Managementul alegerilor - PowerPoint PPT Presentation

managementul alegerilor n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Managementul alegerilor PowerPoint Presentation
Download Presentation
Managementul alegerilor

play fullscreen
1 / 28
Managementul alegerilor
199 Views
Download Presentation
cain-villarreal
Download Presentation

Managementul alegerilor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Managementul alegerilor 17 iulie 2008

 2. Ce managementul? • Activitatea de management înseamnă organizarea unor colective de oameni în scopul atingerii unor scopuri dorite; • Cinci funcţii de bază: • Planificarea • organizarea • Conducerea • Coordonarea • Controlul

 3. Scopul managementului electoral • Asigurarea atît aparentă, cît şi de facto a integrităţii procesului electoral. • Ce sta la bază asigurării integrităţii - respectul pentru principiile democraţiei electorale (vot universal, egal, direct, secret, liber exprimat, în condiţii unei legislaţii adecvate, cetăţean informat); - Conduita etică (angajament moral pentru combaterea fraudelor); - Corectitudinea (evitarea oferirii unei puteri discreţionale prea mari organelor electorale, legea trebuie să limiteze cîmpul de manevră ); - Protecţia instituţională adecvată (asigurarea balanţei de forţe în organele electorale – în Moldova partidele parlamentare); - Supraveghere şi ocrotire a normelor legale; - Transparenţa

 4. Principiile managementului elctoral • Independenţa (funcţională) garantată de lege a organelor electorale (în unele ţări CEC este parte a Guvernului); • Imparţialitate • Responsabilitate în faţa cetăţenilor • Dedicaţie în asigurarea procesului electoral • Eficienţă (cu mijloace modeste – rezultate bune) • Profesionalism (managementul - vocaţie) • Guvernarea în baza legii

 5. Ce factori influenţează managementul electoral ? • Nivelul democraţiei; • Stabilitatea politică; • Rata cărturăriei; • Rata urbanizării (participare); • Mobilitatea populaţiei, • Cultura, inclusiv cea politică, • Tradiţiile (inclusiv religioase)

 6. Instrumentele legale în procesul electoral • Structure, împuternicirile, funcţiile şi responsabilităţile organelor electorale sînt stabilite prin legi, care definesc ierarhiile: - Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (articolul 21), Convenţia CSI etc. • Constituţia • Codul Electoral • Legile RM (administraţia publică, penal contravenţii administrative etc) • Documentele CEC • Coduri de conduită etc

 7. Documente CEC • Raport cu privire la desfăşurarea alegerilor parlamentare din 6 martie 2005 • Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor prevăzute de Codul electoral privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din 6 martie 2005 • Concepţia reflectării campaniei electorale pentru alegerile parlamentare de către instituţiile audiovizualului din Republica Moldova • Regulamentul privind statutul observatorilor • Regulamentul Comisiei Electorale Centrale privind reflectarea în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova a campaniei electorale pentru alegerea Parlamentului • Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale • Instrucţiune cu privire la unele particularităţi de efectuare a votării la alegerile parlamentare din 6 martie 2005 • Instrucţiune cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare din 6 martie 2005 în cadrul secţiilor de votare constituite în afara Republicii Moldova

 8. Documente CEC • Administrarea alegerilor [71] • Asigurarea materială a desfăşurării alegerilor [5] • Monitorizarea alegerilor şi reflectarea lor în mijloacele de informare în masă [15] • Partide şi blocuri electorale [47] • Candidaţi independenţi [28] • Asigurarea drepturilor de vot [3] • Examinarea sesizărilor, contestaţiilor şi demersurilor [45]

 9. Ce trebuie să asigure legislaţia? • Independenţa funcţională şi imparţialitatea organelor electorale • Stabilitatea în funcţie a membrilor organelor electorale, excluderia demisiilor arbitrare • Definirea responsabilităţilor, împuternicirilor, funcţiilor organelor electorale la toate nivelele, relaţiile între nivele • Definirea unui cadru adecvat a relaţiilor organelor electorale cu toţi cei interesaţi de desfăşurarea procesului electoral • Asigurarea unui grad de flexibilitate practică de către cadrul legal • Asigurarea mecanismelor de contestare şi revizuire a deciziilor organelor electorale • Asigurarea unui cadru temporar suficient pentru organizarea evenimentelor electorale • Asigurarea cu mijloace financiare suficiente pentru îndeplinirea eficientă a responsabilităţilor

