erstatningsrett n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Erstatningsrett PowerPoint Presentation
Download Presentation
Erstatningsrett

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Erstatningsrett - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

Erstatningsrett . Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no. Forelesningsoversikt – tidspunkter og hovedtemaer. Mandag 25.10 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret Onsdag 27.10 (kl 14.15-16.00): Bilansvaret

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Erstatningsrett


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
erstatningsrett
Erstatningsrett
 • Professor Trine-Lise Wilhelmsen
 • Nordisk institutt for sjørett
 • E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no
forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer
Forelesningsoversikt– tidspunkter og hovedtemaer

Mandag 25.10 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Onsdag 27.10 (kl 14.15-16.00): Bilansvaret

Torsdag 28.10 (kl 14.15-16.00): Årsakssammenheng

Mandag 01.11 (kl 14.15-16.00): Medvirkning. Lempning

arbeidsgiveransvaret oversikt
Arbeidsgiveransvaret- Oversikt
 • Innledning
 • Begrepet «arbeidstaker»
 • Begrepet «arbeidsgiver»
 • Forsett/uaktsomhet
 • Under utføring av arbeid/tjeneste
 • Særlig om det offentliges ansvar
 • Arbeidstagerens eget ansvar
1 innledning skl 2 1 nr 1
1. Innledning- Skl § 2-1, nr. 1:
 • ”Arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren, idet hensyn tas til om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt.”
1 innledning ansvarsgrunnlag og partsforhold
1. Innledning- ansvarsgrunnlag og partsforhold
 • Rettslig plassering
 • Skl. § 2-1: Arbeidsgivers obj. ansvar for ansattes culpa
 • Objektivt ansvar
 • Culpaansvar
 • Kombinasjonen: trekantforholdet
slide6

1. Innledning –«aktørtrekanten»

Skadelidte

Arbeidsgiver-ansvar

Arbeidstaker

Arbeidsgiver

slide7

1. Innledning – forholdet mellom aktørene

Objektivt ansvar

Arbeidsgiver

Skadelidte

Uaktsom

skadeforvoldelse

Aktiv identifikasjon

Ansatt

1 innledning hensyn og anvendelse
1. Innledning- hensyn og anvendelse
 • Hensyn
  • Arbeidet utføres i bedriftens interesse
  • Arbeidssituasjonen skaper risikoen
  • Arbeidsgiver kan påvirke risikoen
  • Betalingsevnen ligger hos arbeidsgiver
 • Anvendelsesområde
  • I og utenfor kontraktsforhold
  • Forholdet til yrkesskadeforsikringsloven
slide9

1. Innledning – hensyn/anvendelse/partsforhold

Objektivt ansvar

i og utenfor kontrakt

Arbeidsgiver

Skadelidte =

Medansatt /utenforstående

Interesse

Risiko

Uaktsom

skadeforvoldelse

Instruksjon

Betalingsevne

Ansatt

slide10

2. Arbeidstaker – begrepet

 • Skl. § 2-1 nr. 3: enhver som gjør arbeid eller utfører verv i arbeidsgivers tjeneste
 • ”gjør arbeid … i tjeneste ” = ansatt
 • Men: ikke nærmere definert
 • ”enhver” = uavhengig av
  • funksjon
  • nivå
  • tidsperspektiv
  • Avtale/vederlag
slide11

2. Arbeidstaker – begrepet

Arbeidsgiver

Ansettelsesforhold:

Enhver funksjon

Ethvert nivå

Midlertidig/fast

Uavhengig av

- vederlag

- arbeidskontrakt

Ansatt

slide12

2. Arbeidstaker – begrepet

Kjerneområde arbeidstakeren = arbeidskraft til rådighet

Randsone beror på et skjønn – ulike momenter

X

X

Yttergrense

selvstendig oppdragstaker = resultat

X

slide13

2. Arbeidstaker – begrepet

Kjerneområde arbeidstakeren = arbeidskraft til rådighet

Randsone beror på et skjønn – ulike momenter

X

X

Yttergrense

selvstendig oppdragstaker = resultat

X

slide14

2. Arbeidstaker – grensetilfeller

Momenter

Grad av selvstendighet/profesjonalitet

Hvem holder verktøy

Helhetsvurdering

Kontroll/instruksjonsmyndighet

Fastleggelse av vederlag

Mv. (ikke uttømmende)

slide15

2. Arbeidstaker – skl. § 2-1 nr. 3: i arbeidsgivers tjeneste

Oppdragsgiver

Resultat vs. arbeidskraft

Momenter:

Selvstendighet

Holder verktøy

Kontroll/instruksjon

Vederlaget

Ikke identifikasjon

Oppdragstager

slide16

2. Arbeidstaker – ikke ansvar for oppdragsgiver

Oppdragsgiver

Skadelidte

Ikke ansvar

Uaktsom

skadeforvoldelse

Ingen

identifikasjon

Oppdragstager

slide17

2. Arbeidstaker

 • Grense mot arbeidsgivers egen skyld
 • Betydning
 • Organansvaret
  • Utgangspunkt: Organteori
  • Supplert med erstatningsrettslig identifikasjon
   • Rt. 1995 s. 209
   • Rt. 1994 s. 626
slide18

