dokumentowanie pracy szko y n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dokumentowanie pracy szkoły PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dokumentowanie pracy szkoły

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47
chaim-hunter

Dokumentowanie pracy szkoły - PowerPoint PPT Presentation

123 Views
Download Presentation
Dokumentowanie pracy szkoły
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dokumentowanie pracy szkoły oprac. E. Rostkowska Jesionka., 27-28 marca 2012 r.

 2. Spis treści • Rejestr szkolnych dokumentów • Podstawy prawne dokumentowania pracy szkoły • Analiza ważniejszych zapisów dotyczących wypełniania dokumentacji przebiegu kształcenia, wychowania i opieki • Nowe akty prawne i nowelizacje dotyczące dokumentacji

 3. Rejestr szkolnych dokumentów(przykład) • Dokumentacja organizacyjna • Dokumentacja dotycząca przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki • Dokumentacja kadrowa • Dokumentacja finansowa szkoły • Dokumentacja dotycząca bazy i warunków bhp

 4. Dokumentacja organizacyjna • Akt założycielski szkoły • Statut szkoły • Arkusz organizacji szkoły • Regulamin pracy • Instrukcja obiegu dokumentów • Instrukcja inwentaryzacyjna • Regulamin rady pedagogicznej • Regulamin rady szkoły • Regulamin rady rodziców • Regulamin samorządu szkolnego

 5. Dokumentacja organizacyjna • Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych • Regulamin przyznawania premii i nagród dla pracowników administracji i obsługi • Regulamin przyznawania dodatków dla nauczycieli • Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli • Regulamin przyznawania stypendiów i zasiłków uczniowskich • Księga zarządzeń dyrektora • Księga kontroli zewnętrznych • System Informacji Oświatowej • Ewidencja osób mających dostęp do danych osobowych

 6. Statut Gimnazjum nr 7 w Gorzowie Wlkp. Rozdział 2 CELE GIMNAZJUM § 3 1. Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju i zdolności. • Rozbudzanie potrzeb korzystania z dzieł myśli ludzkiej i dóbr kultury, rozwijanie wrażliwości estetycznej i zdolności twórczego myślenia, zachęcanie uczniów do samokształcenia. • Umożliwienie poznania języka i metodologii dziedzin wiedzy. • Ułatwienie rozumienia i poznawania samego siebie, znajdowania swego miejsca w społeczeństwie, przyjmowania odpowiedzialności za siebie i innych. • Ułatwienie uczestnictwa w kulturze. • Rozwijanie wrażliwości moralnej, otwartości na poglądy i potrzeby innych ludzi. • Ukształtowanie racjonalnego podejścia do problemów życiowych, w tym do kryzysów okresu dojrzewania i umiejętności ich rozwiązywania. • Wszechstronny rozwój ucznia umożliwiający ukształtowanie dojrzałej osobowości ukierunkowanej na: • ugruntowanie poczucia własnej wartości, poznanie swoich możliwości, • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych, samodzielnego myślenia i sprawnego działania, • kształtowanie tolerancji wobec odmienności, • integrację wychowania i kształcenia, • zachowanie proporcji między wiedzą a umiejętnościami i wychowaniem, akcentowanie podmiotowości ucznia, czyli prymatu potrzeb rozwojowych ucznia nad wymogami przedmiotów, • oddziaływanie na ucznia przez nauczyciela pełniącego funkcje: modelową, dydaktyczną, instruktażową oraz wychowawczą.

 7. Regulamin Rady Pedagogicznej Gimnazjum w ………….. Rozdział I Postanowienia ogólne § 1. Na podstawie ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późn. zm. art. 43, ust. 2 oraz §3 Statutu szkoły – wprowadza się uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia ……… niniejszy regulamin Rada Pedagogiczna wykonuje swoje zadania i realizuje swoje uprawnienia na posiedzeniach plenarnych i poprzez działania komisji i zespołów problemowych, które powołuje spośród swoich członków. Komisje i zesp0ły przygotowują na plenarne posiedzenia projekty uchwał stanowiących, opinii i wniosków Rady. ………….. J. Pielachowski, Organizacja, kierowanie i nadzór pedagogiczny w szkole, Projekt regulaminu rady pedagogicznej § 2.

