i parpolitika v zlat n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
I parpolitika – vázlat

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

I parpolitika – vázlat - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

I parpolitika – vázlat. Közgazdasági és jogi keretek Az európai ipart ért kihívások Az ipar versenyképessége és a közösségi politika KKV-k az egységes piacon Vállalatpolitika Vállalati jog Üzleti környezet Vállalatok finanszírozása Vállalatok közötti együttműködés

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'I parpolitika – vázlat' - carnig


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
i parpolitika v zlat
Iparpolitika – vázlat
 • Közgazdasági és jogi keretek
  • Az európai ipart ért kihívások
  • Az ipar versenyképessége és a közösségi politika
  • KKV-k az egységes piacon
 • Vállalatpolitika
  • Vállalati jog
  • Üzleti környezet
  • Vállalatok finanszírozása
  • Vállalatok közötti együttműködés
 • Szektorális politikák
  • Acélipar
  • Hajógyártás
  • Textil- és ruházati ipar
  • Információs ipar
  • Távközlés
k zgazdas gi s jogi keretek
Közgazdasági és jogi keretek
 • Az EGK-szerződés nem rendelkezett ipar-politikáról a liberalizáció és verseny önmagában megoldaná a szükséges szerkezeti változásokat
 • Miért volt (van) szükség közösségi iparpolitikára?
  • A közös piac sokáig nem alakult ki
  • Vö.: jogszabályok harmonizációja és szabványosítás
  • A tagállamoknak közös szerkezeti és szektorális gondjai voltak
 • Mi az iparpolitika lényege?
  • Vállalatpolitikanemcsak az iparral foglalkozik, hanem a többi szektorral is – kézműipar, turizmus, nagykereskedelem
k zgazdas gi s jogi keretek1
Közgazdasági és jogi keretek
 • Az ESZAK- és az Euratom-szerződések szektorális politikákat hívtak életre
 • EGK-szerződés:
  • elsősorban az iparral foglalkozott,
  • de leginkább az ipari termékek közös piacának létrehozására összpontosított
  • egy iparpolitika számtalan fontos elemét tartalmazta
   • versenyszabályok
   • adórendelkezések
   • jogharmonizáció
 • Kiinduló feltételezés: a protekcionista intézkedések eltörlése elegendő lendületet ad a vállalatoknak ahhoz, hogy leküzdjék strukturális gondjaikat
 • Különböző „gazdaságfilozófiai” megközelítés a tagállamokban 
 • A Közösség nem kapott hatáskört ezen a területen
az eur pai ipart rt kih v sok
Az európai ipart ért kihívások
 • Egységes piac – előnyök a vállalatok számára:
  • méretgazdaságosság
  • alacsonyabb adminisztratív és pénzügyi költségek
  • Könnyebb hozzáférés más tagállamok közbeszerzéseihez
 • A gazdaságok és piacok globalizálódása
  • Erősödik a versenynagyobb figyelmet kell fordítani a termelékenység tényezőire:
   • műszaki fejlődés
   • K+F-beruházások
   • kapacitások kihasználása
   • a munkaerő képzettsége és költsége
   • vezetés és szervezés
az eur pai ipart rt kih v sok 2
Az európai ipart ért kihívások – 2
 • Új ipari forradalom  információs és kommunikációs technikák fejlődése
  • Az elektronika, az IT, a távközlés és az audiovizuális szektor „konvergenciája“
  • Mélyreható változások a termelési struktúrákban és eljárásokban
  • Új módszerek a munkaszervezésben, új feladatok a menedzserek és munkások számára stb.
 • Szektorális alkalmazkodás
  • A gazdálkodó alanyoknak maguknak kell kezdeményezniük
  • A hatóságok „katalizátorok és az innovációk úttörői” (infrastruktúrát biztosítanak, és olyan rávezető intézkedéseket hoznak, amelyek elősegítik az innovációt)
az ipar versenyk pess ge s a k z ss gi iparpolitika maastricht
Az ipar versenyképessége és a közösségi iparpolitika (Maastricht)
 • A Közösség tevékenysége … a következőket foglalja magában: m) a közösségi ipar versenyképességének erősítése (3. cikk l. bek.)
 • Új cím az iparról – (157. cikk) A Közösség és a tagállamok biztosítják a közösségi ipar versenyképességéhez szükséges feltételek meglétét.
 • E célból — összhangban a nyitott és versengő piacok rendszerével — fellépésük arra irányul, hogy:

