Skat jums uz situ ciju latvijas ekonomik stermi a un vid ja termi a m r i un ieteikumi r c bai
Download
1 / 19

Skat?jums uz situ?ciju Latvijas ekonomik?: ?stermi?a un vid?ja termi?a m?r?i un ieteikumi r?c?bai - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Skatījums uz situāciju Latvijas ekonomikā: īstermiņa un vidēja termiņa mērķi un ieteikumi rīcībai. Roberts Ķīlis Andris Strazds Stratēģiskās Analīzes Komisija 2009. gada 4. marts. Šobrīd būtiskākais. Šobrīd būtiskākais: SVF prasību izpilde.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Skat?jums uz situ?ciju Latvijas ekonomik?: ?stermi?a un vid?ja termi?a m?r?i un ieteikumi r?c?bai' - callia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Skat jums uz situ ciju latvijas ekonomik stermi a un vid ja termi a m r i un ieteikumi r c bai

Skatījums uz situāciju Latvijas ekonomikā: īstermiņa un vidēja termiņa mērķi un ieteikumi rīcībai

Roberts Ķīlis

Andris Strazds

Stratēģiskās Analīzes Komisija

2009. gada 4. martsObr d b tisk kais svf pras bu izpilde
Šobrīd būtiskākais: SVF prasību izpilde

 • Latvijas valstij šobrīd vairs nav iespējams aizņemties lielu apjomu līdzekļu finanšu tirgos. Ja starptautiskās finanšu institūcijas nepiešķirtu Latvijai aizdevumu, budžeta izdevumi būtu jāsamazina līdz līmenim, kas atbilst ieņēmumiem.

 • Svarīgākais īstermiņa mērķis ir aizdevuma līgumos ar starptautiskajām finanšu institūcijām noteikto prasību izpilde attiecībā uz budžeta grozījumu pieņemšanu un veicamajām reformām.

 • Reformu īstenošanai būs nepieciešams visaptverošs sociālais kontrakts.


Obr d b tisk kais soci lie jaut jumi i
Šobrīd būtiskākais: Sociālie jautājumi (I)

 • Ņemot vērā ļoti iespējamo krīzes turpināšanos vairākus ceturkšņus pēc kārtas, kā arī prognozēto bezdarba būtisku pieaugumu tuvākā gada laikā, ir skaidrs, ka nozīmīgai Latvijas iedzīvotāju daļai, kas kļūs par darba meklētājiem, būs grūti atrast darbu bezdarba pabalsta noteiktajā termiņā. Pēc šī perioda beigām un pie maziem vai nekādiem uzkrājumiem šie cilvēki un viņu ģimenes var eventuāli palikt bez iztikas līdzekļiem.

 • Šī nav tikai konkrēto cilvēku un viņu ģimeņu problēma. Krīzes apmēri un eventuālās sekas sociālās drošības, veselības un izglītības jomās to padara par sabiedriski risināmu jautājumu.


Obr d b tisk kais soci lie jaut jumi ii
Šobrīd būtiskākais: Sociālie jautājumi (II)

 • Valstij neatliekami jāizstrādā apjomīga sociālās aizsardzības programma, paredzot bezdarba pabalsta saņemšanas laika pagarināšanu vienlaicīgi ar tā ikmēneša apjoma vienmērīgu sadalījumu pagarinātajā periodā. Programmā jāparedz iztikas minimuma nodrošināšanu, gadījumā, ja cilvēks nav atradis darbu pabalsta saņemšanas periodā.

 • Tajā pašā posmā jāparedz nodrošināt ar sabiedriskajiem darbiem tos, kuri nav spējuši atrast darbu līdz pabalsta izmaksas beigām.


Obr d b tisk kais soci lie jaut jumi iii
Šobrīd būtiskākais: Sociālie jautājumi (III)

 • Sociālā budžeta ierobežojumi un problēmas lielā sabiedriskā nozīmība paredz aktīvi iesaistīt biznesu, nevalstiskās organizācijas, kā arī dibināt sociālos uzņēmumus, kas, sadarbībā ar valsts un pašvaldības sociālās palīdzības iestādēm, īstenotu programmu.

 • Svarīgi ir koncentrēt piekritīgo ES struktūrfondu līdzekļus prioritāri šajā virzienā un īstenot jau LM izstrādāto pārkvalifikācijas programmu aktivitātesMaks jumu pl smas nep rtraukt bas nodro in ana
Maksājumu plūsmas nepārtrauktības nodrošināšana

 • Novērst vai vismaz būtiski ierobežot situāciju, kad uzņēmumi kreditē valsti saistībā ar PVN un UIN maksājumiem. Paātrināt PVN atgūšanas procesu debitora maksātnespējas gadījumā.

 • Pieņemt izmaiņas likumdošanā, kas veicina uzņēmumu restrukturizāciju, neierosinot maksātnespējas procesu.


