regional boendeplanering n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Regional boendeplanering PowerPoint Presentation
Download Presentation
Regional boendeplanering

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Regional boendeplanering - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Regional boendeplanering. Plan-, bygg- och bostadsdagarna 2012 Anna-Karin Abrahamsson Plan- och bostadsenheten Länsstyrelsen i Norrbottens län. Boendeplanering. Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter som påverkar såväl tillväxten som välfärden i en kommun .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Regional boendeplanering' - cato


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
regional boendeplanering
Regional boendeplanering

Plan-, bygg- och bostadsdagarna 2012

Anna-Karin Abrahamsson

Plan- och bostadsenheten

Länsstyrelsen i Norrbottens län

2012-11-22 Anna-Karin Abrahamsson

boendeplanering
Boendeplanering
 • Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter som påverkar såväl tillväxten som välfärden i en kommun.
 • Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:1383) ska varje kommun planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa goda förutsättningar för alla att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsplanering förbereds och genomförs.
 • Enligt bostadsförsörjningslagen ska riktlinjer för bostadsförsörjning antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.

2012-11-22 Anna-Karin Abrahamsson

bostadspolitik
Bostadspolitik
 • Regeringen har två övergripande mål för bostadspolitiken – ett för bostadsfrågor och ett för samhällsbyggande.
 • Målet för bostadsfrågor är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud som svarar mot behoven.
 • Målet för samhällsbyggande är ändamålsenlig samhällsplanering och ett hållbart samhällsbyggande som ger alla människor från en social synpunkt god livsmiljö där långsiktigt god hushållning med mark, vatten, naturresurser och energi samt ekonomisk tillväxt och utveckling främjas.

2012-11-22 Anna-Karin Abrahamsson

har ni aktuella riktlinjer
Har ni aktuella riktlinjer?
 • Har din kommun aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning?
 • - Om nej, varför har inte riktlinjer tagits fram?
 • - Om ja, har kommunfullmäktige antagit riktlinjerna under denna mandatperiod?
 • Om riktlinjerna inte är antagna under denna mandatperiod, vilket år antogs riktlinjerna av kommunfullmäktige?
 • Hur kan Länsstyrelsen stödja er i ert arbete med att ta fram aktuella riktlinjer? Vilket behov har ni?
 • Hur arbetar ni med bostadsförsörjningsfrågor i er kommun?

2012-11-22 Anna-Karin Abrahamsson

varf r beh vs riktlinjer
Varför behövs riktlinjer?
 • Ett verktyg för kommunerna att planera sin utveckling på kort och lång sikt
 • Transparens och tydlighet gentemot medborgarna, gentemot byggherrarna men även inom den egna organisationen
 • Lagkrav!!!

2012-11-22 Anna-Karin Abrahamsson

visioner och m l
Visioner och mål
 • Alice: ”Åt vilket håll ska jag gå?”
 • Katten: ”Det beror på vart du vill komma?”
 • Alice: ”Det spelar ingen roll”
 • Katten: ”Då spelar det heller ingen roll åt vilket håll du går”
 • (Citat från Alice i Underlandet av Lewis Carroll)

2012-11-22 Anna-Karin Abrahamsson

kommunala verktyg f r att genomf ra riktlinjer
Kommunala verktyg för att genomföra riktlinjer
 • Planberedskap – en aktuell ÖP för att kunna ta fram DP och byggrätter
 • Markinnehav – strategiska inköp och försäljningar av mark, markanvisningar, markanvisningstävlingar, markpolicy
 • Avtal i samband med exploatering – kommunen använder sig av möjligheten att styra förutsättningarna och få särskilda villkor uppfyllda av byggherren.
 • Allmännyttiga bostadsbolag – genom ägardirektiv och politisk styrning kan kommunen påverka produktion och förvaltning på den lokala bostadsmarknaden. Genom samarbete med bostadsbolaget och andra fastighetsägare i kommun, kan kommunen påverka boende för grupper som kommunen har ett särskilt ansvar för.

2012-11-22 Anna-Karin Abrahamsson

forts kommunala verktyg f r att kunna genomf ra riktlinjer
…forts. kommunala verktyg för att kunna genomföra riktlinjer
 • Bostadsförmedling – förmedling om så behövs för att främja bostadsförsörjningen, enligt lag 2000:1386
 • Hyresgarantier – borgensåtagande från kommunens sida.
 • Utöver detta:
 • samverkan, kunskapsförmedling och omvärldsbevakning

2012-11-22 Anna-Karin Abrahamsson

rapport fr n ett pilotprojekt
Rapport från ett pilotprojekt
 • Länsstyrelsen i Stockholms län, enheten för bostadsfrågor
 • Rapport nr 2011:9

2012-11-22 Anna-Karin Abrahamsson

exempel fr n riktlinjer f r bostadsf rs rjning med koppling till rullande versiktsplan
En modell för arbetet:

-behovs- och marknadsanalys

-riktlinjer enligt lagkrav

-genomförandestrategi samt uppföljning

Koppling till ÖP!!!

Exempel från Riktlinjer för bostadsförsörjning med koppling till rullande översiktsplan

2012-11-22 Anna-Karin Abrahamsson

nyttan med att arbeta aktivt med riktlinjer f r bostadsf rs rjning
God boendemiljö – en attraktionskraft

Kunskapsunderlag – ökad insikt

Insyn – transparant och tydlig process

Gemensam bild om hur kommunen vill utvecklas – tydligt för byggherrar

Långsiktig hållbar planering

Struktur för verktygen – styrning

Överblick – avvägningar

Samsyn mellan förvaltningar

Mellankommunal samverkan

Nyttan med att arbeta aktivt med riktlinjer för bostadsförsörjning

2012-11-22 Anna-Karin Abrahamsson

allm nnyttiga kommunala bostadsf retag
Allmännyttiga kommunala bostadsföretag
 • Samtliga fjorton kommuner i länet har ett allmännyttigt bostadsföretag, antingen som aktiebolag eller som drivs i stiftelseform.
 • Vilket är det allmännyttiga kommunala bostadsföretagets roll? Hur ser ägardirektivet ut?
 • Används det allmännyttiga bostadsföretaget som ett kommunalt verktyg för bostadsförsörjning?

