interkommunalt samarbeid i s r tr ndelag status utfordringer og veivalg n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

- PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

Interkommunalt samarbeid i Sør-Trøndelag – status, utfordringer og veivalg. KS høstkonferanse Røros 5.november 2009 Av Geir Vinsand. Fem temaer. Dagens kommunestruktur Status for dagens samarbeid Utfordringer for kommunene Veivalg Konkretisering av mulige løsninger.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - cally-willis


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
interkommunalt samarbeid i s r tr ndelag status utfordringer og veivalg

Interkommunalt samarbeid i Sør-Trøndelag – status, utfordringer og veivalg

KS høstkonferanse Røros 5.november 2009

Av Geir Vinsand

fem temaer
Fem temaer
 • Dagens kommunestruktur
 • Status for dagens samarbeid
 • Utfordringer for kommunene
 • Veivalg
 • Konkretisering av mulige løsninger
10 superkommuner
10 superkommuner!
 • Oppdal 1838
 • Meldal 1839
 • Rennebu 1839
 • Malvik 1891
 • Roan 1892
 • Osen 1892
 • Ørland 1896
 • Klæbu 1899
 • Tydal 1901
 • Selbu 1901

(Årstall for siste vesentlige endring i kommunegrensen)

hovedutfordring
Hovedutfordring

Hypermoderne kommuner skal kombineres med en arkaisk kommune- og fylkesinndeling

en ny tid
En ny tid
 • Gamle kommunegrenser innebærer mange fordeler…
 • Men påvirkes av nye oppgaver, endret geografi og nye rammebetingelser
 • Har alle forutsetninger for å være med på moderniseringen?
 • Svar i 2005: Ja, hvis vi utvikler et sterkere interkommunalt samarbeid!
 • Har dere gjort det?
konklusjoner om dagens samarbeid
Konklusjoner om dagens samarbeid
 • Ikke etablert som hovedløsning i noen del av fylket
  • Store regionale og kommunale variasjoner i omfang
  • Enda større variasjoner i samarbeidets innhold
  • Fortsatt over 95% enhetskommunalt blant de som samarbeider mest
 • Regionråd med ulike prioriteringer og framdrift
  • Tjenesteperspektivet står generelt svakt
  • Lite formalisert samarbeid om utviklingsoppgaver
  • Etableringsfasen har vært kritisk
 • Stort sett gode erfaringer med etablerte ordninger
  • Høyere kompetanse
  • Bedre kvalitet
  • Bedre ressursbruk
 • Behov for samordning mellom regionråd og fylkeskommunen
 • Vellykket reformgjennomføring, men variabel 1.linje for NAV
to s rlig viktige funn
To særlig viktige funn
 • Dagens samarbeid berører i liten grad produksjonsstrukturen for velferdstjenester
 • Samarbeidet om regionale utviklingsoppgaver preges av nettverk og partnerskap, delvis på konkurrerende arenaer
utfordringene
Utfordringene
 • Velferdsutfordringen
 • Arbeidskraftutfordringen
 • Kompetanseutfordringen
 • Økonomiutfordringen
 • Utviklingsutfordringen
 • Generalistutfordringen
 • Demokratiutfordringen
velferdsutfordringen
Velferdsutfordringen
 • Offensiv og rik stat med store ambisjoner i velferds- og regionalpolitikken
 • Store endringer i befolkningsutvikling og befolkningssammensetning
 • Voksende helse- og sosialutfordringer
 • Stort frafall i vdg skole og fare for systematisk kvalitetsforskjell i grunnskolen
 • Mer styring, kvalitetskrav og rettigheter
 • Mindre toleranse for avvik fra nasjonal likhetsnorm
 • Sterkere kommunesamarbeid er ikke nok, må også samhandle mer formelt med staten
 • Oppmagasinert endringsbehov på flere sektorer
ny kommunerolle innenfor helse
Ny kommunerolle innenfor helse
 • Lovfestet plikt til å sørge for at pasienter med behov for koordinerte tjenester får en fast kontaktperson
 • Nye oppgaver : Utvidet tilbud gjennom lokalmedisinske sentra, tverrfaglige team, lærings- og mestringstilbud, egenbehandling, lavterskeltilbud innenfor psykisk helsevern og rus, inkl. forsterkede bo- og tjenestetilbud, utvidet ansvar for system- og administrasjonsoppgaver som helseovervåking, folkehelsearbeid med vekt på samfunnsmedisinske oppgaver og arbeid med avtaler og planer for samhandling, bedre kommunal ledelse og styring av fastleger, endret forankring av lokal jordmortjeneste
 • Etablering av nye økonomiske insentiver, kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten, kommunalt økonomisk ansvar for utskrivingsklare pasienter, ny finansieringsløsning for lokalmedisinske sentra og mulige endringer i finansieringen av fastlegeordningen
 • Endret oppgavefordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten i kommunene
 • Tydeligere og mer helhetlige prioriteringer gjennom Nasjonal Helseplan og Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering
 • Utvikling av helhetlige IKT-systemer gjennom Nasjonalt Helsenett
arbeidskraftutfordringen
Arbeidskraftutfordringen
 • Store rekrutteringsbehov
 • Økt konkurranse om arbeidskraft
  • Mellom offentlig og privat sektor
  • Mellom kommuner
 • Krav til attraktive steder, gode tjenester, solide fagmiljøer, aktiv personalpolitikk
kompetanseutfordringen
Kompetanseutfordringen
 • Må ha nok personell, med riktig kompetanse, som inngår i fagmiljø
 • Krav til ulike typer kompetanse
  • Politisk, administrativ og faglig
  • Drift, utvikling og samhandling
konomiutfordringen
Økonomiutfordringen
 • Store nasjonaløkonomiske utfordringer
  • 35% av statsbudsjettets utgifter er trygder!
  • Rekordforbruk av oljepenger
 • Stram kommuneøkonomi
  • Usikkerhet knyttet til inntektssystemet og reformer
  • Krav om god økonomistyring og internkontroll
  • Må utnytte effektiviseringspotensialer
utviklingsutfordringen
Utviklingsutfordringen
 • Sterk polarisering i befolkningsutvikling og næringsliv
 • Både vekst og tilbakegang
 • Krever samordnet mobilisering og planlegging
 • Baktung regional- og distriktspolitikk?
generalistutfordringen
Generalistutfordringen
 • Voksende ubalanser mellom oppgaver og lokale ressurser
 • Penger ikke det viktigste, men kompetanse
 • Generalistkommuner i teorien, men stemmer ikke i praksis
demokratiutfordringen
Demokratiutfordringen
 • Nasjonalt bilde
  • Statlig demokratimodell, ovenfra og ned
  • Reformer på sektorenes premisser
  • Framvekst av en baktung forvaltning utenfor kommunene
  • Hvem ivaretar kommunale organisasjonsprinsipper?
 • Kommunalt bilde
  • Variabel valgdeltakelse
  • Framvekst av alternative deltakerkanaler
  • Fragmentering av kommunestyrenes ansvar?
  • Voksende lokalpolitisk avmakt?
 • Interkommunalt bilde
  • Fravær av politisk styring, avpolitisering
  • Lite åpenhet og innsyn sett fra innbyggerne
  • Økt kompleksitet i forvaltningen
  • Svak ekstern mobilisering og svak påvirkningskraft
  • Lite sannsynlighet for desentralisering av ansvar og virkemidler
  • Manglende avtalepart for staten og regionale aktører
  • Lite interessante roller for politikerne
konklusjon
Konklusjon