 10. Hotărîrile CEC • CEC poate adopta hotărîri pentru a dezvolta principiile legale • Înlaturarea lacunelor • Formaularea politicilor administrative şi direcţii operaţionale

 11. Obligaţiuni extinse • Elaborarea unor politici la nivel naţional şi regional în domeniul electoral; • Planificarea evenimentelor electorale; • Planificarea bugetară • Training pentru staff-ul electoral; • Desfăşurarea activităţilor de educaţie civică şi electorală; • Delimitarea hotarelor circumscripţiilor electorale; • Soluţionarea problemelor logistice; • Identificarea şi înregistrarea alegătorilor; • Dezvoltarea registrului alegătorilor; • Comunicarea cu partidele politice; • Verificarea finanţării partidelor politice; • Organizarea periodică a alegerilor noi (primarilor); • Regulamente de comportament pentru partide şi candidaţi; • Regulamente privind comportamentul mass-media; • Regulamente privind desfăşurarea sondajelor în timpul alegerilor; • Training pentru partide şi observatori; • Regulamente privind comportamentul observatorilor; • Facerea şi anunţarea bilanţurilor alegerilor; • Soluţionarea disputelor electorale; • Estimarea cadrului legal pentru alegeri; • Consultarea Guvernului şi Parlamentului în vederea necesităţii reformei electorale; • Participarea la schimbul de experineţă internaţional, participarea la observarea alegerilor în ţările vecine.

 12. Planificarea strategică • Viziune – cum se doreşte a fi văzut CEC; • Scopul, Obiectivele, Misiunea – lucrurile fundamentale asupra cărora este concentrată activotatea organelor electorale; • Valorile – conceptele etice pe care se bazează activitatea organelor electorale: responsabilitatea, eficienţă, independenţă, imparţialitatea, profesionalism, dedicaţie, competenţă, onestitatea; • Rezultatele care se urmăresc în ariile de responsabilitate; • Rezultatul agregat; • Indicatorii – ţinte măsurabile care ajută în evaluarea performanţelor CEC; • Stabilirea structurii organelor electorale; • Strategia de promovarea a personalului – cum organele electorale vor asigura îmbunătăţirea performanţelor individuale şi colectove ale membrilor staff-ului.

 13. Planificarea operaţională • Cel puţin 60 de zile înainte de ziua alegerilor: Alegerile deputaţilor în Parlament se desfăşoară în cel mult 3 luni de la expirarea mandatului Parlamentului. Data alegerilor Parlamentului se stabileşte prin hotărîre a Parlamentului cu cel puţin 60 de zile înainte de ziua alegerilor (art. 76(1,2)  Parlamentul • În termen de 2 zile de la începutul perioadei de desemnare a candidaţilor: Informarea publicului despre sediul CEC şi modul de contactare pentru relaţii (art. 17 (5)). CEC face publiă informaţia despre localul (biroul) şi timpul depunerii actelor necesare pentru înregistrarea concurenţilor electorali (art. 44 (2), art. 1 (vezi perioada electorală)CEC

 14. Imediat după anunţarea datei alegerilor • După anunţarea datei alegerilor: • Aprobarea Programului calendaristic privind alegerile Parlamentului Republicii Moldova (art. 26 (1)) • Publicarea listei partidelor şi altor organizaţii social-politice care au dreptul de a participa la alegeri în baza datelor prezentate de Ministerul Justiţiei (art. 26 (1 d)) • Prezentarea proiectului devizului de cheltuieli pentru activitatea CEC şi pentru efectuarea alegerilor (art. 24,) • Adoptarea hotărîrii cu privire la listele de colectare a semnăturilor în susţinerea candidatului independent (art.42) • Adoptarea modelului declaraţiei privind veniturile candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova • Adoptarea hotărîrii cu privire la modelele listelor electorale pentru alegerile Parlamentului Republicii Moldova (art. 39) • Tipărirea listelor de colectare a semnăturilor în susţinerea candidatului independent (art. 42)CEC