2012-11-22 Anna-Karin Abrahamsson

l g vakansgrad i allm nnyttans best nd i l net ur bma 2012
Låg vakansgrad i allmännyttans bestånd i länet(ur BMA 2012)
 • Vakansgraden i allmännyttans bestånd är låg i länet. Hälften av länets kommuner hade i september 2011 en vakans i det allmännyttiga bostadsbeståndet som understiger en procent.
 • Vakansen i det allmännyttiga beståndet redovisas totalt sett för kommunen. Det innebär att en låg vakansgrad för centralorten kanske inte syns i statistiken på grund av en högre vakansgrad i allmännyttans bestånd på andra orter i kommunen, så är det exempelvis i Arvidsjaurs kommun där allmännyttan uppger att ca 350 personer står i kö för lägenhet på centralorten.
 • Vakansnivån i ett allmännyttigt bestånd bör också beaktas utifrån lägenhetsstorlekar, i flera av kommunerna består vakanserna endast av större lägenheter. Vakansgraden i allmännyttan har dessutom hunnit förändras sedan september 2011.
 • Stiftelsen Överkalixbostäder har i mitten på juni 2012 en vakansgrad på 0,62 % vilket innebär att endast två lägenheter fanns lediga (en 3:a och en 4:a) och de två lägenheterna skulle dessutom renoveras innan de kom ut på bostadsmarknaden. I Boden är vakansgraden i allmännyttan cirka 3,86 %, och består av trerumslägenheter eller större.
 • Riksgenomsnittet: I september 2011 var 1,9 % outhyrda av samtliga lägenheter och 1,1 % var lediga för omedelbar inflyttning, vilket är det lägsta antalet i riket sedan 1991. Antalet lediga lägenheter i hela landet har minskat kraftigt sedan 1998 enligt SCB.

2012-11-22 Anna-Karin Abrahamsson

norrbotten en l nsj mf relse prelimin rt antal p b rjade bost der nybyggnad
Norrbotten - en länsjämförelse Preliminärt antal påbörjade bostäder (nybyggnad)

”Under 2011 påbörjades flest bostäder, både totalt och per invånare, i Västerbotten och Norrbotten. Antalet byggstarter var enligt preliminära siffror lågt under första halvåret 2012. Preliminärt påbörjades något över 660 bostäder i de sex länen i norr. Om vi tar hänsyn till den historiska eftersläpningen i inrapporteringen blir antalet närmare 900 påbörjade bostäder. Detta kan jämföras med drygt 1000 påbörjade bostäder första halvåret 2011.”

ur Boverkets indikatorer November 2012

2012-11-22 Anna-Karin Abrahamsson

norrbotten en l nsj mf relse k peskillingkoefficient sm hus
Norrbotten - en länsjämförelse köpeskillingkoefficient småhus
 • ”Priserna var under andra kvartalet 2012, jämfört med motsvarande kvartal 2009, högre i samtliga län i norr med undantag av Jämtland. Mest hade priserna stigit i Västerbotten och Gävleborg, 4,7 respektive 2,5 procent. Jämfört med första kvartalet i år steg priserna i samtliga län utom Jämtland och Norrbotten.”
 • Ur Boverkets indikatorer November 2012

2012-11-22 Anna-Karin Abrahamsson

kad eftersl pning i scb statistiken
Ökad eftersläpning i SCB-statistiken

Ur Boverkets indikatorer November 2012

2012-11-22 Anna-Karin Abrahamsson

regionala bostadsmarknadsanalysen bma
Regionala bostadsmarknadsanalysen (BMA)
 • Länsstyrelsen redovisar uppdraget i regleringsbrevet till Boverket (och Socialdepartementet) i juni.
 • Länsstyrelsen behöver bli bättre på att analysera bostadsmarknaderna, och behöver bli bättre på att kvalitetssäkra det underliggande materialet, bland annat BME-svaren.
 • Länsstyrelsen behöver också bli bättre på att kommunicera den färdiga analysen med kommunerna.
 • -Vilket behov har kommunerna?
 • -Vad vill ni se i analysen?
 • -Hur kan analysen bli till nytta för er?

2012-11-22 Anna-Karin Abrahamsson

bostadsmarknadsenk ten bme
Bostadsmarknadsenkäten (BME)
 • BME skickas ut till kommunerna i slutet på året och ska besvaras till länsstyrelsen senast under februari.
 • - Hur arbetar din kommun med BME?
 • - Vem/vilka arbetar med BME?
 • - Vem arbetar med statistikrapportering till SCB?
 • - Hur kan Länsstyrelsen stödja er i ert arbete? Vilket behov har ni?
 • - Länsstyrelsen behöver bli bättre på att kvalitetssäkra enkätsvaren, hur kan vi arbeta tillsammans?

2012-11-22 Anna-Karin Abrahamsson

regional boendeplanering1
Regional boendeplanering
 • Tack för er uppmärksamhet!

Anna-Karin Abrahamsson

Plan- och bostadsenheten

Länsstyrelsen Norrbotten

0920-96374

2012-11-22 Anna-Karin Abrahamsson