– felgyorsítsák az ipar alkalmazkodását a strukturális változásokhoz

– ösztönözzék egy olyan környezet kialakítását, amely a Közösség egész területén kedvez a kezdeményezéseknek és a vállalkozások — különösen a kis- és középvállalkozások —fejlődésének;

  • ösztönözzék egy olyan környezet kialakítását, amely kedvez a vállalkozások közötti együttműködésnek
  • elősegítsék az innovációs, kutatási és technológiafejlesztési politikákban rejlő ipari lehetőségek jobb kihasználását.
az ipar versenyk pess ge s a k z ss gi iparpolitika
Az ipar versenyképessége és a közösségi iparpolitika
 • (2) Az említett célok elérésének eszközei:
  • A tagállamok a Bizottsággal kapcsolatot tartva
   • konzultálnak egymással, és amennyiben szükséges,
   • összehangolják fellépésüket.
  • A Bizottság megtehet minden hasznos kezdemé-nyezést az összehangolás előmozdítása érdekében.
 • (3) A Tanács … egyedi intézkedéseket hozhat a tag-államokban végrehajtott olyan fellépések támogatására, amelyek az (1) bekezdésben kitűzött célok megvaló-sítására irányulnak.

E cím nem szolgáltat alapot ahhoz, hogy a Közösség bár-milyen olyan intézkedést vezessen be, amely a verseny torzulásához vezethet, vagy amely adórendelkezéseket vagy a munkavállalók jogait és érdekeit érintő rendelke-zéseket tartalmaz.

