Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DIFERENTS FORMES DE CONTRACTACIÓ LABORAL PowerPoint Presentation
Download Presentation
DIFERENTS FORMES DE CONTRACTACIÓ LABORAL

DIFERENTS FORMES DE CONTRACTACIÓ LABORAL

146 Views Download Presentation
Download Presentation

DIFERENTS FORMES DE CONTRACTACIÓ LABORAL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DIFERENTS FORMES DE CONTRACTACIÓ LABORAL Contracte indefinitContracte per al foment de la contractació indefinida Contractes de durada determinada Contractes formatius Contracte a temps parcialAltres contractes de treball ENLLAÇOS A DIFERENTS PÀGINES PER AMPLIAR LA INFORMACIÓ

 2. Contractes indefinits • El Contracte ordinari indefinit és aquell que es concerta sense establir límits en la prestació dels serveis. Podrà ser verbal o escrit, havent de ser comunicat en l'Oficina d'Ocupació en els deu dies següents a la seva concertació. • El contracte de treball es podrà celebrar per escrit o de paraula. • Adquiriran la condició de fixos aquells treballadors que no haguessin estat donats en alta en la Seguretat Social superat el període de prova, així com aquells treballadors amb contracte temporal celebrats en frau de llei.

 3. Contracte per al foment de la contractació indefinida Va dirigit a col·lectius específics afectats per la desocupació i la inestabilitat laboral: Desocupats en qui concorrin alguna de les condicions següents: - joves de 16 a 30 anys - dones per ocupacions amb baix índex de contractació femenina - > 45 anys - aturats de més de 6 mesos - discapacitats - situació exclusió social - víctimes violència gènere Persones que, a la data de contractació del nou contracte de foment de la contractació indefinida, treballassin a la mateixa empresa amb un contracte de durada determinada.

 4. Contractes de durada determinada • Contractes d’obra i servei determinat • Contractes per circumstàncies de la producció • Contractes d’interinitat

 5. Contractes d’obra i servei determinat • Quan es contracti al treballador per a la realització d'una obra o servei determinats, amb autonomia i sustantividad pròpies dins de l'activitat de l'empresa i l'execució de la qual, encara que limitada en el temps, és en principi de durada incerta

 6. Contractes per circumstàncies de la producció • Quan les circumstàncies del mercat, acumulació de tasques o excés de comandes així ho exigissin, àdhuc tractant-se de l'activitat normal de l'empresa. • Els contractes podran tenir una durada màxima de sis mesos, dins d'un període de dotze mesos. En tal suposat, el període màxim serà de divuit mesos. • En cas que el contracte s'hagués concertat per una durada inferior a la màxima legal o convencionalment establerta, podrà prorrogar-se mitjançant acord de les parts, per una única vegada, sense que la durada total del contracte pugui excedir d'aquesta durada màxima. • Per conveni col·lectiu es podran determinar les activitats en les quals puguin contractar-se treballadors eventuals, així com fixar criteris generals relatius a l'adequada relació entre el volum d'aquesta modalitat contractual i la plantilla total de l'empresa.

 7. Contractes d’interinitat • Quan es tracti de substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc de treball, sempre que en el contracte de treball s'especifiqui el nom del substituït i la causa de substitució. • Durada: pel temps en què el treballador substituït tengui suspès el contracte

 8. Contractes formatius • El contracte per a la formació • Tindrà per objecte l'adquisició de la formació teòrica i pràctica necessària per a l'acompliment adequat d'un ofici o d'un lloc de treball que requereixi un determinat nivell de qualificació • El contracte de treball en pràctiques • podrà concertar-se amb els qui estiguessin en possessió de títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, que habilitin per a l'exercici professional, dins dels quatre anys, o de sis anys quan el contracte es concerti amb un treballador minusvàlid, següents a la terminació dels corresponents estudis

 9. El contracte per a la formació • Es podrà celebrar amb treballadors majors de setze anys i menors de vint-i-un anys que manquin de la titulació requerida per realitzar un contracte en pràctiques. El límit màxim d'edat serà de vint-i-quatre anys quan el contracte es concerti amb aturats que s'incorporin com a alumnes-treballadors als programes d'escoles taller i cases d'oficis.El límit màxim d'edat no serà aplicable quan el contracte es concerti amb aturats que s'incorporin com a alumnes-treballadors als programes de tallers d'ocupació o es tracti de persones amb discapacitat. • La durada mínima del contracte serà de sis mesos i la màxima de dos anys. • Expirada la durada màxima del contracte per a la formació, el treballador no podrà ser contractat sota aquesta modalitat per la mateixa o diferent empresa. • El temps dedicat a la formació teòrica no podrà ser inferior al 15 per 100 de la jornada màxima prevista • La retribució del treballador contractat per a la formació serà la fixada en conveni col·lectiu, sense que, en defecte d'això, pugui ser inferior al salari mínim interprofessional en proporció al temps de treball efectiu

 10. El contracte de treball en pràctiques • La durada del contracte no podrà ser inferior a sis mesos ni excedir de dos anys. • Cap treballador podrà estar contractat en pràctiques en la mateixa o diferent empresa per temps superior a dos anys en virtut de la mateixa titulació. • Exceptuant el que està disposat en conveni col·lectiu, el període de prova no podrà ser superior a un mes per als contractes en pràctiques celebrats amb treballadors que estiguin en possessió de títol de grau mitjà, ni a dos mesos per als contractes en pràctiques celebrats amb treballadors que estan en possessió de títol de grau superior. • La retribució del treballador serà la fixada en conveni col·lectiu per als treballadors en pràctiques, sense que, en defecte d'això, pugui ser inferior al 60 o al 75 per 100 durant el primer o el segon any de vigència del contracte, respectivament, del salari fixat en conveni per a un treballador que exerceixi el mateix o equivalent lloc de treball. • Si al final del contracte el treballador continués en l'empresa no podrà concertar-se un nou període de prova, computant-se la durada de les pràctiques a efecte d'antiguitat en l'empresa.

