiczenie lab 6 por wnanie protoko w tcp i udp
Ćwiczenie lab. 6: Porównanie protokołów TCP i UDP
 • Cele
  • Praktyczna obserwacja ruchu TCP i UDP w zmiennych warunkach sieciowych
  • Symulowanie warunków: wprowadzanie stałych/losowych opóźnień, przepustowość sieci (wyznaczanie efektywnej transmisji)
  • Zapoznanie się z różnicami pomiędzy TCP a UDP (pod względem kontroli przepływu i zarządzania sesją).
 • Zadania
  • TCP
   • Obliczanie optymalnej wielkości okna TCP
   • Bezstratność transmisji: mechanizm potwierdzeń, wykrywanie strat pakietów, retransmisja
  • UDP
   • Wyznaczanie optymalnej prędkości transmisji UDP w zależności od przepustowości sieci
   • Wpływ strat datagramów na parametry QoS transmisji
wiczenie lab 7 konfigurowanie us ug sieciowych
Ćwiczenie lab. 7: Konfigurowanie usług sieciowych
 • Cel: zapoznanie się z podstawowymi mechanizmami działania oraz uruchamiania usług systemowych w środowisku Linux (tryby uruchomienia usług, podstawowe pliki konfiguracyjne, sposoby uruchomienia, utrzymanie).
 • Zadania szczegółowe:
  • Konfiguracja serwera FTP dla:
   • użytkownika anonymous,
   • ograniczony dla użytkownika guest,
   • użytkowników posiadających konto w systemie
  • Sposoby uruchomienia usługi (m.in. tryb standalone)
wiczenie lab 8 tekstowe protoko y w aplikacji telnet i ftp
Ćwiczenie lab. 8: Tekstowe protokoły w. aplikacji: Telnet i FTP
 • Cele
  • Zapoznanie się z protokołem Telnet jako ‘prekursorem’ tekstowych protokołów warstwy aplikacyjnej
  • Zdobycie umiejętności wykorzystania standardowego protokołu sieciowego Telnet (Telecommunication network)
  • Zapoznanie się ze sposobem działania FTP jako podstawowego protokołu wymiany plików FTP
 • Zadania
  • Wyświetlenie zawartości katalogu przy użyciu odpowiednich komend
  • Przesłanie/pobranie pliku do/z serwera korzystając z użytkowników o różnych prawach dostępu
  • Skorzystanie z zadanych w specyfikacji trybów połączeń warstwy transportowej (model podstawowy oraz model z wykorzystaniem innych adresów IP dla przekazywania poleceń protokołu oraz przesyłanych danych)
wiczenie lab 9 protok http
Ćwiczenie lab. 9: Protokół HTTP
 • Cele
  • Praktyczne zapoznanie się z komunikacją klient-serwer zgodną z protokołem HTTP
  • Obserwacja, typy i budowa przesyłanych komunikatów
  • Identyfikacja i rodzaje błędów HTTP
  • Zapoznanie się z metodą dostępu do HTTP przez protokół Telnet
  • Zapoznanie się ze sposobami zapewnienia sesyjności na poziomie aplikacji
  • Zapoznanie się ze sposobami optymalizacji QoS (persistentconnections, pipelining)
 • Zadania
  • Skonfigurowanie środowiska testowego
  • Analiza ruchu HTTP z użyciem Wireshark
  • Identyfikacja komunikatów (GET, SET, POST itd.) oraz zapoznanie się z ich budową
  • Dostęp do HTTP poprzez protokół Telnet
  • Generowanie i identyfikacja błędów HTTP
  • Wykorzystanie obiektu XMLHTTPRequest do asynchronicznej wymiany danych między klientem a serwerem WWW
  • Analiza komunikatów sesji asynchronicznych.
