Metsade majandusliku v rtuse parandamine ja metsandussaadustele lisandv rtuse andmine
Download
1 / 63

- PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

Metsade majandusliku väärtuse parandamine ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmine. Meede 1.5.3 Loodud 2011 Mugandatud ja ajakohastatud juuli 2012. (Meede 1.5).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - callum-mcknight


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Metsade majandusliku v rtuse parandamine ja metsandussaadustele lisandv rtuse andmine

Metsade majandusliku väärtuse parandamine ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmine

Meede 1.5.3

Loodud 2011

Mugandatud ja ajakohastatud juuli 2012


Meede 1 5
(Meede 1.5) metsandussaadustele lisandväärtuse andmine

 • Määrus on kehtestatud «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 58 lõike 5, § 59 lõike 5 ja § 60 lõike 4 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013» (edaspidi arengukava).


Eelarve 2011 meede 1 5
EELARVE 2011 metsandussaadustele lisandväärtuse andmine (Meede 1.5)


Taotluste vastuv tt meede 1 5
TAOTLUSTE VASTUVÕTT metsandussaadustele lisandväärtuse andmine(Meede 1.5)


N uded taotlejale
NÕUDED TAOTLEJALE metsandussaadustele lisandväärtuse andmine

 • TOETUST VÕIVAD TAOTLEDA:

  1.metsaühistu

  2.füüsilisest isikust erametsaomanik

  3. juriidilisest isikust erametsaomanik


N uded taotlejale 1 5
NÕUDED TAOTLEJALE metsandussaadustele lisandväärtuse andmine(1.5)

 • taotleja ei ole pärast 1. jaanuari 2007 saanud ega taotle sama kulu hüvitamiseks samale metsaeraldisele kavandatud sama tegevuse või sama investeeringuobjekti kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;

 • kui taotleja on metsaühistu, mis on asutatud tähtajaliselt, ei või tähtaeg olla lühem kui viis aastat arvates Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;


N uded taotlejale 1 51
NÕUDED TAOTLEJALE metsandussaadustele lisandväärtuse andmine(1.5)

 • taotlejal ei ole riikliku maksu maksuvõlga või tema riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg tasutud ajakava kohaselt;

 • taotleja eristab selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;


N uded taotlejale 1 52
NÕUDED TAOTLEJALE metsandussaadustele lisandväärtuse andmine(1.5)

 • taotleja suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole tehtud pankrotiotsust;

 • kui taotleja on saanud varem toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi makstud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasutud ettenähtud tähtajal ja summas;


N uded taotlejale 1 5 3
NÕUDED TAOTLEJALE metsandussaadustele lisandväärtuse andmine(1.5.3)

 • taotleja või metsaühistu puhul tema liige tagab tasuta juurdepääsu sellele suitsetamis- ja lõkketegemiskohale, tuletõrjevee võtmiseks tuletõrje veevõtukoha teenindusplatsile ja veevõtukohale juurdepääsuteele ning selle juurde kuuluvale sõiduvahendi peatumiskohale ning päästetööde tegemiseks tuletõkestusribale või -vööndile, mille kohta taotletakse toetust.


N uded taotlejale 1 53
NÕUDED TAOTLEJALE metsandussaadustele lisandväärtuse andmine(1.5)

 • Metsa majandamine ja metsandussaaduste töötlemine on:

 • 02 – Metsamajandus ja metsavarumine.

 • Siia alla kuulub:

 • 021 – Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad

 • 022 – Metsavarumine

 • 023 – Looduslike materjalide kogumine, va puit

 • 024 – Metsamajandust abistavad tegevused

 • 161 – Puidu saagimine ja hööveldamine (saematerjali tootmine, puidukuivatus, puiduimmutamine, muude puidutöötlemissaaduste töötlemine sh hakkepuit, puitvill).

 • 12239 – Alajaotus katusesindlite ja katuselaastude tootmine.