 11. Contracte a temps parcial • El contracte de treball s'entendrà celebrat a temps parcial quan s'hagi acordat la prestació de serveis durant un nombre d'hores al dia, a la setmana, al mes o a l'any, inferior a la jornada de treball d'un treballador a temps complet comparable. • El contracte a temps parcial podrà concertar-se per temps indefinit o per durada determinada en els supòsits en els quals legalment es permeti la utilització d'aquesta modalitat de contractació, excepte en el contracte per a la formació. • El contracte a temps parcial s'entendrà celebrat per temps indefinit quan es concerti per realitzar treballs fixos i periòdics dins del volum normal d'activitat de l'empresa. • El contracte s'haurà de formalitzar necessàriament per escrit, en el model que s'estableixi. En el contracte hauran de figurar el nombre d'hores ordinàries de treball al dia, a la setmana, al mes o a l'any contractades i la seva distribució.

 12. Els treballadors a temps parcial no podran realitzar hores extraordinàries. • Es consideren hores complementàries aquelles la possibilitat de les quals de realització hagi estat acordada, com a addició a les hores ordinàries pactades en el contracte a temps parcial • El nombre d'hores complementàries no podrà excedir del 15 per 100 de les hores ordinàries • Les hores complementàries efectivament realitzades es retribuiran com a ordinàries. • el treballador haurà de conèixer el dia i hora de realització de les hores complementàries amb un preavís de set dies.

 13. Contracte de Relleu • Contracte dirigit a substituir a un treballador de l'empresa que accedeix a la jubilació parcial per un treballador inscrit en l'Oficina d'Ocupació. • La durada del contracte serà indefinida o igual a la del temps que falti al treballador substituït per aconseguir l'edat de jubilació a la qual es refereix el primer paràgraf d'aquest apartat. • Si, en complir aquesta edat, el treballador jubilat parcialment continués en l'empresa, el contracte de relleu que s'hagués celebrat per durada determinada podrà prorrogar-se mitjançant acord de les parts per períodes anuals, extingint-se, en tot cas, en finalitzar el període corresponent a l'any en el qual es produeixi la jubilació total del treballador rellevat. • El contracte de relleu podrà celebrar-se a jornada completa o a temps parcial. En tot cas, la durada de la jornada haurà de ser, com a mínim, igual a la reducció de jornada acordada pel treballador substituït. L'horari de treball del treballador relevista podrà completar el del treballador substituït o simultanejar-se amb ell.

 14. Altres contractes de treball • Contracte de treball a domiciliTreball realitzat al domicili del treballador o lloc lliurement triat per aquest i sense la vigilància de l'empresari. Pot ser indefinit o per temps determinat. • Contracte de treball en Grup Si l'empresari donés un treball en comú a un grup dels seus treballadors, conservarà respecte de cadascun, individualment, els seus drets i deures. Aquest contracte serà celebrat entre un empresari i un grup de treballadors considerat íntegrament, no tenint l'empresari enfront de cadascun dels membres del grup els drets i deures que com tal li competeixen. Se celebrarà per temps indefinit o de durada determinat i es registrarà en l'Oficina d'Ocupació en els deu dies següents a la seva concertació. El cap de grup ostenta la representació de treballadors que ho integren responent de les obligacions inherents a aquesta representació. L'empresari només pot exercir els seus drets i obligacions amb el cap de grup. • Contracte per a treballadors que tenguin acreditada la condició de víctima de violència domèstica Podrà ser indefinit o temporal; a temps complet o parcial. Dóna dret a bonificacions a la quota empresarial de la Seguretat Social

 15. ENLLAÇOS INFORMACIÓ SOBRE BONIFICACIONS PER A DETERMINATS CONTRACTES: • http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Incentivosalacontra30035/index.htm MODALITATS DE CONTRACTES. GENERALITAT DE CATALUNYA • http://www20.gencat.cat/portal/site/treball/menuitem.3429fc56b1d79ff0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=0bd6c Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. • https://www.redtrabaja.es/es/redtrabaja/contenidos/introNoticias.do?pagina=/ampliar/reforma_laboral.html MEDIDAS DE FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN • https://www.redtrabaja.es/ca/portaltrabaja/resources/pdf/contratos/Fcontratos.pdf

 16. web de los Servicios Públicos de Empleo: www.redtrabaja.es web del Servicio Público de Empleo Estatal: www.sepe.es Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: - http://www.mtas.es Instituto Nacional de Empleo: - http://inem.es Secretaría de Estado de la Seguridad Social: - http://www.seg-social.es La Unión Europea: - http://www.europa.eu.int Unión Genenral de Trabajadores: www.ugt.es Comisiones Obreras: http://www.ccoo.org Confederación española de organizaciones empresariales: - http://www.ceoe.es Petita i mitjana empresa: www.ipyme.org

 17. ALTRES ENLLAÇOS: www.ayudalaboral.com http://web.educastur.princast.es/cursos/cursowqp/aplic/09069/LOS%20CONTRATOS%20DE%20TRABAJO.htm http://web.educastur.princast.es/cursos/cursowqp/aplic/aurora%20gonzalez/plantilla_webquest.htm WEBQUEST: IVA http://sauce.pntic.mec.es/arur0011/ España y la UE http://web.educastur.princast.es/cursos/cursowqp/aplic//ingacio%20orviz/plantilla_webquest.htm