az ipar versenyk pess ge s a k z ss gi iparpolitika1
Az ipar versenyképessége és a közösségi iparpolitika
 • 1993: fehér könyv a versenyképesség erősödéséről és a foglalkoztatás növeléséről (Bangemann-jelentés) akcióprogram (1996)
 • Cél: kedvező környezetet teremteni olyan gyorsan növekvő területeknek, mint
  • a tudás és kultúra piaca
  • egészségipar
  • biotechnológia, környezetvédelem
  • élenjáró termékek előállítása (top-of-the-range products)
 • Eszközök:
  • immateriális beruházások elősegítése
  • ipari együttműködések fejlesztése
  • tisztességes verseny biztosítása
  • a bürokrácia csökkentése a közigazgatásban
kkv k az egys ges piacon
Kkv-k az egységes piacon
 • A kkv-k meghatározása:
  • 1996-ig:<500 foglalkoztatott
  • 1996 óta: 250 és független
 • Közepes vállalatok:
  • Foglalkoztatottak létszáma: <250,
  • Forgalom: <50millió EUR
  • Mérlegfőösszeg <43 millió EUR
 • Kisvállalat:
  • Foglalkoztatottak létszáma: <50,
  • Éves forgalom: < 7millió EUR,
  • Mérlegfőösszeg: < 5 millió EUR
 • Mikrovállalatok: a fenti határok alatt
 • 23 millió kkv az EU-ban, kb. 75 millió álláshely,
 • 3 Mrd EUR támogatás a 2007–13-as időszakban.
kkv k az egys ges piacon1
Kkv-k az egységes piacon
 • A kkv-k előnyei:
  • egyszerűbb és rugalmasabb vezetés
  • vállalaton belül jobb szociális kapcsolatok
  • a munkaerőpiac legveszélyeztetettebb kategóriáiból viszonylag sokat foglalkoztatnak: nőket és fiatalokat
  • új és gyorsan fejlődő piaci szegmensekben (niche-ekben) vannak jelen – kevésbé vannak kitéve a nemzetközi verseny hatásának
 • A kkv-k hátrányai:
  • kisebb adminisztratív kapacitás
  • képzett vezetők/munkatársak hiánya
  • nehezebben találnak finanszírozási forrásokat
 • Mi a teendő?
  • Szakítani kell a családi típusú vezetéssel.
  • Erősíteni kell az együttműködést.
  • Uniós, tagállami, regionális stb. támogatásra van szükség.
v llalatpolitika
Vállalatpolitika
 • 1986: közösségi program kkv-k számára
 • 1990: több éves kkv-program
 • 1992: Maastrichti Szerződés: vállalatpolitika
 • 1992. november: Tanácsi határozat (resolution!) a vállalatok, különösen a kkv-k verseny-képességének erősítéséről és a Közösségen belüli foglalkoztatás növeléséről
 • 1994: integrált program a kkv-k és a kézműves szektor fejlesztésére, hogy összekapcsolják a tagállamok és a Közösség intézkedéseit:
  • Közösségi támogatás a harmadik több éves program keretében (1997–2000)
  • Az egyéb közösségi politikák keretében hozott intézkedések összehangolása
 • 2007–2013 Entrepreneurship and Innovation Programme
v llalati jog 1
Vállalati jog – 1
 • A vállalati jog és a számvitel területén a fő célok:
  • a cégek mobilitásának elősegítése (hogy jobban élvezhessék a nagy egységes piac előnyeit)
  • a versenyfeltételek egyenlőségének biztosítása (a különböző tagállamokban bejegyzett cégek között)
  • a tagállamok közötti kereskedelmi kapcsolatok erősítése
  • a vállalatok határokon átnyúló kooperációinak ösztönzése
  • a határokon túlnyúló vállalatfelvásárlások megkönnyítése (M&A)
 • Létesítés szabadsága: elvileg nincsenek adminisztratív gátak 
  • A gyakorlatban: számos közgazdasági és jogi probléma
  • Több tanácsi irányelvet fogadtak el:
   • a „nyílt” részvénytársaságok egyesüléséről (1978),
   • működő vállalatok több részre darabolásáról (1982),
   • a mérlegbeszámolóval szembeni követelményekről (1978),
   • az összevont mérlegekről (1983)
v llalati jog 2
Vállalati jog – 2
 • EurópaiGazdasági Érdekcsoportosulás (EEIG)
  • nem önálló jogi személy
  • szerződésen alapuló együttműködés kerete (1985), de
  • hibrid forma a szerződéses kapcsolat és az önálló vállalat között (jogi személy, áfaalany)
  • tagjai mind gazdaságilag, mind jogilag önállóak maradnak
  • a tagok teljesen egyenlők
  • nem saját profitját kívánja növelni (azt felosztják – nincs társasági nyereségadó)
 • Európai zártkörű társaság (societas europæa)
  • 1970-ben, majd 1989-ben kezdeményezte a Bizottság, 2004 októberétől alkalmazható
  • Egyetlen alapító okirat, amely közvetlenül érvényes minden tagállamban
  • Áttelepüléskor nem kell megszüntetni, majd újra megalapítani
  • Adózás szempontjából nem különbözik a többi vállalattól
  • Nem csak nyilvános (tőzsdén forgalmazott) cégek lehetnek
zleti k rnyezet
Üzleti környezet
 • Az uniós intézmények különös figyelemmel kísérik a kkv-k sajátos gondjait valamennyi közösségi politika alakításakor és végrehajtásakor