 • 1624 – Puittaara tootmine (pakkekastide, -karpide, kaubaaluste, taarakastide, vaatide, aamide, tünnide, toobrite ja kaablitrumlite tootmine).

 • 16291 – Alajaotus pakkude, pelletite, brikettide või graanulite tootmine.

 • 20141 - Alategevus puu- e grillsöe tootmine.


Toetatavad tegevused 1 5 3
TOETATAVAD TEGEVUSED metsandussaadustele lisandväärtuse andmine(1.5.3)

 • KAHJUSTATUD METSA TAASTAMINE

  Toetust saab taotleda loodusõnnetusest või metsatulekahjust kahjustatud metsa taastamiseks. Loodusõnnetuseks loetakse metsamaal tormi või trombi põhjustatud tuuleheide või –murd.


Toetatavad tegevused 1 5 31
TOETATAVAD TEGEVUSED metsandussaadustele lisandväärtuse andmine (1.5.3)


Toetatavad tegevused 1 5 32
TOETATAVAD TEGEVUSED metsandussaadustele lisandväärtuse andmine (1.5.3)


Toetatavad tegevused 1 5 33
TOETATAVAD TEGEVUSED metsandussaadustele lisandväärtuse andmine (1.5.3)


Toetatavad tegevused 1 5 34
TOETATAVAD TEGEVUSED metsandussaadustele lisandväärtuse andmine (1.5.3)


Toetatavad tegevused 1 5 35
TOETATAVAD TEGEVUSED metsandussaadustele lisandväärtuse andmine (1.5.3)

 • Metsamaa peab asuma suure või keskmise metsade tuleohuga maakonnas (kõik va. Jõgevamaa)

 • kavandatavate tegevuste kohta peab olema koostatud 1.5.3 määruse lisas 2 toodud vormi kohane metsatulekahju ennetamise projekt 2.


Toetatavad tegevused 1 5 36
TOETATAVAD TEGEVUSED metsandussaadustele lisandväärtuse andmine (1.5.3)


Toetatavad tegevused 1 5 37
TOETATAVAD TEGEVUSED metsandussaadustele lisandväärtuse andmine (1.5.3)


Toetuse taotlemine 1 5 3
TOETUSE TAOTLEMINE metsandussaadustele lisandväärtuse andmine(1.5.3)


Toetuse taotlemine 1 5 31
TOETUSE TAOTLEMINE metsandussaadustele lisandväärtuse andmine(1.5.3)

 • Taotleja võib taotluse esitamise tähtajal esitada:

 • metsa majandusliku väärtuse parandamiseks ühe taotluse(1.5.1 määruselisa 4)

 • kahjustatud metsa taastamiseks ühe taotluse (1.5.3 määruse lisa 3)

 • metsatulekahju ennetamiseks ühe taotluse (1.5.3 määruselisa 4)


Toetuse m r ja suurus 1 5 3
TOETUSE MÄÄR JA SUURUS metsandussaadustele lisandväärtuse andmine (1.5.3)


Taotlemiseks 1 5 3
TAOTLEMISEKS metsandussaadustele lisandväärtuse andmine (1.5.3)


Taotlemiseks 1 5 31
TAOTLEMISEKS (1.5.3) metsandussaadustele lisandväärtuse andmine


Taotlemiseks 1 5 32
TAOTLEMISEKS metsandussaadustele lisandväärtuse andmine (1.5.3)


Taotlemiseks 1 5 33
TAOTLEMISEKS metsandussaadustele lisandväärtuse andmine (1.5.3)


Taotlemiseks 1 5 34
TAOTLEMISEKS metsandussaadustele lisandväärtuse andmine (1.5.3)


Taotlemiseks 1 5 35
TAOTLEMISEKS metsandussaadustele lisandväärtuse andmine (1.5.3)

 • Toetuse esmakordsel taotlemisel tuleb esitada koos eeltoodud dokumentidega EMK-le ka avaldus taotleja andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse,kui taotleja andmed ei ole sinna varem kantud


