SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA BRATISLAVA
Download
1 / 23

- PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA BRATISLAVA MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA V TRNAVE Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality POSLANIE A OBSAH FUNKČNÝCH STRATÉGIÍ – MARKETINGOVÁ, VÝROBNÁ, INOVAČNÁ STRATÉGIA. SEMESTRÁLNY PROJEKT Bc. MARIANNA BAŤKOVÁ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - cahil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Semestr lny projekt bc marianna ba kov bc gabriela jozefovi ov

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA BRATISLAVA MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA V TRNAVE Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvalityPOSLANIE A OBSAH FUNKČNÝCH STRATÉGIÍ – MARKETINGOVÁ, VÝROBNÁ, INOVAČNÁ STRATÉGIA

SEMESTRÁLNY PROJEKT

Bc. MARIANNA BAŤKOVÁ

Bc. GABRIELA JOZEFOVIČOVÁ

Školitelia: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.

Ing. Veronika Kaiserová

TRNAVA

2010


Semestr lny projekt bc marianna ba kov bc gabriela jozefovi ov

Tento projekt bol podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP -0384-09„ Koncept HCS modelu 3E vs koncept Corporate Social Responsibility (CSR)“.


Obsah
OBSAH: výskumu a vývoja na základe zmluvy č.

1 POSLANIE A OBSAH FUNKČNÝCH STRATÉGIÍ

2 MARKETINGOVÁ STRATÉGIA PODNIKU

3 VÝROBNÁ STRATÉGIA

4 INOVAČNÁ STRATÉGIA


1 poslanie a obsah funk n ch strat gi
1 POSLANIE A OBSAH FUNKČNÝCH STRATÉGIÍ výskumu a vývoja na základe zmluvy č.

 • Funkčné stratégie sú prostriedkom na splnenie cieľov podniku.

 • Funkčná stratégia transformuje hlavnú stratégiu na podnikateľskej úrovni do akčných plánov pre kľúčové špeciálne útvary podniku (napr. marketing, výrobu, inováciu, financovanie, atď.)

 • Funkčné stratégie sa nachádzajú na treťom stupni podnikovej hierarchie za podnikovými a podnikateľskými stratégiami.


1 poslanie a obsah funk n ch strat gi1
1 POSLANIE A OBSAH FUNKČNÝCH STRATÉGIÍ výskumu a vývoja na základe zmluvy č.

Funkčná stratégia sa odlišuje od hlavnej stratégie v troch charakteristikách:

 • V časovom horizonte.

 • V špecifikácii.

 • V účasti na vypracúvaní.

 • Ad 1)Časový horizont funkčnej stratégieje krátky, zvyčajne jeden rok, prípadne menej.

 • Ad 2)Funkčná stratégia je špecifickejšia ako hlavná stratégia, ktorá je všeobecná.

 • Ad 3)Na vypracovaní stratégie na úrovni SPJ a na funkčnej úrovni sa zúčastňujú odlišné osoby.


1 poslanie a obsah funk n ch strat gi2
1 POSLANIE A OBSAH FUNKČNÝCH STRATÉGIÍ výskumu a vývoja na základe zmluvy č.

Medzi základné funkčné stratégie zaraďujeme:

 • marketingovú stratégiu podniku,

 • výrobnú stratégiu podniku,

 • inovačnú stratégiu podniku,

 • personálnu stratégiu podniku (stratégia ľudských zdrojov),

 • finančnú stratégiu podniku,

 • environmentálnu stratégiu podniku,

 • logistickú stratégiu podniku,

 • ergonomickú stratégiu podniku,

 • informačnú stratégiu podniku,

 • podnikovú stratégiu kvality,

 • etickú stratégiu podniku,

 • politicko – právnu stratégiu podniku,

 • stratégiu zahraničnoobchodnej podnikateľskej činnosti podniku.


2 marketingov strat gia podniku
2 výskumu a vývoja na základe zmluvy č. Marketingová stratégia podniku

Marketing zohráva v strategickom manažmente ústrednú úlohu, pretože je spojovacím článkom medzi podnikom a jeho operačným priestorom, ktorý tvoria trh a zákazníci.

 • P. Kotler charakterizuje marketingovú stratégiu ako:„...marketingovú logiku, ktorou podnik dosahuje svoje marketingové ciele. Marketingová stratégia pozostáva z rozhodovaní o nákladoch marketingu, o marketingovom mixe a o alokácii marketingových zdrojov vo vzťahu k očakávaným environmentálnym a konkurenčným podmienkam.“.


