slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt „STOŁECZNE CENTRUM WSPÓŁPRACY OBYWATELSKIEJ 2010-2012” jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. W PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt „STOŁECZNE CENTRUM WSPÓŁPRACY OBYWATELSKIEJ 2010-2012” jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. W

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42
cameo

Projekt „STOŁECZNE CENTRUM WSPÓŁPRACY OBYWATELSKIEJ 2010-2012” jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. W - PowerPoint PPT Presentation

153 Views
Download Presentation
Projekt „STOŁECZNE CENTRUM WSPÓŁPRACY OBYWATELSKIEJ 2010-2012” jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. W
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Projekt „STOŁECZNE CENTRUM WSPÓŁPRACY OBYWATELSKIEJ 2010-2012” jest realizowany dzięki dofinansowaniuze środków m.st. Warszawy

 2. O CENTRUM Celem Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej jest wspieranie organizacyjne, techniczne, informacyjne i szkoleniowe warszawskich organizacji pozarządowych i innych inicjatyw społecznych oraz zwiększenie aktywności warszawskich organizacji niezależnych i inicjatyw obywatelskich w ich samodzielnym rozwiązywaniu problemów na rzecz zwiększania jakości życia mieszkańców Warszawy.

 3. OFERTA CENTRUM • INFORMACJA, PORADNICTWO, KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE Wsparcie konsultacyjno-poradnicze i pomoc z zakresu szeroko rozumianego zarządzania, w tym tworzenie i zarządzanie organizacją, aspekty prawne oraz aspekty księgowo-finansowe działania stowarzyszenia lub fundacji. • STOŁECZNA AKADEMIA WSPÓŁPRACY I AKTYWIZACJI (SAWA) Organizacja szkoleń i spotkań specjalistycznych z zakresu przygotowującego do profesjonalnego zarządzania organizacją pozarządową oraz z tematyki aktywizacji środowiska lokalnego do pracy społecznej i współpracy organizacji z władzami lokalnymi i innymi partnerami. • AKADEMIA INICJATYW SĄSIEDZKICH Wsparcie dla aktywnych warszawiaków, związanych z organizacjami pozarządowymi, instytucjami lub działającymi w formie niezrzeszonej, poprzez cykl szkoleń i seminariów oraz rozwój „warszawskiego ruchu sąsiedzkiego”. • PARTNERSTWA WARSZAWSKIE Inicjowanie, wspieranie i promowanie partnerstw lokalnych w mikrorejonach Warszawy. Praca w oparciu o długofalową perspektywę działania zmierzającą do włączenia sił społecznych, instytucji, organizacji, firm i zaangażowania się w czynne przeobrażanie swojej lokalnej społeczności.

 4. OFERTA CENTRUM • INKUBATOR ORGANIZACJI KULTURALNYCH Poprawa działania fundacji/stowarzyszeń o profilu kulturalnym, w szczególności młodych organizacji lub tych które planują rozwinąć swoją działalność. Profesjonalizacja ta odbywać się będzie poprzez wsparcie merytoryczno-techniczne niezbędne do sprawnego prowadzenia organizacji. • WARSZAWSKA KUŹNIA UMIEJĘTNOŚCI Pogłębiony system opieki dla organizacji potrzebujących długofalowego wsparcia ze względu na specyficzną sytuację w jakiej się znalazły. Komponent edukacyjny i samokształceniowy składający się z konsultacji długofalowych, seminariów – grupy wsparcia, szkoleń. • WARSZAWSKA AKADEMIA WOLONTARIATU Oferta szkoleń dla liderów, koordynatorów organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych współpracujących lub zamierzających rozpocząć współpracę z wolontariuszami. Dodatkowo przeprowadzone zostaną superwizje w celu wsparcia procesu wdrażania systemu wolontarystycznego. • WZMOCNIENIE DIALOGU SPOŁECZNEGO DLA KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO Działania „uczące” organizacje pozarządowe współpracy, współdziałania w ramach sektora i współpracy międzysektorowej poprzez szkolenia. Przeprowadzenie ekspertyz oraz promocja idei Komisji Dialogu Społecznego i współpracy w ramach KDS wśród warszawskich organizacji.

