Karriereveiledningskurs Karrieresenteret Nord Trøndelag 29-30/3 -2011 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Karriereveiledningskurs Karrieresenteret Nord Trøndelag 29-30/3 -2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Karriereveiledningskurs Karrieresenteret Nord Trøndelag 29-30/3 -2011

play fullscreen
1 / 52
Karriereveiledningskurs Karrieresenteret Nord Trøndelag 29-30/3 -2011
450 Views
Download Presentation
kare
Download Presentation

Karriereveiledningskurs Karrieresenteret Nord Trøndelag 29-30/3 -2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Karriereveiledningskurs Karrieresenteret Nord Trøndelag 29-30/3 -2011 Karriereteorier RIASEC systemet Jobpics Work Interest Explorer Arne Svendsrud Karriereverktøy DA www.karriereverktoy.no

 2. 2 dagers karriereveiledningskurs Innhold • Mål: Gi opplæring i Karriereveiledningsmetodikk • Dag 1: karriereteorier, Interesseterorien RIASEC, Innhold, oppbygging og veiledning på det billedbaserte interesseverktøyet Jobpics • Dag 2: Innhold, oppbygging og bruk av det nettbaserte interesseverktøyet Work Interest Explorer

 3. Karrierevalg? • Self: hvem er jeg?, hva kan jeg få til? og hva er mine mål? – mestringstro. • Selvdefinisjonen avgjør fremtidig utvikling - konkurranse mellom alternative selv • Karriereveiledning: gir kraftfulle redskaper for å forme og definere yrkesselvet

 4. Formålet med karriereveiledning i Skoleløpet • Målrette Skoleløp maksimalt • Optimalisere valg • Minske sjansen for feilvalg • Valg som er i tråd med karriereveiledningens standardområder har størst sjanse for å lykkes. • Valg som ikke er i tråd med karriereveiledningens standardområder har liten sjanse til å lykkes. • Reduser prøving og feiling: Det bør i prinsippet ikke være mulig å gjennomføre et skoleløp, uten at de karrierevalgene som tas er begrunnet i karrierevalgprosess, basert på systematiske metoder - bygget på anerkjente teorier.

 5. Skoleverket konstruerer ikke- mestrende narrativer ?? • Dropout • Skoleløp som ikke er i tråd med en befolknings egenskaper.

 6. Interessetesting • Karriereveiledningens største og mest utbredte enkeltområde • 1927 Strong Interest Inventory (SII) • Det største systemet for arbeid med interesser er RIASEC systemet / John Holland • Verdens mest brukte Interessetest Self directed search (SDS)

 7. John L. Holland • Svært utbredt karriere teori • Verdens mest brukte interessetest: SDS • Ulike personlighetstyper • Arbeidsmiljøtyper • Karrereveiledning er match mellom disse • Interesser og personlighet er en (yrkespersonlighetsteori)

 8. Interesseutforsking

 9. Yrkespersonlighetstyper • I vår kultur kan de fleste personer kategoriseres som en av 6 yrkespersonlighetstyper • Hver personlighetstype har karakteristiske mønstre av holdninger, ferdigheter, talenter, aktiviteter og motiveres av forskjellige mål. • Personer har en dominant personlighetstype • Kartlegges ved hjelp av interessetester eller ved hjelp av biodata.

 10. Arbeidsmiljøtyper • Alle yrker kan deles inn i 6 arbeidsmiljøtyper • Hver arbeidsmiljøtype er dominert av gitt yrkespersonlighetstyper. • Yrkespersonlighetstypene ”skaper” dominante arbeidsmiljøtyper

 11. Samspill: Yrkespersonlighetstyper og arbeidsmiljøtyper • Forskjellige yrkespersonligheter søker korresponderende arbeidsmiljøtyper. • Overenstemmelse kalles kongruens • Adferden til personer er bestemt av overnevnte interaksjon • Personlighetstyper som ligger nær hverandre er mer konsistente • Personer som ligger hovedsakelig innenfor en yrkespersonlighetstype er mer differensierte

 12. RIASEC • Realistic (Praktisk) • Investigative (Teoretisk) • Artistic (Kreativ) • Social (Sosial) • Enterprising (Foretaksom) • Conventional (Systematisk)

