da z p idan hodnoty vodn informace n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Daň z přidané hodnoty – úvodní informace PowerPoint Presentation
Download Presentation
Daň z přidané hodnoty – úvodní informace

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

Daň z přidané hodnoty – úvodní informace - PowerPoint PPT Presentation

camila
91 Views
Download Presentation

Daň z přidané hodnoty – úvodní informace

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Daň z přidané hodnoty – úvodní informace Výukový text o účtování o výrobcích v rámci společnosti GAP Education střední škola

 2. DPH obecně • Daň z přidané hodnoty je jednou z nejdůležitějších daní v ČR, její výnos – příjem do státního rozpočtu - patří mezi nejvyšší mezi daněmi v ČR • Tato daň je upravena zákonem č. 235/2004 Sb. • Nejprve několik teoretických informací.

 3. DPH obecně • V oblasti DPH je prvotně důležité, zda je společnost / živnostník plátcem či neplátcem DPH. • Plátce DPH musí respektovat veškerá ustanovení zákona o DPH a pravidla pro odvod DPH • Neplátce DPH má zjednodušeně řečeno jednu jedinou povinnost – sledovat, zda se nestává plátcem DPH • DPH má dvě sazby: • Základní sazbu DPH, dnes 20 % • Snížená sazba DPH, dnes 10 %

 4. Plátce DPH • Existuje velké množství důvodů, kdy se neplátce DPH stane plátcem DPH. • Základní pravidlo zní, že za posledních 12 kalendářních měsíců se obrat, resp. součet přijatých úplat (laicky příjem - tržby) za uskutečněná plnění (prodej zboží / uskutečnění služeb) přehoupne přes 1 milion Kč. • Poznámka: ne vše se počítá do výše zmíněného obratu

 5. Odvod DPH • Příklad: • Prodáme českému zákazníkovi naše zboží za 10 000 Kč. • Protože jsme plátci DPH, musíme tento obchod zdanit daní z přidané hodnoty, nejčastěji základní sazbou 20 %, tedy 20 % z 10 000 Kč = 2 000 Kč. • Protože nechceme DPH platit ze svého, přičteme to k částce, kterou chceme po zákazníkovi • Tedy zákazník nám bude dlužit: • Tržba 10 000 Kč zaúčtujeme do výnosů • DPH 2 000 Kč závazek vůči finančnímu úřadu • Celkem 12 000 Kč celková výše pohledávky

 6. Základní příklad DPH • Český prodávající prodá českému kupujícímu zboží za 10 000 Kč. • Situace u prodávajícího: • Tržba 10 000 Kč zaúčtujeme do výnosů • DPH 2 000 Kč závazek vůči finančnímu úřadu – odvod DPH • Celkem 12 000 Kč celková výše pohledávky • Situace u kupujícího: • Nákupní cena 10 000 Kč pořízení materiálu, zboží apod. • DPH 2 000 Kč pohledávka vůči FÚ – nárok na odpočet • Celkem 12 000 Kč celková výše závazku • Důležitá poznámka: • Odvod DPH je povinností • Nárok na odpočet DPH je právem

 7. Základní příklad DPH - odlišnosti • Příklad byl sestaven s předpokladem, že prodávající i kupující je plátcem DPH • V případě, že by prodávající nebyl plátcem DPH: • Obchod by nebyl „zatížen“ daní a faktura by tedy byla vystavena pouze na 10 000 Kč • Protože faktura DPH neobsahuje, kupující, ač plátce DPH, nemá nárok na odpočet DPH, protože žádné DPH neuhradil • V případě, že by kupující nebyl plátcem DPH: • Obchod by byl „zatížen“ daní a faktura by tedy byla vystavena na 12 000 Kč včetně DPH. • Protože ale kupující není plátcem DPH, nemá nárok na odpočet DPH a celá částka 12 000 Kč bude zaúčtována např. na účet Pořízení. • V případě, že by prodávající i kupující nebyly plátci DPH: • Obchod by nebyl „zatížen“ daní a faktura by tedy byla vystavena pouze na 10 000 Kč • Protože kupující není plátcem DPH, DPH neřeší a celou částku 10 000 Kč zaúčtuje na účet Pořízení.

 8. Účet DPH • Konec teorie, začneme účtovat. • Účet DPH může mít zůstatek na MD i na D, tedy může vykazovat pohledávku i závazek. • Několik názvů stran účtu, které mohou pomoci poznat, kam se kdy DPH účtuje 343 – Daň z přidané hodnoty MD D DPH na vstupu DPH na výstupu Pohledávka vůči státu Závazek vůči státu DPH při nákupu DPH při prodeji

 9. DPH v ČR u prodávajícího • Prodávající vyfakturuje částku za to, co prodává. • Pokud je plátcem DPH, tak k této částce přičte ještě částku DPH. Odběratelé V – Tržby za … DPH Faktura vystavená X X Faktura vystavená X X Podle toho, co prodáváme (zboží, služby, výrobky atd.) Máme pohledávku … které musíme odvést státu Pohledávka je vyšší o DPH …

 10. DPH v ČR u kupujícího • U kupujícího je účtování obdobným způsobem. • Kupující zaúčtuje částku nejčastěji na účet Pořízení … - toho, co kupuje / pořizuje. • Pokud je plátcem a faktura je s DPH, tak závazek bude o DPH vyšší. Odběratelé ……………… DPH Faktura přijatá X X Faktura přijatá X X Máme závazek Podle toho, co pořizujeme (pořízení dlouhodobého majetku, zboží, materiálu atd.) … které si nárokujeme u státu Závazek je vyšší o DPH …

 11. DPH v ČR - příklad • Prodávající prodal zboží kupujícímu za 100 Kč + 20 % DPH. • Pro kupujícího je to nákup materiálu Prodávající: Odběratelé V - Tržby za zboží DPH 100 100 Faktura vystavená 20 20 Kupující: Dodavatelé Pořízení materiálu DPH 100 100 Faktura přijatá 20 20

 12. DPH v ČR – faktura bez DPH • Ukážeme si stručně i jiné možnosti. • Například, že prodávající je neplátce DPH • Faktura je tedy vystavena bez DPH a účtování je jednodušší.

 13. DPH v ČR - příklad • Nyní v případě, kdy na faktuře není DPH. Prodávající: Odběratelé V - Tržby za zboží DPH 100 100 Faktura vystavená Kupující: Dodavatelé Pořízení materiálu DPH 100 100 Faktura přijatá