 8. Uchwała Nr 1/2012/13 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Gorzowie Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2012 w sprawie zatwierdzenia planu pracy szkoły na rok szkolny 2012/13 Na podstawie art. 41 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 ze zm.)rada pedagogiczna uchwala, co następuje: § 1.Zatwierdza się plan pracy szkoły na rok szkolny 2009/10 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2.Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 roku. Podpis przewodniczącego rady pedagogicznej .................................................

 9. ZARZĄDZENIE NR ......./....... z dnia w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego Na podstawie art. 9g ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.): § 1. Powołuje się Komisję Kwalifikacyjną do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla Pani/Pana , ubiegającej się/ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. § 2. W skład Komisji wchodzą: 1) ………………………….. przewodniczący (dyrektor/wicedyrektor szkoły) 2) ………………………….. członek (przewodniczący zespołu) 3) …………………………. członek (opiekun stażu) 4) …………………………. członek (przedstawiciel związku zawodowego) § 3. Posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej odbędzie się w dniu o godz. w ………….. (miejsce posiedzenia komisji) § 4. Obsługę administracyjno-biurową Komisji Kwalifikacyjnej zapewnia ………………… (pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

 10. Dokumentacja dotycząca procesu kształcenia, wychowania i opieki • Księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu • Księga uczniów • Księga arkuszy ocen i arkusze ocen • Dzienniki lekcyjne • Wewnątrzszkolny system oceniania • Dzienniki zajęć (różnych) • Dzienniki zajęć rewalidacyjno-wychowawczych • Dzienniki indywidualnego nauczania lub dzienniki indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych • Dziennik pedagoga/psychologa szkolnego • Protokoły sprawdzianów i protokoły postępowania kwalifikacyjnego

 11. Dokumentacja dotycząca procesu kształcenia, wychowania i opieki • Dokumenty sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych • Księga protokołów posiedzeń rady pedagogicznej (nie musi to być rzeczywista księga- może być dowolny, inny sposób gromadzenia protokołów, a zwłaszcza uchwał) • Dokumentacja badań i czynności uzupełniających • Imienna ewidencja wydanych świadectw, dyplomów i legitymacji szkolnych • Indywidualny program lub tok nauki • Program wychowawczy szkoły • Program profilaktyki • Program poprawy efektywności kształcenia i wychowania • Szkolny plan nauczania • Szkolny zestaw programów nauczania

 12. Dokumentacja dotycząca procesu kształcenia, wychowania i opieki • Szkolny zestaw podręczników • Wieloletni plan doskonalenia nauczycieli • Plan nadzoru pedagogicznego • Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego • Dokumentacja stypendialna uczniów

 13. Dokumentacja finansowa (przykład) • Plan finansowy szkoły • Sprawozdania finansowe • Polityka rachunkowości, plany kont • Umowy • Dokumentacja zamówień publicznych • Dokumentacja funduszu socjalnego • Listy płac • Rejestr druków ścisłego zarachowania • Ubezpieczenia • Księgi inwentarzowe • Księga kontroli wewnętrznej

 14. Dokumentacja dotycząca bazy i warunków bhp(przykład) • Księga obiektu - aktualne wpisy wyników przeglądów • Księga kontroli sanitarnej • Instrukcja przeciwpożarowa • Instrukcja obsługi urządzeń • Sprawozdania z przeglądów wewnętrznych bhp oraz przeglądu warunków pracy i nauki • Rejestr wypadków przy pracy i dokumenty powypadkowe • Rejestr wypadków uczniowskich i dokumenty powypadkowe • Rejestr chorób zawodowych • Dokumenty dotyczące stanu prawnego nieruchomości

 15. Podstawy prawne • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 oraz z 2003 r. Nr 107, poz. 1003; Dz U. z 2009 Nr 116, poz. 977; Dz. U. z 2010 Nr 156, poz. 1047)

 16. Rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2010 zmiany m.in.: • obowiązek wpisywania numeru PESEL (księgi ewidencji dzieci i młodzieży, księgi uczniów) • regulacja sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu zajęć w świetlicy • uproszczenie sposobu dokumentowania przez nauczyciela zajęć i czynności realizowanych w ramach godzin zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy KN • rezygnacja z obowiązku wpisywania w dziennikach zajęć przedszkola i w dziennikach lekcyjnych oznaczania realizowanych programów nauczania oraz hospitacji zajęć;

