trajnim l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TRAJNIM: PowerPoint Presentation
Download Presentation
TRAJNIM:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

TRAJNIM: - PowerPoint PPT Presentation


 • 268 Views
 • Uploaded on

TRAJNIM:. Si nxënë adoleshentet?. OBJEKTIVA. Të njihen disa nga arsyet pse prezantohen cështje të të nxenit tek adoleshentet Të njihen mekanizmat themelore të të nxënit tek adoleshentet Të njihen teoritë e të nxënit nga adoleshentet Të njihen inhibitorët e të nxenit.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TRAJNIM:' - abena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
trajnim

TRAJNIM:

Si nxënë adoleshentet?

objektiva
OBJEKTIVA
 • Të njihen disa nga arsyet pse prezantohen cështje të të nxenit tek adoleshentet
 • Të njihen mekanizmat themelore të të nxënit tek adoleshentet
 • Të njihen teoritë e të nxënit nga adoleshentet
 • Të njihen inhibitorët e të nxenit
endje t mesuesit n shkoll
Endjetëmesuesitnëshkollë…..
 • C’duhet mësuar?
 • Cili është qëllimi i fundëm i mesimit?
 • Si vendosen prioritetet?
 • C’është “dije” për mësuesin?
 • Po besimi dhe ndjenja e tij?
 • Po gabimi??
slide4

Ku mësojnë adoleshentet?

Në grupe!

Në cyberculture!

Në mikrokultura!

Nga shkolla!

Stihike!

Sporadike, rastësore!

Familja, rrethi shokeror!

Kurrikula!

dy shkolla t nd rtimit formal t mesimit
Dyshkollatëndërtimit formal tëmesimit:
 • Parashtrimi sistematik i informacionit: përshkrimi i drejtpërdrejt i tij
 • Parashtrimi problemor:

nxenesit e ndërtojnë vetë dijen/rolin/shprehinë

teorite e te nxenit

TEORITE E TE NXENIT

Të nxënit bihejvioral

Të nxënit social

Të nxënit kognitiv

Të nxënit konstruktiv

Teoria e përpunimit të informacionit……

1 bihejviorizmi
1. BIHEJVIORIZMI
 • Feedback si informacion per reagimet/qendrimet
 • Perforcim pozitiv: negativ: neutral
 • Nxitja per reagim specifik. pozitiv/negativ; i jashtem i brendshem,
 • Praktikat bihejviorale per të rritur motivimin per sjellje të sakte
2 kognitivizmi
2. KOGNITIVIZMI
 • Regjistrat shqisor
 • Kujtesa (afatgjate/afatshkurter)
 • Perseritja
 • Organizimi i të kuptuarit
 • Skema

Te nxenit aktiv dhe zoterimi i plote

Lidhja e ideve mes tyre dhe me c’ka dihet

Respektimi i lidhjeve shkakore

Organizuesit e avancuar

3 perpunimi i informacionit
3. PERPUNIMI I INFORMACIONIT
 • Caktimi i qellimit
 • Gjetja e teknikave
 • Fjalët kyce
 • Organizimi i informacionit sipas kuptimit
 • Pyetjet ndaj veten
 • Metakognicioni, analiza, planifikimi, implementimi, monitorimi, modifikimi.
 • Leximi aktiv: përgjithesimi, të pyeturit, sqarimi, parashikimi gjatë leximit
4 konstruktivizmi
4. KONSTRUKTIVIZMI

Interpretimiiidevenga këndvështrimi personal

Vendiidebatitdhediskutimit

Vendiiprojekteve, ipraktikavedhe

iperspektivavetëshumëfishta

5 te nxenit social
5. TE NXENIT SOCIAL
 • Vemendja
 • Ruajtja
 • Prodhimi i sjelljes
 • Motivimi per ta ruajtur sjelljen e re
 • Vetefikasiteti
 • Agresioni,
 • Qendrueshmeria
 • Vetebesimi
6 te nxenit problemor
6. TE NXENIT PROBLEMOR
 • Mirestrukturimi: qartesia, njohja e procedurave të zgjidhjes dhe e standarteve të vleresimit të zgjidhjes;
 • Trazimi i ndjenjave
 • Kurioziteti, pakenaqesia me “status quo”- ne.
 • Vendi i dijes, ambientimi me probleme të ngjashme
 • Vendi i dijes inerte,
 • Njohja e modeleve të ngjashme me problemin
7 te nxenit vezhges
7. TE NXENIT VEZHGES
 • Të nxënit përmes vezhgimit
 • Vigotski
 • Skelat gjate të nxenit
konceptet themelore t t nx nit
Konceptetthemeloretëtënxënit

1. Ngacmimi

 • Si ngacmimi i lartë ashtu edhe ai i ulet prekin performancën.
 • Eysenck (1982): vëmendja dhe ngacmimi janë të lidhura.
 • Ngacmimi: a: pasiv (ngre ose ul vëmendjen)

b: specifik (përqendron vëmendjen në një detyrë specifike të të nxënit)

 • Ngacmimi shkakton reagime emocionale.
konceptet themelore t te nxenit
Konceptetthemeloretëtenxenit

2. Vemendja

 • Teoria e filtrimit: vemendja përqendrohet vetëm tek një cështje dhe jo më shumë.
 • Teoria e vemendjes se qellimshme.
 • Teoria e vemendjes si shprehi e riparueshme (Gagne)
koncepte t te nxenit
Konceptetëtenxenit

3. Inteligjenca

Gardner:

 • Inteligjenca matematikore
 • Gjuhesore
 • Hapesinore,
 • Trupore,
 • Muzikore,
 • Nderpersonale,
 • Intrapersonale.

