VY_42_INOVACE_419_STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST - PowerPoint PPT Presentation

calvin-skinner
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VY_42_INOVACE_419_STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST PowerPoint Presentation
Download Presentation
VY_42_INOVACE_419_STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
VY_42_INOVACE_419_STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST
182 Views
Download Presentation

VY_42_INOVACE_419_STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VY_42_INOVACE_419_STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST

 2. Středová souměrnost 7. ročník

 3. Středová souměrnost • je geometrické zobrazení, které • střed souměrnosti S zobrazuje sám na sebe • každý bod A mimo střed zobrazí na polopřímce AS ve stejné vzdálenosti od středu

 4. Středová souměrnost střed souměrnosti S se zobrazuje sám na sebe každý bod A mimo střed se zobrazí na polopřímce AS ve stejné vzdálenosti od středu

 5. Středová souměrnost Pokud chceme sestrojit obraz nějakého geometrického útvaru ve středové souměrnosti, musíme sestrojit obraz jeho „klíčových“ bodů (např. vrcholů trojúhelníku, čtverce, středu kružnice, ...).

 6. Ukázkový příklad Zadání: Sestroj obraz obdélníku ABCD ve středové souměrnosti podle středu S. Sestrojíme tedy postupně obrazy všech tří vrcholů daného trojúhelníku. Z takto vytvořených obrazů už snadno sestrojíme požadovaný obdélník.

 7. Cvičení Zadání: Sestroj obraz trojúhelníku KLM ve středové souměrnosti podle středu S.

 8. Cvičení Zadání: Sestroj obraz čtverce OPQR ve středové souměrnosti podle bodu P = S.

 9. Cvičení Zadání: Sestroj obraz úsečky AB ve středové souměrnosti podle bodu S.

 10. Cvičení Zadání: Ve středové souměrnosti se středem S sestroj obraz pravidelného šestiúhelníku ABCDEF vepsaného do kružnice.

 11. Osová souměrnost - vlastnosti Středová souměrnost zachovává velikost úseček Středová souměrnost zachovává velikost úhlů. Středová souměrnost zachovává orientaci útvarů (jestliže pořadí vrcholů bylo po směru hodinových ručiček, tak pořadí jejich obrazů ve středové souměrnosti je opět po směru hodinových ručiček). Tím se liší od osové souměrnosti.