Download
evalueren bij afstuderen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Evalueren bij afstuderen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Evalueren bij afstuderen

Evalueren bij afstuderen

172 Views Download Presentation
Download Presentation

Evalueren bij afstuderen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Evalueren bij afstuderen OOF Bachelortoets

 2. Intro

 3. Voorbeeld • Teams van studenten • (Onderzoeks-)project • Aangeleverd door externen uit het vakgebied • Begeleid door docenten en externe opdrachtgevers • Rapporteren conclusies/ product • Paper • Presentatie voor medestudenten, externen en docenten

 4. Voorbeeld • Herkent u aspecten uit deze toets? MMA Maar ook: VPK, SW, CH, SPIZ, SO, VD… • Welke competenties kan u beoordelen met dergelijke toets?

 5. Voorbeeld MMA • Kritische ingesteldheid • Flexibiliteit • Nauwkeurigheid • Professionaliteit • Leergierigheid • Goede omgang met feedback • Timemanagement • Planningsvaardigheden • Samenwerkingsvaardigheden • Schrijfvaardigheden

 6. TOETSVORM Scriptie - afstudeerwerk Overalltoets Project - sfstudeerproject Portfolio Stage(verslag) … Project - inhoud Eindtoets Bachelor 3 Inhoud, niveau, integratie 2 1 tijd

 7. Verloop workshop • Intro Voorbeeld • Kader Project • Work(shop) World café • Kader • Theoretisch kader • Assessment instrument • (Work) Shop Voorbeeld • Vragen

 8. Kader

 9. Project - aanleiding Kwaliteitsvolle toetsing= Bewijslast voor eindniveau Sturend effect

 10. Project - aanleiding Assessmentinstrumenten voor eindevaluatie (divergent assessment): • Verschillende opleidingen (TI, IZSP,…) • Verschillende vormen en procedures • Verschillende (beroepsspecifieke) focus • Verschillende context • Gelijkaardige evaluatiecriteria/ standaarden

 11. Project - Algemene competenties • Denk- en redeneervaardigheid • Verwerven en verwerken van informatie • Kritische reflectie • Projectmatig werken • Creativiteit • Uitvoeren eenvoudige leidinggevende taken • Communiceren • Levenslang leren

 12. Project - Algemeen beroepsgerichte competenties • Teamgericht werken • Oplossingsgericht werken • Maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

 13. Project - doelstellingen • Gevalideerde  associatiebreed inzetbaar • Set evaluatiecriteria kwaliteit: betrouwbaarheid/ transparantie • Minimumcriteria  concretisering van niveau 6 • Uitbreidingscriteria  differentiatie • Sjabloon  toetsinstrument

 14. Project - timing Adviesraad Intern seminarie Adviesraad Adviesraad Intern seminarie

 15. Work

 16. World Café 3 groepen – 3 thema’s – 1 toets (SPIZ) • Bruikbaarheid criteria • Eindniveau • Scoren Per thema: • Argumenten • Zorgen • Condities voor goede praktijk Doorschuiven en ‘verder borduren’

 17. World Café – toets bruikbaarheid criteria Argumenten • Transparant • Correct • Objectief Zorgen • Verschillende interpretatie • Contextspecificiteit • Globaal oordeel moet mogelijk blijven

 18. Kader

 19. Project – divergent assessment • Evaluatiecriteria/ standaarden • Resultaten van studenten • Expertise van assessoren • Proces van beoordelen

 20. Assessment design • Rating purpose(s) • Rating form/ scale • Procedures Ratee performance • Rater • Expertise • Performance theory • Beliefs • Mood • Affect • Goals • … Rater Information Processing Private judgement • Organizational context • Norm, values • Accountability • Feedback culture • Resources (time, training,…) • … • Public decision making • Score • Feedback Model of performance assessment process (adaptedby M. Govaerts, 2011 fromDeNisi, 1996)

 21. Project - Evaluatiecriteria Gedetailleerde criteria Specifieke criteria Intuïtieve criteria Globale criteria Brede criteria Holistisch Analytisch • Zorgen • Verschillende interpretatie  • Contextspecificiteit  • Globaal oordeel moet mogelijk blijven 

 22. Project - Evaluatiecriteria • Een goed evaluatiecriterium is: • Betrouwbaar • Valide • Transparant • Gelinkt aan competenties (~gelinkt aan evaluatievorm) • Niet te algemeen, niet te specifiek geformuleerd • Overlapt niet met andere criteria Plaatsen in beoordelingsrooster: kwaliteit verhoogt

 23. Project – gebruik evaluatiecriteria • Gevalideerde  associatiebreed inzetbaar • Set evaluatiecriteria kwaliteit: betrouwbaarheid/ transparantie • Minimumcriteria  concretisering van niveau 6 • Uitbreidingscriteria  differentiatie • Sjabloon  toetsinstrument • Flexibel gebruik • Selectie criteria • ‘Semi-’ generieke criteria • Bijkomende beroepsspecifieke criteria

 24. Project – gebruik evaluatiecriteria Structuur opmaken Criteria opvragen • Criteria labelen • Opgevraagde criteria – AC/ABC • Literatuur AC/ ABC • Differentiatie per toetsvorm Inventaris Criteria Inventaris Competenties Inventaris toetsvormen

 25. Project - sharepoint http://intra.khleuven.be/OnderzoekInnovatie/Projecten/GnT/PWO_OOFBATO_12/Pages/Default.aspx

 26. Shop

 27. Structuur Generieke competenties • Schalen • Criteria • Toetsvormen/niveau

 28. Structuur Generieke competenties • Schalen • Criteria • Toetsvormen/niveau AC1 Denk- en redeneervaardigheid AC2 Verwerven en verwerken van informatie AC3 Kritische reflectie AC4 Projectmatig werken AC5 Creativiteit AC6 Uitvoeren eenvoudige leidinggevende taken AC7 Communiceren AC8 Levenslang leren ABC1 Teamgericht werken ABC2 Oplossingsgericht werken ABC3 Maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met beroepspraktijk

 29. Structuur Generieke competenties • Schalen • Criteria • Toetsvormen/niveau De student kan relevante gegevens verzamelen, selecteren en structureren De student kan de verworven informatie kritisch verwerken en beschrijven …

 30. Structuur Generieke competenties • Schalen • Criteria • Toetsvormen/niveau Probleemstelling formuleren Bronnen selecteren Gestructureerd kader schetsen

 31. Structuur Generieke competenties • Schalen • Criteria • Toetsvormen/niveau

 32. Het vermogen tot het verwerven en verwerken van informatie • De student kan relevante gegevens verzamelen, selecteren en structureren • Probleemstelling formuleren

 33. Oefening 2 documenten SPIZ - MMA • Opdrachtbeschrijving • Evaluatiecriteria  Gelijkenissen?

 34. Vragen

 35. Bedankt! Jetske.strijbos@khleuven.be Greet.fastre@khlim.be Hilde.schrooten@khk.be