1 / 5

Joseph Maurice Ravel

Joseph Maurice Ravel. Anja Jerebič Natalija Kovačec. Osnovni podatki. Rojstvo: 7. marec 1875 Kraj rojstva: Ciboure (Španija) Poklic: skladatelj Obdobje: impresionizem, ekspresionizem Instrument: klavir Smrt: 28. december 1937 Kraj smrti: Pariz. Šolanje.

chanton
Download Presentation

Joseph Maurice Ravel

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Joseph Maurice Ravel Anja Jerebič Natalija Kovačec

  2. Osnovni podatki • Rojstvo: 7. marec 1875 • Kraj rojstva: Ciboure (Španija) • Poklic: skladatelj • Obdobje: impresionizem, ekspresionizem • Instrument: klavir • Smrt: 28. december 1937 • Kraj smrti: Pariz

  3. Šolanje • S sedmimi leti kazal nadarjenost za glasbo • S štirinajstimi se je vpisal na konservatorij, kjer se je učil klavir in kompozicijo • V razredu je bil vedno med prvimi in je prejel več odlikovanj • po dveh letih študja prestopil v višji razred klavirja

  4. Dela • Balada o kraljici, ki je umrla od ljubezni • Groteskna serenada in tri romantične valčke • Vodne igre • Zrcala in Sonatina za klavir • Allegra moderata • Sonata za violino in violončelo • Sonata za klavir in violino • Don Kihot Dulcineji

  5. Opis slike • Maurice Ravel za klavirjem • Zraven je Kanadska pevka Eva Gauthier (7. marec, 1928) ob času njegove ameriške turneje • George Gershwin je na skrajni desni

More Related