 15. Planificarea în cronologie • Cu cel puţin 55 de zile înainte de ziua alegerilor: Constituirea circumscripţiilor electorale (art. 27(1))CEC • Cu cel puţin 50 de zile înainte de ziua alegerilor: Depunerea candidaturilor la CEC pentru constituirea consiliilor electorale de circumscripţie (art. 27 (4))judecătoriile de sector, organele administraţiei publice locale, partidele politice reprezentate în parlament, CEC

 16. Înregistrarea candidaţilor • Cel mai tîrziu cu 30 de zile înaintea alegerilor, dar în decurs de 7 zile de la data primirii actelor enumărate în art. 44 (1)): înregistrarea candidaţilor desemnaţi în alegerile parlamentare (art. 44 (2))CEC • În termen de 3 zile de la data înregistrării: Eliberarea legitimaţiilor candidaţilor înregistraţi (art. 44 (4))CEC • După înregistrareacandidaţilor: Publicarea listei candidaţilor şi a hotărîrii privind înregistrarea candidaţilor independenţi sau a listei de candidaţi (art. 44 (5), (6))CEC • Către începutul înregistrării candidaţilor: Repartizarea timpului de antenă la Compania de Publică "Teleradio-Moldova" şi alte mass-media finanţate de la buget‘ (art.46(l),35(7))CEC • În 5 zile de la înregistrarea candidaţilor: Oferirea spaţiului de afişaj (art. 47(13))Autorităţile administraţiei publice locale, consiliile electorale, CEC

 17. După începerea înregistrării candidaţilor • Stabilirea numărului persoanelor de încredere pentru concurenţii electorali (art.45(l))CEC • Selectarea persoanelor de încredere şi prezentarea lor pentru înregistrare CEC (art. 45 (2)) Candidaţii independenţi, partidele, organizaţiile social-politice, blocurile electorale, CEC • În termen de 3 zile de la data prezentării documentelor: Înregistrarea persoanelor de încredere ale concurenţilor electorali (art. 45 (3))CEC • În termen de 3 zile după înregistrare: Eliberarea legitimaţiilor persoanelor de încredere înregistrate (art. 45 (2))CEC

 18. După înregistrarea concurenţilor • În termen de 3 zile de la depunerea documentelor de către concurenţii electorali: Confirmarea membrilor reprezentanţi ai concurenţilor electorali în componenţa CEC (art. 15(2)) CEC • În termen de 3 zile de la depunerea documentelor în consiliul electoral de circumscripţie: Confirmarea membrilor reprezentanţi ai concurenţilor electorali în componenţa consiliilor electorale de circumscipţie (art.l5(2))Consiliile electorale de circumscripţie, CEC • Imediat după începerea înregistrării concurenţilor electorali: Adoptarea hotărîrii privind stabilirea cuantumului creditelor pentru concurenţii electorali (art. 37 (1))CEC • Imediat după înregistrare: Desemnarea mandatarilor financiari, înregistrarea lor la Ministerul Finanţelor (art. 37(2))Candidaţii independenţi, partidele, organizaţiile social-politice,CEC • Imediat după începerea înregistrării concurenţilor electorali: Stabilirea plafonului mijloacelor ce pot fi virate în fondul electoral al concurentului (art. 38 (2))CEC • În termen de o lună dupăînceputul perioadei electorale: Declararea în presă a mijloacelor financiare, a altor forme de susţinere materială a activităţii concurenţilor electorali la alegeri (art. 38 (1 a))Persoanele fizice şi juridice care finanţează direct şi indirect campania electorală a concurenţilor electorali, CEC