Es fondu l dzek u apg anas piln apm r nodro in ana un invest ciju uz mumu pa u kapit l veicin ana
ES fondu līdzekļu apgūšanas pilnā apmērā nodrošināšana un investīciju uzņēmumu pašu kapitālā veicināšana

 • Nodrošināt ES fondu līdzekļu apgūšanai nepieciešamo priekšfinansējumu / līdzfinansējumu, novēršot situāciju, kad projekti netiek īstenoti īstermiņa naudas plūsmas grūtību dēļ.

 • Minimizēt ES fondu apgūšanā iesaistīto iestāžu skaitu.

 • Mainīt ES fondu apgūšanā iesaistīto ierēdņu motivāciju, samazinot fiksēto atalgojumu, vienlaikus nosakot būtisku atalgojuma mainīgo daļu, kas atkarīga no sasniegtajiem rezultātiem.


Importa aizvieto anas veicin ana l dz ar eksporta atbalsta pas kumiem
Importa aizvietošanas veicināšana līdz ar eksporta atbalsta pasākumiem

 • Novirzīt būtiski lielāku apjomu ERAF līdzekļu mājokļu siltināšanas programmai, mainīt likumdošanu, lai atvieglotu lēmumu pieņemšanu iedzīvotājiem saistībā ar mājokļu siltināšanu.

 • Nekavējoties ieviest eksporta kredītu garantiju sistēmu un mainīt procesā iesaistīto ierēdņu motivāciju, samazinot fiksēto atalgojumu, vienlaikus nosakot būtisku atalgojuma mainīgo daļu, kas atkarīga no sasniegtajiem rezultātiem.


Publisk sektora darb bas efektivit tes uzlabo ana
Publiskā sektora darbības efektivitātes uzlabošana atbalsta pasākumiem

 • Likvidēt valsts aģentūras, izvērtēt to veikto funkciju nepieciešamību, nepieciešamās funkcijas nododot privātajam sektoram, izņemot gadījumus, kad funkcijām ir stratēģiska nozīme (piemēram, VSAA).

 • Būtiski samazināt publiskajā sektorā izmantoto dažādo informācijas sistēmu skaitu un nodrošināt atlikušo informācijas sistēmu savietojamību.

 • Nodrošināt efektīvu nekustamā īpašuma izmantošanu publiskajā sektorā, vajadzības gadījumā pārvietojot iestādes vai izvietojot vairākas iestādes vienuviet. Veikt publiskā sektora nekustamā īpašuma apsaimniekošanas efektivitātes auditu.


Skat jums uz situ ciju latvijas ekonomik stermi a un vid ja termi a m r i un ieteikumi r c bai
Pašvaldību aktīvāka iesaistīšana uzņēmējdarbības vides uzlabošanā. Aktīvu efektīvas izmantošanas veicināšana

 • Nodot daļu UIN ieņēmumu pašvaldību rīcībā, to kompensējot ar IIN ieņēmumu samazinājumu, tādējādi palielinot motivāciju uzlabot uzņēmējdarbības vidi konkrētās pašvaldības teritorijā.

 • Vienkāršot un saīsināt juridisko personu maksātnespējas procesu, tādējādi būtiski samazinot ar to saistītās izmaksas.

 • Vienkāršot investīciju projektu sabiedriskās apspriešanas procesu.


Skat jums uz situ ciju latvijas ekonomik stermi a un vid ja termi a m r i un ieteikumi r c bai
Godīgas konkurences nodrošināšana un no konkurences viedokļa efektīvas un ilgtspējīgas tautsaimniecības nozaru mikrostruktūras veidošana

 • VID koncentrēt savu darbību uz to nodokļu iekasēšanu, kuri veido lielāko daļu budžeta ieņēmumu un kuru nenomaksa rada vislielākos konkurences izkropļojumus (PVN, IIN, VSAOI).

 • Aktīvi aizstāvēt Latvijas uzņēmumus pret negodīgu konkurenci ārvalstu tirgos un vērsties pret dempingu Latvijas tirgū.

 • Nepieļaut neregulētu monopolu izveidošanos un/vai pārmērīgas tirgus varas koncentrēšanos lejupslīdes fāzē, nepieciešamības gadījumā veicot izmaiņas likumdošanā un/vai stiprinot Konkurences padomes kapacitāti.


Energoresursu cenu atbilst bas tendenc m pasaules tirg nodro in ana
Energoresursu cenu atbilstības tendencēm pasaules tirgū nodrošināšana

 • Samazināt elektrības, dabasgāzes un siltumenerģijas tarifus, atbilstoši tendencēm pasaules tirgos.

 • Izveidot vienotu sabiedrisko pakalpojumu regulatoru.


Paldies par uzman bu

Paldies par uzmanību! nodrošināšana