Download
egy bred s t rt nete n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Egy ébredés története PowerPoint Presentation
Download Presentation
Egy ébredés története

Egy ébredés története

83 Views Download Presentation
Download Presentation

Egy ébredés története

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Egy ébredés története Készítette: Jon A. Palmer

 2. Kérdések • Ki az a 20 ember, akit meg fogsz hívni az angol Alfára? • Te jelentkeztél már az angol Alfára mint résztvevő vagy segítő? • Mi az, amit csináltál ezen a héten, hogy támogasd ezt a látást? • Mi az, amit a jövő héten fogsz cselekedni, hogy támogasd a látást?

 3. „Egyik napon azt mondta Jónáthán, Saul fia a fegyverhordozó legényének: Gyere, menjünk át a filiszteusok előőrséhez, amely odaát van! Apjának azonban nem szólt róla. Saul éppen Gibea határában, Migrónban, a gránátalmafa alatt tartózkodott. Mintegy hatszáz főnyi hadinép volt vele, meg Ahijjá is, aki Silóban az éfódot viselte, fia Ahitúbnak, Íkábód testvérének, Fineás fiának, aki az ÚR papjának, Élinek volt a fia. A hadinép sem tudta, hogy Jónátán elment. 2Móz 28:4-30

 4. A szorosban pedig, ahol Jónátán igyekezett átjutni a filiszteusok előőrséhez, innen is, onnan is volt egy sziklaszirt. Az egyiknek Bócéc, a másiknak Szenne volt a neve. Az egyik szirt Mikmásszal szemben északon, a másik Gebával szemben délen emelkedik. 6Jónátán tehát ezt mondta fegyverhordozó legényének: Gyere, menjünk át ezeknek a körülmetéletleneknek az előőrséhez! Hátha tesz valamit értünk az ÚR, mert az ÚR előtt nincs akadály: akár sok, akár kevés ember által szerezhet szabadulást. Bír 7:7

 5. Fegyverhordozója így felelt neki: Tégy mindent úgy, ahogyan gondolod. Láss hozzá, én veled leszek, bármit tervezel! Akkor Jónátán ezt mondta: Figyelj ide! Átmegyünk ezekhez az emberekhez, és megmutatjuk magunkat nekik. Ha azt mondják nekünk: Maradjatok veszteg, amíg odaérünk hozzátok! - akkor megállunk egy helyben, és nem megyünk fel hozzájuk. Ha azonban ezt mondják: Gyertek csak fel hozzánk! - akkor felmegyünk, mert kezünkbe adja őket az ÚR. Ez legyen számunkra a jel.

 6. Amikor megmutatták magukat mindketten a filiszteusok előőrsének, ezt mondták a filiszteusok: Nézd csak! Héberek jöttek elő az üregekből, ahová elrejtőztek! És így szólítot-ták meg egyesek az előőrsből Jónátánt és fegyverhordozóját: Gyertek csak föl hozzánk, mondani akarunk valamit nektek! Akkor ezt mondta Jónátán a fegyverhordozójának: Gyere utánam, mert az ÚR Izráel kezébe adja őket. És fölkapaszkodott Jónátán négy-kézláb, utána meg a fegyverhordozója. Voltak, akik Jónátán előtt hullottak el, másokat meg a fegyverhordozója ölt meg mögötte.

 7. Így történt az első összecsapás, amelyben mintegy húsz embert ölt meg Jónátán és fegyverhordozója, egy hold földnek a fél barázdáján. És riadalom támadt a táborban, a harcmezőn és az egész hadinép között. Megriadt az előőrs, sőt a portyázó csapat is. A föld pedig megrendült, és Isten riadalmat támasztott. Amikor Saul megfigyelői a benjámini Gibeában meglátták, hogy a lármázó sokaság hullámzik, és ide-oda futkos, ezt mondta Saul a vele levő hadinépnek:

 8. Vegyétek számba, és nézzetek utána, hogy ki ment el közülünk! Amikor számba vették, kitűnt, hogy Jónátán és a fegyverhordozója nincs sehol. Akkor ezt mondta Saul Ahijjának: Hozasd ide az Isten ládáját! Mert az Isten ládája akkor már Izráel fiainál volt. Amíg azonban Saul a pappal beszélt, a lárma egyre nagyobb lett a filiszteusok táborában. Azért ezt mondta Saul a papnak: Hagyd abba! Ekkor hadba szólította Saul a vele levő egész hadinépet, és megkezdték a harcot, ahol már ember ember ellen harcolt, és igen nagy volt a zűrzavar.

