trajnim me rrjetin e shoqerise civile shtator 2011 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Trajnim me rrjetin e shoqerise civile Shtator 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Trajnim me rrjetin e shoqerise civile Shtator 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Trajnim me rrjetin e shoqerise civile Shtator 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

Trajnim me rrjetin e shoqerise civile Shtator 2011. 1.Legjislacioni i Menaxhimit të Mbetjeve. Strategjia dhe Politika Kombëtare për Menaxhimin e Mbetjeve. P ërcakton drejtimin e politikave të Qeverisë Shqiptare për menaxhimin e qëndrueshëm të mbetjeve deri në 2025.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Trajnim me rrjetin e shoqerise civile Shtator 2011' - cecile


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
strategjia dhe politika komb tare p r menaxhimin e mbetjeve
StrategjiadhePolitikaKombëtarepërMenaxhimin e Mbetjeve
 • Përcakton drejtimin e politikave të Qeverisë Shqiptare për menaxhimin e qëndrueshëm të mbetjeve deri në 2025.
 • Parashikon 4 shtylla kryesore për menaxhimin e mbetjeve

1. Planifikimi

 • Plani Kombëtar për Menaxhimin e Mbetjeve: është miratuar nga Qeveria më 19.1.2011. PKMM merr plotësisht në konsideratë kërkesat e legjislacionit të BEsë në fushën e menaxhimit të mbetjeve
 • Planet Lokale dhe Rajonale të Menaxhimit të Mbetjeve: do të përgatiten për t’ju përgjigjur nevojave afatshkurtra dhe afatmesme.

2. Edukimi

 • Njerëzitdo të vënë në përdorim sistemin dhe do tamenaxhojnë atë,praduhet të edukohen me qëllim që të realizojnë potencialet e tyre brenda sistemit
 • Plani detajuar që të lehtësojë zbatimin gradual të një sistemi të ri.

3. Financimi

 • Ofrimi i niveleve të nevojshme dhe të qëndrueshme të financimit

4. Legjislacioni

 • Paisja e sistemit me procedura dhe rregullore
 • Pjesë e procesit anëtarësues në BE, është edhe puna që po bëhet për transpozimin e legjislacionit të BEsë në legjislacionin shqiptar
strategjia dhe politika kombetare per menaxhimin e mbetjeve
StrategjiadhePolitikaKombetare per Menaxhimin e Mbetjeve
 • Përcakton parimet kryesore për orientimin e qasjeve dhe përmbushjen e objektivat statutore të menaxhimit te mbetjeve
 • Hierarkia e menaxhimit të mbetjeve
 • Afërsia dhe mbështetja në forcat e veta
 • Ndotësi paguan
 • Opcioni Mjedisor Praktikisht më i Mirë
 • Parashikonndryshimrrënjësor tësistemitnëtërësipërmenaxhimin e mbetjevenëShqipëri
 • Mbylljetë vend-depozitimeve që nuk janë në përputhje me kërkesat e Direktivës së Landfilleve, duke zvogëluar numrin dhe përmasat e lendfilleve të reja në vend.

2. Ndryshim rrënjësor të mbështetjes në landfille, përmes zvogëlimit të përqindjes aktuale nga 90% të depozitimit të mbetjeve, drejt qëllimeve afatgjata të zvogëlimit të kësaj sasie në vetëm 30% mbetje të depozituara në landfilledhe shfrytëzimit të pjesës së mbetur prej 70 % për ripërtëritje, riciklim, kompostim dhe prodhim energjie.

plani kombetar per menaxhimin e mbetjeve
PlaniKombetar per Menaxhimin e Mbetjeve
 • Përcakton objektiva realistë për zhvillimin e qëndrueshëm të menaxhimit të mbetjeve në Shqipëri, periudha 15 vjecare
 • Shpjegonmënyrat se siQeveria e Shqipërisënëbashkëpunim me AgjencinëKombëtaretëMjedisitnëShqipëri (AKM), pushtetin vendor dheaktorët e tjerë do tëzbatojëpolitikat e saj

QELLIMI AFATGJATE

Ofrimiinjësistemitëintegruarmbetjesh, icilipas vitit 2025:

 • do tëriciklojëosekompostojëmëshumë se gjysmën e mbetjeve,
 • do tëgroposënëlendfillemëpak se njëtëtretën e sasisësëmbetjeve
 • dhe do tëshfrytëzojëpjesën e mbeturpërprodhimenergjie.
plani kombetar per menaxhimin e mbetjeve1
PlaniKombetar per Menaxhimin e Mbetjeve

Zbatimii PKMM do të :

 • ofrojë gjerësisht grumbullimin e diferencuar të mbetjeve në gjithë Shqipërinë, për letrën, kartonin, metalet, qelqin dhe plastikën;
 • synojë të ndalojë shtimin e sasisë së mbetjeve urbane të prodhuara deri në vitin 2020;

(riciklojë dhe kompostojë 25% të mbetjeve urbane deri në 2015, dhe 55% deri në vitin 2020)

 • shfrytëzojë për prodhim energjie sasinë prej 15% të mbetjeve urbane;
 • zvogëlojë nga 90% që është aktualisht, në 30% sasinë e mbetjeve urbane për depozitim në landfille;
 • japë informacione dhe këshilla për bizneset lidhur me minimizimin të mbetjeve; dhe zhvillojë tregje për materialet e riciklueshme, duke e ndihmuar këtë të fundit të bëhet i zbatueshëm dhe me kosto të reduktuara.
i kuadri ligjor
I. Kuadri Ligjor.
 • Ligji nr.10431, dt.9.06.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”

PARIMET E MBROJTJES SË MJEDISIT:

* Parimi i zhvillimit të qëndrueshëm

* Parimi i parandalimit dhe marrja e masave paraprake

* Parimi i ruajtjes së burimeve natyrore

* Parimi i zëvendësimit dhe/ose kompensimit

* Parimi i qasjes së integruar

* Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë dhe bashkëpunimit

* Parimi "Ndotësi paguan”

* Parimi i së drejtës për informim dhe i pjesëmarrjes së publikut

* Parimi i nxitjes së veprimtarive për mbrojtjen e mjedisit

 • VKM 175, Datë 19.01.2011 “Për miratimin e strategjisë dhe Planit Kombëtar të Menaxhimit të Mbetjeve”.
 • Ligji nr. 10463, Datë 22.09.2011 “Për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve”.
 • Vendimi nr. 705, Datë 10.10.2012 “Për Menaxhimin e Mbetjeve të Automjeteve në Fund të Jetës”.
 • Vendim nr. 178, Datë 06.03.2012 “Për incenerimin e Mbetjeve”.
 • Vendim nr. 452, Datë 11.07.2012 “Për Landfillet e mbetjeve”.
 • Vendim nr. 765, Datë 07.11.2012 “Për Miratimin e Rregullave për Grumbullimin e Diferencuar dhe Trajtimin e Vajrave të Përdorura”.
 • Vendim nr. 866, Datë 04.12.2012 “Për Bateritë , akumulatorët dhe Mbetjet e tyre”.
1 rrymat e mbetjeve
1. Rrymat e mbetjeve.

Si i përcakton ligji shqiptar:

 • Mbetjet bio
 • Ambalazhet dhe mbetjet e tyre
 • Ndotësit organikë të qëndrueshëm
 • Bateritë dhe akumulatorët
 • Automjetet në fund të jetës
 • Mbetjet e pajisjeve elektrike dhe elektronike
 • Llumrat e ujërave të zeza
 • Mbetjet spitalore
 • Nënproduktet shtazore
 • Mbetjet inerte
 • Mbetjet e industrisë nxjerrëse
 • Mbetjet e industrisë së dioksidit të titanit
 • Mbetjet nga anijet dhe tepricat nga ngarkesat
 • Mbetjet nga gomat e përdorura
 • Rryma të tjera mbetjesh
3 aktor t p rgjegj s dhe rolet
3. Aktorët Përgjegjës dhe Rolet.

Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave (MMPAU)

institucioni kryesor i

Ngarkuar në menaxhimin dhe politiken e mbetjeve

Agjencia e Mjedisit dhe e Pyjeve (AMP)

mbledhja e të dhënave dhe menaxhimi i tyre

Inspektorati i Mjedisit (IM )

pjesë e MMPAU-së është një organ i specializuar në kontrollin dhe forcimin e ligjeve mjedisore

Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit (MPPTT)

institucioni që kryen investimet si autoritet kontraktues për koncesionet e aktiviteteve ekonomike

Ministria e Shëndetësisë

Trajton mbetjet spitalore

Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës

Trajton mbetjet industriale dhe minerare

Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit

Trajton mbetjet bujqësore dhe të kafshëve

Ministria e Mbrojtjes

Trajton mbetjet ushtarake

Ministria e Financave

Trajton taksat dhe tarifat

Qeverisja vendore

 • të hartojë dhe miratojë rregulloret specifike territoriale për çdo metodë të menaxhimit të mbetjeve
4 roli i njqv brenda kuadri t ligjor
4. RoliiNjQVbrendaKuadrit Ligjor.
 • Sipas Ligjit 8094, datë 21.03.1996 “Për largimin publik të mbetjeve” NJQVtë janë përgjegjëse për organizimin e largimit të mbetjeve dhe kontraktimin e kompanive që bëjnë pastrimin e qyteteve (Neni 20), përcaktimin e tarifave për largimin e mbetjeve nga territori që kanë nën juridiksion dhe autorizimin e personave që bëjnë grumbullimin e tyre (Neni 31 & 34);
 • Ligji nr.8652, dt.31.07.2000 “Mbi organizimin dhe funksionimin e pushtetit vendor” (Neni 10) e njeh aktivitetin lokal të menaxhimit të mbetjeve (grumbullimin, transportin, trajtimin dhe depozitimin) dhe e konsideron funksion të rëndësishëm në fushën e investimeve dhe shërbimeve publike. Njësitë e qeverisjes vendore janë përgjegjëse për; grumbullimin e mbetjeve dhe përcaktimin e vendeve të trajtimit të tyre; organizimin e vend-depozitimeve për të dyja llojet e mbetjeve (mbetje urbane dhe substanca të rrezikshme).
 • Sipas Ligjit 9663, datë 18.12.2006 “Mbi koncesionet” NJQVtë janë autoritete kontraktuese për koncesionet lokale (Neni 5).
 • Sipas Ligjit Nr. 10119, datë 23.04.2009 “Mbi planifikimin e territoreve”, Kryetari Bashkisë/Komunës miraton lejet për infrastrukturën lokale, që rrjedhimisht përfshin edhe landfillet (Neni 78).
 • Sipas VKM Nr.333, datë 26.1.2011 “Mbi menaxhimin e landfilleve rajonale të mbetjeve” Këshillat e Qarqeve bashkëpunojnë me NJQV, MPPT, MMPAU për identifikimin dhe miratimin e fushave të synuara për landfille rajonale mbetjesh.
 • Sipas Ligjit Nr.10463, datë 22.09.2011 “Mbi menaxhimin e integruar të mbetjeve”

- çdo rajon/qark është përgjegjës për hartimin e Planit të tij të Menaxhimit të Mbetjeve, në përputhje me Planin Kombëtar të Menaxhimit të Mbetjeve dhe kërkesat e këtij ligji (Neni 12).

- të gjithë personat fizikë dhe juridikë që ndërtojnë, prodhojnë, përpunojnë, trajtojnë, shesin ose importojnë produkte në baza profesionale, duhet të aplikojnë sa më shumë të jetë e mundur hierarkinë e mbetjeve (Neni 6). Ata duhet të menaxhojnë mbetjet pa përdorur metoda që mund të shkaktojnë dëme në shëndetin e njerëzve ose në mjedis (Neni 5).

- Sektorët “Shtëpiak” dhe “Jo-shtëpiak” kanë detyrimin të veprojnë në përputhje me rregullin e grumbullimit të diferencuar të mbetjeve urbane, që në burim; shkarkimin në koshat përkatës pranë vendit të përcaktuar nga NJQVja. Të dy kategoritë, “Shtëpiak” dhe “Jo-shtëpiak” kanë detyrimin të paguajnë tarifën e pastrimit/mbetjeve sipas kërkesës që cilëson rregullorja e NJQVsë së tyre.