 17. Podstawy prawne • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624) • świadectwa • arkusze ocen • Legitymacje • Imienna ewidencja świadectw ukończenia szkoły, zaświadczeń o wyniku egzaminu i sprawdzianu (imię i nazwisko ucznia, numer PESEL, numer wydanego dokumentu, podpis ucznia)

 18. Rozporządzenie MEN z 28 maja 2010 r. usunięto zapisy dotyczące świadectw • dla szkół ponadpodstawowych, • szkolnych promocyjnych na drukach wg wzorów szkół zatwierdzanych przez kuratora oświaty, • ukończenia szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych, wprowadzono nowe druki: • informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (wzór nr 70), • jeden wzór świadectw ukończenia szkoły danego typu (w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych – G wzór nr 16) • arkuszy ocen i świadectw dla uczniów klas pierwszych SP i G w roku szkolnym 2009/2010 (G wzór nr 55)

 19. Rozporządzenie MEN z 28 maja 2010 r. usunięto: • zapis, że dana osoba otrzymała promocję lub ukończyła szkołę na podstawie uchwały rady pedagogicznej, wprowadza się: • we wszystkich wzorach świadectw pozycję przeznaczoną na wpisanie numeru PESEL, • przepis określający, jakie dane powinny być zawarte w ewidencji wydawanych przez szkoły świadectw i innych druków szkolnych,

 20. Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 Nr 4, poz. 17) • Szkolny zestaw programów nauczania • Program wychowawczy • Program profilaktyki

 21. z Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2010/2011 Dyrektora Gimnazjum z dnia 31.08.2010 r. http://www.gimnazjum.marklowice.pl/ Szkolny zestaw programów nauczania w roku szkolnym 2010/2011 dla klas I – III Gimnazjum w Marklowicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19.03.2009 r. o zmianie Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 56, poz.458) oraz Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89 z dnia 10.06.2009 r., poz. 730).

 22. Podstawy prawne • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487) • Karta indywidualnych potrzeb ucznia • Plan działań wspierających

 23. Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zm.) • wymagania edukacyjne • roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych • roczne oceny klasyfikacyjne zachowania • Protokół egzaminu klasyfikacyjnego • Protokół egzaminu poprawkowego • Protokół sprawdzianu wiadomości i umiejętności • Protokół zmiany rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

 24. Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz. 232; Dz.U. z 2009r. Nr 31, poz. 208) • wyrównywanie różnic programowych

 25. Dzienniki lekcyjne – co powinno być? • w porządku alfabetycznym lub innym ustalonym przez dyrektora szkoły nazwiska i imiona uczniów • daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania • imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i  adresy ich zamieszkania • tygodniowy plan zajęć edukacyjnych • imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia, • obecność uczniów na zajęciach edukacyjnych • podpis nauczyciela • tematy przeprowadzonych zajęć • oceny uzyskane przez uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych • oceny zachowania

 26. DZIENNIK ZAJĘĆ ŚWIETLICY wpisuje się (§ 8 a) : • plan pracy świetlicy, • imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy, klasa do której uczęszczają, • tematy przeprowadzonych zajęć, • obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć, • podpis nauczyciela wychowawcy potwierdzający przeprowadzenie zajęć.

 27. Dziennik zajęć i czynności art. 42 ust.2 pkt 2 KN wpisuje się (§ 11a) : • imiona i nazwiska uczniów, • daty i tematy przeprowadzonych zajęć lub czynności, • liczba godzin zajęć lub czynności, • obecność uczniów, • podpis nauczyciela.

 28. Dziennik pedagoga, psychologa, logopedy lub doradcy zawodowego należy wpisywać: • tygodniowy plan swoich zajęć, • zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, • wykaz dzieci, uczniów lub wychowanków objętych różnymi formami pomocy, w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, • informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi pedagog lub psycholog współdziała przy wykonywaniu swoich zadań.