 9. Azok a héberek is, akik azelőtt a filiszteusokkal tartottak, és mindenfelől velük együtt vonultak táborba, azok is Izráelhez csatlakoztak, tehát Saulhoz és Jónátánhoz. Amikor az Efraim hegyvidékén elrejtőzött izráeliek meghallották, hogy menekülnek a filiszteusok, ők is utánuk eredtek a harcba. Így szabadította meg az ÚR Izráelt azon a napon. A harc azonban átterjedt Bét-Ávenen túlra.” (I.Sám. 14:1-23)

 10. Jonathanban volt vállalkozói szellem, amit úgy hívunk hogy hit • A hitet úgy lehet leírni más szóval, hogy R I Z I K Ó • Zsidók 11:6: Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni • Aki Istenhez jön, hinnie kell hogy ő létezik, és megjutalmazza mindazokat, akik őt szorgalmasan keresik. A hit viszont a nem látott dolgokról való meggyőződés.

 11. Jonathan csak szellemben vagy az elképzelésében látta a lehetséges győzelmet • Bízott abban, hogy Isten nem hagyja őt cserben, még akkor sem, ha emberileg nincs esély a megvalósításra • Isten elvárja tőlünk, hogy • használjuk a képzelő erőnket • olyan dolgokat lássunk magunk előtt, ami az ő akaratával kompatibilis • higgyünk és számítsunk rá, hogy Ő ezt be fogja teljesíteni

 12. AZONBAN: • A hit halott a cselekedetek nélkül. • Ha mi hisszük hogy Isten cselekedni fog valamit, be kell mutatnunk a cselekedetek által, hogy ezt valóban elhisszük. • Pl.: történet az eső várásról

 13. Jonathan a fegyverhordozójával kezde-ményezte a támadást • Nem voltak vakmerők. Keresték az Isten vezetését és jelet kértektőle • Aki tetszik az Úrnak, az elindul, mert meg van győződve róla, hogy zöld lámpája van, ha már Isten egyértelmű akaratáról van szó(tegyünk tanítványokká minden népet)

 14. Jonathan nem ment körbe az összes testvérhez és nem kérdezte tőlük, hogy mi a véleményük a támadást illetően Elég volt neki az, hogy a fegyverhordozója egységben volt vele. „Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük.” (Máté 18:20)

 15. Az angol Alfa egyértelműen Isten akarata. Korábbi magyar Alfa előtti vélemények... Te kinek a lelkületével leszel? Jonathannal és fegyverhordozójával, vagy a barlangban, az otthonodban fogsz tévét nézni és várni, hogy vajon sikerül-e nekünk.

 16. Angol Alfa előkészületek: • Weboldal • Automatizált e-mail kérdőív • 10 anyanyelvi tanár, (közöttük Connie, Tony, Genesis, John Wilson és felesége Zsófi, Brad Budapestről, Hitchman család, Palmer család, Forgács Melitta) • Tananyag • Engedély a könyvnyomtatásra • Big-Ben:szervezés alatt • Audiban plakátok ( + UniCredit Bankban)

 17. Angol Alfa előkészületek: Ami hiányzik... AZ EMBEREK! Rajtunk múlik, hogy az emberek megkapják az információt olyan csomagolásban, ami elfogadható nekik és ami hatással lehet rájuk. Itt van ez a csodálatos lehetőség, mivel az angol tudás Magyarországon egy valódi „érzékelt” szükség.

 18. Jézus idejében nem volt TB és központi egészségügyi ellátás. Emiatt az emberek legnagyobb érzékelt szüksége a gyógyulás volt. Ma azonban: Minden társadalmi rétegben akár gazdag, akár szegény, egészséges vagy beteg, értelmiségi vagy munkás, tinédzser vagy nyugdíjas, nagy az általános kívánság arra, hogy az angol nyelvet elsajátítsák

 19. Jonathan első célja nem az volt, hogy egy egész hadsereget legyőzzön egyszerre, hanem választott egy 20 tagú előőrsöt, a többit az Úrra bízta Amikor ezt a húszat legyőzte, azt mondja az ige, hogy az Úr megrendítette a földet és zűrzavar támadt a filiszteusok között Amikor mi hitben kezdeményezünk, hogy cselekedjük az Úr akaratát, Isten erőteljesen támogat, akár természetfölötti módon is

 20. Márk 16:20 „Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az igehirdetést a nyomában járó jelekkel.”

 21. Szeptember 23-án alfa vasárnap lesz, ahol bemutatjuk hogy milyen is az angol Alfa.