 5. REALIZATORZY Centrum zarządzane jest przez Stowarzyszenie BORIS -boris.org.pl Współrealizatorzy: • Federacja Centrum Szpitalna - szpitalna.ngo.pl • Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA - mazowia.ngo.org.pl • Fundacja Bank Żywności SOS - bzsos.ngo.pl • Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - frso.pl • Centrum Wolontariatu w Warszawie - wolontariat.org.pl • Stowarzyszenie CAL - cal.org.pl

 6. NOWELIZACJA USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY Warszawa 2010

 7. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY • Zdefiniowanie podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego • Nowe obszary i formy współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi • Zasady organizowania konkursów ofert • Prowadzenie działalności odpłatnej • Prowadzenie i nadzór nad OPP • Rady pożytku publicznego • Inicjatywa lokalna

 8. DEFINICJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ Art.3.2. Organizacjami pozarządowymi są: 1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, 2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku, 3) niebędące organizacjami członkowskimi o charakterze przymusowym    – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

 9. INNE PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚC POŻYTKU PUBLICZNEGO Art. 3.3 1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisu o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

 10. INNE PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚC POŻYTKU PUBLICZNEGO Art. 3.3 3) spółdzielnie socjalne; 4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.), które:    - nie działają celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają  całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nieprzeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 11. NOWE SFERY POŻYTKU PUBLICZNEGO • Wszystkie dotychczasowe zadania zostały na liście, a dołączono m.in. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, pomoc Polonii i Polakom za granicą, działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, promocję RP za granicą, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka • Liczba zadań sfery pożytku publicznego obejmuje obecnie 33 pozycje (art. 4.1)

 12. FORMY WSPÓŁPRACY – ART. 5 • Zlecanie zadań publicznych • Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności • Konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych ze sfery ich działań statutowych, a z radami pożytku publicznego w sferze zadań publicznych

 13. FORMY WSPÓŁPRACY – ART. 5 • Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym • Umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej • Umowy partnerstwa (z ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 2006 r.)

 14. INNE FORMY WSPÓŁPRACY • Uchwalenie przez radę JST szczegółowego sposobu prowadzenia konsultacji z radami pożytku lub organizacjami pozarządowymi (art. 5a ust. 1) • Uchwalenie wieloletniego Programu Współpracy (art. 5a ust. 2) • Możliwość zlecenia obsługi otwartego konkursu ofert organizacji pozarządowej (art. 11 ust 2a) • Obowiązkowe powołanie mieszanej komisji konkursowej (art. 15 ust. 2a-f)

 15. FORMY WSPÓŁPRACY – ART. 5 • Utworzenie przez JST Rady Działalności Pożytku Publicznego jako organu konsultacyjnego i doradczego (rozdział 5) • Utworzenie przez JST jednostki organizacyjnej, której celem jest wspieranie aktywności obywatelskiej w sferze zadań publicznych (centrum wsparcia). Może je prowadzić organizacja pozarządowa (art. 5 ust. 6 i 7) • Udzielanie przez JST pożyczek, gwarancji, poręczeń organizacjom pozarządowym (art. 5 ust. 8) • Możliwość quasiregrantingu (art. 16 ust. 7)

 16. PROGRAM WSPÓŁPRACY Wszystkie formy współpracy finansowej i pozafinansowej JST z organizacjami pozarządowymi powinny znaleźć swój opis w Programie Współpracy, rocznym (obowiązkowy) i wieloletnim (rekomendowany, art. 5a ust 2) Program roczny lub wieloletni uchwala się po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami, zgodnie z przyjętą wcześniej procedurą. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu

 17. PROGRAM WSPÓŁPRACY Program roczny i wieloletni zawiera w szczególności: 1) cel główny i cele szczegółowe programu; 2) zasady współpracy; 3) zakres przedmiotowy; 4) formy współpracy; 5) priorytetowe zadania publiczne; 6) okres realizacji programu; 7) sposób realizacji programu; 8) wysokość środków przeznaczanych na realizację programu; 9) sposób oceny realizacji programu; 10) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji. 

