1 / 10

Asien riskerar om konkurser träffar euroområdet

http://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/1209230/asia-risk-if-insolvencies-hit-euro-zone Asien riskerar om konkurser träffar euroområdet, the haney group latest hong kong news Enligt IMF data skär centralbanker i tillväxtekonomierna sina euro innehav av 8 procent eller 45 miljarder euro (HK$ 450 miljarder) i 2012. Världsekonomin är på väg mot en multipolär valutasystemet. Under de senaste tre åren, har euron fortsatt stark eftersom rika insättare har flyttat sina besparingar från periferin till core ekonomier. Efter Cypern, kan de titta utanför euroområdet. Trots några gradvis vinster fortsätter euroområdet att lida av en rad utmaningar. • Monetär stabilitet: I juli 2012, Europeiska Central Bank ordförande Mario Draghi som en filt löfte att göra "vad det tar" att bevara euron. I september förra året infört ECB en plan att köpa obligationer i euro medlemmar. Till Cypern, hade likviditet löftet skapade ett intryck av stabilitet. • Finanspolitiska brister: fram till nyligen har de flesta europeiska ekonomierna har engagerade i front-load åtstramningsåtgärder och löften om långsiktiga skattestöd. Som dessa skattemässiga justeringar väga på tillväxt, är euroområdet igen i lågkonjunktur. Arbetslösheten har skjutit i höjden till ett rekord höga 12 procent, och dubbelt så hög i södra Europa.

callummoore
Download Presentation

Asien riskerar om konkurser träffar euroområdet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Asien riskerar om konkurser träffar euroområdet - The Haney Group

  2. Enligt IMF data skär centralbanker i tillväxtekonomierna sina euro innehav av 8 procent eller 45 miljarder euro (HK$ 450 miljarder) i 2012. Världsekonomin är på väg mot en multipolär valutasystemet. Under de senaste tre åren, har euron fortsatt stark eftersom rika insättare har flyttat sina besparingar från periferin till core ekonomier. Efter Cypern, kan de titta utanför euroområdet. Trots några gradvis vinster fortsätter euroområdet att lida av en rad utmaningar. http://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/1209230/asia-risk-if-insolvencies-hit-euro-zone

  3. Monetärstabilitet: I juli 2012, Europeiska Central Bank ordförande Mario Draghisom en filtlöfteattgöra "vaddet tar" attbevaraeuron. I septemberförraåretinfört ECB en plan attköpaobligationer i euro medlemmar. Till Cypern, hade likviditetlöftetskapadeettintryckavstabilitet. • Finanspolitiskabrister: fram till nyligenhar de flestaeuropeiskaekonomiernaharengagerade i front-load åtstramningsåtgärderochlöftenomlångsiktigaskattestöd. Somdessaskattemässigajusteringarvägapåtillväxt, äreuroområdetigen i lågkonjunktur. Arbetslöshetenharskjutit i höjden till ettrekordhöga 12 procent, ochdubbeltsåhög i södra Europa. http://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/1209230/asia-risk-if-insolvencies-hit-euro-zone

  4. ECB: risker: sedan 2008, finansiellainstitutionerfrånskuld-drabbadeländer i euroområdetharlånatmycketfrån ECB. Under de kommandemånaderna, kommerattpåtryckningarnaförnyalikviditeteskalera i södra Europa, som i sin turkommeratturholkafinanspolitiskahälsa i norra Europa. • Banking sårbarhet: under de senastetreåren, hareuroområdetenadesom en bank union, en gemensamövervakningsmekanismförbankerna i euroområdetoch en räddningsaktion fond, den europeiskastabilitetsmekanismen. Effektivitetenav de nyainstitutionerna, återstår dock provas. Medan bailout fondenhartillgång till 500 miljarder euro, överstigerskuldbördan i Italienensamt 2 biljoner euro. http://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/1209230/asia-risk-if-insolvencies-hit-euro-zone

  5. Tillväxtfrämjandepolitik: förattupprätthållasinakonkurrenskraftigastyrkor, euro nationerbehövertillväxtfrämjandepolitik, somkräverbetydandestrukturreformer, inklusivemerflexiblaarbetsmarknader, högrepensionsålderochstörreinvesteringar i innovation. • Konkurser: Kriserkundefinnassålängedethandlaromekonomiersomindividuelltstårförmindreän 3 procentavdet euro zonplanerarbruttonationalprodukten • Närmarkeringenflyttas till SpanienochItalien, vilkatillsammansstårförnästan 30 procentavregionala BNP, träddespelet en nyfas. http://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/1209230/asia-risk-if-insolvencies-hit-euro-zone

  6. Den finansiella krisen i väst översatt 2008 till en massiv negativ efterfrågechock i Asien. Idag, saker och ting förändras, men Asiens tillverkning centra fortfarande sårbara för Europeiska recessionen. Under de senaste decennierna, har avancerade ekonomier överfört produktionskapacitet till Kina, som fungerar som en församling nav för avancerade ekonomier. En chock från euroområdet skulle påverka Kinas (härledda) importefterfrågan - i Hong Kong, Indien, Malaysia, Filippinerna och Vietnam. http://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/1209230/asia-risk-if-insolvencies-hit-euro-zone

  7. Risken för en ren finansiell smitta via finansiella marknader förblir begränsade. Men medan asiatiska bankerna har minimal exponering för statsobligationer i södra euroområdet, spela europeiska banker en viktig roll i Asien. Om dessa banker är skadade av krisen, skulle de kraftigt minska sin utlåning till Asien. Massiva likviditet injektioner av Europas centralbank har lidit några export absorption i regionen, men de exporterar till Asien ökar osäkerheten via importerad inflation, potentiella tillgångsbubblor och störande uppskattning. http://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/1209230/asia-risk-if-insolvencies-hit-euro-zone

  8. Ett förlorat decennium i Europa skulle också avgassystem asiatiska politiska styrkor betydligt - trots Asiens nuvarande finans- och penningpolitiken manöverförmåga och utländsk reserverna. Euroområdets framtid kommer inom kort vara formad av post-Cyprus deal fallout, italiensk politik och tyska valen. Sedan 2008 har den europeiska insättning försäkring regimen skyddat besparingar upp till 100 000 euro. Cypern fallet visade dock att små insättarnas besparingar inte är säkra. Efter kapital restriktioner förväntas att hävas i en månad, till stora insättare - ungefär en tredjedel av som är rika ryssar - kan ta sina pengar. http://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/1209230/asia-risk-if-insolvencies-hit-euro-zone

  9. I Italien, ett splittrat politiska landskap kommer att skjuta upp reformer och kan innebära nya val, medan i Tyskland, de kommande valen i September kunde se förbundskansler Angela Merkel - om hon är omvald-inför en starkare sociala demokratiska oppositionen. Förra året, valde Berlin och Paris för att stödja Grekland, hoppas ge en två-års timeout för Spanien och Italien för att få deras ekonomiska ordning. http://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/1209230/asia-risk-if-insolvencies-hit-euro-zone

  10. I Spanien, har regeringens åtstramningar bidragit till en allvarlig lågkonjunktur. I godartade fall kommer detta så småningom tvinga Madrid att söka stöd, som kommer att skjuta upp strukturella reformer. Om, emellertid, Madrid vänder sig till Bryssel för hjälp, är Italien sannolikt att följa. Bryssel är att hålla kursen, men riktningen är fel. Asien kommer att betala del av räkningen. http://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/1209230/asia-risk-if-insolvencies-hit-euro-zone

More Related