Download
situ cia v zdravotn ctve a n vrhy rie enia n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Situácia v zdravotníctve a návrhy riešenia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Situácia v zdravotníctve a návrhy riešenia

Situácia v zdravotníctve a návrhy riešenia

139 Views Download Presentation
Download Presentation

Situácia v zdravotníctve a návrhy riešenia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Situácia v zdravotníctve a návrhy riešenia Rudolf Zajac, expert DS pre zdravotníctvo a poradca podpredsedu vlády pre ekonomiku Peter Pažitný, analytik M. E. S. A. 10 Slovenské Ekonomické Fórum

 2. Obsah • Deformácie existujúceho systému • Financovanie • Náklady • Dlh • Vládny projekt „oddlženia“ • Riešenia Slovenské Ekonomické Fórum

 3. Deformácie existujúceho systému • Nulové hraničné náklady zapríčiňujúce neudržateľnosť systému priebežného financovania. • Neexistujúca pluralita zdravotných poisťovní a zneužívanie princípu solidarity. • Nemotivačné odmeňovanie, absencia konkurencie a súťaže o pacienta. • Absencia reálnych cien a prvkov ekonomickej efektivity. • Absencia elementárnych trhových princípov a vysoká miera regulácií v zdravotníctve zapríčiňuje vznik nekontrolovaného korupčného trhu Slovenské Ekonomické Fórum

 4. Financovanie • PAS: kapitácia (odmeňovanie podľa počtu zmlúv v kmeni) • ŠAS: horné limity (odmeňovanie podľa výkonov so stanovením horného limitu) • LZZ: prospektívny rozpočet (do 31.5.2000), maximálne regulované ceny (od 1.6.2000) Slovenské Ekonomické Fórum

 5. Systém financovania konkrétnej nemocnice • Maximálny PR do 31.5.2000 15,9 mil. Sk • Maximálna zmluvná cena od 1.6.2000 16,5 mil. Sk • Priemerné mesačné náklady 16,1 mil. Sk • Priemerná zmluvná cena so ZP 13,9 mil. Sk • Priemerná mesačná úhrada od ZP 12,5 mil. Sk „Oddlženie“ Slovenské Ekonomické Fórum

 6. Druhová štruktúra nákladov systému • PAS: 16 106 mil. Sk • ŠAS: 12 057 mil. Sk • LZZ: 19 483 mil. Sk • OZS: 2 398 mil. Sk • Spolu: 50 044 mil. Sk Slovenské Ekonomické Fórum

 7. Výkonová štruktúra nákladov systému • Výkony a prevádzka: 24 189 mil. Sk • Lieky a ŠZM: 14 575 mil. Sk • SVaLZ: 6 348 mil. Sk • Dopravná zdravotná starostlivosť: 1 255 mil. Sk • Spolu (vrátane OZS): 48 764 mil. Sk Slovenské Ekonomické Fórum

 8. Štruktúra nákladov v konkrétnej nemocnici Mzdy a odvody Energie, potraviny, upratovanie ŠZM, lieky Slovenské Ekonomické Fórum

 9. Dôsledkom systému financovania je trh korupcie Ministerstvo zdravotníctva Regulácia, kategorizácia, Kapitálové transfery + menovanie riaditeľov Zdravotné poisťovne Povolenia, licencie a certifikáty Diskriminácia veriteľa, „handlovanie“ ohľadom zmlúv a úhrad Lôžkové zariadenia (akútne) Lôžkové zariadenia (LDCH) Lekárne Primárna sféra Polikliniky Pacient a príbuzní Pacient Slovenské Ekonomické Fórum

 10. Dlh k 30.6.2000 (k 31.12.1999) 0,423 (0,423) 4,004 (3,582) Zdravotné poisťovne Lekárne Ostatné 4,001 (4,001) Štátny rozpočet 5,151 (4,705) 0,797 (0,812) Pokuty a penále Ostatní PZS 3,830 (3,728) Lieky, ŠZM 4,629 (4,890) Lôžkové zdravotné zariadenia Preddavky od ZP 1,462 (1,157) 9,993 (9,203) Energia Nezaplatené poistné 4,515 (3,059) 2,739 (1,974) Sociálne fondy 0,209 (0,213) Potraviny 1,373 (1,044) 2,495 (2,431) Ostatné Iné Slovenské Ekonomické Fórum

 11. Vládny projekt „oddlženia“ Z privatizačných príjmov pre zdravotníctvo vláda vyčlenila a NR SR schválila spolu 6 040 mil. Sk • Celkový objem: 6,040 mld. Sk • Na bežné výdavky: 3,540 mld. Sk • Na oddlženie: 2,500 mld. Sk • Ďalej v priebehu rokov 2000-2004 spolu asi 15 mld. Sk financovaných zo zdrojov ŠR a z príjmov z privatizácie!!! 2 250 mil. Sk 1 150 mil. Sk 540 mil. Sk 2 100 mil. Sk Bežná prevádzka lôžkových zdrav. zariadení Zdravotné poisťovne Financovanie kardiovaskulárneho a onkologického programu Štátne LZZ 600 mil. Sk 400 mil. Sk 150 mil. Sk 1 500 mil. Sk 600 mil. Sk Lekárne za úhradu liekov vydaných za recepty Oddlženie voči lekárňam Bežné náklady ostatných príspevkových organizácií Oddlženie voči Sociálnej poisťovni Oddlženie voči dodávateľom liekov a ŠZM Slovenské Ekonomické Fórum

