slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bendri valstybės paramos skyrimo principai PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bendri valstybės paramos skyrimo principai

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Bendri valstybės paramos skyrimo principai - PowerPoint PPT Presentation


 • 265 Views
 • Uploaded on

Valstybės paramos kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių veiklai remti teikimo taisyklės Virginija Žoštautienė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė. Bendri valstybės paramos skyrimo principai.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bendri valstybės paramos skyrimo principai' - cally-meyers


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Valstybės paramos kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių veiklai remti teikimo taisyklės Virginija Žoštautienė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė

bendri valstyb s paramos skyrimo principai
Bendri valstybės paramos skyrimo principai
 • Parama skiriama kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių (VVG) veiklai remti
 • Remiami tik visuomeninės paskirties ne pelno projektai
 • Pagal šias taisykles teikiama valstybės parama einamaisiais metais tam pačiam subjektui gali būti skiriama tik vieną kartą
paramos dydis
Paramos dydis

Bendra paramos suma:

2006 valstybės biudžete pagal Specialiąją kaimo rėmimo programą numatyta 3 mln. Lt.

Didžiausia paramos projektui suma:20 tūkst. litų

(iš kurių ne daugiau kaip 15 proc. gali būti skiriama projekto administravimo išlaidoms padengti)

Paramos projektui lyginamoji dalis:100 proc.

tinkama veikla
Tinkama veikla
 • Visuomeninės paskirties patalpų renovacija ir (arba) įrengimas ir techninės bazės stiprinimas (didžiausia paramos suma šiai veiklai – 17 000 Lt);
 • Visuomeninės paskirties aplinkos tvarkymas, poilsio ir sporto aikštelių (zonų) įkūrimas (didžiausia paramos suma šiai veiklai – 17 000 Lt);
 • Visuomeninių renginių organizavimas (didžiausia paramos suma šiai veiklai – 3 000 Lt);
 • Veiklos viešinimas ir leidinių leidyba (didžiausia paramos suma šiai veiklai – 3 000 Lt).

Vienas projektas gali apimti dviejų rūšių veiklą.

tinkami parei k jai 1
Tinkami pareiškėjai (1)
 • Kaimo bendruomenių organizacijos
 • Kelios kaimo bendruomenių grupės, įsteigusios atskirą juridinį vienetą, įregistruotą teisės aktų numatyta tvarka (pvz., kaimo bendruomenių sąjungos)
 • Kelios kaimo bendruomenės, rengiančios projektą pagal jungtinės veiklos sutartį
 • Vietos veiklos grupės (VVG)
tinkami parei k jai 2
Tinkami pareiškėjai (2)

Kaimo bendruomenių organizacijos turi:

 • Būti įregistruotos Lietuvos Respublikos asociacijų arba viešųjų įstaigų įstatymų nustatyta tvarka;
 • Jungti teritoriniu pagrindu susietus kaimo žmones, atstovauti jų viešiesiems interesams;
 • Atstovauti kaimo teritoriją, galinčią jungti ir miestelius ar miestus, kurių gyventojų skaičius neviršija 6 tūkstančių
tinkami parei k jai 3
Tinkami pareiškėjai (3)

Vietos veiklos grupės turi:

 • Būti įregistruotos Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka;
 • Atitikti reikalavimus, keliamus VVG pagal BPD priemonę “Leader+ pobūdžio priemonę”;
 • VVG valdymo organas, turintis sprendimų priėmimo teisę, turi atstovauti įvairių kaimo gyventojų interesams, t.y. ne mažiau kaip 50 proc. valdymo organo narių sudaro socialinių, ekonominių partnerių ir asociacijų atstovai, iki 25 proc. – verslo atstovai ir iki 25 proc. – vietos valdžios atstovai
slide8

Bendrieji tinkamumo kriterijai pareiškėjams (1)

