slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ACTUACIÓ AL TRIATGE EN ELS PACIENTS AMB INGESTA DE SUBSTÀNCIES PowerPoint Presentation
Download Presentation
ACTUACIÓ AL TRIATGE EN ELS PACIENTS AMB INGESTA DE SUBSTÀNCIES

play fullscreen
1 / 1
Download Presentation

ACTUACIÓ AL TRIATGE EN ELS PACIENTS AMB INGESTA DE SUBSTÀNCIES - PowerPoint PPT Presentation

carol
106 Views
Download Presentation

ACTUACIÓ AL TRIATGE EN ELS PACIENTS AMB INGESTA DE SUBSTÀNCIES

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ACTUACIÓ AL TRIATGE EN ELS PACIENTS AMB INGESTA DE SUBSTÀNCIES Si temps post-ingesta de fàrmacs < 120 min amb excepció de pacients greus: • 50 g dissolt en 250 mL aigua per aconseguir una solució homogènia que una vegada preparada es prengui en 2-3 min SUBSTÀNCIES NO ABSORBIBLES PER CARBÓ ACTIU I QUE NECESSITEN UN ALTRE TIPUS DE DESCONTAMINANT (NIVELL II) -Àcids - DILTIAZEM - N-metil-carbamat - Àcid bòric - Etanol i altres alcohols - Petroli i derivats - Àlcalis - Etilenglicols i glicols - Potassi - Arsènic - Ferro - Tobramicina - Bromurs - Hidrocarburs - Tolbutamida - Carbonats - Iodurs - VERAPAMIL - CÀUSTICS - LITI - Cessi - Malation - Cianur - Metanol - DDT - Metalls pesants SERVEI D’URGÈNCIES MAIG-2010 TRIATGE