Decentralisatie AWBZ naar WMO - PowerPoint PPT Presentation

decentralisatie awbz naar wmo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Decentralisatie AWBZ naar WMO PowerPoint Presentation
Download Presentation
Decentralisatie AWBZ naar WMO

play fullscreen
1 / 22
Decentralisatie AWBZ naar WMO
132 Views
Download Presentation
chaela
Download Presentation

Decentralisatie AWBZ naar WMO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Decentralisatie AWBZ naar WMO

 2. Inhoud • Waarom? • Wie? • Wat? • Hoe? • Randvoorwaarden? • Kansen?

 3. Waarom? Waarom? • Betere kwaliteit • Meer betrokkenheid • Financiële houdbaarheid Visie • Wat kunnen mensen wel? • Kwaliteit van leven • Eigen sociale netwerk en de financiële mogelijkheden • Passende ondersteuning en/of zorg • Meest kwetsbare mensen in kern-AWBZ (recht)

 4. Waarom? • Sociaal en financieel participeren: expliciet vastgelegd • Gemeenten én burger hebben verantwoordelijkheden • Sociale draagvlak en netwerk betrekken bij vraag: verankering in wet • Herijking compensatieplicht • Wederkerigheid tussen gemeente en burger • Samenredzaamheid tussen burgers

 5. Waarom? • Samenhang WMO, jeugdwet en participatiewet • 1 ontschot budget sociaal domein • Maatwerk en integrale aanpak

 6. Wie zijn de cliënten in de AWBZ? Op januari 2013 hadden circa 443.045 mensen (ook jeugd) een uitstaand recht voor extramurale zorg vanuit de AWBZ (bron: CIZ) 80% via zorg in natura 20% PGB

 7. Wat? Persoons Gebonden Budget • Zeggenschap en keuzevrijheid van de burger belangrijk • Stringente voorwaarden: - gemeentelijk ingekochte voorzieningen - regievoering budgethouder - goede kwaliteit, doelmatigheid en trekkingsrecht • Discussie over PGB bij mantelzorg

 8. Wat? Dagbesteding / begeleiding en vervoer Persoonlijke verzorging Kortdurend verblijf Begeleid wonen gericht op participatie (nog uit te werken) 2014 functies nog in AWBZ, 2015 gemeenten Ondersteuning van gemeenten gericht op: • Burger regie geven over eigen leven • Uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen • Ontmoeten van anderen • Langer thuis wonen • Participeren in de maatschappij

 9. Wat? De WMO wordt aangepast, bijbehorende budgetten uit AWBZ naar gemeenten Persoonlijke verzorging, 85 % van huidig budget Begeleiding, vervoer en kortdurend verblijf, 75% van huidig budget Huishoudelijke hulp 60% van bestaand budget in 2015 (2014 geen wijzigingen) Alleen voor hen die er financieel niet zelf in kunnen voorzien In breed ondersteuningspakket in individuele situaties mogelijk om thuis wonen te realiseren Hulpmiddelen Besparing: 50 mln. van budget Stimuleren hergebruik en poolbeheer scootmobielen Eigen bijdrage rolstoelen

 10. Wat? Begeleiding • Mensen met lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke handicap of psycho-geriatrisch of psychiatrisch probleem • Doel: bevorderen zelfredzaamheid om opname of verwaarlozing te voorkomen • Inhoud: praktische hulp, structuur en regie in de persoonlijke levenssfeer • Individuele begeleiding en groepsbegeleiding (dagbesteding) • Aanbieders: thuiszorg/V&V, gehandicaptenzorg, GGZ, MO

 11. Wat voor activiteiten bij begeleiding? Onder meer: zaterdagopvang voor kinderen met verstand. beperking sport voor verstandelijk beperkten vakantie activiteiten voor verstandelijk beperkten belevenis- en uitgaanscentrum activerende psychiatrische thuiszorg inloophuizen begeleiding bij rehabilitatietrajecten verslaafden ontmoetingsgroepen • woonbegeleiding • praktische pedag. thuishulp en gezinsondersteuning (PPG) • begeleiding tijdens voorgezet speciaal onderwijs • thuisbegeleiding • dagactiviteiten voor GGZ (DAC) • dagbesteding voor verstandelijk beperkten • logeerhuizen