 • 1986 óta – valamennyi bizottsági javaslat mellé csatolni kell egy gazdasági hatáselemzést, amely bemutatja a tervezett intézkedés hatásait különösen
  • a kkv-kra és
  • a foglalkoztatásra
 • 1993 óta – részletesebb hatásvizsgálat + konzultáció szakmai (érdekvédelmi) szervezetekkel
  • A Bizottság jogszabály-alkotási programját megjelentetik az OJ-ben – előzetes konzultáció
  • Egy bizottságot állítottak fel az üzleti környezet javítására és egyszerűsítésére (pl.pénzügyi eszközök, jelentési kötelezettségek)
zleti k rnyezet1
Üzleti környezet
 • A Bizottság ajánlásai:
  • Fizetési határidőa kkv-k likviditási gondjainak enyhítésére
  • Az örökösödési illeték csökkentése, hogy a család könnyebben tudja folytatni a vállalkozást
 • Az információnyújtás javítása: Euro-Info-Centerek (250+) Enterprise Europe Network (2008 óta!)
  • Az egységes piaccal kapcsolatos mindenféle kérdésre választ adnak
  • Tanácsokat adnak kisvállalatoknak, hogyan vehetnek részt európai programokban
  • Segítenek az innovációban, a technológiatranszferben
 • Részvétel K+F-programokban
  • BRITE/Euram (anyagok és technológiák ipari alkalmazása) – segít a kkv-knak a partnerkeresésben
  • CRAFT: segíti a kkv-kat az egyetemekkel és a kutatóintézetekkel való műszaki fejlesztési együttműködésben
v llalatfinansz roz s
Vállalatfinanszírozás
 • Az európai kkv-knak kisebb a tőkeerejük, mint az amerikaiaknak és a japánoknak
 • 1993: a Bizottság felhívja a figyelmet a tanácsadás és a garanciavállalás fontosságára
 • Európai Regionális Fejlesztési Alap: támogatja a helyi fejlesztési kezdeményezéseket és a kkv-k tevékenységét
  • Segítség a vállalatnak nyújtott szolgáltatásoknál
  • A technológiatranszfer támogatása
  • A kkv-k tőkepiaci megjelenésének támogatása
  • Kisebb volumenű infrastrukturális fejlesztések támogatása
 • Business and Innovation Centres (BICs) – 1994
  • A vállalkozásindítást támogatják, átfogó szolgáltatási programmal (képzés, finanszírozás, marketing stb.)olyan kkv-k esetében, amelyek innovatív technológiára épülő projekteket valósítanak meg
v llalatfinansz roz s1
Vállalatfinanszírozás
 • Az „Edinburgh-alap”(facility) (1992)
  • A Közösség 3%-os kamattámogatást nyújt az EBB által garantált olyan kkv-hitelekhez, amelyek munkahely-teremtést szolgálnak
 • Kkv-kezdeményezés (a regionális politika keretében)
  • 1 milliárd ECU
  • 800 millió a leszakadó térségekbe
  • a kkv-k nemzetközi megjelenésének támogatására
  • segíteni a kkv-kat az egységes piac dinamikájából való részesülésben
   • A kkv-k termelési rendszereinek és vezetésének javítása
   • A kkv-k és a kutatóközpontok közötti együttműködés erősítése
   • Új piacokra való bejutás elősegítése
   • A kkv-k és beszállítóik, valamint vevőik közötti kapcsolatok fejlesztése
   • A finanszírozási forrásokhoz, köztük hitelekhez való hozzájutás segítése
v llalatok k z tti egy ttm k d s
Vállalatok közötti együttműködés
 • Business Cooperation Centre (BCC)
  • Kooperációs lehetőségekről tájékoztató hálózat
  • ~300 levelező 70 országban
 • Business Cooperation Network (BC-Net)
  • 600 üzleti tanácsadó hálózata
  • Business Co-operation Database (2004)
 • „Europartenariat” – 2000-ig működött
  • Kevésbé fejlett régiók vállalkozói számára segített a partnerkeresésben, „vásárok” formájában
 • InterpRISe
  • Inter-regional co-operation for promoting Regional Innovation Strategies inEurope (1999–2002)
small business act 2008
Small Business Act – 2008
 • 2000: Kis- és Középvállalkozások Európai Chartája (Feira – PT)*
 • A kkv-k szükségletei a lisszaboni stratégia középpontjában, különösen 2005 óta
  • „Modern kkv-politika a növekedésért és a foglalkoztatásért” **
 • Jobb szabályozásra irányuló stratégia
  • a hatályos EU-s jogszabályok megújítása és egyszerűsítése
  • ambiciózus program a közösségi jogszabályokból fakadó adminisztratív teher 2012-ig 25%-kal csökkenjen.
 • Nemzeti Reformprogramok – vállalkozási fejezet
kis s k z pv llalkoz sok eur pai chart ja 2000
*Kis- és Középvállalkozások Európai Chartája (2000)
 • Vállalkozási szemlélet oktatása
 • Olcsóbb és gyorsabb vállalkozásindítás
 • Jobb jogi szabályozási keret (better regulation)
 • A piaci igényeknek megfelelő szakképzési szerkezet
 • A hatóságok on-line elérhetőségének javítása
 • Több előny jusson a kkv-knak az egységes piacból
 • Kedvező adózási és pénzügyi következmények
 • E-business fejlesztése
 • A kkv-k érdekképviseletének erősítése tagállami és közösségi szinten
az eur pai bizotts g modern kkv politik ja
** Az Európai Bizottság „modern kkv-politikája”