 13. RIASEC Realistic Investigative Conventional Artistic Enterprising Social

 14. Riasec koder • 3 leddet riasec kode • De tre interessekategoriene man har flest interesser innenfor • Kategorien man har flest interesser innenfor utgjør første ledd, kategorien med nest mest interesser utgjør andre ledd og kategorien med tredje flest interesser utgjør tredje ledd • Eks. RIA • Bruk kartleggingssystemer for yrker basert på RIASEC, for eksempel yrkeslisten til å få ideer til yrker og arbeid

 15. Praktisk R (Realistic) • Foretrekker arbeid med ting. Trives med praktisk arbeid ute og inne.Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter: • Liker å fikse og reparere / bygge ting • Liker å håndtere verktøy, maskiner og utstyr. • Liker å se praktiske og synlige resultater • Liker å gjøre manuelt arbeid / bruke kroppen/Arbeide med hendene • Liker å bruke fysiske ferdigheter / Liker fysiske utfordringer Liker å Løse konkrete problemer • Liker å finne ut av mekanismer / Konstruere ting • Har god fysisk koordinering / er flink med hendene • Eksempelyrker: snekker, rørlegger, sjåfør, bygningsarbeider, lagerarbeider, produksjonsarbeider, telemontør, parkarbeider

 16. Realistic – Foreldede typebeskrivelser fra Holland • Har begrensede interesser • Konservativ - Svært lite åpen for alternative holdninger etc • Mangler ferdigheter i å håndtere mennesker • Har dårlig selvbilde, men har selvtillit på praktiske ferdigheter • Fantasiløs • ufleksibel

 17. Teoretisk I (Investigative) • Foretrekker arbeid med ting og ideer (og mennesker).Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter: • Liker å lese, analysere /undersøke/forske • Liker å forholde seg til teoretiske spørsmål og komplekse problemer • Liker å løse abstrakte problemer / Intellektuell problemløsning • Liker å løse/forholde seg til komplekse problemer over lengre tid • Er tenkende / innsiktsfull/kritisk/ ser komplekse sammenhenger • Er oppgaveorientert • Jobber gjerne selvstendig / er selvmotivert og selvgående på oppgaver • Er nytenkende • Uttrykker seg godt / har gode språklige ferdigheter • Eksempelyrker: forsker, kjemiker, Ingeniør, historiker, lingvist, dataprogrammerer, psykolog, lege

 18. Investigative – Foreldede typebeskrivelser fra Holland • Ikke opptatt av familieliv eller vennskap og er ikke morsom • Har bredt interesseområde • Finner det frustrerende å skulle overtale andre til å handle • Er lite opptatt av personlige følelser eller sosialt miljø • Innadvendt (introspektiv) • Pessimistisk • Reservert

 19. Kreativ A (Artistic) • Foretrekker arbeid med ideer og mennesker . Trives med yrker hvor man uttrykker egen kreativitet innen blant annet næringsliv, kunst og kultur. Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter: • Liker å bruke følelser og forestillingsevne i kreative uttrykk • Liker å skape (noe nytt) • Liker å eksperimentere • Liker å dekorere og designe • Liker å vise / opptre • Liker å konseptualisere • Har behov for å uttrykke egen kreativitet • utøver egen kreativitet i ulike medier: komponere, skrive, spille, danse, forme etc • Er kreativ / intuitiv / orginal • Eksempelyrker: arkitekt, kunstmaler, fotograf, møbeldesigner, forfatter, WEB designer, butikkdekoratør, sminkør, musiker

 20. Artistic – Foreldede typebeskrivelser fra Holland Misliker å være ”lydig” Misliker ansvar Komplisert Idealistisk Upraktisk Impulsiv

 21. Sosial S (Social) • Foretrekker arbeid med mennesker. Arbeid som krever omtanke og følelse for andre mennesker og at du liker å hjelpe andre.Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter: • God til å forstå mennesker / lytte • Liker å undervise / rådgi / instruere / veilede • Liker å pleie /hjelpe andre • Er god til å hjelpe andre til å hjelpe seg selv • Er flink til å prate med mennesker og skape gode relasjoner til andre • Humanistisk legning • Er opptatt av samfunnsforhold • Er opptatt av personlig vekst og utvikling • Eksempelyrker:sosionom, lærer, barnevernspedagog, vernepleier, barnehageassistent, miljøarbeider, trener, flyktningekonsulent

