1 / 17

Rodina s postihnutým dieťaťom

Rodina s postihnutým dieťaťom. Kľúčové slová: diferenciácia postihnutia, druh a stupeň, vzťah rodiny k postihnutému členovi, fázy rodinného života. Diferenciácia postihnutia. telesne postihnutí zmyslovo postihnutí: hluchota, slepota mentálne postihnutí: slabomyseľnosť, Downov syndróm

cassandra
Download Presentation

Rodina s postihnutým dieťaťom

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Rodina s postihnutým dieťaťom Kľúčové slová: diferenciácia postihnutia, druh a stupeň, vzťah rodiny k postihnutému členovi, fázy rodinného života

 2. Diferenciácia postihnutia • telesne postihnutí • zmyslovo postihnutí: hluchota, slepota • mentálne postihnutí: slabomyseľnosť, Downov syndróm • poruchy správania: psychická depriv. psychopatia LMD

 3. Definícia postihnutia • za postihnutého jedinca považujeme takého človeka, ktorý má v sociálnom uplatnení ťažkosti vyplývajúce z nedostatku alebo deficitu orgánu, jeho funkcie alebo procesu • je to jedinec, u ktorého sa prejavujú zmeny a charakteristické ťažkosti pri poznávaní okolitého konkrétneho sveta a u ktorého sa prejavujú súčasne špecifické osobitosti pri utváraní osobnosti • ŠP – postihnutý jedinec definovaný ako človek s viac alebo menej trvalým telesným, sluchovým, zrakovým, rozumovým, rečovým alebo sociálnym defektom, prípadne ochorením

 4. Rodina s postihnutým dieťaťom • Každé postihnutie pôsobí na dieťa a rodinu špecifickým spôsobom a súvisí s: • časovým faktorom • s druhom a stupňom postihnutia • s príčinami jeho vzniku

 5. Rodina s postihnutým dieťaťom • podľa Featherstona postihnuté dieťa zasahuje štruktúru manželstva 4 rozličnými spôsobmi: • vzbudzuje silné city u oboch rodičov, koncentruje na seba maximum pozornosti, • postihnuté dieťa predstavuje pre rodičov často symbol zlyhania, • postihnuté dieťa narúša organizáciu a chod domácnosti, • postihnuté dieťa a problémy späté s jeho výchovou a opaterou sú živnou pôdou pre manželský konflikt

 6. Ďalšie faktory zvyšujúce rodinný stres: • zvýšená finančná záťaž (liečba, rehabilitácia, ale aj výdavky na dopravu, jedlo apod.) • zvýšená časová záťaž (nielen návštevy lekárov, kontroly, hospitalizácie, ale aj väčšie množstvo času vynaložené na zvládnutie hygieny, obliekanie, stravovanie apod.) • sociálna izolácia manželov od ďalšej rodiny, príbuzných, priateľov, známych

 7. Vzťah matky voči postihnutému dieťaťu • matky mávajú tendenciu vytvárať veľmi úzke, uzavreté vzťahy • často používajú výraz „MY“ • mnohé matky sa osamostatňovaniu svojich detí vedome alebo nevedome bránia; prežívajú celú situáciu oveľa stresujúcejšie než otcovia • výchovný štýl: nadmerne ochraňujúci (silná láska a akceptácia, empatia, málo požiadaviek na dieťa, častá kontrola, odmeňovanie)

 8. Vzťah otca voči postihnutému dieťaťu • odlišný ako matkin, otcovia sa prejavujú zdržanlivejšie • viac ich znepokojuje budúcnosť detí, aký vzdelanostný a sociálny status dosiahnu • väčšmi sa ich dotýka vonkajší výzor dieťaťa • dôležité je aj pohlavie dieťaťa • otcovia často zohrávajú vo výchove úlohu okrajovú alebo žiadnu; výchovný štýl: liberálny (láska a akceptácia, málo požiadaviek, zriedkavá kontrola a odmeňovanie) alebo zanedbávajúci (chladný emocionálny postoj, chýba akceptácia, nízke požiadavky, zriedkavá kontrola a prísne tresty)