Omfattende reformbehov knyttet til dagens kommuneinndeling og samarbeid

de viktigste veivalgene
De viktigste veivalgene
 • Kvitte seg med ansvar og oppgaver
 • Beholde ansvar og oppgaver, og samarbeide mer(selektive fusjoner)
 • Beholde ansvar og oppgaver, og slå sammen kommunene (generell fusjon)
begrensninger ved tradisjonelt samarbeid
Begrensninger ved tradisjonelt samarbeid
 • Svak framdrift, ikke realisert på viktige områder
 • Høye prosesskostnader
 • Begrenset kapasitet, max 5% av oppgavene kan samordnes gitt dagens organisering
 • Ikke tilpasset lovpålage oppgaver
 • Ikke tilpasset formell samhandling med staten og fylkeskommunen
 • Utvidelse vil lede til fragmentering, styringsproblemer og demokratiske ubalanser
samlet styringsgrep n dvendig
Samlet styringsgrep nødvendig
 • Behov for interkommunalt styringssystem for flere oppgaver, inkl lovpålagte
 • Kan ikke avvike sterkt fra det kommunale styringssystem
 • Realiseres på regionnivå, bilateralt blir for svakt
 • Samordnet løsning for administrasjon, tjenester og utviklingsoppgaver
 • Faste partnere må være med på kjerneordninger
begrunnelse for faste geografiske samarbeidsregioner
Begrunnelse for faste geografiske samarbeidsregioner
 • Hovedprinsippet for kommunal oppgaveløsning er det territorielle samordningsprinsipp
 • Samarbeid om lovpålagte kjerneområder
 • Krever felles IKT og annen infrastruktur
 • Samordnet politisk og administrativ styring
 • Framdrift og effektivitet i samarbeidet
 • Hensynet til innbyggerne, de ansatte og øvrig forvaltning
andre konklusjoner
Andre konklusjoner
 • Nasjonal og regonal medvirkning nødvendig
 • Unngå spesialforvaltning for helse
 • Hold på klar ansvarsfordeling mellom kommune og stat
slide27

Historikk, prinsipper, veivalg

Dagens samarbeid

Framtidige utfordringer

Fortsetter som før

0--alternativet

Ja

Nei

Voksende

Ubalanser!

Reformbehov?

Ja

Ja

Nei

Avlastning?

Gen.FF-reform?

Oppgavediffer?

A og B-kommuner!

Nei

Nedbygging!

Ja

Nei

5-7 kommuner!

Sammenslutning?

Konsolidering?

Regionkommuner?

Nei

12-24 kommuner!

Nei

Mer samarbeid?

Hva da?

Ja

Ja

Utvidet praktisk

pragmatisk samarbeid

Trad.samarbeid?

Nei

Strategisk samarbeid

underlagt felles pol/adm styring

Nei

ad