 19. După înregistrarea concurenţilor • În decurs de 24 de ore de la data depunerii sumelor băneşti la contul concurentului electoral: Informarea CEC despre sumele băneşti virate pe contul concurentului electoral (art. 38(3, 9))Băncile, mandatarii financiari, CEC • Cel tîrziu cu 30 zile înainte de ziua alegerilor: Depunerea documentelor pentru înregistrarea candidaţilor (art. 42, 43, 44, 46, 48)Candidaţii independenţi, partidele, organizaţiile social-politice • Concomitent cu depunerea documentelor pentru înregistrarea candidaţilor: Prezentarea simbolului partidului, organizaţiei social-politice, blocului electoral, candidatului independent (art. 48 (2))Partidele, organizaţiile social-politice, candidaţii independenţi • Cu cel mult 30 de zile înainte de ziua alegerilor şi în termen de 5 zile de la data primirii listelor: Începe verificarea listelor de subscripţie şi informarea rezultatului verificării (art.43 (1,2), 78(1))CEC

 20. Constituirea consiliilor electorale • Cu cel puţin 50 de zile înaintea alegerilor: Constituirea consiliilor electorale de circumscripţie (art. 27 (1))CEC, judecătoriile, partidele, administraţia raională • În decurs de 3 zile de la data constituirii consiliului electoral de circumscripţie: Alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului consiliului electoral, comunicarea imediată la CEC despre rezultatele acestor alegeri (art. 27 (5)) Consiliul electoral de circumscripţie, CEC • În decurs de 4 zile de la data constituirii consiliului electoral de circumscripţie: Aducerea la cunoştinţa publică a componenţei şi sediului consiliului electoral, precum şi modului de contactare pentru relaţii (art. 27 (6))Consiliul electoral de circumscripţie, CEC • În termen de 3 zile de la propunerile consiliilor electorale: Aprobarea statului de personal al aparatului de lucru al consiliilor electorale de circumscripţie la propunerea acestora (art. 27 (8))CEC • Cît mai curînd posibil: Seminarul republican cu participarea preşedinţilor consiliilor electorale de circumscripţieCEC

 21. Constituirea secţiilor de votare • Cu cel puţin 35 de zile înainte de ziua alegerilor: Constituirea secţiilor de votare (art. 29(2),(3))Primăriile, consiliile electorale de circumscripţie, CEC • În termen de 5 zile şi cel puţin 20 de zile înainte de ziua alegerilor: Depunerea candidaturilor la consiliile electorale de circumscripţie pentru constituirea birourilor electorale ale secţiilor de votare (art. 29 (10,11))Consiliile locale, consiliile electorale de circumscripţie, CEC

 22. Constituirea birourilor electorale • Cu cel puţin 20 de zile înainte de ziua alegerilor: Constituirea birourilor electorale ale secţiilor de votare. Listele de alegători (art. 29 (10))Consiliile electorale de circumscripţie, CEC • În termen de 3 zile de la desemnarea în biroul electoral al secţiei de votare: Confirmarea membrilor reprezentanţi ai concurenţilor electorali în componenţa biroului electoral al secţiei de votare (art. 15(2))Birourile electorale ale secţiilor de votare, consiliile electorale de circumscripţie, CEC • În decurs de 2 zile de la data constituirii biroului electoral al secţiei de votare: Alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului biroului, comunicarea imediată a rezultatelor acestor alegeri consiliului electoral de circumscripţie (art. 29 (11))Birourile electorale ale secţiilor de votare, consiliile electorale de circumscripţie, CEC • Cu cel puţin 18 zile înainte de ziua alegerilor: Adoptarea hotărîrilor consiliilor electorale de circumscripţie privind degrevarea de atribuţiile de serviciu a unor membri ai birourilor electorale (art. 32(4))Consiliile electorale de circumscripţie, CEC

 23. Pregătirile pentru ziua alegerilor • Cu cel puţin 18 zile înainte de ziua alegerilor: Adoptarea hotărîrii cu privire la modelul şi textul buletinului de vot (art. 48 (1))CEC • Cu cel puţin 18 zile înainte de ziua alegerilor: Adoptarea hotărîrii cu privire la formularele proceselor-verbale privind rezultatele votării (art.58 (2))CEC • Cu cel puţin 14 zile înainte de ziua alegerilor: Seminare în fiecare raion, mun. Chişinău, U.T.A. Găgăuzia cu participarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare (după un grafic special)Consiliile electorale de circumscripţie,CEC • Cel tîrziu cu 10 zile înainte de ziua alegerilor: Aducerea la cunoştinţa publică timpul şi locul votării (art. 50). Se încheie perioada publicării rezultatelor sondajelor (art.64 (4))Birourile electorale ale secţiilor de votare, CEC, mass-media, concurenţi electorali organizaţii specializate