 18. OBOWIĄZKOWE KONSULTACJE Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (art. 5. ust 5)

 19. REGULAMIN KONSULTACJI • Przykład Regulaminu Konsultacji Społecznych ze Słupska z 25.02.2009: • co musi być konsultowane • kto jest za to odpowiedzialny • katalog form konsultacji • harmonogram prac konsultacyjnych • sposób uwzględniania wyników konsultacji przez władze

 20. REGULAMIN KONSULTACJI • Przykład RKS ze Słupska – formy konsultacji: • konsultacje pisemne • wysłuchanie publiczne • spotkanie z mieszkańcami/ organizacjami • internetowe forum dyskusyjne miasta • zespół opiniodawczo-konsultacyjny do sprawy

 21. KONKURSY OFERT – PROWIZORIUM BUDŻETOWE Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku następnym może nastąpić na podstawie projektu uchwały budżetowej przekazanego organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych (art. 13 ust 5)

 22. KONKURSY OFERT – OGŁOSZENIE KONKURSOWE Otwarty konkurs ofert ogłasza się: 1) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 2) w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz 3) na stronie internetowej organu administracji publicznej (art. 13 ust 3) BRAK WYMOGU PUBLIKACJI W PRASIE

 23. KONKURSY OFERT – UPROSZCZONA PROCEDURA Uproszczona procedura przekazania dotacji – bez konkursu, na wniosek organizacji – w wysokości do 10 tys. zł na zadanie o charakterze lokalnym lub regionalnym realizowane nie dłużej niż 90 dni. Łączna kwota środków na 1 organizację w roku przy tej procedurze nie może być większa niż 20 tys. zł. Łączna kwota w tym trybie nie może by większa niż 20% wszystkich planowanych przez JST dotacji dla organizacji pozarządowych

 24. KONKURSY OFERT – UPROSZCZONA PROCEDURA • W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni: • w Biuletynie Informacji Publicznej; • w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń; • na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego. • Każdy, w terminie 7 dni, może zgłosić  uwagi dotyczące oferty.

 25. KONKURSY OFERT – INICJATYWA WŁASNA Wniosek złożony z inicjatywy własnej zawiera w szczególności: 1) opis zadania publicznego przeznaczonego do realizacji; 2) szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego. Nie trzeba składać szczegółowej oferty zgodnej z rozporządzeniem MPiPS. JST w terminie 1 miesiąca rozpatruje celowość przedsięwzięcia i informuje wnioskodawcę

 26. KONKURSY OFERT – OFERTA WSPÓLNA • Dwie lub więcej organizacje pozarządowe działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną, która – obok innych informacji właściwych dla oferty na zadanie - wskazuje: • - jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe; • - sposób reprezentacji tych podmiotów wobec organu administracji publicznej.

 27. KONKURSY OFERT – OFERTA WSPÓLNA Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy na realizację zadania. Organizacje pozarządowe składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania.

 28. KONKURSY OFERT – INNE TRYBY Wspieranie oraz powierzanie zadań może nastąpić na zasadach i w trybie przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym albo na podstawie umów międzynarodowych, jeżeli na realizację określonego zadania publicznego będą przekazywane niepodlegające zwrotowi środki ze źródeł zagranicznych

 29. INICJATYWA LOKALNA • Małe projekty społeczne lub infrastrukturalne realizowane na terenach gminy bezpośrednio przez mieszkańców lub za pośrednictwem organizacji • Mieszkańcy lub organizacja dają wkład, np. własną pracę • Gmina zabezpiecza np. środki, maszyny, pomoc w postaci stworzenia planu • Mieszkańców lub organizację i gminę wiąże umowa pisemna

 30. FUNDUSZ WKŁADU WŁASNEGO • Na dofinansowanie koniecznego wkładu organizacji do projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych, zbieżnego z zadaniami własnymi gminy (np. opisanymi w Programie Współpracy) • Procedura: konkurs lub tryb uproszczony • Jasne kryteria zwiększają możliwość otrzymania dotacji na wkład własny (np. wymóg ograniczenia zadania tylko do mieszkańców danej gminy) • Zabezpieczone w budżecie środki na realizację (Elbląg – 90 tys. zł, Słupsk 100 tys. zł, Warszawa 500 tys. zł. rocznie)

 31. FUNDUSZ POŻYCZKOWY • Rozwiązanie stosowane w Jastrzębiu Zdroju: • Miasto udziela nieoprocentowanych pożyczek • Wsparcie wyłącznie dla organizacji pozarządowych • Składa się umowę z grantodawcą i prostą aplikację • Rekomenduje Prezydent, przyznaje Rada uchwałą • Środki póki co pochodzą z rezerwy budżetowej, choć obecnie tworzony jest specjalny fundusz

