1 / 40

Wdrażanie Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” ZPORR

Wdrażanie Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” ZPORR. „INNOWACYJNA WIELKOPOLSKA” – OD STRATEGII DO DZIAŁAŃ. Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Poznański Park Naukowo-Technologiczny Biuro Obsługi Działania 2.6 ZPORR. Poznań, 13.12.2006.

Download Presentation

Wdrażanie Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” ZPORR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Wdrażanie Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” ZPORR „INNOWACYJNA WIELKOPOLSKA” – OD STRATEGII DO DZIAŁAŃ Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Poznański Park Naukowo-Technologiczny Biuro Obsługi Działania 2.6 ZPORR Poznań, 13.12.2006

 2. Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski Projekt RIS „Innowacyjna Wielkopolska” Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski Plan Działań RSI/Akcje pilotażowe Metodologia Monitoringu RSI Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy ZPORR 2004-2006 Projekty Beneficjentów Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (2007-2013)

 3. Działanie 2.6 ZPORR - cel Podniesienie potencjału regionów w sferze innowacji, poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a gospodarką, co prowadzi do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw działających na regionalnym i lokalnym rynku

 4. Biuro Obsługi Działania 2.6 ZPORR 2 sierpnia 2004 r. podpisana została umowa pomiędzy Samorządem Województwa a Fundacją UAM-PPNT, na podstawie której Biuro Obsługi Działania 2.6 ZPORR realizuje następujące zadania związane z wdrażaniem funduszy strukturalnych: • promocja funduszy strukturalnych, w szczególności Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz programów operacyjnych, w szczególności Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, • informowanie przyszłych projektodawców o możliwościach składania wniosków (projektów), • wsparcie projektodawców przy sporządzaniu wniosków, • przyjmowanie wniosków, ich ocena formalna oraz merytoryczna, • przyznawanie i przekazywanie środków finansowych na rzecz projektodawców, • monitorowanie wdrażania projektów oraz całego Działania, • kontrola wdrażania projektów oraz całego Działania, • zapobieganie nadużyciom związanym z realizacją projektów.

 5. Działanie 2.6 ZPORR w Wielkopolsce Instytucja Wdrażająca Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza - Poznański Park Naukowo-Technologiczny Budżet Działania 2.6 w województwie wielkopolskim na lata 2004-2006 Ogółem na Działanie – 4 150 845 EUR 75% Europejski Fundusz Społeczny – 3 113 134 EUR 25% budżet państwa – 1 037 711 EUR Różnice kursowe 2004 r. (1 EURO= 4,7894 PLN) - 19 880 057 PLN 2006 r. (1 EURO= 3,8909 PLN) – 16 150 524,09 PLN

 6. Działanie 2.6 – budżet

 7. Działanie 2.6 – budżet

 8. Działanie 2.6 – konkursy

 9. Przeprowadzone konkursy

 10. Przeprowadzone konkursy

 11. Konkurs I

 12. Konkurs II (1)

 13. Konkurs II (2)

 14. Konkurs III

 15. Konkurs IV (1)

 16. Konkurs IV (2)

 17. Działanie 2.6 – typy projektów

 18. Działanie 2.6 – typy projektów 1.Tworzenie i rozwój RSI 2. Tworzenie i rozwój sieci współpracy w zakresie innowacji 3. Tworzenie baz danych i systemów komunikacji 4. Stypendia dla doktorantów 5. Staże dla absolwentów i pracowników naukowo – badawczych w przedsiębiorstwach