 24. După încheierea votării • După încheierea votării şi numărarea votirilor:Înmînarea proceselor-verbale autentificate ale birourilor electorale privind rezultatele votării reprezentanţilor concurenţilor electorali (art. 58 (4))Birourile electorale ale secţiilor de votare • Nu mai tîrziu de 18 ore după închiderea secţiilor de votare: Predarea documentelor privind rezultatele votării consiliilor electorale de circumscripţie (art. 58 (6))Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare • După totalizarea rezultatelor votării de către consiliul electoral de circumscripţie: Transmiterea fişierului proceselor-verbale privind rezultatele numărării voturilor la CEC prin reţeaua electronică (pe secţii de votare şi total pe circumscriptie)Consiliile electorale de circumscripţie • În termen de 48 ore după închiderea secţiilor de votarePrezentarea la CEC a proceselor-verbale cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor pe circumscripţie (art. 59 (4))Consiliile electorale de circumscripţie, CEC

 25. Bilanţul • În termen de 5 zile după încheierea alegerilor: Prezentarea la CEC a raportului asupra gestionării mijloacelor financiare (art. 35(3))Consiliile electorale de circumscripţie, CEC • În termen de 5 zile după alegeri: Totalizarea voturilor pe ţară şi întocmirea procesului-verbal (art.60 (1))CEC • În termen de 5 zile după primirea actelor de la prezentate de consiliile electorale de circumscripţie Prezentarea rezultatelor totalizării voturilor pe ţară Curţii Constituţionale pentru confirmarea rezultatelor alegerilor şi validarea mandatelor (art.60 (3), 89 (l))CEC • În termen de 2 săptămîni după declararea alegerilor nevalabile: Dacă alegerile au fost declarate nevalabile sau nule se organizează votarea repetată (art. 93 (1))CEC

 26. Confirmarea legalităţii alegerilor • În termen de 10 zile după primirea actelor de la CEC: Confirmarea legalităţii alegerilor Parlamentului Republicii Moldova, validarea mandatelor deputaţilor aleşi (art.89(l))Curtea Constituţională, CEC • În termen de 2 zile după confirmarea legalităţii alegerilor: Transmiterea procesului-verbal cu privire la rezultatele alegerilor şi avizul Curţii Constituţionale Parlamentului şi o copie a actelor menţionate CEC (art.90(l)Curtea Constituţională, CEC • În timp de 24 ore de la primirea actelor de la Curtea Constituţională: Publicarea rezultatelor finale ale alegerilor (art. 92 (2))CEC • În termen de 2 zile după confirmarea legalităţii alegerilor: Eliberarea legitimaţiilor deputaţilor aleşi (art. 89 (2))CEC

 27. Restituirea creditelor • În termen de 2 luni după încheierea votări: Restituirea creditelor primite din bugetul de stat de către concurenţii electorali care au obţinut mai puţin de şase la sută din voturile valabil exprimate pe întreaga ţară, inclusiv candidaţii independenţi care nu au fost aleşi (art. 37 (4))Concurenţii electorali, CEC • În termen de 4 luni de la data încheierii votării: Restituirea creditelor primite din bugetul de stat de către concurenţii electorali, care au obţinut mai mult de şase la sută din voturile valabil exprimate pe întreaga ţară, precum şi candidaţii independenţi aleşi (art. 37(4))Concurenţii electorali, CEC

 28. Finalul şi un noul început • În termen de 4 luni după alegeri:Pregătirea şi tipărirea cărţii "Electorala-2009“CEC • După primirea avizului Curţii de Conturi: Prezentarea în Parlament a raportului privind gestionarea mijloacelor financiare alocate împreună cu avizul Curţii de Conturi (art. 35(3))CEC • Pregătirea pentru un nou ciclu electoral CEC