rodina n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RODINA PowerPoint Presentation
Download Presentation
RODINA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

RODINA - PowerPoint PPT Presentation


 • 371 Views
 • Uploaded on

RODINA. Základné funkcie rodiny Význam väzby k matke Význam otca a súrodencov Štýly rodinnej výchovy Charakteristické znaky súčasnej rodiny Najčastejšie typy dysfunkčných rodín Spolupráca školy a rodiny. Rodina – základné vymedzenie. primárna sociálna skupina

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

RODINA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rodina

RODINA

Základné funkcie rodiny

Význam väzby k matke

Význam otca a súrodencov

Štýly rodinnej výchovy

Charakteristické znaky súčasnej rodiny

Najčastejšie typy dysfunkčných rodín

Spolupráca školy a rodiny

rodina z kladn vymedzenie
Rodina – základné vymedzenie
 • primárna sociálna skupina
 • základná spoločenská jednotka,

v ktorej prevažujú osobné vzťahy

 • sociálna inštitúcia, ktorá má svoje

vlastné pravidlá a je viazaná platnými

zákonmi spoločnosti

z kladn funkcie rodiny vi ovsk 2001
Základné funkcie rodiny(Višňovský, 2001)
 • biologická
 • ekonomická
 • výchovná
 • psychohygienická a emocionálna
 • ochranná
 • socializačná
 • rekreačná
soci lne psychologick funkcie rodiny
Sociálne psychologické funkcie rodiny
 • uspokojuje primárne potreby dieťaťa v rannom detstve
 • uspokojuje potrebu prináležitosti,
 • poskytuje akčný priestor pre sebarealizáciu a súčinnosť,
 • uvádza dieťa do vzťahov k veciam vybavenia rodiny,
 • určuje počiatočné prežitie seba ako chlapca alebo dievčaťa,
 • poskytuje vzory, príklady,
 • rozvíja vedomie povinnosti, zodpovednosti, ohľaduplnosti,
 • uvádza dieťa do medzigeneračných vzťahov  navodzuje predstavu o spoločnosti,
 • poskytuje radu, pomoc, je útočiskom v ťažkých situáciách.
typy rod n
Typy rodín

a) podľa úplnosti - úplná - neúplná - zlúčená

b) podľa veľkosti - nukleárna

- rozšírená

c) podľa funkčnosti - funkčná

- dysfunkčná

v znam v zby die a a k matke prip tanie attachment
Význam väzby dieťaťa k matke (pripútanie - Attachment)
 • Attachment – intenzívny vzťah pripútania sa k primárnej osobe, ktorá uspokojuje základné potreby dieťaťa
 • kvalita väzby medzi dieťaťom a matkou je kľúčovým činiteľom osobnostného vývinu dieťaťa (J.Bowlby, M. Ainsworthová)
 • kvalita väzby je ovplyvnená:
experimenty so zvieratami
Experimenty so zvieratami:
 • dotyková deprivácia v rannom detstve  vplyv na zdravotný stav zvierat
 • štúdie H.E.Harlowa (1959)
preru enie prip tania depriv cia z kladn ch potrieb v detstve
Prerušenie pripútania,deprivácia základných potrieb v detstve

-deti odmietavé, uzavreté, vyhýbavé,.. nočné desy, depresie, problémy vo vzťahoch

 • pravdepodobnosť delikvencie dieťaťa - komplikácie sú prediktorom kriminálneho správania sa dieťaťa
 • výchova detí len v kolektívnych inštitučných zariadeniach  oslabená schopnosť nadväzovať vzťahy, nachádzať v nich uspokojenie, oslabený zmysel pre „civilnú“ realitu
v znam otca v rodine
Význam otca v rodine
 • od 3. mesiaca odlišuje dieťa rodičov od druhých
 • otcovia môžu byť rovnako významní – ale mávajú odlišný výchovný štýl
 • dynamizujúca funkcia – aktívne hry  podpora odvahy
 • menej úsmevov a chvály  zvyšujú „latku“, odolnosť dieťaťa
 • obohacujú slovník dieťaťa o zložitejšie pojmy
 • vytvárajú pocit bezpečia
 • rodičia sú modelom partnerskej komunikácie
deti bez otcov v sledky v skumov
Chlapci

agresivita

hyperaktivita

instabilita

neposlušnosť

zlomyseľnosť

častejšie napadaní a provokovaní druhými

poruchy pohlavnej identity

Dievčatá

rivalita (žiarlivosť, závisť)

nižšia empatia

samotárstvo

neochota požičiavať, pomáhať

lepší vzťah k dospelým ako k vrstovníkom

znížená schopnosť komunikácie, menej kamarátov (okolo 8. r.)