Taotluse esitamine 1 5 3
TAOTLUSE ESITAMINE metsandussaadustele lisandväärtuse andmine (1.5.3)

1. posti teel soovitavalt väljastusteatega tähtkirjana aadressil:

Sihtasutus Erametsakeskus

Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn

2. elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna aadressilemetsameede@eramets.ee

3. elektrooniliselt läbi e-PRIA veebikeskkonna aadressilt https://epria.eesti.ee/epria/

4. ise kohale toomine


Taotluste l bivaatamine 1 5 3
TAOTLUSTE LÄBIVAATAMINE metsandussaadustele lisandväärtuse andmine (1.5.3)

Taotluse läbivaatamine võib kesta:

 • 1.5.1 määruse alusel kuni 100 tööpäeva

 • 1.5.3 määrusealusel kuni 80 tööpäeva alates taotluste vastuvõtu lõppemisest


Metsade majandusliku v rtuse parandamine ja metsandussaadustele lisandv rtuse andmine
PAUS…. metsandussaadustele lisandväärtuse andmine


Investeeringute tegemine 1 5 3
INVESTEERINGUTE TEGEMINE metsandussaadustele lisandväärtuse andmine (1.5.3)

 • Võib teha kas korraga või kuni neljas osas kahe aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

 • Investeeringu tegemise või tegevuse elluviimisega ei või alustada ja investeeringut või tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamisele järgneval päeval.


Investeeringute tegemine 1 5 31
INVESTEERINGUTE TEGEMINE metsandussaadustele lisandväärtuse andmine (1.5.3)

 • Erandiks on kahjustatud metsa taastamine (uue metsakultuuri rajamine, looduslikule uuenemisele kaasaaitamine), kui taotluse võib esitada investeeringule või tegevusele, mis on ellu viidud mitte varem kui taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaastal (investeeringut tõendavad dokumendid võib esitada koos taotlusega)


Investeeringute tegemine 1 5 32
INVESTEERINGUTE TEGEMINE metsandussaadustele lisandväärtuse andmine (1.5.3)

 • Ühe tegevuse või investeeringuobjekti kohta üle 64 euro suuruste sularahamaksete arveldamine käib ainult pangaülekannetega!


Investeeringute tegemine 1 5 33
INVESTEERINGUTE TEGEMINE metsandussaadustele lisandväärtuse andmine (1.5.3)

 • Abikõlblikud ei ole 1.5.1 määruse § 5 lõike 4 sätestatud kulud, sh lihtsad asendusinvesteeringud.

 • Lihtsaks asendusinvesteeringuks loetakse investeeringut, mille abil asendatakse olemasolev masin või seade uue ajakohastatud masina või seadmega ilma tootmisvõimsust vähemalt 25% võrra suurendamata või tootmise laadi või kasutatavat tehnoloogiat põhjalikult muutmata. Asendusinvesteeringuks ei loeta ka üle kümne aasta vanuse masina või seadme asendamist uue masina või seadmega.


Kuludeklaratsioon 1 5 3
KULUDEKLARATSIOON metsandussaadustele lisandväärtuse andmine (1.5.3)

 • Pärast investeeringu täielikku või osalist tegemist, tuleb esitada EMK-le kuludeklaratsioon koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega (arved, maksekorraldused) järgmiste investeeringute puhul:


Kuludeklaratsioon 1 5 31
KULUDEKLARATSIOON metsandussaadustele lisandväärtuse andmine (1.5.3)

 • Metsatehnika ja tarvikute soetamine

 • Aia või tara soetamine ja paigaldamine

 • Signalisatsiooniseadme soetamine ja paigaldamine

 • Metsapuutaimi kaitsvate tarvikute soetamine ja paigaldamine

 • Metsa uuendamine (enne 2011 esitatud taotluste puhul)


Kuludeklaratsioon 1 5 32
KULUDEKLARATSIOON metsandussaadustele lisandväärtuse andmine (1.5.3)