4

koncepte t t nx nit
Konceptetëtënxënit

4. Qendrimet

 • Teoria bihejviorale e ndryshimit të qendrimeve (roli i shperblimit)
 • Teoria e banancimit të ndryshimit (Gestalt) (Zhbalancimi i besimeve sjell presionin per të ndryshuar qendrimet; Ndjenjat dhe uniteti i besimeve)
 • Teoria e konsistences kognitive per ndryshimin e qendrimeve
 • Teoria e disonances kognitive e ndryshimit të qendrimeve
konceptet themelore t t nx nit18
Konceptetthemeloretëtënxënit

5.Stilet e të nxënit:

 • Stili i varësisë/pavarësisë nga fusha;
 • Stili i skanimit të dallimeve;
 • Stili i rrafshimit /mprehjes së tipareve të situatës;
 • Stili i reflektimi dhe reagimit;
 • Stili i dallueshmerisë konceptuale;
 • Stili i skanimit të përvojës (Kolb):
  • përvoja konkrete,
  • vëzhgimi reflektiv,
  • konceptualizimi abstrakt,
  • eksperimentimi aktiv.
 • Stili serealist : holistik (Pask)
konceptet themelore t te nxenit19
Konceptetthemeloretëtenxenit

6. Krijimtaria:

aplikimi i ideve dhe pervojave të shkuara ne menyre origjinale ne lidhje të ngushte me inteligjencen

 • Shprehite e krijimtarise:
  • Rrjedhshmeria e gjuhes dhe mendimit (parakusht)
  • Fleksibiliteti,
  • Vizualizimi,
  • Imagjinata,
  • Te qenurit i hapur
  • Origjinaliteti,
  • Mendimi produktiv,
  • Te menduarit lateral (hemisfera e majte dhe e djathte)
konceptet themelore t t nx nit20
Konceptetthemeloretëtënxënit

7. Motivimi:

 • Bihejviorizmi
 • Teoria e nevojave ( Masloë)
 • Disonanca kognitive
 • Teoria humaniste
 • Teoria kognitive
 • Rogers, nevoja per vetrealizim.
 • Malone: motivimi i brendshem baret nga sfida, fantazia, kurioziteti
 • Plani Keller:
  • zgjo interesin,
  • krijo lidhjen,
  • krijo pritshmerine e suksesit,
  • prodho kenaqesi permes shperblimeve
konceptet themelore t t nx nit21
Konceptetthemeloretëtënxënit

7. Transferi i te nxenit

Ngjashmeria midis detyrave

Kushtet e transferit

Transferi pozitiv

Transferi negativ

Transferi specifik

Transferi i pergjithshem

konceptet themelore t t nx nit22
Konceptetthemeloretëtënxënit

8. Metakognicioni:

 • Proces i të menduarit mbi të menduarit
 • Monitorim aktiv dhe rregullim i proceseve kognitive gjate të nxenit
 • Planifikim i të nxenit, zgjidhjes se problemeve dhe vleresim i rrugeve të te nxenit.
konceptet themelore t t nx nit23
Konceptetthemeloretëtënxënit

9. Ankthi:

 • Faktor inhibues i të nxënit
 • Nxitet nga situata ku kërkohet vendimmarrje ose gjykim.
 • Eshte dy llojesh:
  • ankth i situatës,
  • ankth i vetes (tipar). Kombinimi ndodh shpesh
 • Dëmton funksionet kognitive: vemendjen, kujtesen, formimin e koncepteve dhe zgjidhjen e problemeve.
 • Demton vetëvleresimin dhe mbrojtjen e vetes.
si i nderton mesuesi objektivat specifike
SI I NDERTON MESUESI OBJEKTIVAT SPECIFIKE?

ROBERT MAGER:

 • CILI ESHTE DESTINACIONI I NDERHYRJES?
 • SPECIFIKO REPERTORIN E SJELLJES SE DESHIRUAR! (OBJEKTIV I ARRITJES)
 • SPECIFIKO MASEN E SUKSESIT!
 • SPECIFIKO KOHEN E KRYERJES SE SJELLJES!
si i nderton mesuesi objektivat specifike25
SI I NDERTON MESUESI OBJEKTIVAT SPECIFIKE?

NORMAN GRONLUND:

GJEJ ELEMENTET E SJELLJES SE DESHIRUAR!

PROGRAMOJI ATO SI PJESE TE MESIMIT!

SIGURO QELLIMIN E TE NXENIT!

PROVOKO EMOCIONIN E TE NXENIT!

teorite e reja t t nxenit27
Teorite e rejatëtënxenit
 • Modelet mendore (trajtat e realitetit permes të cilave individet kuptojnë fenomene specifike)
 • Teoria e konstruktit personal
 • Teoria e sistemeve, korelacioni mes tyre.
v shtir si
Vështirësi…
 • Mungesa e konsensusit mbi:
  • Treguesit e performancës;
  • Rrjetin e aktoreve edukativ e social;
  • Kapërcimin e izolimitdhe vetmise sw mesuesit;
  • Stilin e drejtimit dhe të manaxhimit të shkollës;
  • Nevojat prioritare në arsim.
  • ………………………………..