wiczenie lab 10 eksploracja sieci www
Ćwiczenie lab. 10: Eksploracja sieci WWW
 • Cele
  • Zapoznanie się z architekturą uniwersalnego systemu eksploracji sieci WWW (tzw. crawlera)
  • Zapoznanie się ze sposobem integracji systemu eksploracji sieci WWW z parserem i indekserem
  • Zdobycie umiejętności konfiguracji systemu eksploracji sieci WWW dotyczącej m.in. trybu eksploracji (korporacyjnego a internetowego, zorientowanego na indeksowanie lub harvesting), list zalążkowych (w tym bazujących na wynikach zapytań do Google), filtrów URL, filtrów głębokości eksploracji, funkcji eksploracji ukierunkowanej (focusedcrawling), zarządzania zasobami (lokalnymi i sieciowymi), „etykiety eksploracji WWW”
 • Zadania
  • Skonfigurowanie i użycie systemu crawlera Apache Nutch w trybie intranetowym (z użyciem polecenia crawl i opcji dir, depth, delay, threads)
  • Skonfigurowanie i użycie systemu crawlera Apache Nutch w trybie internetowym (z użyciem poleceń z użyciem poleceń inject, generate, fetch, updatedb)
  • Sterowanie kolejnymi fazami działania systemu crawlera Apache Nutch: inicjalizacją bazy stron WWW, pobieraniem stron, ich indeksowaniem i wyszukiwaniem.
wiczenie lab 11 implementacja protoko u w rodowisku click
Ćwiczenie lab. 11: Implementacja protokołu w środowisku CLICK
 • Cel: praktyczne sprawdzenie rozumienia podstawowej zasady działania stosu protokołów (m.in. kolejności nagłówków, ‘niskopoziomowe rozumienie’ budowy pakietów, „jak naprawdę sieć działa”)
 • Zastosowanie wiedzy teoretycznej we własnej implementacji
  • Re-implementacja narzędzia ping
  • Wykorzystanie środowiska MIT ClickModular Router (konstrukcja stosu z użyciem gotowych komponentów, ‘klocków’)
 • Zagadnienia
  • Kolejność nagłówków w ramce
  • Wzajemna zależność między protokołami
  • Ścieżka przetwarzania danych w systemie hosta IP ‘krok po kroku’: od aplikacji, przez stos, do warstwy fizycznej i ‘z powrotem’
wiczenie lab 12 aspekty komunikacyjne us ug sieciowych ws
Ćwiczenie lab. 12: Aspekty komunikacyjne usług sieciowych WS
 • Cele:
  • Zapoznanie się z zastosowaniem komunikatów SOAP w systemie usługi sieciowej
  • Zapoznanie się z komunikatami SOAP: wykorzystywanym stosem protokołów, formatem komunikatów (tzw. kopertą SOAP) i formatem ich zawartości
  • Obserwacja zależności pomiędzy SOAP a HTTP
 • Zadania:
  • Implementacja prostej usługi sieciowej w środowisku Oracle Jdeveloper
  • Uruchomienie usługi sieciowej wykorzystującej SOAP z użyciem serwera aplikacji OC4J
  • Analiza działania usługi z perspektywy zawartości komunikatów SOAP i wykorzystywanego do ich transmisji stosu protokołów
wiczenie lab 13 sesyjno http a stanowo us ugi sieciowej ws
Ćwiczenie lab. 13: Sesyjność HTTP a stanowość usługi sieciowej WS
 • Cele:
  • Zapoznanie się z podstawowymi elementami składającymi się na system usługi sieciowej utrzymującej swój stan wewnętrzny
  • Zapoznanie się z techniką zapewnienia ciągłości wirtualnej sesji HTTP użytą w celu wielokrotnego komunikowania się z pojedynczą instancją usługi web service.
  • Zapoznanie się z funkcjonalnościami środowiska JDeveloper wspomagającymi tworzenie usługi WS utrzymującej swój stan wewnętrzny.
 • Zadania:
  • Uruchomienie i przetestowanie usługi sieciowej utrzymującej swój stan wewnętrzny
  • Uruchomienie i przetestowanie aplikacji klienckiej usługi sieciowej utrzymującej swój stan wewnętrzny
  • Analiza zastosowania mechanizmu HTTP cookies w uruchomionym systemie
wiczenie lab 14 przesy anie danych obiektowych z u yciem soap
Ćwiczenie lab. 14: Przesyłanie danych obiektowych z użyciem SOAP
 • Cele:
  • Zapoznanie się z głównymi ograniczeniami dotyczącymi typów danych zgodnych z protokołem SOAP.