 22. Social – Foreldede typebeskrivelser fra Holland • Unngår logikk, intellektualitet eller det å ha et spennende liv (!!) • Tror på likhet for alle • Mangler vitenskapelige eller mekaniske ferdigheter

 23. Foretaksom E (Enterprising) • Foretrekker arbeid med informasjon og mennesker. Trives med arbeid som ikke kan gjøres til rutine, arbeid som krever initiativ og handling. Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter: • Flink til å selge / forretningsorientert / Profittorientert / har konkurranseorientert God til å overbevise / gir seg ikke ved motstand / har stor påvirkningskraft • Serviceorientering • Stor målorientering / er god til å oppnå organisasjonens mål • Liker å lede /jobbe gjennom andre/ beslutningstaking / makt • Liker status / opptatt av økonomisk belønning / opptatt av materielle goder • Er entreprenør, liker å drive prosjekter, skape og bygge ting • Har god evne til politisk manøvrering / god til å oppnå organisasjonens mål • Tåler høyt tempo / er energisk • God til å presentere/tale/ debattere • Er ambisiøs / liker å ta risiko • Eksempelyrker: selger, leder, grunder, kundeveileder, drosjesjåfør, politiker, journalist, kioskmedarbeider, servitør

 24. Foretaksom – Foreldede typebeskrivelser fra Holland • Liten evne til å endre holdninger verdier og adferd

 25. Systematisk C (Conventional) • Foretrekker arbeid med informasjon og ting. Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter: • Liker å samle data / arkivere / terminalarbeid / papirarbeid • Liker å prosessere data / behandle informasjon • Er utholdende på rutinearbeid • Liker å organisere / systematisere • Er nøyaktig og er detaljorientert • Liker å skrive rapporter / lage grafer og oversikter • Liker å jobbe strukturert • Liker forutsigbarhet og stabilitet / foretrekker klart definerte oppgaver • Liker hierarkisk organisering • Liker å løse praktiske problemer • Løser gjerne problemer ved regelorientering • Eksempelyrker: regnskapsmedarbeider, ordreplukker, parkeringsvakt, lønningsmedarbeider, finansanalytiker, saksbehandler, postbud, bankfunksjonær

 26. Systematisk – Foreldede typebeskrivelser fra Holland • Aversjon mot usystematiske aktiviteter • Lydig og høflig • Svært tradisjonelle verdier • Liker ikke kunst • Har liten selvtillit • Har vansker med å sammenstille informasjon fra mange ulike kilder • Dogmatisk • Ufleksibel • Hemmet • Fantasiløs

 27. Moderne bruk av Holland • RIASEC kan sees på som en oppdatert systematisering av interessefeltet • Men det er ikke en oppdatert modell for områder som Holland tenkte seg lå implisitt I typeteorien som personlighet og verdier. • Bør derfor kalles Interessekategorier og ikke yrkespersonlighetstyper • Hollandbaserte verktøy bør kombineres med andre verktøy for områdene personlige egenskaper og verdier (f.eks Structured Career Interview – SCI)

 28. Enkel interessemetodikk - Sette egen RIASEC kode ved samtale, lese beskrivelser av interessetypene, eller mer systematisert metodikk som interessetester • Dette avgrenser søket blant potensielt mulige yrkesvalg til de yrkene som som består av samme kode. • Lete I RIASEC baserte yrkesoversikter som Yrkeslisten

 29. Operasjonalisering av interesser • Tittelspørsmål • Aktivitetspørsmål • Ferdighetsspørsmål • Typespørsmål

 30. Billedbasert Interesseverktøy

 31. Jobpics eies og selges av Bransjeforeningen Attføringsbedriftene:pia.gavin@nhoservice.no • Utviklet av Arbeidspsykolog Arne Svendsrud: arne.svendsrud@karriereverktoy.no • Fotografi: Jan Engen • 1 års utviklingsarbeid, 4 mnd utprøving • Pris medlemmer 7900,- + mva • Pris ikke medlemmer 9500,- + mva • Har fått 2,2 millioner fra Leonardo/EU til utvikling av europeiske Jobpics versjoner

