1 / 15

Posiedzenie Rady ds. Przedsiębiorczości Warszawa, 15.07.2010

Człowiek – najlepsza inwestycja. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 07 – 13. Posiedzenie Rady ds. Przedsiębiorczości Warszawa, 15.07.2010. Alokacja 2007-2013 dla MJWPU. 670 mln euro = 2,803 miliarda PLN*. Wartość alokacji aktualnie zaangażowanej w konkursy i projekty systemowe.

cassia
Download Presentation

Posiedzenie Rady ds. Przedsiębiorczości Warszawa, 15.07.2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Człowiek – najlepsza inwestycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki 07 – 13 Posiedzenie Rady ds. Przedsiębiorczości Warszawa, 15.07.2010

 2. Alokacja 2007-2013 dla MJWPU 670 mln euro = 2,803 miliarda PLN* Wartość alokacji aktualnie zaangażowanej w konkursy i projekty systemowe 1 619 098 621,00PLN co stanowi 57,76 % całości alokacji * Kurs EBC z dnia 29.06.2010 r.

 3. Konkursy zakończone

 4. Konkursy trwające oraz konkursy czekające na rozpoczęcie

 5. Ocena formalna – liczba i wartość wniosków

 6. Ocena merytoryczna – liczba i wartość wniosków * Bez uwzględnienia konkursów trwających

 7. 1587 umów o wartości 779 710 911,64PLN 27,81 % - w stosunku do alokacji 2007-2013 48,16 % - w stosunku do alokacji zaangażowanej na konkursy i projekty systemowe Dane na dzień 30.06.2010 r.

 8. Liczba i wartość umów zawartych w poszczególnych Priorytetach PO KL

 9. Podział umów ze względu na rodzaj beneficjenta

 10. Podział umów ze względu na wielkość przedsiębiorstwa

 11. Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (1-10)

 12. Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (11-20)

 13. Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (21-30)

 14. Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (31-38) * Powiat ziemski wraz z powiatem grodzkim

 15. Dziękuję za uwagę Elżbieta Szymanik

More Related