zaga enost voda u bih n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zagađenost voda u BiH PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zagađenost voda u BiH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Zagađenost voda u BiH - PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

Zagađenost voda u BiH. Nastavnica:Nevena Vekić. Voda. Život može postojati u svim vrstama vrlo negostoljubivih okoliša,ali nikako bez vode.Upravo se zato potraga za životom pretvorila u potragu za vodom.Voda je jedan od osnovnih uslova za život .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Zagađenost voda u BiH


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zaga enost voda u bih

Zagađenostvoda u BiH

Nastavnica:NevenaVekić

Dragana Vuković iX2

slide2
Voda
 • Životmožepostojati u svimvrstamavrlonegostoljubivihokoliša,alinikakobezvode.Upravo se zatopotragazaživotompretvorila u potraguzavodom.Voda je jedan od osnovnihuslovazaživot .
 • Međutim,čovjek je u periodu svog razvoja malu pažnju poklanjao racionalnom korištenju vode i očuvanju vodnog bogatstva. Na činjenicu značaja vode za život i razvoj čovječanstva, upozorionas je teknagliporastbrojastanovnikanaZemlji,čimesu se povećalepotrebezavodom ,aliikoličinaotpadnihvoda.

Dragana Vuković iX2

otpadne v ode u bih
Otpadnevode u BiH
 • U našojzemljivećinaotpadnihvodaispušta se u vodotokebezprethodnogprečišćavanja.Mnogigradovii naseljanemajupokrivenostčitavogpodručjakanalizacijskimsistemomzaodvođenjeotpadnihvodanalokacijupostrojenjazatretman ,a nisuizgrađeninitiuređajizatretmanotpadnihvoda u kojima bi se nakonodgovarajućihaktivnostipostiglidopušteniparametrizaispuštanjeprečišćenihotpadnihvoda u vodotok.
 • Na sledećimslikamadat je pregledstatističkihpodatakaizpodručjaotpadnihvoda,vezanozaukupnonastalekoličineotpadnihvoda,dužinakanalizacijskemreže,kaoibrojpriključakanakanalizacijskumrežu.

Dragana Vuković iX2

slide4
Vidljivo je da se ukupna količina otpadnih voda iz javne kanalizacijske mreže u periodu 2007-2009, iz godine

u godinu povećava. Najveći teret zagađenja dolazi od otpadnih voda iz domaćinstava. Dužina ukupne

kanalizacijske mreže u 2009. godini se povećala za 4,6% u odnosu na prethodnu godinu. Također je broj

kanalizacijskih priključaka u 2009. povećan za 4,6% u odnosu na prethodnu godinu.

izvorpodataka:C:\Documents and Settings\Bit\Desktop\VOD2K_2009_001_01-bh.pdf

Dragana Vuković iX2

slide5
Na slici 4. prikazanisurazvijeniindikatoriza region zapadnogBalkana –Stanovništvopriključenonapostrojenjazatretmanotpadnihvoda (%) (EEA CSi 024-Urban waste water treatment).Podacizaizračunavanjeovogindikatorasustatističkiobrađenipodaci o brojustanovnikakojisupovezanisasvimvrstamatretmanaotpadnihvodaiukupnogstanovništva u BosniiHercegovini.

izvoripodataka:http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/urban-waste-water-treatment/urban-waste-water-treatment-assessment-1

Dragana Vuković iX2

zaga ene vode u bih
Zagađenevode u BiH
 • Stručnjacitvrde dadržavaBiHilokalnezajednicemalo toga činekako bi građaniovezemljepostalisvjesniznačajavodaiposljedicanjihovogonečišćenja.NajzagađenijisuslivovirijekaBosneiVrbasa.
 • U BiH se 99 % urbanihotpadnihvodabezikakvogprečišćavanjaispušta u vodotoke.Ukoliko se hitno ne poduzmuodgovarajućemjere,pojedinivodenitokovi u BiHćebitiizgubljeni.
 • Posebnosuugroženitokovi u Sarajevskom (Miljacka) iTuzlanskomkantonu (Spreča),dok je situacijaneštobolja u Unsko-sanskomkantonu.UjezeruModrac,koji je glavniizvornapajanjapitkomvodeTuzleiglavniizvornapajanjavodomindustrijekoja je u velikojmjeriovisna o vodama,dnevno se ispuštaoko 160 tonaugljeneprašine.

Dragana Vuković iX2

uzroci zaga enja voda u bih
Uzrocizagađenjavoda u BiH:
 • Uticajotpadnihvoda:Mnogigradovi u BiHnemajuriješen problem pročišćavanjaotpadnihvodaštopredstavljaopasanizvorzagađenja,jer se natakavnačinnepročišćeneotpadnevodemogudospjeti u podzemljeilivodotokovetezagaditisamaizvorišta.
 • Korištenjepesticida,herbicidaivještačkihgnojiva u poljoprivredi .
 • Uticajprometnicanavode:Velikiizvorzagađenjapredstavljajuotpadnevodeprometnica,kojasadržemineralnaulja,teškemetale ,kojedaljenepročišćeneodlaze u podzemnevode.
 • Uticajkiselihkiša.
 • Korištenjehemikalija u procesuobradevode.