Deti bez otcov (výsledky výskumov)
v znam s rodencov
Význam súrodencov
 • umožňujú špecifické interakcie, aktivizujú
 • formovanie partnerstva, zmyslu pre dôvernosť (zbavovanie obáv a úzkostí)
 • podnety pre nápodobu a stotožňovanie sa (výchovná hodnota)
 • tréning riešenia konfliktných situácií
 • rozširovanie socializačného horizontu
charakteristiky s rodencov pod a poradia narodenia
☻☺Prvorodený

chce zostať prvým, najlepším

 po narodení súrodenca sa cíti odstrčený, neistý

výkonný, zaujatý prestížou, ambiciózny

perfekcionista, zodpovedný, poslušný, konformný, úzkostný

je rád vodcom, stará sa o druhých, problémy pri práci v týme

konzervatívny, nemá rád zmeny

žiarlivý, hostilný, pesimistický

vyššie IQ ako súrodenci

☺☻Druhorodený

narodený „za“ – ťažko doháňa prvorodeného, ten je mu modelom

protikladom prvorodeného

- úspešný v oblastiach, o ktoré sa starší nezaujíma

musí sa deliť o pozornosť

niekedy hyperaktívny, rebeluje

sociabilný, dobrý pozorovateľ, má sociálny záujem

Charakteristiky súrodencov podľa poradia narodenia
slide13
☺☻☺ Prostredný

nemá privilegované postavenie – život „v zákrytu“

buď sa presadí „lakťami“ alebo zostáva v úzadí

niekedy málo iniciatívny a tvorivý, nemá odvahu sa presadiť

je spoločenský, máva veľa priateľov, je nezávislý

vie robiť kompromisy, dobrý vyjednávač, častejšie klame

môže byť problémovým, ak sú ostatní súrodenci silné osobnosti

☺☺☻Najmladší

je najdlhšie dieťaťom

podobá sa jedináčikovi, ale má vzory aj oporu v súrodencoch

menej zodpovednosti, niekedy menšia sebestačnosť, rozmaznanosť

dokáže manipulovať

srdečný, nekomplikovaný, spoločenský, rád sa predvádza

niekedy snaha prekonať starších alebo naopak pocity menejcennosti

slide14
☻Jedináčik

nemá súpera, je stredobodom záujmu rodičov, býva rozmaznávaný aj preťažovaný

rýchlejšie dozrieva, vyššie IQ

pôsobí „premúdrelo“

egocentrickejší, nemá príležitosť učiť sa deliť a robiť kompromisy, byť empatický

máva problémy vychádzať s vrstovníkmi,

býva osamelý

rozumie si so staršími, dospelými alebo mladšími

býva superposlušný, svedomitý, perfekcionista, ale môže reagovať aj vzburou

riziko šikanovania

Mŕtve dieťa

často v predstavách rodičov idealizované, dokonalé

súrodenci s ním nemôžu súperiť

Hendikepované dieťa

zvyčajne vylúčené zo súťaženia

zdravé deti môžu mať pocit, že sa všetko točí okolo chorého súrodenca  cítia sa opustené, zanedbávané

dimenzie t lu rodinnej v chovy schaefer 1970
Dimenzie štýlu rodinnej výchovy(Schaefer, 1970)

Kontrola

dobromyseľnosť vyžadovanie

ochraňovanie autoritárstvo

zhovievavosť diktátorstvo

privlastňovanie

Láska Nepriateľstvo

sloboda nezúčastnenosť demokratickosť ľahostajnosť

kooperatívnosť zanedbávanie

Autonómia

charakteristick znaky s asnej rodiny
Charakteristické znaky súčasnej rodiny
 • tradičná, širšia, patriarchálna rodina vystriedaná užšou nukleárnou rodinou
 • obidvaja rodičia žijú z námezdnej práce mimo rodinu