 19. Zakontraktowanie a typy projektów (ilościowo)

 20. Zakontraktowanie a typy projektów (wartościowo)

 21. Działanie 2.6 – lokalizacja projektów

 22. Lokalizacja projektów

 23. Oddziaływanie projektów wg subregionów

 24. Rozłożenie subregionalne projektów

 25. Rozłożenie subregionalne projektów

 26. Działanie 2.6 – lokalizacja projektów

 27. Działanie 2.6 – rodzaje Beneficjentów • Jednostki samorządu terytorialnego (3 projekty) • Szkoły wyższe (6 projektów) • Jednostki naukowe (1 projekt) • Instytucje wspierające rozwój innowacyjny regionów (w szczególności centra transferu technologii, parki naukowo- technologiczne i przemysłowe, inkubatory technologiczne i przedsiębiorczości, agencje rozwoju regionalnego i lokalnego) (12 projektów) • Organizacje pozarządowe (3 projekty) • Samorządy gospodarcze i zawodowe (3 projekty) • Przedsiębiorcy(0 projektów) • Partnerstwa wszystkich wymienionych podmiotów(6 projektów)

 28. Rodzaje beneficjentów a ilość projektów

 29. Rodzaje beneficjentów a wartość umów

 30. Bariery/problemyZPORR 2004-2006

 31. Bariery finansowe oraz proceduralne Bariery finansowe: • Określenie kwot alokacji w EUR i związany z tym obowiązek kwartalnego ustalania tej kwoty w PLN w zależności od kształtującego się kursu EUR . • Skomplikowane i niejasne procedury rozliczania kosztów kwalifikowlanych. • Sposób refundacji środków finansowych poniesionych przez FUAM na wdrażanie Działania 2.6. Bariery proceduralne: • W początkowej fazie niejasne procedury związane z procedurą naboru wniosków • Procedura oceny wniosków uniemożliwiała przeprowadzenie negocjacji merytorycznych z Wnioskodawcami • Ograniczenia w możliwości dostosowywania wymogów proceduralnych do typu i wielkości Beneficjenta Końcowego / Ostatecznego Odbiorcy • Brak spójności pomiędzy procedurami, niezgodność procedur z przepisami prawa • Skomplikowany i nadmiernie rozbudowany system sprawozdawczości finansowej • Mała elastyczność procedur powodująca konieczność wprowadzania wielu zmian w projektach • Ograniczenia/opóźnienia w realizacji projektów wynikające z konieczności stosowania PZP • Brak systemowych kanałów zbierania i przetwarzania informacji (SIMIK?)

 32. Bariery systemowe • Duża liczba instytucji biorących udział w procesie wdrażania ZPORR • Problemy w realizacji projektów przez JST – niemożność składania przez nich projektów w partnerstwie ze względu na ograniczenia w przepływach finansowanych pomiędzy tymi instytucjami a zewnętrznymi podmiotami / partnerami czy procedury konkursowe obowiązujące przy zatrudnianiu etatowych pracowników JST do realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. • Częste zmiany personelu wdrażającego fundusze strukturalne • Ograniczone zaangażowanie przedsiębiorców oraz jednostek naukowych w inicjowanie realizację projektów, wynikające z biurokratyzacji i opóźnień finansowych • Bardzo wiele projektów dotyczy cząstkowych zagadnień, brakuje mechanizmu włączania/tworzenia projektów w ramach szerszego systemu innowacji, projekty obecnie realizowane często dublują się, lub nie podchodzą do problemu kompleksowo.

 33. Bariery/problemyWRPO 2007-2013

 34. Znowu to samo …

 35. Co dalej? 1. Monitoring, kontrola, rozliczanie realizowanych projektów 2. Działanie 1.4 WRPO (2007-2013) – wdrażanie? 3. Realizacja celów Regionalnej Strategii Innowacji w nowym okresie programowania 2007-2013 (EFRR - Działania 1.5 i 1.6 WRPO; PO IG; EFS – Działania 6.2 i 7.2 PO KL) 4. Rada ds. Innowacji – ciało doradcze przy Marszałku 5. Monitoring RSI / Budowanie konsensusu wokół wizji „Innowacyjnej Wielkopolski” – monitoring i aktualizacja zapisów RSI

 36. Dziękuję za uwagę! Tomasz Jarus Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza Poznański Park Naukowo Technologiczny Biuro Obsługi Działania 2.6 ZPORR ul. Rubież 46, Poznań tj@ppnt.poznan.pl www.ppnt.poznan.pl

More Related