5 skema e menaxhimit aktual
5.Skema e menaxhimitaktual
 • Gjeneruesit e mbetjeve (familjet, bizneset apo institucionet) janë të detyruar të nxjerrin jashtë dhe te depozitojnë mbetjet urbane ditore.
 • Operatori i shërbimit (kontraktuesi) ben mbledhjen e te gjitha mbetjeve te grumbulluara ne kontenierete perbashket nga gjeneruesit dhe transportimin e tyre në vendin e përcaktuar për depozitimin final
6 skema e menaxhimit modern t mbetjeve
6.Skema e Menaxhimit modern tëmbetjeve

Sistemi i kazanëvetëgrumbullimit

Fushëtansferimi

Gjeneruesi

Depozitim

Landfill sanitar

Depozitim

hiri

Stacionndarje

(ripërdorim, riciklim, rekuperim)

Incenerim

7 cikli i menaxhimit
7.Cikli i menaxhimit
 • Me njëdrejtim – konsumburimesh
 • Me cikëltëintegruar, samëpakoseaspakmbetje
 • Lënda e parë
 • ngavetëmbetjet
 • Produktejetëgjatë
 • dhemiqësore
 • Ripërdorim
 • dhe
 • Riciklim
 • Parandalim,
 • zonandarje
 • Minimizim
8 afatet e detyrimeve ligjore
8.Afatet e detyrimeveligjore
 • Hartimiiprogrameve per parandalimin e krijimittembetjeveeshtejo me vone se data 1 Janar 2017
 • NjQVgrumbullojne ne menyretediferencuarmbetjetsipasnenit 16 teligjitbrenda 31 dhjetorit 2018, tepakten per ketorrymambetjesh : leter/karton, qelq, plastike, metal
9 plani i menaxhimit te integruar te mbetjeve
9.Plani I menaxhimitteintegruartembetjeve
 • Identifikimiinevojave (mbetjetqegjenerohen)
 • Rishikimiigjendjesaktuale(simenaxhohenaktualisht)
 • Kuadriligjorekzistues
 • Kuadrivendimarres
 • Vendosja e objektivave
 • Aktivitetet e mundshme (parandalimi, riciklimi, depozitimietj)
 • Krahasimi me mundesite, perzgjedhja
 • Hartimiiplanitdhembeshtetjafinanciare
 • Zbatimiiplanit (forma e menaxhimit)
 • Monitorimidhevleresimi
10 identifikimi i aktiviteteve te mundshme
10.Identifikimi iaktivitetevetemundshme
 • Strategjiadheplaniimenaxhimittëmbetjevenaudhëheqnëndjekjen e hirearkisësëmenaxhimittëmbetjeve.
 • Vlerësojmëmundësitësipashallkave:
  • A mundetnjësiatëvendosësistemparandalimitëmbetjeve?
  • A mundetnjësiatëvendosënjësistemtëriciklimittëmbetjeve?
  • A mundetnjësiatëdepozitojëmbetjetnëmënyrëpërfundimtaredhesanitare?
 • Bëjmëvlerësimin e teknologjisëdhemjeteveqënevojitenpërtëvendosurnjësistemtëcaktuar.
 • Vlerësojmë se nëçfarështrirjeapopjesëtëveçantatëteritoritkëtoveprimtarijanëtëdomosdoshmeapotëmundshme;
11 ndarja e mbetjeve ne konteniere
11. Ndarja e mbetjeve ne konteniere
 • kazanbojekafeosejeshilpërmaterialin e kompostueshemorganik
 • kazanblupërmaterialet e thatatericiklueshme
 • kazanizipërmbetjet e tjerabashkiake
diskutim si ti p rdorim k to detyrime
Diskutim : Si tipërdorimkëtodetyrime
 • Ngritjen e sistemevepritëse/grumbulluesetëkëtyrerrymavespecifikedheatotëpërgjithshme
 • Përllogaritjen e kostovedhepërballueshmërisësëkëtijsistemi
 • Marrjen e masavenërastpamundësiepërt’iupërgjigjurkërkesave
 • Kontribuarnëgjetjen e zgjidhjevenëshkallëtëgjerë
 • Cfarekonkretishtpo/do tebejnetezgjedhuritlokale
 • Rolii OSHC (Listojmëveprimtari)
12 shoqeria civile
12.Shoqeria Civile
 • Hartimi i fushatave të plota për ndërgjegjësim dhe shpjegimin e rolit të gjithësescilit në sistem
 • Shpjegimi i detyrimeve që lindin nga parimet e ligjit të mjedisit dhe atij të menaxhimit të integruar të mbetjeve, vecanërisht të parimit ndotësi paguan
 • Organzimi i takimeve teknike dhe informative me të gjithë grupet