Celospoločenské zmeny

 • nízka stabilita rodiny
 • vysoká rozvodovosť (celospoločenská tolerancia voči rozvodom)
 • znižuje sa pôrodnosť
 • dôraz na materiálne hodnoty
 • vysoká zamestnanosť a vzdelanosť žien
 • nižší sociálny status rodiny (status človeka daný profesijným výkonom mimo rodiny)
znaky s asnej rodiny
Znaky súčasnej rodiny
 • zameranie na záujmy jednotlivca
 • chýba očakávanie trvalého vzťahu
 • odsúvanie rodičovstva, vstup do manželstva vo vyššom veku
 • intímny vzťah bez väzby na možné dôsledky ← vplyv antikoncepcie
 • predmanželská skúsenosť v oblasti sexu
slide20
špecifickosť mužskej a ženskej role sa stráca → časté dvojkariérové manželstvá
 • odklon od typickej rodinnej koalície k pestrejšej škále možností
 • obmedzovanie bezprostredných kontaktov medzi partnermi aj deťmi
 • činnosti v minulosti zabezpečované rodinou zabezpečuje spoločnosť
 • obmedzené medzigeneračné kontakty hodnotová diskontinuita medzi rodičmi a deťmi
probl my ne pln ch rod n
Problémy neúplných rodín:

Vznik - rozvodom, rozchodom, ovdovením, adopciou dieťaťa osamelou ženou, pôrodom dieťaťa mimo manželstva

Komplikácie:

 • nízka úroveň príjmov
 • menšia kapacita na zvládanie životných situácií
 • menšia sociálna podpora a záujem zo strany okolia
 • chýbanie citovej podpory a deľby práce v domácnosti
 • vplyv traumatizujúcej udalosti (rozvod, úmrtie partnera...)
 • problém prekompenzovanosti starostlivosti

Funkčná (skrytá) neúplnosť

probl my zl en ch rod n
Problémy zlúčených rodín:

- základný problém – vytvorenie súdržnosti

Komplikácie:

 • smútok za stratenou rodinou
 • anachronizmus vzťahov – najprv existuje rodičovský vzťah  potom partnerský
 • oidipovské komplexy vlastných aj nevlastných detí
 • problém väzieb medzi nevlastnými deťmi
 • zvládnutie heterosexuálnej príťažlivosti medzi adolescentnými nevlastnými súrodencami, príp. nevlastným rodičom a dieťaťom (incesty najčastejšie v takýchto rodinách)
 • vyššie riziko týrania a zneužívania detí
naj astej ie typy dysfunk n ch rod n
Najčastejšie typy dysfunkčných rodín

- dysfunkčná rodina - jedna z hlavných príčin výchovných a výučbových problémov žiakov

Nezrelá rodina

 • príliš mladí rodičia – dieťa sa často rodí ako neplánované, nechcené
 • málo času na vyladenie partnerov  obmedzenie pôvodného životného rytmu, predstav, životných plánov...
 • nezrelosť životných hodnôt, citov ... nedostatok skúseností
 • problémy sociálne aj ekonomické (závislosť na rodičoch)  problémy spojené so spolužitím s rodičmi
slide24
Preťažená rodina
 • objektívne vhodné podmienky pre kvalitnú výchovu detí ale aktuálne dominuje preťaženie (zväčša dočasného charakteru)

Zdroje preťaženosti:

 • konflikty v rodine
 • narodenie ďalšieho dieťaťa
 • choroba v rodine
 • citové strádanie
 • ekonomické a bytové podmienky
slide25
Ambiciózna rodina
 • zdanlivo mimoriadne vhodné podmienky na výchovu dieťaťa
 • rodičia jednostranne orientovaní na kariéru, sebarealizáciu, materiálne bohatstvo.. na úkor rozvoja detí
 • rozmaznanosť prepychom ale chýba citová saturácia, pocit spolupatričnosti, oddanosti jeden druhému  trvalé neuspokojenie  možné poruchy správania
slide26
Perfekcionistická rodina
 • tlak na vysoké výkony dieťaťa bez ohľadu na jeho predpoklady a zásady harmonického vývinu
 • rozpor požiadaviek rodičov a schopností, záujmov aj vonkajších možností dieťaťa
 • zlyhanie dieťaťa prežívané ako katastrofa

 dieťa je permanentne zaťažené  vyčerpanosť, úzkosť, otrasenie sebadôvery

slide27
Autoritatívna rodina
 • výchova založená na príkazoch, zákazoch, dirigovaní, vyžadovaná slepá poslušnosť, minimálna osobná autonómia
 • dril, šikanovanie, fyzické tresty, psychické ponižovanie, zastrašovanie, odmietanie lásky, lámanie osobnosti
 •  nesamostatnosť, sklony k apatii, rezignácii, nezáujem
 •  averzia, nenávisť, agresívne, deštruktívne tendencie, zákernosť, ... celkovo asociálne nasmerovanie jedinca
slide28
Rozmaznávajúca rodina (protekcionistická)
 • vyhovenie dieťaťu za každú cenu – dieťa nemusí vynakladať žiadne vôľové úsilie na prekonávanie prekážok, má minimálnu zodpovednosť