(2005)

 • A vállalkozó szellem és a képzettség terjesztése
 • A kkv-k piacra jutásának javítása
 • A bürokrácia csökkentése
 • A kkv-k növekedési potenciáljának javítása
 • A kkv-k stakeholdereivel folytatott dialógus és konzultáció erősítése
az sba elfogad s nak f oka
Az SBA elfogadásának fő oka
 • Az EU-ban a kkv-k még mindig
  • alacsonyabb termelékenységgel rendelkeznek és
  • lassabban növekednek, mint az Egyesült Államokban.
   • USA: a fennmaradó cégek átlagosan 60%-kal emelik meg létszámukat működésük 7. évére
   • EU: 10–20%.
 • A közfelfogásnak ösztönöznie kell az egyéneket saját vállalkozás elindítására.
 • A társadalomnak méltányolnia kell, hogy a kkv-k jelentős mértékben hozzájárulnak a foglalkoz-tatás bővítéséhez és a gazdasági jóléthez.
az sba l nyege
Az SBA lényege

„Gondolkozz előbb kicsiben!” elv.

 • Tíz elv*
 • Új jogszabály-alkotási javaslatok:
  • Az állami támogatásokra vonatkozó általános csoportmentességi rendelet
  • Az európai zártkörű társaság (Societas Privata Europæa, SPE) statútumáról szóló rendelet
  • A csökkentett áfakulcsokról szóló irányelv
  • A késedelmes fizetésekről szóló 2000/35/EK irányelv módosítása azért, hogy a kkv-knak a kereskedelmi ügyletek kapcsán járó fizetések időben teljesüljenek.
 • Új szakpolitikai intézkedések, amelyek mind közösségi, mind tagállami szinten a kkv-k szükségleteinek megfelelően biztosítják a tíz elv végrehajtását.
a sba 10 alapelve 1 5
A SBA 10 alapelve (1–5)

1. Olyan környezetet* kell teremteni, amelyben a vállalkozók és a családi vállalkozások boldogulhatnak, és amely díjazza a vállalkozói készséget.

2. Biztosítani kell azt, hogy a csődbe jutott becsületes vállalkozók gyorsan megkapják a lehetőséget az újrakezdéshez. (Évente 700.000!)

3. A „Gondolkozz előbb kicsiben!” elvnek megfelelő szabályokat kell alkotni.

4. A közigazgatási rendszereknek meg kell felelniük a kkv-k szükségleteinek.

5. A szakpolitikai eszköztárat hozzá kell igazítani a kkv-k szükségleteihez: meg kell könnyíteni a kkv-k részvételét a közbeszerzési eljárásokban, és jobban ki kell használni a kkv-k állami támogatásának lehetőségeit.

a sba 10 alapelve 6 10
A SBA 10 alapelve (6–10)

6. Meg kell könnyíteni a kkv-k finanszírozáshoz jutását, továbbá olyan jogi és üzleti környezetet kell teremteni, amely támogatja a kereskedelmi tranzakciókhoz kapcsolódó fizetések időben történő teljesülését.

7. Segíteni kell a kkv-kat abban, hogy nagyobb mértékben élvezhessék az egységes piac nyújtotta előnyöket.

8. Elő kell segíteni a kkv-k szaktudásának fejlesztését és az innováció valamennyi formáját.

9. Lehetővé kell tenni a kkv-k számára, hogy a környezetvédelmi kihívásokat üzleti lehetőségekké alakítsák.

10. Ösztönözni és támogatni kell a kkv-kat, hogy részesüljenek a növekvő piacok előnyeiből.

