Download
uusien puheenjohtajien ja sihteerien koulutus 28 2 2009 oaj n satakunnan ja varsinais suomen piirit n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OPETTAJIEN AMMATTIYHDISTYS PowerPoint Presentation
Download Presentation
OPETTAJIEN AMMATTIYHDISTYS

OPETTAJIEN AMMATTIYHDISTYS

131 Views Download Presentation
Download Presentation

OPETTAJIEN AMMATTIYHDISTYS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. UUSIEN PUHEENJOHTAJIEN JA SIHTEERIEN KOULUTUS28.2.2009OAJ:n Satakunnan ja Varsinais-Suomen piirit

 2. OPETTAJIENAMMATTIYHDISTYS 1.Valvoo ja hoitaa sopimustoiminnassa jäsentensä etuja • luottamusmies, puheenjohtaja, hallitus 2.Tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja. • puheenjohtaja ja hallitus 3.Järjestää kokouksia, kursseja jne. • puheenjohtaja ja hallitus 4.Huolehtii tiedotuksesta jäsenille ja tiedotusvälineille • hallitus, sihteeri ja tiedottaja • hallitus päättää, mitä ja miten tiedotetaan • sähköposti, internet • yhteysopettajat!

 3. 5. Valmentaa jäsenistöä tuleviin muutoksiin ja uudistuksiin 6. Voi toimittaa ja levittää järjestötoimintaa ja kouluasioita käsitteleviä julkaisuja. • hallitus, tiedottaja 7.Kantaa jäsenmaksuja, voi suorittaa varojen keräystä • yleiset kokoukset, hallitus 8. Voi järjestää juhlia yms. • hallitus, toimikunnat

 4. Hallituksen toimia säätelevät Yhdistyslaki Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen kokouksen päätökset | |

 5. Kari Loimu:YHDISTYKSENPUHEENJOHTAJA YHDISTYSLAKI Vastuut: Parlamentaarinen vastuu • Luottamus Siviilioikeudellinen vastuu • Vahingonkorvausvelvollisuus Rikosoikeudellinen vastuu • samanlainen kuin yksityishenkilöllä | |

 6. Hallituksen tehtävät Yhdistyslain määräämät: Jäsenluettelon pitäminen (1 §) Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen ( 20 §) Yhdistyksen edustajana toimiminen ( 35 §) | |

 7. Hallituksen tehtävät Yhdistyslain määräämät : Toiminta purkautuneen yhdistyksen selvitysmiehenä (40 §) Yhdistyksen omaisuuden luovuttaminen konkurssiin (61 §) Muiden lakien mukaiset tehtävät | |

 8. Yhdistyslain määräykset puheenjohtajasta Kotipaikka Suomessa (YhdL 35 §) Ei saa olla vajaavaltainen (YhdL 35 §) 18 vuotta täyttänyt ei saa olla holhouksenalainen Ei saa olla konkurssissa (YhdL 35 §)

 9. Yhdistyslain määräykset puheenjohtajan tehtävistä Oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi, ellei säännöissä rajattu (YhdL 36 §) Yhdistysrekisteri-ilmoitusten allekirjoittaminen (YhdL 48 §, 52 § ja 53§) Jäsen voi erota mm. ilmoittamalla kirjallisesti pj:lle (YhdL 13 §) Vastaa kokouksen pöytäkirjan laadinnasta ja allekirjoittaa sen (YhdL 31 §) | |

 10. Nimenkirjoittajat Nimenkirjoittaja edustaa yhdistystä erilaisissa asiapapereissa Nimenkirjoittajat mainitaan säännöissä Säännöissä sanotaan, tarvitaanko allekirjoitukseen yksi vai useampia nimenkirjoittajia Puheenjohtaja on aina nimenkirjoittaja Vain nimenkirjoittaja voi esim. maksaa laskuja Nimenkirjoittajan oltava täysivaltainen (YhdL 36 §) | |

 11. Yhdistyslain määräykset puheenjohtajan tehtävistä Oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi, ellei säännöissä rajattu (YhdL 36 §) Yhdistysrekisteri-ilmoitusten allekirjoittaminen (YhdL 48 §, 52 § ja 53 §) Jäsen voi erota mm. ilmoittamalla kirjallisesti pj:lle (YhdL 13 §) Vastaa kokouksen pöytäkirjan laadinnasta ja allekirjoittaa sen (YhdL 31 §) | |