Typy:

 • Protekcionizmus útočný, ofenzívny
 • Protekcionizmus súcitiaci
 • Protekcionizmus služobný
slide29
Rodina liberálna a improvizujúca
 • nedostatok poriadku, programu, chýba štýl súžitia  nadmerná voľnosť, nedôslednosť
 • problémy v rodine prehliadané, podceňované
 •  lenivosť, orientácia len na zábavu, egoizmus, problematické osvojovanie si noriem správania  možnosť asociálneho správania
 •  dieťa si neváži svojich rodičov
slide30
Odkladajúca rodina
 • tendencie dieťa stále niekomu zverovať
 •  narušenie základnej osy citového zretia, narušenie vzťahu k svojim veciam, domovu, povinnostiam, ohrozenie vytvárania režimu, sociálnych návykov, noriem (často nejednotnosť pôsobenia)
 •  deprivačný syndróm, nepresvedčivé vyhraňovanie kľúčových citových vzťahov
slide31
Disociovaná rodina (oddelená, rozštiepená)
 • významne narušené dôležité vzťahy, ktoré sú predpokladom funkčnosti rodiny

Narušenie vonkajších vzťahov rodiny

 • izolovanosť (obmedzené kontakty s okolím, uzavretosť do seba... podozrievanie, nepriateľstvo, ...úzkosť, nedostatok sociálnej istoty)
 • konfliktovosť – prechádza do izolovanosti (kontakty plné kríz, napätia ...)
 •  skreslené poňatie sveta  nedôvera, nepriateľstvo, obrana uzatváraním sa do seba či agresiou
slide32
Narušenie vnútorných vzťahov
 • narušenie vzájomných kontaktov, izolovanosť členov rodiny, ľahostajnosť, nezáujem ...
 •  zanedbávanie výchovy, domácnosti ... rozvod
spolupr ca rodiny a koly
Spolupráca rodiny a školy

Význam

 • rodina vytvára základné modely správania, formuje stupnicu hodnôt a etických noriem

 poznanie typu rodiny, výchovného štýlu v nej, pozície dieťaťa...  vplyv na voľbu motivácie, typu pomoci... výchovných opatrení učiteľa

 • ovplyvňovanie výchovného pôsobenia rodiny
 • predpoklad pre jednotné výchovné pôsobenie
 • obohatenie činnosti školy
formy spolupr ce koly s rodi mi
Formy spolupráce školy s rodičmi
 • triedne schôdze rodičov
 • individuálne konzultácie učiteľov s rodičmi
 • otvorený deň pre rodičov
 • komunikačný kruh
 • návštevy triednych učiteľov v rodine
 • pôsobenie rodičovských rád na školách
 • zaangažovanie rodičov do akcií školy (odborné prednášky, exkurzie, výlety, brigády, ...)
 • odborné prednášky, kurzy... pre rodičov
slide35
Literatúra:

BAĎURÍKOVÁ, Z. a kol. 2001. Školská pedagogika. Bratislava: Univerzita Komenského, 2001, 253 s. ISBN – 80 – 223 1536 2

BEŇO, M., ŠIMČÁKOVÁ, Ľ., HERICH, J. 2006. Rodina o súčasnej škole. Bratislava: ÚIPŠ, 2006, 314 s. ISBN 80-7098-441-4

ČÁP, J., MAREŠ, J. 2001. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001, 655 s. ISBN 80-7178-463-X

FONTANA, D. 1997. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 1997, 383 s. ISBN 80-7178-063-4

HELUS, Z. 2001. Úvod do sociální psychologie. Praha: UK, 2001, 194 s. ISBN 80-7290-054-4

KOMÁRIK, E. 1999. Pedagogika emocionálne a sociálne naručených. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 1999, 192 s. ISBN 80-223-1394-7

LEMAN, K.1997. Sourozenecké konstelace. Praha: Portál, 1997, 223 s., ISBN 80-7178-152-5

NAKONEČNÝ, M. 1997. Encyklopedie obecné psychologie. Praha: Academia, 1997, 437 s. ISBN 80-200-0625-7

PELIKÁN, J. 1995. Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium servis, 1995, 234 s. ISBN 80-85498-27-8

VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol.2007. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2007, 402 s. ISBN 978-80-247-1734-0

VIŠŇOVSKÝ, Ľ., KAČÁNI, V. a kol. 2001. Základy školskej pedagogiky. Bratislava: IRIS, 2001, 227 s., ISBN 80-89018-25-4