1 alapelv v llalkoz i k rnyezet illusztr ci
1. alapelv: vállalkozói környezet(Illusztráció)
 • EU: 45%, USA: 61% akar önfoglalkoztató lenni
 • Oktatás és képzés
 • 10 éven belül 6 millió kkv-tulajdonos megy nyugdíjba
 • Női vállalkozók támogatása
 • Vállalkozói készségek: kulcskompetencia legyen a tananyagokban, már az általános iskolában!
 • Adók ne gátolják az üzlet átadását.
versenyk pess gi s innov ci s keretprogram 2007 2013
Versenyképességi és Innovációs Keretprogram (2007–2013)
 • 3,6 milliárd euró (7 évre)
 • Alprogramjai:
  • Vállalkozási és Innovációs Program
   • a több éves akcióprogramok utóda
   • 2,17 milliárd euró
  • IKT Támogatásának Programja
   • 730 millió euró
  • Intelligens Energia – Európa Program
   • 730 millió euró
szektor lis politik k
Szektorális politikák
 • Mik azok a szektorális intézkedések?
  • A kormányok által alkalmazott olyan ösztönzők, amelyek segítik és orientálják a nemzeti ipar modernizálását
   • kutatóintézeteknek, dokumentációs központoknak nyújtott támogatások
   • szakképzési intézményeknek, ismeretterjesztő központoknak és termelékenységi központoknak nyújtott támogatások
  • Kereskedelempolitikai intézkedések
   • Vámok, dömpingellenes intézkedések, kereskedelmi megállapodások, exportösztönzők – némelyikük még mindig a tagállamok kezében van
  • Különféle állami támogatások
   • formái: adományok, kölcsönök, kamattámogatások
   • céljai: foglalkoztatás, regionális fejlesztés, nemzeti büszkeség – „zászlóshajó” cégek (champions nationaux)
ac lipar
Acélipar
 • A kezdetektől (1952) az ESZAK irányította
  • közös szabályok
  • közös hatóság
 • 1975: súlyos válság
 • A Közösség reakciója:
  • a piac stabilizálása
  • az alkalmazkodás ösztönzése
  • közösségi keretmegállapodás az acéliparnak nyújtott tagállami támogatásokról
 • Az irányítás fő eszközei:
  • a vállalati beruházásokról gyűjtött információk
  • hat hónapra szóló piaci előrejelzések
  • „az acélipar társadalmi aspektusa” – közösségi program a szerkezeti átalakulásra
  • „az acélipar külpiaci aspektusa” – vámkvóták és az import nyomon követése
haj gy rt s
Hajógyártás
 • A Közösség részesedése az 1960-as évek óta folyamatosan és drasztikusan csökkent
 • Nem volt jogalap a közösségi beavatkozás számára –csak „koordinálhatták” a tagállami támogatásokat (hét irányelv)
 • Közösségi keretmegállapodás a hajógyártás támogatására – sikerült a szektor versenyképességét javítani
 • 1989–1994: tárgyalások a fő hajógyártó országok között, az OECD égisze alatt
 • Megállapodás: 1998-tól helyreállítják a normális piaci viszonyokat
 • 1996: bizottsági közlemény a „tengeri iparokról” – a szektor fejlesztése és a rendszer átláthatóbbá tétele
textil s ruh zati ipar
Textil- és ruházati ipar
 • A Közösségben a textil- és ruházati ágazat az 1960-as évek vége óta visszafejlődőben
 • Az 1980-as évek óta: közösségi textilpolitika
  • A Közösség szintjén:
   • Tagállami támogatások jegyzéke – a támogatási verseny megelőzésére
   • 1977 óta: a szintetikus szálak előállításának nyomon követése
   • R&TD (BRITE) – új anyagok
   • 1993–1999 RETEX (az 1., 2. és 5b regionális politikai célok keretébe tartozó régiókban)
  • Külső szinten:
   • Kettős erőfeszítés: támogatni a közösségi termelőket + megnyugtatni a fejlődő országokat
   • Textilegyezmény (Multifibre Agreement)a GATT keretében
   • Uruguay-forduló (1986–1994): a szektor fokozatos liberalizálása
   • 1992: a Közösségen kívüli piacok megnyitása, a dömping és a támogatások elleni harc
inform ci s ipar gak
Információs iparágak
 • Információs társadalom program
 • Program az információs technológiák területén
  • informatikai infrastruktúra
  • a felhasználók és a piac igényei
  • a szolgáltatásokhoz és a technológiákhoz való hozzáférés
  • Európa képességeinek javítása a szoftverfejlesztés terén
  • információtechnológiaialkatrészek és alrendszerek
 • INFO 2000 – közösségi több éves program
  • Az európai multimédiás tartalmak előállításának támogatása
  • Európa nyelvi sokfélesége és az információs társadalom
 • 1996: a Bizottság „gördülő terve” az információs társadalom vonatkozásában
t vk zl s
Távközlés
 • Négy elem az 1980-as évek óta:
  • Egységes piac a távközlési berendezésekre (szabványosítás)
   • Annak garantálása, hogy terminálok köthetők a nyilvános távközlési hálózatokhoz
  • A távközlési szolgáltatások liberalizációja
   • 1998. január 1.: a telefonszolgáltatás teljes liberalizációja
   • Több más liberalizációs lépés:
    • Nyitott távközlési hálózatok: páneurópai public radio paging system, egységes európai segélyhívó szám (112), közös nemzetközi hívószám (00), egységes előhívószám-rendszer, ISDN, mobil telefon
  • A Közösség támogatta a műszaki fejlesztést megalapozó kutatásokathogy fenntartsa Európa vezető szerepét a digitális széles sávú távközlésben
  • Kiegyenlítettebb regionális fejlődés a transzeurópai távközlési hálózatok segítségével a tagállamok digitális hálózatainak összekötése