2 marketingov strat gia podniku1

 • 1. výskumu a vývoja na základe zmluvy č.

 • Určenie východísk

 • 5.

 • Výber segmentu a stratégie

 • 2.

 • Aktuálna marketingová

 • situácia

 • 6.

 • Navrhovanie marketingovej stratégie

 • 3.

 • Upresnenie strategického postavenia

 • 7.

 • Implementácia marketingovej stratégie

 • 4.

 • Filozofické a koncepčné

 • smerovanie

 • 8.

 • Kontrolná činnosť

2Marketingová stratégia podniku

.


2 marketingov strat gia podniku2
2 výskumu a vývoja na základe zmluvy č. Marketingová stratégia podniku

1 Určenie východísk pre strategický proces

Stanoviť vstupné podmienky, medzi ktoré patria najmä tieto:

 • určenie východiskových cieľov pre tvorbu a aplikovanie marketingovej stratégie,

 • určenie tímu a zodpovedného manažéra za tvorbu a prípadne aj za implementovanie marketingovej stratégie.

  2Analýza aktuálnej marketingovej stratégie

  Po vykonaní prvého kroku je potrebné prejsť hlbšie do celkovej problematiky a to prostredníctvom kvalitne vykonanej analýzy.


2 marketingov strat gia podniku3
2 výskumu a vývoja na základe zmluvy č. Marketingová stratégia podniku

3 Informačné predpoklady pre tvorbu marketingovej stratégie

 • Posúdenie úrovne informačného zabezpečenia je závislé na minimálne dvoch nasledovných faktoroch:

 • ide o začínajúcu alebo dlhšie trhovo fungujúcu firmu,

 • bude predpokladaná tvorba marketingovej stratégie výrazne závislá na množstve a kvalite informácií z externého, alebo len z interného prostredia.

  4Filozofické a koncepčné smerovanie


2 marketingov strat gia podniku4
2 výskumu a vývoja na základe zmluvy č. Marketingová stratégia podniku

5 Výber segmentu a príslušnej stratégie

Dve zásadné strategické otázky:

 • Ktorý segment trhu bude cieľovo strategicky ovplyvňovaný?

 • Akým typom marketingovej stratégie?

  6 Návrh marketingovej stratégie

 • Z pohľadu firmy je návrh marketingovej stratégie rozhodujúcim krokom, od ktorého sa vyvíja ďalšie zásadné smerovanie.


2 marketingov strat gia podniku5
2 výskumu a vývoja na základe zmluvy č. Marketingová stratégia podniku

7 Model implementácie

 • je tvorený jednotlivými implementačnými krokmi

  8 Kontrolovanie uplatnenia marketingovej stratégie

 • je posledným a nevyhnutným krokom. Musí dôjsť k porovnávaniu plánovanej predstavy so skutočne dosiahnutým výsledkom, musí prebehnúť spätná väzba.


3 v robn strat gia podniku
3 VÝROBNÁ STRATÉGIA PODNIKU výskumu a vývoja na základe zmluvy č.

 • Výrobná stratégia predstavuje takú perspektívnu náplň

  výroby, ktorá bude zodpovedať požiadavkám trhu, pre ktorý sú

  výrobky určené, a zároveň zabezpečí využitie výrobnej

  kapacity a všetkých výrobných činiteľov.

 • Súvisí s transformáciou výrobných vstupov na výrobné

  výstupy, tak, aby boli výstupy zabezpečené v danej kvantite

  a očakávanej kvalite.


3 v robn strat gia podniku1
3 VÝROBNÁ STRATÉGIA PODNIKU výskumu a vývoja na základe zmluvy č.

Dôležitou súčasťou stratégie výroby vo väčších podnikoch je

zameranie sa na stratégiu kvality.

Táto kvalita môže byť chápaná ako:

 • objektívna kvalita - je technická kvalita založená na kontrole kvality.

 • subjektívna kvalita – je spojená s odberateľom a charakterizovaná stupňom naplnenie jeho potrieb


3 v robn strat gia podniku2
3 VÝROBNÁ STRATÉGIA PODNIKU výskumu a vývoja na základe zmluvy č.

Delenie výrobných stratégií:

 • podľa veľkosti.

 • podľa časového horizontu

 • podľa vplyvu výrobnej stratégie na trh

 • podľa organizačných stupňov riadenie

 • podľa miery akcelerácie rozvoja

 • podľa zahraničných participácií

 • podľa šírky sortimentu

 • podľa externej účasti

 • podľa vecnej náplne


3 v robn strat gia podniku3
3 VÝROBNÁ STRATÉGIA PODNIKU výskumu a vývoja na základe zmluvy č.