3. Arbeidsgiver

Begrepet

skl. § 2-1 nr. 2:

 • Det offentlige
 • Enhver annen som har noen i sin tjeneste:
  • Fysiske og juridiske personer
  • Også rent private forhold

 Flere arbeidsgivere

slide19

Flere arbeidsgivere

Utleier/

Utlåner

Leier/

Låner

Ansvar

Instruksjon

Betalingsevne

culpa

Ansatt

Skadelidte

slide20

Flere arbeidsgivere

Utleier/

Utlåner

Leier/

Låner

Instruksjon

Ansvar

culpa

Ansatt

Skadelidte

slide21

4. Skyldkravet – forsett/uaktsomhet

skl. § 2-1 nr. 1: «de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten … er tilsidesatt»

 Vurderingen relateres til skadelidte

 Subjektive unnskyldningsgrunner irrelevant

 Omfatter anonyme og kumulative feil

slide22

5. Under utføring av arbeid/verv

Feilen begått

 • som arbeidstager
 • i arbeidstiden

Private gjøremål i arbeidstiden

 • Toilett/kantine ja
 • frisør/tannlege nei
 • Grense: vanlige og aksepterte handlinger i arbeidstiden
slide23

5. Under utføring av arbeid/verv

 •  Utenfor det som er rimelig å regne med
 •  Utgangspunkt: Objektiv vurdering
 •  Grenseproblemer
  • Handling mot instruks?
  • Forsettlige/uredelige handlinger
  • Mobbing
sp rsm l om arbeidsgiveransvar
Spørsmål om arbeidsgiveransvar

En hjemmehjelp ansatt i kommunen stjal bankkortet og koden til en av pasientene hun jobbet hos og brukte kortet til varekjøp og kontantuttak. Samlet tap for pasienten var kr. 310.000.

Er kommunen ansvarlig som arbeidsgiver?

slide25

6. Det offentliges arbeidsgiveransvar - oversikt

 Offentlig arbeidsgiveransvar for

 • Omsorg for barn/eldre/syke
 • Kontroll og servicevirksomhet
 • Myndighetsutøvelse

Forutsetning: At skadelidte har erstatningsvern

 • Avgjøres etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper
 • Viktig moment: hva sier forarbeidene
slide26

6. Det offentliges arbeidsgiveransvar

– omsorg for barn/eldre/syke

 Svikt i omsorgsfunksjoner: neppe forskjell i culpanormen

 • Trampett (Rt. 1997 s. 1081)
 • Hjemmehjelp (Rt. 2008.755)

 Pasientskader særlig regulert,

jfr. Pasientskadeloven nr. 53/2001

slide27

6. Det offentliges arbeidsgiveransvar – kontroll- og servicevirksomhet

Forarbeider

Utkast med motiver til lov om statens og kommunenes erstatningsansvar, avgitt desember 1958 (s. 37)

 • Ot.prp. nr. 48 (1965-66) s. 56 og 79

Videreført og vektlagt av Høyesterett

slide28

6.Det offentliges arbeidsgiveransvar – kontroll- og servicevirksomhet

Tiranna (Rt. 1970 s. 1154): Faglig/administrativ forsvarlig standard innenfor vedtak/bevilgninger

Spanor (Rt. 1991 s. 954): Støtte i forarbeider for en forsiktig culpanorm

Momenter

 • Omfanget av oppgavene
 • Antall ansatte
 • Hva slags forventninger er det rimelig å regne med
slide29

6. Det offentliges arbeidsgiveransvar – myndighetsutøvelse

Furunkulose (Rt. 1992 s. 453)

Utgangspunkt: skl. § 2-1/ulovfestet krav til forsvarlig myndighetsutøvelse

Kan ikke benytte den mildere aktsomhetsnorm for service og kontrollytelser

Det vil si vanlig aktsomhetsvurdering avgjørende

slide30

6. Det offentliges arbeidsgiveransvar – myndighetsutøvelse

 Ikke uaktsomt å tillate import

 Var vilkårene forsvarlige?

 • Klar smitterisiko
 • Vilkårene utilstrekkelige til å avdekke smitte
 • Problemet:
  • Staten stilte vilkårene, men
  • overlot videre initiativ/opplegg til andre, med
  • interessekonflikt mht gjennomføring

 Konklusjon: Uaktsomhet

slide31

7. Arbeidstakerens eget ansvar

 Vanlig uaktsomhetsansvar overfor skadelidte

= solidarisk med arbeidsgiver

 Regressansvar overfor arbeidsgiver, jf. skl. § 2-3 nr 1.

 Både det direkte ansvar og regressansvaret kan lempes, § 2-3 nr. 1 og 2.

slide32

Arbeidstakerens regressansvar

Betaler erstatning

Arbeidsgiver

Skadelidte

Uaktsom

skadeforvoldelse

Regress, jf.

skl. § 2-3 nr. 1

Ansatt

slide33

Arbeidstakerens eget ansvar – skl § 2-3 nr. 2

Arbeidsgiver

Regress

Betaler erstatning

Ansatt

Skadelidte

erstatningsrett1
Erstatningsrett
 • Professor Trine-Lise

Wilhelmsen

 • Nordisk institutt for sjørett
 • E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no

Onsdag 17.03 (kl 14.15-16.00): Bilansvaret