  • Zapoznanie się z zastosowaniem SOAP w systemie usługi sieciowej o obiektowym „wejściu” i „wyjściu”
  • Zapoznanie się z zależnościami między definicją obiektowego typu danych (przygotowaną z użyciem języka Java) a nazwami i strukturą pól danych SOAP
 • Zadania:
  • Utworzenie usługi WS z użyciem mechanizmu serializacji zgodnie z SOAP Encoding (częścią 2 specyfikacji SOAP 1.2)
  • Uruchomienie utworzonej usługi sieciowej (w środowisku Oracle JDeveloper i z użyciem serwera apliakcji OC4J) i analiza jej funkcjonalności
  • Analiza zawartości komunikatów SOAP z perspektywy mapowania typów danych stosowanych w językach programowania (tzw. programmatictypes) do formatu XML dla przypadku użycia złożonych struktur danych (typów tablicowych)
wyk ad 2 maksymalizacja u yteczno ci sieci
Wykład 2: Maksymalizacja użyteczności sieci
 • Sieć jako współdzielony zasób
 • Quality of Service (QoS) - czym jest, a czym nie jest QoS
  • Obiektywne parametry jakości transmisji QoS (delay, jitter, PLR)
  • Ograniczenia „klasycznych” metod oceny jakości transmisji, powszechnie występujące błędne założenia dotyczące przeznaczenia sieci
 • Efektywna sieć jako system realizujący zadanie NUM
  • Klasyczne ujęcie problemu NUM, funkcje użyteczności
  • Przeznaczenie sieci wielousługoweja ograniczenia klasycznego ujęcia problemu NUM, problem wielu stanów równowagi
 • Kompromis pomiędzy NUM a niezależnością warstw modelu komunikacyjnego
  • Dekompozycja podstawowego problemu optymalizacyjnego NUM na pod-problemy i funkcje realizowane przez protokoły różnych warstw
  • Stabilność działania i sposoby zapewniania stabilnego działania sieci we wszystkich warstwach modelu komunikacji
 • Problemy implementacji systemów NUM
wyk ad 3 sieci bezprzewodowe wlan i ich wydajno
Wykład 3: Sieci bezprzewodowe WLAN i ich wydajność
 • Przegląd grupy standardów IEEE 802.11
  • 802.11b, 802.11g, 802.11a i 802.11n oraz inne specyfikacje IEEE 802.11
 • Warstwa fizyczna sieci IEEE 802.11
  • Specyfika radiowego medium transmisji
  • Typy modulacji fali radiowej stosowane w sieciach 802.11
 • Usługi składowe (services) sieci IEEE 802.11
  • Sieci typu infrastrukturalnego, sieci ad-hoc i sieci MANET
  • Pojęcie IEEE 802.11 Distributed System
  • Distribution System Services i Station Services
 • Mechanizmy warstwy łącza danych i enkapsulacji w sieciach IEEE 802.11
  • Warstwa łącza danych w standardach rodziny IEEE 802.11
  • Enkapsulacja pakietów IP w ramki 802.11
  • Adresy i typy ramek stosowane w sieciach 802.11
 • Wielodostęp w sieciach 802.11
  • Specyfika wielodostępu w sieciach radiowych
  • Zarządzanie dostępem do zasobów w warstwie MAC
  • Metoda wielodostępu CSMA/CA
  • Interwały czasowe między ramkami 802.11
  • Mechanizm RTS/CTS
wyk ady 4 7 trasowanie dla sieci sta ych
Wykłady 4-7: Trasowanie dla sieci stałych
 • Podstawy rutingu (trasowania)
  • Ruting a przekazywanie pakietów IP (IP forwarding)
  • Classless Interdomain Routing (CIDR)
  • Systemy autonomiczne w rutingu
  • Routery wewnętrzne i zewnętrzne oraz ich najważniejsze protokoły
  • Identyfikatory ruterów, numerowane i nienumerowane połączenia
  • Dystrybucja informacji o trasach w sieci