Dragana Vuković iX2

posljedice zaga ivanja voda
Posljedicezagađivanjavoda:
 • Trovanjeimasovnouginućeribaidrugihvodenihorganizamanajtežesuposljedicezagadjivanjavodatoksičnimmaterijamaipatogenimorganizmima.Masovnouginućeodređenegrupeorganizama u vodiremetiprirodneodnose u biocenoziiizazivapromjene u čitavomvodenomekosistemu.
 • Zagađivanjevodeotrovnimmaterijamaipatogenimorganizmimaimauticajeinačovjeka .Jakozagađenavoda se ne možekoristitinizapiće,nitizanavodnjavanjepoljoprivrednihpovršina.
 • Osim toga otpadkojiubacujemo u vodučestozavršava u tjelimavodenihživotinja pa nam se moguvratitikaohrana.

Dragana Vuković iX2

slide9

Otpadnevode,đubrivoideterdžentisubogatinitritimaifosfatima ,supstancamakojebiljkekoristezasvojrast.Kadavelikakoličinanitrataifosfatadospije u vodurezultat je “populacionaeksplozija “ plantonskihalgi.Ovapojavanaziva se “cvijetanjevode”,one su u stanju da potrošegotovosavkiseonikizvodeizazivajućiuginućaribaidrugihorganizama.

Dragana Vuković iX2

mjere za tite od zaga enja
Mjerezaštite od zagađenja
 • Eliminacijuuzrokazagađivanja
 • Smanjenjekoličinaštetnihmaterija
 • Posebnemjerečišćenjavode
 • Smanjenjeupotrebeđubrivaipesticida u poljoprivredi
 • Štednjairacionalnokorištenjevode
 • Podizanjenivoasvijesti o značajuvodezaopstanakčovjeka …

Dragana Vuković iX2

poruke
Poruke
 • Voda je izvor života i osnovni sastojak svakog živog bića
 • Potrošnja vode se udvostručila za poslednjih pedeset godina, zato štedimo
 • vodu, njene količine su ograničene.
 • Obezbjedimo zdravstveno ispravnu vodu za piće za svu djecu do 2015. godine .
 • Voda je briga i posao svih nas .
 • Problematika voda mora postati prioritet svih država .
 • Kvalitet života direktno je povezan sa kvalitetom vode.
 • Obezbjeđivanjem zdravstveno ispravne vode za piće i poboljšanjem sanitarnih
 • uslova i higijenskih navika smanjuje se obolevanje od dijarealnih bolesti za 6 do 25%.
 • Voda- ključ održivog razvoja.
 • Voda nema alternativu .
 • Voda mora biti pod stalnim zdravstvenim nadzorom.

Dragana Vuković iX2

rezultati ankete
Rezultati ankete
 • Istraživanja su pokazala sledeće:
 • Pitanje 1: Jeste li zadovoljni stanjem vode u Vašoj opštini?
 • Prema odgovorima na Pitanje 1, 77% ispitanika nisu i/ili više nisu nego jesu zadovoljni sa trenutnim stanjem vode u nasem naselju. Svega 4% građana jeste zadovoljno uz dodatnih 8% koji su više zadovoljni nego nezadovoljni sa postojećim okolnostima. Očito je da većina građana smatra da stanje vodeu naselju nije zadovoljavajuće za njegove stanovnike.

Dragana Vuković iX2

slide14

Pitanje 2: Što u Vašoj mjesnoj zajednici/naselju najizravnije ugrožava zdravlje stanovnika?

 • Prema mišljenju ispitanika, najveća izravna prijetnja zdravlju građana u našemnaselju jeste otpad (53%), nakon kojeg slijede zagađeno tlo (15%), buka (13%), zagađene površinske vode (12%) te zagađen zrak (7%).
 • Što znači da je zagadjenost vode na 4. mjestu.

Dragana Vuković iX2

slide16

Pitanje 3: Ko/što, po Vašem mišljenju najviše zagađuje okoliš?

 • Neadekvatno odlaganje smeća je najveći i najvažniji uzrok zagađenja, prema mišljenju građana (31%). Ostali značajni zagađivači i problemi prepoznati od strane ispitanika su: neredovan odvoz smeća (27%), nestašica vode za piće (18%), promet (15%), neadekvatno odvođenje otpadnih voda (8%), i poljoprivreda (1%).
 • Nestašica vode je 3.mjestu.

Dragana Vuković iX2

slide18

Pitanje 4: Koje su najveće ekološke prijetnje razvoju Vaše općine?

 • Nepostojanje adekvatne kanalizacijske infrastrukture (22%) nedostatak kvalitetne vode za piće (22%) kao i zagađeno tlo (22%) predstavljaju jednako velike ekološke prijetnje u općini Neum prema mišljenu ispitanika. Kao relativno manje rizične prijetnje, građani su prepoznali zagađene površinske vode (15%) i zagađen zrak (15%).
 • Što znači da je nedostatak vode na 1.mjestu.

Dragana Vuković iX2

slide20

Pitanje 5 : Koje bi mjere trebalo prioritetno poduzeti kako bi se poboljšalo stanje okoliša?

 • Osim uvođenja strogih kanzi za prekršitelje (36%), mjere za unaprijeđenje stanja okoliša u našoj opštini, prema mišljenu ispitanika, su: poboljšanje rada komunalnih inspekcija (22%), pripritetno financiranje ekoloških projekata iz općinskog proračuna (19%), pokretanje edukativnih programa u školama (17%) te ograđivanje vodozahvatnih područja (6%).

Dragana Vuković iX2

slide22

HVALA NA PAŽNJi!

Dragana Vuković iX2