Decentralisatie awbz naar wmo
Download
1 / 22

Decentralisatie AWBZ naar WMO - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Decentralisatie AWBZ naar WMO. Inhoud. Waarom? Wie? Wat? Hoe? Randvoorwaarden? Kansen?. Waarom?. Waarom? Betere kwaliteit Meer betrokkenheid Financiële houdbaarheid Visie Wat kunnen mensen wel? Kwaliteit van leven Eigen sociale netwerk en de financiële mogelijkheden

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Decentralisatie AWBZ naar WMO' - chaela


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Decentralisatie awbz naar wmo

Decentralisatie AWBZ naar WMO


Inhoud
Inhoud

 • Waarom?

 • Wie?

 • Wat?

 • Hoe?

 • Randvoorwaarden?

 • Kansen?


Waarom
Waarom?

Waarom?

 • Betere kwaliteit

 • Meer betrokkenheid

 • Financiële houdbaarheid

  Visie

 • Wat kunnen mensen wel?

 • Kwaliteit van leven

 • Eigen sociale netwerk en de financiële mogelijkheden

 • Passende ondersteuning en/of zorg

 • Meest kwetsbare mensen in kern-AWBZ (recht)


Waarom1
Waarom?

 • Sociaal en financieel participeren: expliciet vastgelegd

 • Gemeenten én burger hebben verantwoordelijkheden

 • Sociale draagvlak en netwerk betrekken bij vraag: verankering in wet

 • Herijking compensatieplicht

 • Wederkerigheid tussen gemeente en burger

 • Samenredzaamheid tussen burgers


Waarom2
Waarom?

 • Samenhang WMO, jeugdwet en participatiewet

 • 1 ontschot budget sociaal domein

 • Maatwerk en integrale aanpak


Wie zijn de cli nten in de awbz
Wie zijn de cliënten in de AWBZ?

Op januari 2013 hadden circa 443.045 mensen (ook jeugd) een uitstaand recht voor extramurale zorg vanuit de AWBZ (bron: CIZ)

80% via zorg in natura

20% PGB


Wat persoons gebonden budget
Wat? Persoons Gebonden Budget

 • Zeggenschap en keuzevrijheid van de burger belangrijk

 • Stringente voorwaarden:

  - gemeentelijk ingekochte voorzieningen

  - regievoering budgethouder

  - goede kwaliteit, doelmatigheid en trekkingsrecht

 • Discussie over PGB bij mantelzorg


Decentralisatie awbz naar wmo
Wat?

Dagbesteding / begeleiding en vervoer

Persoonlijke verzorging

Kortdurend verblijf

Begeleid wonen gericht op participatie (nog uit te werken)

2014 functies nog in AWBZ, 2015 gemeenten

Ondersteuning van gemeenten gericht op:

 • Burger regie geven over eigen leven

 • Uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen

 • Ontmoeten van anderen

 • Langer thuis wonen

 • Participeren in de maatschappij


Decentralisatie awbz naar wmo
Wat?

De WMO wordt aangepast, bijbehorende budgetten uit AWBZ naar gemeenten

Persoonlijke verzorging, 85 % van huidig budget

Begeleiding, vervoer en kortdurend verblijf, 75% van huidig budget

Huishoudelijke hulp

60% van bestaand budget in 2015 (2014 geen wijzigingen)

Alleen voor hen die er financieel niet zelf in kunnen voorzien

In breed ondersteuningspakket in individuele situaties mogelijk om thuis wonen te realiseren

Hulpmiddelen

Besparing: 50 mln. van budget

Stimuleren hergebruik en poolbeheer scootmobielen

Eigen bijdrage rolstoelen


Wat begeleiding
Wat? Begeleiding

 • Mensen met lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke handicap of psycho-geriatrisch of psychiatrisch probleem

 • Doel: bevorderen zelfredzaamheid om opname of verwaarlozing te voorkomen

 • Inhoud: praktische hulp, structuur en regie in de persoonlijke levenssfeer

 • Individuele begeleiding en groepsbegeleiding (dagbesteding)

 • Aanbieders: thuiszorg/V&V, gehandicaptenzorg, GGZ, MO


Wat voor activiteiten bij begeleiding
Wat voor activiteiten bij begeleiding?