 32. CENTRUM WSPARCIA Organ administracji publicznej może - po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi - tworzyć jednostki organizacyjne, których celem jest wspieranie aktywności obywatelskiej w sferze zadań publicznych (art. 5 ust 6) Jednostkę taką może prowadzić organizacja pozarządowa

 33. RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO RADA GMINNA I POWIATOWA Art. 41e. 1. W powiecie lub w gminie może być utworzona odpowiednio Powiatowa lub Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego, jako organ konsultacyjny i opiniodawczy. 2. Radę Powiatową lub Radę Gminną może utworzyć  organ wykonawczy właściwej jednostki samorządu terytorialnego na wniosek organizacji pozarządowych, prowadzących działalność na terenie powiatu lub gminy. 3. Kadencja Rady Powiatowej lub Gminnej trwa 2 lata.

 34. RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Art. 41f. Rada Powiatowa oraz Rada Gminna składa się z: 1) przedstawicieli organu stanowiącego odpowiednio powiatu lub gminy; 2) przedstawicieli organu wykonawczego odpowiednio powiatu lub gminy; 3) przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność na terenie odpowiednio powiatu lub gminy, stanowiących co najmniej połowę członków.

 35. RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Art. 41h. 1. Do zadań Rady Powiatowej oraz Rady Gminnej należy w szczególności opiniowanie: 1) strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin; 2) projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi; 3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych;

 36. RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO • Art. 41h. 1. Do zadań Rady Powiatowej oraz Rady Gminnej należy w szczególności: 4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi; 5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

 37. Uzyskanie statusu OPP pod warunkiem, iż działalność pożytku publicznego prowadzona jest nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata (art. 22 ust 1) Otrzymane przez OPP środki finansowe pochodzące z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego (art. 27 ust 2) OPP podaje sprawozdania do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem, w tym poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej (art. 23 ust 2a) ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

 38. OPP zamieszcza sprawozdanie finansowe i merytoryczne, w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, na stronie internetowej ministra (www.pozytek.gov.pl) Minister określi zakres sprawozdania, obejmujący w szczególności najważniejsze informacje o działalności pożytku publicznego OPP w okresie sprawozdawczym oraz o wydatkowaniu środków finansowych pochodzących z 1 % wzór tego sprawozdania, pozwalające ocenić prawidłowość realizacji przez OPP jej celów statutowych. ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

 39. ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO Art. 27b. 1. Członek organu zarządzającego, organu kontroli lub nadzoru oraz likwidator OPP odpowiada wobec tej organizacji za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu OPP, chyba że nie ponosi winy. 2. Członek organu zarządzającego, organu kontroli lub nadzoru oraz likwidator OPP powinien przy wykonywaniu obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności. 3. Członek organu zarządzającego, organu kontroli lub nadzoru OPP, wykonujący swoje obowiązki społecznie, jest obowiązany dokładać przy tym należytej staranności. 4. Jeżeli szkodę, o której mowa w ust. 1, wyrządziło kilka osób wspólnie, osoby te ponoszą odpowiedzialność solidarną.

 40. DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO • Działalność odpłatna pożytku publicznego jest działalnością gospodarczą, jeśli: • - wynagrodzenie pobierane za działalność w sferze zadań publicznych jest w odniesieniu do działalności danego rodzaju wyższe od tego, jakie wynika z kosztów tej działalności lub • - przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej przy wykonywaniu działalności statutowo odpłatnej za okres ostatnich 3 miesięcy jest wyższe niż tzw. średnia GUS

 41. WOLONTARIAT Art. 42 ust 3. Członek stowarzyszenia może również wykonywać świadczenia, jako wolontariusz, na rzecz stowarzyszenia, którego jest członkiem. Art. 46 ust 6. Korzystający może zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie wykonywanych świadczeń.

 42. Dziękujemy za uwagę ul. Ogrodowa 50 lok. 100-876 Warszawa www.centrumwspolpracy.org.pl Projekt „STOŁECZNE CENTRUM WSPÓŁPRACY OBYWATELSKIEJ 2010-2012” jest współfinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.