Rodinn politika
Download
1 / 8

- PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Rodinná politika. rodina ako objekt rodinnej politiky sociálna a rodinná politika Koncepcia štátnej rodinnej politiky v SR princípy rodinnej politiky . JUDr. Milena Barinková, CSc. Rodina ako objekt rodinnej politiky subjekty a objekty rodinnej politiky

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jack


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rodinn politika
Rodinná politika

 • rodina ako objekt rodinnej politiky

 • sociálna a rodinná politika

 • Koncepcia štátnej rodinnej politiky v SR

 • princípy rodinnej politiky

JUDr. Milena Barinková, CSc.


Rodinn politika

 • Rodina ako objekt rodinnej politiky

 • subjekty a objekty rodinnej politiky

 • rodina je adresátom = objektom rodinnej politiky štátu, ale i ďalších formalizovaných subjektov (politické strany, sociálni partneri, obce, občianske združenia, atď.)

 • rodina = právny pojem, ale bez legálnej definície v právnom poriadku SR

  Normatívna úprava právnych vzťahov rodiny (vo vnútri i navonok):

 • Ústava SR

  * čl. 41 ods. 1: Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona.

  * čl. 41 ods. 3: Deti narodené v manželstve i mimo neho majú rovnaké práva

  * čl. 41 ods. 5: Rodičia, ktorí sa starajú o deti majú právo na pomoc štátu


Rodinn politika

zák. č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov: rodinu nedefinuje

* čl. 2: Rodina založená manželstvom je základnou bunkou spoločnosti. Spoločnosť

všetky formy rodiny všestranne chráni.

* čl. 4: Všetci členovia rodiny majú povinnosť vzájomne si pomáhať a podľa svojich schopností a možností zabezpečovať zvyšovanie hmotnej a kultúrnej úrovne rodiny.

Dohovor Medzinárodnej organizácie práce (MOP) č. 102 z r. 1952 o minimálnych štandardoch sociálneho zabezpečenia zahrňuje do sociálneho zabezpečenia tiež zabezpečenie matiek v tehotenstve a materstve, pomoc pri výchove detí v rodine a zabezpečenie rodinných príslušníkov a pozostalých.


Rodinn politika

Rodinná politika predpisov: rodinu nedefinuje

spočíva v prístupe k rodine ako k inštitúcii s nezastupiteľnými funkciami

súbor cieľavedomých činností, vymedzených cieľmi, ktoré majú dopad na život a sociálnu situáciu rodín

problémy rodiny predmetom spoločenského záujmu až v 20. storočí

sociálna politika na pomoc rodine v Európe sa historicky a vývojovo vyznačuje preferenciou rôznych cieľov v jednotlivých obdobiach

miera zasahovania štátu do života rodiny je závislá od politických rozhodnutí a je spojená s otázkou prerozdeľovania zdrojov

v praxi štátov býva ponímaná ako súčasť sociálnej politiky, ako jedna z jeho obsahových zložiek

zahŕňa opatrenia smerom k podpore rodín s nezaopatrenými deťmi, ale aj starými, či invalidnými členmi

v podmienkach prevažujúcej časti európskych krajín sa sociálna (a rodinná) politika nevníma ako reziduálny model s minimom štátnej účasti na nej


Rodinn politika

 • Sociálna a rodinná politika v SR predpisov: rodinu nedefinuje

 • v podmienkach SR nie sú vo vzťahu všeobecného a konkrétneho, vzťahu celku a jeho obsahovej časti

 • predstavujú paralelne (popri sebe) existujúce rovnocenné kategórie

 • ťažisko rodinnej politiky: opatrenia v ekonomickej a sociálnej sfére, týkajúce sa rodiny a zasahujúce do tvorby jej životných podmienok

 • rodinná politika sa realizuje prierezovo – v spolupráci viacerých rezortov


Rodinn politika

 • Koncepcia štátnej rodinnej politiky v SR predpisov: rodinu nedefinuje

 • prijatá uznesením vlády SR č. 389 z r.1996 a priebežne aktualizovaná

 • vytýčila základné oblasti, prostredníctvom ktorých sa spája účasť štátu na riešení sociálnych situácií rodín a ich členov

 • dôraz na participáciu rodiny a jej členov na riešení svojej sociálnej situácie

 • Dlhodobé ciele:

 • právna ochrana rodiny a jej členov

 • sociálno-ekonomické zabezpečenie rodín

 • výchova detí a mládeže

 • príprava na rodičovstvo

 • ochrana zdravia členov rodiny

 • demografický vývoj

 • posledná aktualizácia koncepcie: na roky 2005-2006

 • pozitívom je kontinuálne rešpektovanie a uplatňovanie princípov rodinnej politiky zadefinovaných v r. 1996


Rodinn politika

 • Princípy štátnej rodinnej politiky predpisov: rodinu nedefinuje

 • osobná zodpovednosť:

  Rodina sama uspokojuje potreby svojich členov. Podpora alebo pomoc spoločnosti nastupuje až subsidiárne.

 • subsidiarita:

  Decentralizácia kompetencií štátu (napr. v oblasti služieb) posilňuje uplatňovanie princípu subsidiarity a zodpovednosti subjektov na nižších úrovniach, ktoré môžu adresnejšie reagovať na konkrétne potreby rodín.

 • adresnosti a účelnosti:

  Adresná podpora jednotlivca má snahu zvýšiť účelnosť a efektivitu jednotlivých nástrojov rodinnej politiky, a tak zabrániť paušalizácii prístupu.

 • solidarity a zásluhovosti:

  Rešpektuje nevyhnutnú mieru účasti spoločnosti na riešení nepriaznivej sociálnej situácii jednotlivca. Zároveň však v rámci princípov rodinnej politiky prevláda záujem podporiť princíp zásluhovosti, ktorý sa odvíja od priameho vkladu jednotlivca do spoločnosti.


Rodinn politika

 • Princípy štátnej rodinnej politiky predpisov: rodinu nedefinuje

 • rodovej rovnosti:

  podpora zladenia pracovného a rodinného života – s tým súvisí uplatňovanie krokov na rovnocenný podiel mužov a žien na pracovnej kariére súčasne s plnením rodinných povinností (starostlivosť o deti, resp. ďalších členov rodiny)

 • rovnosti prístupu k rodičom bez ohľadu na právnu formu:

  zamedzenie zvýhodňovania určitej formy rodiny na úkor inej formy

 • koordinácie a harmonizácie:

  Rodinná politika sa premieta do viacerých kompetencií štátu a pôsobnosti ďalších subjektov participujúcich na verejnom pôsobení na rodinu – koordinácia činností viacerých subjektov na horizontálnej i vertikálnej úrovni.

 • vyváženosti a flexibility:

  Vyváženosť pomoci rodinám v ich jednotlivých etapách života rodiny. Odklon od preferencie podpory mladých rodín s nezaopatrenými deťmi. Podpora rodiny v jej vlastnom spôsobe riešenia životnej situácie. Flexibilné použitie nástrojov pomoci rodine.

 • otvorenosť, prístupnosť k zmenám:

  prehodnocovanie postupov rodinnej politiky, návrhy na korekciu, vyhodnocovanie dát, postojov, názorov obyvateľstva na ďalšie smerovenie rodinnej politiky