Onder meer:

zaterdagopvang voor kinderen met verstand. beperking

sport voor verstandelijk beperkten

vakantie activiteiten voor verstandelijk beperkten

belevenis- en uitgaanscentrum

activerende psychiatrische thuiszorg

inloophuizen

begeleiding bij rehabilitatietrajecten verslaafden

ontmoetingsgroepen

 • woonbegeleiding

 • praktische pedag. thuishulp en gezinsondersteuning (PPG)

 • begeleiding tijdens voorgezet speciaal onderwijs

 • thuisbegeleiding

 • dagactiviteiten voor GGZ (DAC)

 • dagbesteding voor verstandelijk beperkten

 • logeerhuizen


Wat persoonlijke verzorging
Wat? Persoonlijke verzorging

 • Mensen met lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke handicap of psycho-geriatrisch of psychiatrisch probleem

 • Doel: opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij activiteiten op het gebied van de algemeen dagelijkse levensverrichtingen.

 • Inhoud: zelfzorg uitvoeren, zoals douchen, aankleden, scheren, ogen druppelen of naar het toilet gaan. Ook zorg in verband met een gezondheidsprobleem (zoals stoma, sonde).

 • Aanbieders: thuiszorg/V&V, gehandicaptenzorg, GGZ, MO


Wat voor activiteiten bij verzorging
Wat voor activiteiten bij verzorging?

Onder meer:

sondevoeding

medicatie

persoonlijke zorg voor tanden, haren, nagels, huid

aanbrengen/verwijderen van prothese

aanleren en begeleiden van PV-activiteiten

 • zich wassen

 • zich kleden

 • in en uit bed gaan

 • zich verplaatsen in zit- of lighouding (hulp bij beweging, houding)

 • naar toilet gaan en zich reinigen (c.q. incontinentiemateriaal verwisselen)

 • eten en drinken


Hoe sociale wijkteams
Hoe? Sociale wijkteams

 • 200 mln. euro voor wijkverpleegkundigen

 • 50 mln. euro voor wijkteams

 • Ondersteuning aan sociale domein door gemeenten te koppelen medische zorg

 • Wens van PvdA: signaleringsfunctie en integratie meerdere functies van gemeenten, welzijn en preventie

 • De spil in zorg, welzijn, preventie


Hoe mantelzorgers en vrijwilligers
Hoe?Mantelzorgers en vrijwilligers

 • Werk van vrijwilligers en mantelzorgers nog belangrijker

 • Gemeenten belangrijke rol in het ondersteunen en het voorkomen van overbelasting: verkenning van VWS met gemeenten

 • In keukentafelgesprek mantelzorg en vrijwilligers betrekken

 • Sociale cohesie versterken en vrijwilligers ondersteunen


Randvoorwaarden
Randvoorwaarden

 • Beoordelingsproces en voorwaarden zijn inzichtelijk voor cliënten

 • Gemeente komt op bezoek voor keukentafelgesprek

 • Recht op professionele cliëntondersteuner of hulp van MEE bij gesprek

 • Burger blijft naar de rechter kunnen


Randvoorwaarden1
Randvoorwaarden

 • Verstevigen betrokkenheid burgers bij beleid

 • Rol WMO raden

 • Geldt ook voor Jeugdwet en Participatiewet

 • Verplicht in gemeentelijk beleidsplan aangeven welke eisen gesteld worden aan medezeggenschap van cliënten van aanbieders van Wmo-ondersteuning


Randvoorwaarden2
Randvoorwaarden

 • Rol gemeenteraad bij kwaliteit en toezicht

 • Wettelijke basisnorm voor verantwoorde maatschappelijke ondersteuning van goed niveau

 • Maar terughoudendheid i.v.m. maatwerk en beleidsvrijheid gemeenten

 • Uitwerking naar gezamenlijk kwaliteitskader met veldnormen


Kansen
Kansen

 • Samenwerking gemeenten en verzekeraars

 • Via inkoop door gemeenten samenwerking stimuleren

 • Innovatie door nieuwe projecten gemeenten

 • Rol gemeenteraad


Kansen1
Kansen

 • Streven naar maximale beleidsruimte: gemeenten aan zet!

 • Systeem van horizontale verantwoording over resultaten en ingezette middelen

 • Eén brede monitor

 • Samenhang aangebracht in de ondersteuning van gemeenten


Kansen2
Kansen

 • Geen burger tussen wal en schip?

 • Bestuurs- en uitvoeringskracht versterken?

 • Lokale, integrale maatwerkoplossingen mogelijk maken?


Meer weten
Meer weten?

Transitiebureau WMO

 • Ondersteuning

 • Informatie

 • Samenwerking

 • Verspreiden kennis en goede voorbeelden

  www.invoeringwmo.nl

  helpdesk@invoeringwmo.nl

  070-3406100