 • Būti įregistruotam LR Juridinių asmenų registre.
 • Neturėti įsiskolinimų LR valstybės biudžetui.
 • Tvarkyti buhalterinę apskaitą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Einamaisias metais nebūti gavusiam paramos projektui įgyvendinti pagal šias Taisykles.
 • Nekilnojamasis turtas, kurio renovacijai, tvarkymui ar įrengimui prašoma parama, turi priklausyti pareiškėjams arba jie turi turėti nekilnojamojo turto nuomos, panaudos ar valdymo teisės sutartį ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui.
bendrieji tinkamumo kriterijai parei k jams 2
Bendrieji tinkamumo kriterijai pareiškėjams (2)
 • Einamaisiais metais nebūti gavus paramos projekto įgyvendinimo sąmatoje numatytoms išlaidoms finansuoti iš kitų nacionalinių ir ES programų
 • Atlikti projekte numatytų prekių, darbų ir paslaugų tiekėjų apklausą
 • Projekto administratoriais paskirti projektų administravimo patirties turinčius asmenis
 • Atlikti atstovaujamos vietovės gyventojų poreikio dėl teikiamo projekto analizę
slide10

Specialieji tinkamumo kriterijai pareiškėjams

 • Kelių kaimo bendruomenių įkurtas atskiras juridinis asmuo(pvz., sąjunga, asociacija) turi vienyti ne mažiau kaip 2/3 atstovaujamoje teritorijoje įregistruotų kaimo bendruomenių organizacijų (paraiškos teikimo dieną).
 • Vietos veiklos grupė (VVG) neturi būti gavusi paramos strategijos įgyvendinimui pagal BPD priemonės “Leader+ pobūdžio priemonė” veiklos “Bandomosios integruotos strategijos” sektorių „Bandomųjų integruotų strategijų įgyvendinimas“.
paramos administravimo strukt ra
Paramos administravimo struktūra

Valstybės paramos administratoriai: Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) ir Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA)

Administravimo funkcijų pasiskirstymas:

 • Konkurso skelbimas, paraiškų rinkimas: ŽŪM
 • Projektų vertinimas: viešo konkurso būdu atrinkti ekspertai
 • Projektų atranka: Projektų atrankos komitetas (ŽŪM – 5 asmenys, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga – 2 asmenys, LR žemės ūkio rūmai – 2 asmenys, VVG tinklas – 2 asmenys)
 • Galutinis sprendimas skirti paramą: ŽŪM ministras ar jo įgaliotas asmuo
 • Paramos sutarčių pasirašymas ir paramos mokėjimas: NMA
 • Patikrų vykdymas: NMA
a dministravimo schema

Žemės ūkio ministerija

(paskirti atsakingi darbuotojai)

Skelbia paraiškų rinkimo konkursą

Pareiškėjai

Teikia paraiškas

Žemės ūkio ministerija

(paskirti atsakingi darbuotojai)

Renka paraiškas, registruoja ir perduoda jas vertinti

Vertina gautas paraiškas, vykdo pasirinktinai atrinktų paraiškų patikrą, rengia ir teikia paraiškų vertinimo ataskaitas

Projektų vertinimo ekspertai

Teikia ataskaitas

Projektų atrankos komitetas

(ŽŪM, LKBS, ŽŪR, VVG)

Svarsto paraiškas pagal vertintojų parengtas projektų vertinimo ataskaitas, teikia rekomendacijas dėl valstybės paramos skyrimo

Atsižvelgdamas į rekomendacijas, priima galutinį sprendimą dėl valstybės paramos skyrimo

ŽŪM ministras ar jo įgaliotas asmuo

Pasirašo paramos sutartis, atlieka mokėjimus, vykdo projektų patikrą, tikrina ir tvirtina projektų ataskaitas, teikia ataskaitas apie paramos lėšų panaudojimo

Nacionalinė mokėjimo agentūra

Paramos gavėjai

Įgyvendina projektus, teikia ataskaitas

Administravimo schema
projekt parai k atrankos etapai
Projektų paraiškų atrankos etapai