 • Repellendi soetamine ja kasutamine (enne 2011 esitatud taotluste puhul, kui kasutatakse vabatahtlikku tasustamata tööd)

 • Taimehaiguste vastaste tõrjevahendite kasutamine (enne 2011 esitatud taotluste puhul, kui kasutatakse vabatahtlikku tasustamata tööd)

 • Metsatulekahju ennetamine


Kuludeklaratsioon 1 5 33
KULUDEKLARATSIOON metsandussaadustele lisandväärtuse andmine (1.5.3)

Kuludeklaratsiooni koos investeeringut tõendavate dokumentidega võib saata:

1. posti teel väljastusteatega tähtkirjana aadressil:

Sihtasutus Erametsakeskus

Mustamäe tee 50 10621 Tallinn

Ümbrikule lisada: EL toetuste üksus

2. elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna aadressile metsameede@eramets.ee .

3. ise kohale tuua

Lisainformatsioon EMK telefonidel 6836 059, 6836 065.


Investeeringut t endavad dokumendid 1 5 3
INVESTEERINGUT TÕENDAVAD DOKUMENDID (1.5.3) metsandussaadustele lisandväärtuse andmine

 • Alates 2011 aasta augustist ei pea esitama kuludeklaratsiooni koos kuludokumentidega (arved, maksekorraldused) järgmiste tegevuste puhul:


Investeeringut t endavad dokumendid 1 5 31
INVESTEERINGUT TÕENDAVAD DOKUMENDID (1.5.3) metsandussaadustele lisandväärtuse andmine

 • Metsa uuendamine metsa liigilise koosseisu parandamiseks (va enne 2011 esitatud taotlused ja arved taimede soetamise kohta)

 • Repellendi soetamine ja kasutamine (va enne 2011 esitatud taotlused, kui kasutatakse vabatatlikku tasustamata tööd)


Investeeringut t endavad dokumendid 1 5 32
INVESTEERINGUT TÕENDAVAD DOKUMENDID (1.5.3) metsandussaadustele lisandväärtuse andmine

 • Taimehaiguse vastaste tõrjevahendite kasutamine (va enne 2011 esitatud taotlused, kui kasutatakse vabatahtlikku tasustamata tööd)

 • Kahjustatud metsa taastamiseks uue metsakultuuri rajamine (va arved taimede soetamise kohta)

 • Kahjustatud metsa taastamiseks looduslikule uuenemisele kaasaaitamine

 • Kahjustatud metsa taastamiseks metsakultuuri hooldamine


Investeeringut t endavad dokumendid 1 5 33
INVESTEERINGUT TÕENDAVAD DOKUMENDID (1.5.3) metsandussaadustele lisandväärtuse andmine

 • Eelnimetatud tegevuste tõendamiseks tuleb esitada tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid, milleks on:


Investeeringut t endavad dokumendid 1 5 34
INVESTEERINGUT TÕENDAVAD DOKUMENDID (1.5.3) metsandussaadustele lisandväärtuse andmine

1. Uue metsakultuuri rajamine

1.1. Vormi kohane kinnitus tööde tegemise kohta (lisa 8);

1.2. Arve või arve-saatelehe ärakiri;

1.3. Rahalise kohustuse tasumist tõendava dokumendi ärakiri (arvelduskonto väljavõte või maksekorralduse ärakiri või väljatrükk);

NB! Punktides 1.2 ja 1.3 nimetatud dokumendid tuleb

esitada juhul, kui toetuse saaja ei ole istutatud metsapuutaimi ise kasvatanud, samuti juhul, kui metsapuutaimede istutamisel soetati ja võeti kasutusele metsapuutaimi kaitsvad metsatarvikud


Investeeringut t endavad dokumendid 1 5 35
INVESTEERINGUT TÕENDAVAD DOKUMENDID (1.5.3) metsandussaadustele lisandväärtuse andmine