 12. Puheenjohtajan tehtävät: • Hallituksen ja toimihenkilöiden työnjohtaminen • toimii puheenjohtajana yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa • kutsuu koolle hallituksen kokoukset • laatii hallituksen kokouksen esityslistan

 13. Yhdistyksen ulkoisten suhteiden hoito • suhteiden hoitaminen koulutuslautakuntaan, koulutoimenjohtajaan, virkamiehiin, valtuustoon ja kunnanhallituksen

 14. Yhdistyksen toiminnan kehittäminen • tiedonkulku ja –vaihtaminen • Tärkeimpiin käytännön töihin osallistuminen • toimii luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun tukena paikallisneuvotteluissa

 15. Muistettavaa: Äänestyksissä äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Henkilövaalissa ratkaisee arpa.

 16. Muuta hoidettavaa: Puheenjohtaja : • edustaa yhdistystä erilaisissa tilaisuuksissa • jäsenten huomioiminen merkkipäivinä • tilaisuuksien järjestäminen ja niistä ”vastaaminen” • harrastusten ja toimintojen järjestäminen • jne.

 17. Sihteerin tehtävät Ei mainita laissa eikä niistä yleensä määrätä yhdistyksen säännöissä. Vakiintuneen käytännön mukaan ainakin seuraavat: • Pöytäkirjojen laatiminen • Ilmoitusten tekeminen viranomaisille, piiriin ja OAJ:hin • Toimintakertomuksen luonnoksen laatiminen • Toimintasuunnitelman luonnoksen kokoaminen

 18. Jäsenluettelon hoitaminen • Kokousten valmistelu • Arkistonhoito • Tiedottaminen • Oman toiminnan/yhdistyksen kehittäminen ja sitä koskevien ehdotusten tekeminen hallitukselle • Muut tehtävät

 19. Uusi toimija, käy läpi ainakin seuraavat asiakirjat: • yhdistyksen säännöt • yhdistyksen taloussääntö; jos sellaista ei ole, ota selvää, miten laskut on hyväksytty, miten taloudenhoitoa seurataan • mahdolliset muut johto- ja ohjesäännöt • yhdistyksen muutaman viime vuoden toimintasuunnitelmat ja -kertomukset sekä tilinpäätösasiakirjat • yhdistyksen nimissä tehdyt sopimukset • yhdistyslaki

 20. Käy keskusteluja • edellisen puheenjohtajan kanssa • mitä jäi kesken • mitä kannattaa varoa ym. • tilintarkastajan kanssa • miltä talousnäkymät näyttävät • mitä pitäisi tehdä taloushallinnon kehittämiseksi

 21. sihteerin kanssa • kokouskutsu-, esityslista- ja pöytäkirjakäytäntö • jäsenrekisterin hoito • arkistonhoito

 22. Puheenjohtajan käsikirjasto: Loimu Kari, Yhdistystoiminnan käsikirja Loimu Kari, Johda yhdistyksesi menestykseen - puheenjohtajan käsikirja Halila – Riitesuo, Yhdistystoiminnan perusteet Paasolainen Seppo, Osaava yhdistys

 23. Kunnallinen työmarkkinalaitos, julk. *Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) *Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES) *Peruskoulun ja lukion opettajien palvelusuhdeopas *Yhteistoiminta ja työelämän kehittäminen

 24. Opettajien kustannus Oy, Koulutuksen vuosikirja: mm. Perusopetuslaki, Lukiolaki, Laki kunnallisesta viranhaltijasta, Työturvallisuuslaki, Kuntalaki, Henkilötietolaki, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, Laki yksityisyyden suojasta työelämässä, Hallintolaki • Kunnan hallintosääntö, virka- ja johtosääntö • Kuntatyönantaja-lehti

 25. JärjestötietouttaInternetistä • www.oaj.fi • OAJ:n Extranet: tunnukset ja salasana • Piirien kotisivut: Varsinais-Suomi : www.varsinaissuomenopettajat.fi Satakunta: www.oajsatakunta.fi • Opetushallitus: www.oph.fi • Yhdistysrekisteri:www.prh.fi • yhdistyksen rekisteröinti ja nimenkirjoittajien muutokset • www.kuntatyonantajat.fi • *kunnat.net = kunta-asioiden tietopankki

 26. Yhdistyslaki: www.finlex.fi Patentti ja rekisterihallituksen yhdistyspalvelu: www.prh.fi > yhdistysrekisteri Kokouskäytäntöjen verkkomateriaali: www.okry.fi > koulutus Arkistonhoito: www.kansanarkisto.fi > tutkijapalvelu > järjestön arkistonhoito | |