Paraiškų vertinimo trukmė – 45 kalendorinės dienos

 • Administracinis paraiškų vertinimas – tikrinama, ar paraiška tinkamai užpildyta ir sukomplektuota, ar užpildyti visi paraiškos skyriai ir pridėti visi prašomi dokumentai.
 • Tinkamumo vertinimas – tikrinamas pareiškėjo ir paraiškos tinkamumas gauti paramą, ar pareiškėjas ir paraiška atitinka Taisyklių reikalavimus.
 • Paraiškų naudos ir kokybės vertinimas – pagal prioritetinius kriterijus vertinama projekto svarba kaimo bendruomenei, pasirinkto projekto įgyvendinimo būdo ir plano tinkamumas, projekto biudžeto pagrįstumas, projekto administratorių gebėjimai vykdyti projektą.
slide14

Prioritetiniai kriterijai (1)

 • Pareiškėjas pateikia aiškų pagrindimą, kad vietos bendruomenei projektas yra reikšmingas (15 balų)
 • Pasirinktas projekto įgyvendinimo būdas ir veiksmų planas leis pasiekti užsibrėžtus projekto tikslus (10 balų)
 • Projekto biudžetas yra aiškus, pagrįstas ir realus(10 balų)
 • Projekto administratoriai turi patirties įgyvendinant panašaus pobūdžio projektus (10 balų)
 • Pareiškėjas nėra registruotas ir nevykdo veiklos teritorijoje, kurią atstovauja VVG, gavusi paramą pagal Lietuvos 2004-2006 m. BPD priemonės „Leader+ pobūdžio priemonė“ veiklos „Bandomosios integruotos strategijos“ sektorių „Bandomųjų integruotų strategijų įgyvendinimas“ (5 balai)
prioritetiniai kriterijai 2
Prioritetiniai kriterijai (2)

Atrenkant projektus, surinkusius vienodą balų skaičių, prioritetas bus teikiamas projektams:

 • kurių teikėjai atstovauja teritoriją, turinčią ne mažiau kaip 30 kaimo gyventojų,
 • kurių teikėjai atstovauja teritoriją (regioną, rajoną, vietovę), turinčią mažiausiai pagal šias Taisykles valstybės paramą gavusių projektų.
paramos mok jimas
Paramos mokėjimas
 • Mokėjimo būdas- kompensavimas su avansu.
 • Avanso dydis- 70 proc. paramos sumos.Paramos gavėjui pasirašius paramos sutartį, avansas išmokamas į paraiškoje nurodytą banko sąskaitą.
 • Mokėjimo prašymas –per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį teikiamas tik vienas mokėjimo prašymas (įgyvendinus visą projektą). Pateikiant mokėjimo prašymą kartu deklaruojamos visos patirtos ir apmokėtos išlaidos, pridedant išlaidas pateisinančių ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų originalus ir kopijas.
patikr vykdymas
Patikrų vykdymas
 • Paraiškų vertinimo ekspertai turi teisę paraiškų vertinimo metu atlikti pasirinktinai atrinktų paraiškų patikrą, siekiant įvertinti paraiškoje pateiktų duomenų ir informacijos atitiktį
 • Agentūra turi atlikti ne mažiau kaip 10 proc. paramą gavusių projektų įgyvendinimo patikrą
sankcijos
Sankcijos
 • Agentūrai nustačiusiparamos sutarties ir (arba) Taisyklių pažeidimus, informuojama Žemės ūkio ministerija, kuri priima sprendimą dėl paramos nutraukimo arba paramos sumažinimo
 • Nutraukus paramos sutartį, paramos gavėjas turi gražinti išmokėtas paramos lėšas
 • Jei paramos lėšos nėra sugražinamos, paramos gavėjui 3 metus neskiriama valstybės parama
paramos administravimo grafikas
Paramos administravimo grafikas

Paraiškų rinkimas - 2006 gegužė

Paraiškų vertinimas - 2006 birželis – liepa

Projektų atrankos komiteto posėdis - 2006 liepa

Sutarčių sudarymas, avanso mokėjimas - 2006 rugpjūtis

Projektų įgyvendinimas - 2006 rugpjūtis/lapkritis

Projektų ataskaitų, mokėjimo prašymų teikimas – 2006 gruodis

Galutiniai paramos mokėjimai - 2007 m. I ketv.