1.4. Istutatud metsapuutaimede päritolu tõendava dokumendi ärakiri;

1.5. Väljaspool EL liikmesriike kasvatatud metsapuutaimede istutamise korral tootjariigi väljastatud põhisertifikaadi või ametliku sertifikaadi ärakiri;

1.6. Kultiveerimismaterjali tootmise tegevusloa ärakiri.


Investeeringut t endavad dokumendid 1 5 36
INVESTEERINGUT TÕENDAVAD DOKUMENDID (1.5.3) metsandussaadustele lisandväärtuse andmine

2. Looduslikule uuenemisele kaasaaitamine, metsakultuuri hooldamine

2.1. Vormi kohane kinnitus tööde tegemise kohta (lisa 8).


Investeeringut t endavad dokumendid 1 5 37
INVESTEERINGUT TÕENDAVAD DOKUMENDID (1.5.3) metsandussaadustele lisandväärtuse andmine

3. Metsatulekahju ennetamine

3.1. Vormi kohane kinnitus tööde tegemise kohta (lisa 8);

3.2. Vormi kohane kuludeklaratsioon (lisa 7);

3.3. Arve või arve-saatelehe ärakiri;

3.4. Rahalise kohustuse tasumist tõendava dokumendi ärakiri (arvelduskonto väljavõte või maksekorralduse ärakiri või väljatrükk).


Investeeringut t endavad dokumendid 1 5 38
INVESTEERINGUT TÕENDAVAD DOKUMENDID (1.5.3) metsandussaadustele lisandväärtuse andmine

 • Kontrollige kindlasti rekvisiitide olemasolu!

 • Arvele kirjutage juurde oma taotluse number!

  Kui arvel ei ole müüdav kaup või osutatud teenus või töö otseselt välja toodud, vaid on viidatud mingile muule dokumendile (näiteks pakkumisele, lepingule, teostatud tööde aktile vms), tuleb esitada ka koopia viidatud dokumendist.

 • Tellitud teenuse või tehtud töö või ostetud kauba kohta väljastatud arve või arve-saatelehe ärakirjal näidatud tehingu sisu peab vastama arve või arve-saatelehe väljastanud isiku hinnapakkumusele.

 • Arvel peaksid olema kajastatud üksnes toetusaluste objektide nimetused, töömahud ja maksumused.


Investeeringut t endavad dokumendid 1 5 39
INVESTEERINGUT TÕENDAVAD DOKUMENDID (1.5.3) metsandussaadustele lisandväärtuse andmine

 • Maksekorraldus peab olema taotleja poolt allkirjastatud.

 • Maksekorraldusel peab olema selgitus, millise arve eest (arve nr) see summa on tasutud.

 • Selgitused nagu “teenuste eest”, “tööde eest”, “laen” vms ei ole aktsepteeritavad.

 • Internetist väljaprinditud maksekorraldusel peab olema märgitud selle arhiveerimistunnus.


Investeeringuobjektide t histamine 1 5
INVESTEERINGUOBJEKTIDE TÄHISTAMINE (1.5) metsandussaadustele lisandväärtuse andmine

 • Toetuse abil rahastatud objektid tuleb tähistada vastavalt põllumajandusministri 12.novembri 2010. a määrusega nr 109 “Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning toetatud objektide tähistamise ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise kord” kehtestatud korra kohaselt.


Investeeringuobjektide t histamine 1 5 3
INVESTEERINGUOBJEKTIDE TÄHISTAMINE (1.5.3) metsandussaadustele lisandväärtuse andmine

 • Meetme 1.5.3 raames paigaldatud, korrashoitud või rajatud objektidest võiks tähistada:1. tuleohumärgid ja –plakatid2. juurdepääsutee3. suitsetamis- ja lõkketegemiskoht


Investeeringuobjektide t histamine
INVESTEERINGUOBJEKTIDE TÄHISTAMINE metsandussaadustele lisandväärtuse andmine

 • Tähistust tuleb säilitada vähemalt viis aastat pärast PRIA poolt viimase toetusosa väljamakse tegemist!