  • Algorytmy wyznaczania ścieżek
 • Protokoły IGP: RIP i OSPF
 • Protokół EGP: BGP-4
 • Protokoły trasowania dla rozsyłania grupowego
wyk ad 8 trasowanie dla sieci bezprzewodowych
Wykład 8: Trasowanie dla sieci bezprzewodowych
 • Czym jest sieć MANET, czym jest sieć wireless multi-hop
 • Specyfika trasowania dla sieci bezprzewodowych
  • Metody identyfikacji logicznych połączeń w warstwie łącza danych
 • Klasyfikacja protokołów trasowania dla sieci bezprzewodowych
  • Protokoły trasowania reaktywnego
  • Protokoły trasowania proaktywnego
 • Protokół OLSR
  • Komunikaty
  • Algorytm
  • Standaryzacja
  • Prace badawcze nad rozszerzeniami na przykładzie projektu EU OPNEX
wyk ad 9 zarz dzanie zasobami sieci ip
Wykład 9: Zarządzanie zasobami sieci IP
 • Algorytmy zarządzania kolejkowaniem w węźle sieci IP
  • Model rutera z perspektywy funkcji zarządzania zasobami sieci IP
  • Kształtowanie ruchu (traffic shaping)
   • leaky bucket, token bucket Hierarchical Token Bucket (HTB)
  • Zarządzanie szeregowaniem pakietów (scheduling management)
   • Weighted Fair Queuing (WFQ), Weighted Round Robin (WRR)
  • Zapobieganie natłokowi (congestion avoidance)
   • Random Early Detection (RED), Weighted Random Early Detection (WRED), Explicit Congestion Notification (ECN)
 • Metody zarządzania zasobami w skali sieci
  • Model DiffServ
  • Model IntServ
   • Definiowanie wymagań sesji
   • Rezerwacja zasobów z użyciem protokołu RSVP
  • Komplementarność i możliwość integracji DiffServ i IntServ
   • Problem skalowalności modelu rezerwacji zasobów
 • Ograniczenia „klasycznych” metod zarządzania zasobami sieci
  • Zarządzanie jakością transmisji a optymalizacja wykorzystania zasobów sieci (NUM)
wyk ad 10 protok tcp i efektywno jego dzia ania
Wykład 10: Protokół TCP i efektywność jego działania
 • Połączeniowość TCP
  • Znaczenie interakcji z warstwą aplikacji (API ‘gniazd’ TCP)
 • Zarządzanie połączeniem logicznym
 • Sterowanie przepływem i reagowanie na natłok
  • Zasada okna przesuwnego
  • Dynamika wypełnienia bufora odbiorczego
  • Dynamika opóźnienia dwukierunkowego RTT (ang. Round Trip Time) a dynamika wielkości okna TCP
  • Zjawisko ‘silly windows’ i metody zapobiegania temu zjawisku: algorytm opóźnionego potwierdzania i algorytm Nagle'a
 • TCP jako protokół realizujący NUM
  • Modele TCP jako protokołu implicite działającego według funkcji użyteczności
  • Inżynieria odwrotna funkcji użyteczności różnych odmian TCP
  • Zależność modelu działania TCP od mechanizmów AQM działających w węzłach sieci
wyk ad 11 protoko y transportu strumieni audiowizualnych
Wykład 11: Protokoły transportu strumieni audiowizualnych
 • Protokoły transportu strumieni w czasie rzeczywistym
  • Stos protokołów dla transportu strumieni w czasie rzeczywistym
  • Protokół transportowy warstwy aplikacji RTP
  • Protokół kontrolny warstwy aplikacji RTCP
  • Zmienność opóźnienia transmisji a subiektywna jakość odbieranego strumienia
 • Adaptacyjny transport strumieni audiowizualnych
  • Architektura systemu adaptacyjnej transmisji strumieni audiowizualnych
  • Współistnienie przepływów TCP i strumieniowych, standard TFRC
 • Redukcja oscylacji szybkości chwilowej strumienia RTP