 32. Målgruppe • Generellt verktøy men med spesiell fordeler overfor mange brukere: • Personer med liten erfaring fra arbeidslivet, f.eks ungdom • Personer som sliter med skriftlig språk: • Lese og skrivevansker • flerkulturelle med dårlige norskkunnskaper, • ADHD problematikk • personer med liten mestringsopplevelse fra skolen • Personer med mer visuell assosiasjonstil

 33. Ikke en test • Jobpics er ikke en test, en test har høy prediktiv validitet • Jobpics er et verktøy for utforsking av interesser etter et anerkjent teoretisk system • Har derfor få systemer for objektivisering av resultater, som gir assosiasjoner til testbruk og objektive funn som søyler, sumskårer etc.

 34. Fordeler / ulemper • rikere stimulusmateriale - genererer i praksis gjerne flere ideer og er mer informasjonsrike • ”måler” interesser på en ensidig og ufullstendig måte. • Vanskelig å dekke hele spekteret av yrker innen Riasec systemet like godt med bilder fordi noen yrker er lettere å illustrere med bilder enn andre

 35. Innhold • bilder av 183 ulike yrker. Trykket på plastkort, leveres i Plastkoffert med manual • Tversnitt av befolkningen: • Alder • Kjønn • utseende • Fordelingen er ujevnt fordelt på de ulike interessekategorier. • Fordelingen er ujevnt fordelt på utdanningsnivå. • Viser mennesker i yrkesaktiviteter

 36. Riasec navn

 37. Jobpics kodekombinasjoner

 38. Utdanningsnivå

 39. Fordeling på interessekategorier og utdanningsnivå

 40. Yrkesbetegnelser I Jobpics Yrkesbetegnelsene er i hovedsak tatt fra det norske STYRK registret som er NAV /SSB offisielle klassifisering av alle norske yrker.

 41. Administrering 1 -Stokk bildene -Legg ut prosesskortene: • Instruksjon • Personen legger ut bildene

 42. Prosesskort

 43. Interessekategorikort

 44. Administrering 2 - legg ut de 6 interessekategorikortene • Fordel bildene på hver av de 6 interessekategorikortene for å få oversikt. • Sorter på: • litt interessert og interessert i , • Tokode • utdanningsnivå.

 45. Veiledningsprinsipp 1 – avgrense og målrette søk ved bruk av RIASEC systemet • Bruke Jobpicskodene på valgte billedkort til å anslå RIASEC kode • Sjekke sikkerheten av RIASEC koden ved å utforske likheten med kategoribeskrivelser fra manual. • Målrettet leting i RIASEC baserte yrkesoversikter som Work Interest Explorer yrkesliste

 46. Veiledningsprinsipp 2 – Gå I dybden • Gå i dybden på bilder som er rangert som interessert og eventuellt litt interessert. Still åpne og utforskende spørsmål som: • Hva gjorde at du plukket ut akkurat det yrket? • Hva liker du ved innholdet i bildet? • Hva er det ved bildet du ble interessert i?

 47. Gå I dybden 2 • Billedbaserte interesseverktøy er ufullstendige måter å operasjonalisere interesser på. • Seriøse tekstbaserte verktøy bruker gjerne firedelingen: • Tittelspørsmål • Aktivitetspørsmål • kompetanse / ferdighetsspørsmål. • Typespørsmål • Dekk opp for manglene i billedbaserte verktøy ved å stille aktivitetspørsmål og eventuellt kompetanse og ferdighetspørsmål til aktuelle bilder.

 48. Oppsummeringskjema

 49. Oppsummeringskjema fordelt på RIASEC

 50. Work Interest Explorer • Utviklet av Arne Svendsrud og Nina Hagerup, karriereverktøy DA • 2 års utviklingsarbeid • 7500,- for årsabonnement pr bedrift. Fritt antall veiledninger pr år. • Konstruert som et fleksibelt, adaptivt moderne interesseutforskingsverktøy basert på RIASEC systemet. • Interesser er ikke noe man tester, men noe du utforsker i en konstruktivistisk veiledningsramme – WIE er spesialutviklet for konstruktivistiske veiledningsprosesser gjennom en rekke manipulerings og valgmuligheter.