 29. Dzienniki elektroniczne Można prowadzić wszystkie rodzaje dzienników Za zgodą organu prowadzącego można prowadzić wyłącznie dzienniki elektroniczne System informatyczny powinien umożliwiać eksport danych do formatu XML oraz sporządzenie w formie papierowej dzienników Prowadzenie dziennika wymaga m.in.: zabezpieczenia przed dostępem do osób nieuprawnionych i przed zniszczeniem, rejestrowania zmian i ich autorów, zapisania na informatycznym nośniku danych po zakończeniu roku szkolnego Wpisanie tematu zajęć przez nauczyciela jest potwierdzeniem przeprowadzenia przez niego zajęć

 30. Arkusz ocen ucznia Wpisów w arkuszu ocen ucznia dokonuje się na podstawie danych zawartych w: • księdze uczniów, • dzienniku lekcyjnym, • protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, • protokołach zebrań rady pedagogicznej i informacji o wyniku sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum bądź o zwolnieniu odpowiednio ze sprawdzianu lub egzaminu przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 31. Arkusz ocen ucznia • ocena roczna • ocena końcowa • rodzic albo dorosły uczeń mogą za pokwitowaniem wziąć odpis arkusza ocen przy przejściu do innej szkoły, • uzupełnienie katalogu dokumentów stanowiących podstawę wpisu w arkuszu ocen (protokół sprawdzianu wiadomości i umiejętności, protokółzmiany rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania), • Nauczyciel wypełniający arkusz ocen ucznia potwierdza podpisem zgodność wpisów z dokumentami, na postawie których ich dokonano

 32. Świadectwa § 14 i § 15 rozporządzenia oraz załącznik 1. Co piszemy na świadectwach? • imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr ucznia z księgi uczniów, • nazwa szkoły, imię szkoły, nazwy zajęć, oceny, • szczególne osiągnięcia uczniów – uzyskane wysokie miejsca, nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem, wolontariat, (zał.1, ust.3 pkt 1) i 2))

 33. Świadectwa Co wypełniamy całymi słowami? Data wystawienia świadectwa Podpisy na świadectwach Odcisk pieczęci urzędowej Collowanie „zwolniony” albo „zwolniona” „klasyfikowana” albo „nieklasyfikowana”

 34. Świadectwa • Duplikaty świadectw i dyplomów (wystawiane w przypadku utraty oryginału) • Kopie (poświadczanie zgodności z oryginałem) • Sprostowanie błędów i oczywistych omyłek • Legalizacja świadectw do obrotu prawnego z zagranicą (kurator oświaty) • Opłaty

 35. Sprostowanie błędu i oczywistej omyłki Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w: • księgach ewidencji, • księdze uczniów, • księdze wychowanków, • arkuszu ocen ucznia dokonuje dyrektor szkoły lub placówki albo osoba przez niego upoważniona na piśmie do dokonania sprostowania

 36. Sprostowanie błędu i oczywistej omyłki Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w pozostałej dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej dokonuje • osoba, która taki błąd lub omyłkę popełniła, • lub dyrektor szkoły lub placówki • albo osoba przez niego upoważniona na piśmie do dokonania sprostowania

 37. Sprostowanie błędu i oczywistej omyłki dokonuje się przez: • skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowych wyrazów • czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych • oraz wpisanie daty (24.03.10) • złożenie czytelnego podpisu przez osobę dokonującą sprostowania (Rostkowska) celujący 27.03.12 Rostkowska bardzo dobry

 38. NOWE AKTY PRAWNE I NOWELIZACJE

 39. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (poz. 204) wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.

 40. Arkusz semestralnej kontroli realizacji godzin

 41. Arkusz semestralnej kontroli stanu realizacji godzinNazwisko i imię nauczyciela ……………………………………………..Przedmiot ………………………klasa …………

 42. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia 7 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (poz. 205) ważne zmiany: • w zał. nr 1 dodaje się ust. 21 • w zał.2 w pkt. 4 „świadectwa ukończenia gimnazjum” uchyla się propozycje wzorów nr 16-19 i dodaje się wzory 16a-19a i inne …. wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

 43. Informacja o udziale ucznia w projekcie edukacyjnym umieszczona w arkuszu ocen „21. Do arkuszy ocen uczniów gimnazjum dołącza się sporządzoną i podpisaną przez nauczyciela – opiekuna projektu edukacyjnego informację o udziale ucznia w realizacji tego projektu, zawierającą rok szkolny, w którym projekt były realizowany, i temat projektu edukacyjnego, a w przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego – informację o tym zwolnieniu” • podpis opiekuna projektu edukacyjnego • rok szkolny, w którym był realizowany projekt edukacyjny • temat projektu edukacyjnego

 44. Dziękuję za uwagę