wyk ad 12 protok telnet protok ftp
Wykład 12: Protokół Telnet, protokół FTP
 • Protokół Telnet
  • Telnet jako historycznie pierwszy protokół tekstowy warstwy aplikacji
  • Network Virtual Terminal (NVT) - funkcja translacji formatów kodowania znaków
  • Związek protokołu Telnet z TCP
  • Znaki i polecenia sterujące protokołu Telnet
 • Protokół FTP
  • Typowe funkcje i polecenia klienta FTP
  • Model połączeń sesji FTP
  • Rozdzielenie funkcjonalne agenta klienta poleceń FTP od agenta klienta transmisji danych
  • Opcje połączeń: klient-serwer, serwer-serwer
  • Komunikaty poleceń służących zarządzaniu sesją FTP
  • Komunikaty poleceń służących zarządzaniu połączeniem transmisji danych
wyk ad 13 system dns protoko y poczty elektronicznej
Wykład 13: System DNS, protokoły poczty elektronicznej
 • System DNS
  • Podstawowe reguły i problemy przypisywania nazw hostom internetowym
  • Protokół DNS
  • Dystrybucja zawartości baz danych DNS (zapytania proxy, redirect, parametry DNS TTL)
  • Formaty komunikatów DNS
  • Rozszerzenia DNS
  • Bezpieczeństwo DNS (zagrożenie DNS cache poisoning)
 • Protokoły poczty elektronicznej
  • SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
  • POP3 (The Post Office Protocol version 3) – protokół dostępu do wiadomości e-mail przechowywanych na serwerze
  • IMAP (Internet Mail Access Protocol) – protokół zapisu, edycji i pobierania wiadomości e-mail przechowywanych na serwerze
wyk ad 14 protok http
Wykład 14: Protokół HTTP
 • HTTP jako „bezstanowy protokół ‘prawie wszystkich’ aplikacji”
  • Zależność HTTP od identyfikatorów URL, systemu DNS
  • Komunikaty zapytań HTTP
  • Komunikaty odpowiedzi HTTP
  • Techniki kodowania treści HTTP zgodne z Multipurpose Internet Message Extensions (MIME)
  • Przykłady typowych sekwencji komunikatów HTTP
 • Sesyjność na poziomie aplikacji
  • Ciasteczka
  • Mechanizmy uwierzytelniania
 • Zabezpieczenia komunikacji HTTP
 • Zwiększanie wydajności w systemach WWW
 • Techniki strumieniowania HTTP (na przykładzie AJAX)
 • Mirroring serwerów, proxy, CDN (na przykładzie sieci Akamai)
wyk ad 15 us ugi sieciowe ws
Wykład 15: Usługi sieciowe WS
 • Porównanie WS bazujących na SOAP z WS typu REST (z perspektywy funkcji HTTP)
  • „Semantyka” komunikatów HTTP a usługi sieciowe REST
  • Zabezpieczenia komunikacji HTTP w przypadku SOAP i w przypadku REST
 • Bezstanowość protokołu HTTP a kwestia stanowości usług sieciowych WS
 • Rola WS w systemach SOA
  • Usługi bazowe
  • Usługi procesowe
 • Semantyczne usługi sieciowe WS (SAWSDL, rola URIs)
wyk ad 15 uzupe nienia i podsumowanie
Wykład 15½: Uzupełnienia i podsumowanie
 • Uzupełnienie wykładów o omówienie zagadnień powiązanych z zaprezentowanymi
  • Na podstawie sugestii zgłaszanych przez słuchaczy podczas wykładów (SOA? BPEL/BPMN?, SWS?, WS matching?)
 • Powtórne wyjaśnienie najtrudniejszych zagadnień
  • Według listy przekazanej przez Starostę w imieniu wszystkich słuchaczy nie później niż 3 dni przed ostatnim wykładem
 • Omówienie przykładowych pytań egzaminacyjnych
dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę.

Proszę o pytania i uwagi/sugestie dotyczące zagadnień przedstawianych podczas wykładów.