Prednosti a nedostatky výrobnej stratégie

 • skúsenostná krivka.

 • súlad technickej základne výroby a typu výroby,

 • pružnosť výrobných technológií.

  Skúsenostná krivka

 • zobrazuje znižovanie výrobných nákladov počas výrobnej

  životnosti výrobku.


3 v robn strat gia podniku4
3 VÝROBNÁ STRATÉGIA PODNIKU výskumu a vývoja na základe zmluvy č.


3 v robn strat gia podniku5
3 VÝROBNÁ STRATÉGIA PODNIKU výskumu a vývoja na základe zmluvy č.

Úspora nákladov vzniká z troch zdrojov:

 • Učenie sa spôsobuje nákladové úspory - pochádzajú z postupného poznávania a lepšieho ovládania nových výrobných postupov.

 • Hromadnosť vykonávaných operácií - prostredníctvom vyššieho využitia existujúcich výrobných a prevádzkových kapacít, dochádza tu k poklesu fixných nákladov na jednotku výroby v dôsledku ich rozdelenia na väčší počet výrobných jednotiek.

 • Zmena – zmena materiálov a najmä nahradzovanie živej práce mechanizovanými a automatizovanými výrobnými procesmi. Zmena je z väčšej časti vyvolaná vedecko-technickým rozvojom.


4 inova n strat gia podniku
4 INOVAČNÁ STRATÉGIA PODNIKU výskumu a vývoja na základe zmluvy č.

Inovačný proces

 • Postupnosť aktivít, ktoré vedú k tvorbe a realizácii nového produktu. Znamená napĺňanie danej inovačnej stratégie a jeho výsledkom je by mali byť úspešné inovácie.

  Inovácia

 • Predstavuje prakticky zrealizovanú myšlienku a znamená prechod do nového, lepšieho stavu, ktorý je často reprezentovaný inovačnými stupňami. Inovácie novým spôsobom kombinujú výrobné faktory a uskutočňuje zmeny v kvalite a produktivite jednotlivých faktorov


4 inova n strat gia podniku1
4 INOVAČNÁ STRATÉGIA PODNIKU výskumu a vývoja na základe zmluvy č.

Novosť, ktorú inovácie so sebou prinášajú rozlišujeme na:

 • objektívna novosť – produkt bol vyvinutý a zrealizovaný po prvý krát, a je unikátny a pokladaný za svetovú novosť. Tento smer orientácie sa často označuje aj prívlastkom intenzívny rozvoj.

 • subjektívna novosť – produkt bol nový „len“ pre dané odvetvie. Tento smer orientácie je označovaný prívlastkom extenzívny rozvoj. Predstavuje rozširovanie už známych produktov, technických prístupov v nových odvetviach.


4 inova n strat gia podniku2
4 INOVAČNÁ STRATÉGIA PODNIKU výskumu a vývoja na základe zmluvy č.

Druhy podnikových inovácií

vecné inovácie – objekt, ktorého sa zmena týka

 • výrobkové inovácie

 • procesné (technologické) inovácie

 • inovácie riadiacich činností

  komplexná inovácia – vzniká na základe podnetnej inovácie, ktorá vyvolá reťazec inovácií – prenos impulzu v horizontálnom a vertikálnom smere na ostatné prvky výroby, čím sa podnieti ich inovácia.


4 inova n strat gia podniku3
4 INOVAČNÁ STRATÉGIA PODNIKU výskumu a vývoja na základe zmluvy č.

 • výrobkovo-technická dimenzia: „Čo ponúkať?“ – ktoré výsledky vedy a techniky aplikovať pri riešení nového produktu tak, aby boli zároveň naplnené potreby, priania zákazníkov.

 • výrobno-technologická dimenzia: „Ako nové produkty vytvoriť?“ – aké technológie sú pre vznik nového produktu dôležité a ako ich uplatnenie ovplyvňujú podmienky, ktoré podmieňujú vytvorenie nového produktu.

 • obchodno-politická dimenzia: „Pre koho sú nové produktu určené?“ – na ktoré cieľové trhy a skupiny zákazníkov sa má firma predovšetkým zamerať.


Semestr lny projekt bc marianna ba kov bc gabriela jozefovi ov

Ďakujeme za pozornosť ! výskumu a vývoja na základe zmluvy č.