 9. Vzťah súrodencov voči postihnutému dieťaťu • ak je starší súrodenec v rodine, býva často pre postihnuté dieťa prospešný • takéto deti bývajú na svoj vek zrelšie, zodpovednejšie, tolerantnejšie, ochotnejší viac pomáhať druhým • niekedy sa prejavujú aj negatívne črty, najmä v prípadoch, kedy rodičia prehnane preferujú postihnuté dieťa • zdravý súrodenec môže prechovávať pocity krivdy, zlosti, žiarlivosti

 10. Fázy rodinného života (Seligman) • obdobie, keď sa rodina dozvie, že dieťa je postihnuté, je pre ňu jedno z najnáročnejších životných období • v nasledujúcom období rodičia – v ideálnom prípade – pod vedením profesionálov pripravujú svoje dieťa na život • začiatok 3. fázy je determinovaný vstupom dieťaťa do mimorodinného prostredia, jeho inštitucionálnou výchovou a vzdelávaním • posledné štádium nastáva v čase, keď už dospelé dieťa opäť žije buď spoločne so svojimi rodičmi alebo mimo rodiny, samostatne alebo pod dozorom

 11. Adaptácia • schopnosť rodinného systému meniť štruktúru moci, rol a rodinných pravidiel podľa situačných a vývinových potrieb, významnú úlohu tu zohrávajú: • vôľové schopnosti jedinca (rodičov, postih. dieťaťa, súrodencov) • schopnosť prekonávať prekážky • vzťahy medzi jednotlivými členmi rodiny (najmä manželský vzťah) • vzťahy so širšou rodinou, príbuznými, známymi, priateľmi • skúsenosť rodičov s výchovou staršieho zdravého súrodenca • stabilný hodnotový systém • dôvera k lekárom a špecialistom, ktorí sa o dieťa starajú • dostupnosť špecializovaných služieb, blízkosť školy, svojpomocných skupín • stupeň inteligencie a vzdelania rodičov, ich socioekonomický status

 12. Adaptácia • proces adaptácie sa skladá z troch základných fáz: • fáza emocionálnej dezorganizácie • fáza reintegrácie • fáza zrelej adaptácie

 13. Fáza emocionálnej dezorganizácie • nastáva vtedy, keď rodičia postrehnú, že s dieťaťom nie je niečo v poriadku, táto fáza trvá rôzne dlho • keď je defekt zjavný hneď pri narodení, dostaví sa emocionálny šok. • na jednej strane rodičia túžia po dostatku spoľahlivých info o povahe defektu dieťaťa a jeho perspektívach, na strane druhej nie sú schopní skutočnosť v plnej miere prijať

 14. Fáza reintegrácie • rodičia začínajú postupne vnímať realitu novými očami, hoci obranné mechanizmy pretrvávajú • obranné mechanizmy: • odmietnutie dieťaťa a jeho následné umiestnenie v ústave, • emocionálny rozchod otcov s dieťaťom, • hľadanie vinníka, v ktorom je obsiahnutý prvok agresie obrátenej väčšinou navonok, k okoliu, • štylizácia rodičov do roly trpiteľov, ktorí vyžadujú prehnané ohľady, výhody a zvýšenú toleranciu od okolia • štylizácia do roly bojovníkov, ktorí neustále prezentujú svoju osobnú silu a nezlomnosť • rozchod alebo rozvod rodičov

 15. Fáza zrelej adaptácie • rodičia sa postupne stávajú schopní prijať fakt hendikepu, dochádza tu k zmene postojov, správania a vzťahov a finálnym stupňom zrelej rodičovskej adaptácie je: • akceptovanie faktu, že dieťa je postihnuté • akceptovanie dieťaťa ako takého • akceptovanie seba ako rodiča postihnutého dieťaťa, ako aj človeka so všetkými ostatnými životnými rolami, osobnostnými vlastnosťami, skúsenosťami, postojmi apod.

 16. Ústav alebo rodina • podľa Fišera sa ústavna starostlivosť odporúča: • ak je rodina starostlivosťou o postihnuté dieťa nadmerne zaťažovaná, pracovne aj citovo • keď sú v rodine ďalšie deti (potrebujú veľa času, energie) • keď je zrejmé, že postihnutému dieťaťu by viac vyhovovalo prostredie pokojnejšie a menej náročné, než mu poskytuje rodina • keď je postihnuté dieťa zanedbávané (fyzicky a psychicky) • najlepšia možnosť je denný stacionár

 17. Ďakujem.

More Related