Toetuse maksmine 1 5 3
TOETUSE MAKSMINE metsandussaadustele lisandväärtuse andmine (1.5.3)

 • EMK teeb PRIA-le ettepaneku toetuse maksmise või maksmisest keeldumise kohta ning PRIA otsustab toetuse maksmise sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole või kapitalirendi puhul toetuse saaja nimetatud kapitalirendile andja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates § 17 lõigetes 1–4 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.


Toetuse maksmine 1 5 31
TOETUSE MAKSMINE metsandussaadustele lisandväärtuse andmine (1.5.3)

 • (2) PRIA jätab toetuse maksmata «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 5 teises lauses sätestatud juhtudel:

  PRIA jätab maaelu arengu toetuse maksmata, kui pärast taotluse rahuldamist, kuid enne toetuse maksmist tehakse kindlaks taotluse rahuldamata jätmise alused või kui toetuse saaja ei ole täitnud toetuse saamise nõudeid.


Toetuse maksmine 1 5 32
TOETUSE MAKSMINE metsandussaadustele lisandväärtuse andmine (1.5.3)

 • (3) EMK teeb taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsuse või taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.


Muudatustest teavitamine 1 5 3
MUUDATUSTEST TEAVITAMINE metsandussaadustele lisandväärtuse andmine (1.5.3)

 • (1) Kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni teavitab taotleja või toetuse saaja EMK-d viivitamata kirjalikult käibemaksukohustuslaseks registreerimisest


Muudatustest teavitamine 1 5 31
MUUDATUSTEST TEAVITAMINE metsandussaadustele lisandväärtuse andmine (1.5.3)

 • (2) Alates taotluse esitamisest kuni viie aasta möödumiseni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest teavitab taotleja või toetuse saaja EMK-d viivitamata kirjalikult:

 • 1) oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest;


Muudatustest teavitamine 1 5 32
MUUDATUSTEST TEAVITAMINE metsandussaadustele lisandväärtuse andmine (1.5.3)

 • 2) ettevõtja ümberkujundamisest, ühinemisest või jagunemisest ning ettevõtte või selle osa üleminekust;

 • 3) metsaühistu või mittetulundusühingu ümberkujundamisest, ühinemisest või jagunemisest.


Muudatustest teavitamine 1 5 33
MUUDATUSTEST TEAVITAMINE metsandussaadustele lisandväärtuse andmine (1.5.3)

 • (3) Alates taotluse esitamisest kuni viie aasta möödumiseni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest teavitab taotleja või toetuse saaja EMK-d viivitamata kirjalikult nõusoleku saamiseks:

 • 1) tegevuse või investeeringuobjektiga seotud muudatusest;


Muudatustest teavitamine 1 5 34
MUUDATUSTEST TEAVITAMINE metsandussaadustele lisandväärtuse andmine (1.5.3)

 • 2) toetuse saamise või toetuse kasutamisega seotud muust asjaolust, mille tõttu taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged.


T iendav info
TÄIENDAV INFO metsandussaadustele lisandväärtuse andmine

 • Märtsis 2012 muutus määrus “Suure, keskmise ja väikese metsade tuleohuga maakondade jaotus”

  • Kõik peale Jõgevamaa on tuleohlikud


T iendav info 1 5 3
TÄIENDAV INFO metsandussaadustele lisandväärtuse andmine(1.5.3)

 • SA Erametsakeskus

 • Tallinn Mustamäe tee 50

 • kontakttelefonil 683 6059 ja 683 6065

 • e-posti aadressil metsameede@eramets.ee


Metsa
METSA…. metsandussaadustele lisandväärtuse andmine


Metsade majandusliku v rtuse parandamine ja metsandussaadustele lisandv rtuse andmine

Koolituse tellimiseks või materjalide saamiseks .ppt kujul palume ühendust võtta SA Erametsakeskusega

Telefon: (+372) 652 5333

Faks: (+372)  680 7618

E-post: eramets@eramets.ee