 12. Wat? Persoonlijke verzorging • Mensen met lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke handicap of psycho-geriatrisch of psychiatrisch probleem • Doel: opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij activiteiten op het gebied van de algemeen dagelijkse levensverrichtingen. • Inhoud: zelfzorg uitvoeren, zoals douchen, aankleden, scheren, ogen druppelen of naar het toilet gaan. Ook zorg in verband met een gezondheidsprobleem (zoals stoma, sonde). • Aanbieders: thuiszorg/V&V, gehandicaptenzorg, GGZ, MO

 13. Wat voor activiteiten bij verzorging? Onder meer: sondevoeding medicatie persoonlijke zorg voor tanden, haren, nagels, huid aanbrengen/verwijderen van prothese aanleren en begeleiden van PV-activiteiten • zich wassen • zich kleden • in en uit bed gaan • zich verplaatsen in zit- of lighouding (hulp bij beweging, houding) • naar toilet gaan en zich reinigen (c.q. incontinentiemateriaal verwisselen) • eten en drinken

 14. Hoe? Sociale wijkteams • 200 mln. euro voor wijkverpleegkundigen • 50 mln. euro voor wijkteams • Ondersteuning aan sociale domein door gemeenten te koppelen medische zorg • Wens van PvdA: signaleringsfunctie en integratie meerdere functies van gemeenten, welzijn en preventie • De spil in zorg, welzijn, preventie

 15. Hoe?Mantelzorgers en vrijwilligers • Werk van vrijwilligers en mantelzorgers nog belangrijker • Gemeenten belangrijke rol in het ondersteunen en het voorkomen van overbelasting: verkenning van VWS met gemeenten • In keukentafelgesprek mantelzorg en vrijwilligers betrekken • Sociale cohesie versterken en vrijwilligers ondersteunen

 16. Randvoorwaarden • Beoordelingsproces en voorwaarden zijn inzichtelijk voor cliënten • Gemeente komt op bezoek voor keukentafelgesprek • Recht op professionele cliëntondersteuner of hulp van MEE bij gesprek • Burger blijft naar de rechter kunnen

 17. Randvoorwaarden • Verstevigen betrokkenheid burgers bij beleid • Rol WMO raden • Geldt ook voor Jeugdwet en Participatiewet • Verplicht in gemeentelijk beleidsplan aangeven welke eisen gesteld worden aan medezeggenschap van cliënten van aanbieders van Wmo-ondersteuning

 18. Randvoorwaarden • Rol gemeenteraad bij kwaliteit en toezicht • Wettelijke basisnorm voor verantwoorde maatschappelijke ondersteuning van goed niveau • Maar terughoudendheid i.v.m. maatwerk en beleidsvrijheid gemeenten • Uitwerking naar gezamenlijk kwaliteitskader met veldnormen

 19. Kansen • Samenwerking gemeenten en verzekeraars • Via inkoop door gemeenten samenwerking stimuleren • Innovatie door nieuwe projecten gemeenten • Rol gemeenteraad

 20. Kansen • Streven naar maximale beleidsruimte: gemeenten aan zet! • Systeem van horizontale verantwoording over resultaten en ingezette middelen • Eén brede monitor • Samenhang aangebracht in de ondersteuning van gemeenten

 21. Kansen • Geen burger tussen wal en schip? • Bestuurs- en uitvoeringskracht versterken? • Lokale, integrale maatwerkoplossingen mogelijk maken?

 22. Meer weten? Transitiebureau WMO • Ondersteuning • Informatie • Samenwerking • Verspreiden kennis en goede voorbeelden www.invoeringwmo.nl helpdesk@invoeringwmo.nl 070-3406100