 12. Nedostatky návrhu oddlženia • Nebol vykonaný podrobný účtovný audit. Doteraz predkladané materiály o výške dlhu (ako aj výške pohľadávok a záväzkov) nie sú vierohodné nakoľko sa zmiešavajú jednotlivé subjekty. • Systém nie je finančne stabilizovaný a stále produkuje dlhy, čo výrazne znižuje budúcu efektívnosť projektu oddlženia. • Dochádza k prejedaniu privatizačných príjmov. Od začiatku diskusie o použití privatizačných príjmov sme poukazovali na jedinečnosť a neopakovateľnosť privatizačných príjmov ktoré by sa mali využiť predovšetkým na štrukturálne reformy a nie na dofinancovanie kolabujúceho systému priebežného financovania. Slovenské Ekonomické Fórum

 13. Alternatívny návrh riešenia • Stanovenie východísk • Určenie úlohy štátu • Zmena financovania • Decentralizácia • Deetatizácia Slovenské Ekonomické Fórum

 14. 1. Stanovenie východísk • Štruktúrovaná solidárnosť. • Adresnosť. • Transparentnosť finančných tokov. • Subsidiarita. • Systémovosť nástrojov hospodárskej politiky. • Flexibilnosť s jasnými pravidlami budovania regionálnych sietí podľa potrieb občanov v danom regióne. • Sloboda pri výbere poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a sloboda pri výbere formy uhrádzania zdravotných výkonov nad rámec zákonného nároku. • Ekonomická kvantifikovateľnosť zabezpečujúcu odmeňovanie a financovanie podľa skutočne odvedených výkonov, jasne stanovených a trvaloudržateľných kritérií trhových princípov. • Zavedenie reálnych cien. Slovenské Ekonomické Fórum

 15. 2. Určenie úlohy štátu • Legislatívna (stanovenie zákonného nároku liečby a prevencie) • Kontrolná (centrum pre kontrolu, dohľad a audit) • Finančná (len za svojich zamestnancov) • Vzdelávacia • Veda a výskum (koordinácia grantovej politiky) Slovenské Ekonomické Fórum

 16. 3. Zmena financovania Slovenské Ekonomické Fórum

 17. Lieky ŠUKL CENY Verejné lekárne Verejné lekárne Verejné lekárne Verejné lekárne Verejné lekárne Verejné lekárne Verejné lekárne Verejné lekárne Verejné lekárne Verejné lekárne Regionálna rada Všeobecní lekári Odborní lekári Polikliniky Nemocnice 4A. Decentralizácia Odvody - ŠR 1. Kolektor - samostatný 12 mld. Zdravotníctvo 56 mld. alebo 2. Agregovaný kolektor - NÚP 12 Regiónov Na hlavu LZZ Región 1 Regionálna rada Hlavná (garancia štátu) Regionálne AJ CENTRÁ Granty Phare Eur. projekty Sponzoring Súkromné zdroje (hlavne kom. poisťovne) Slovenské Ekonomické Fórum

 18. 4B. Model decentralizácie súčasných zdrojov • Zdroje ročne: 55 mld. Sk • Lieky ročne: - 12 mld. Sk • Centrálna sféra (legislatíva+kontrola) ročne: - 2 mld. Sk • Dlh (tri roky po sebe 6 mld.): - 6 mld. Sk • Disponibilné zdroje ročne: = 35 mld. Sk • Disponibilné zdroje na občana ročne: = 6 500 Sk • Región Liptovsko-Oravsko-Turčiansky (376 646): 2 448 mil. Sk • Dolný Kubín (39 442): 256 mil. Sk • Clearing (20%): 51 mil. Sk • Disponibilné zdroje pre okres (80%): 205 mil. Sk Slovenské Ekonomické Fórum

 19. Zdrav. pomôcky Primárnastarost. Stomatol.starost. Špec.am. starost. Nemoc. s poliklin. 21 484 tis. Sk 12 203 tis. Sk 14 767 tis. Sk 7 794 tis. Sk 148 824 tis. Sk 4C. Región Liptovsko-Oravsko-Turčiansky KOLEKTOR 2 448 mil. Sk Peniaze do systému Peniaze zo systému Regionálna rada VÚC Liptov, Orava Turiec Clearing Liptovský Mikuláš 481 968 tis. Sk Ružomberok 387 868 tis. Sk Vyššie pracoviská Martin 627 061 tis. Sk Turčianske Teplice 109 349 tis. Sk Námestovo 359 879 tis. Sk Centrá Fakultné nemoc. Nemocnice IV Tvrdošín 225 699 tis. Sk Dolný Kubín 256 373 tis. Sk Okresná rada Granty Phare Eur. Projekty Sponzoring Súkromné zdroje Slovenské Ekonomické Fórum

 20. 5. Deetatizácia • Tony Blair: „Vláda je tu na to, aby kormidlovala a nie na to aby veslovala“ Slovenské Ekonomické Fórum