Download
programf rklaring 110118 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Programförklaring, 110118 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Programförklaring, 110118

Programförklaring, 110118

130 Views Download Presentation
Download Presentation

Programförklaring, 110118

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Programförklaring, 110118

 2. Vad är Teachers Without Frontiers? Teachers Without Frontiers är en ideell förening vars främsta syfte, uppgift och mission är att verka för en till barn, ungdomar och vuxnajämbördig grundläggande utbildning som skall ge kunskap och resurser motsvarande individens egna kulturella behov, perspektiv och ambitioner.

 3. Genom utbildning reducera fattigdom och risken för internationella konflikter. Föreningen bygger sin värdegrund på Förenta Nationernas deklaration om mänskliga rättigheter och även dess Barnkonvention (barnkonventionens § 28 resp. 29) Genom att säkerställa en nivå som motsvarar en grundskoleutbildning enligt OECD:s definition förbereda individen till eventuella fortsatta studier men även lärande för utvecklig och självförverkligande Vårt syfte sträcker sig även till de vuxnas behov av grundskoleutbildning för dem som av olika skäl gått miste om denna rättighet/möjlighet.

 4. Vision Teachers Without Frontiers vision är att ta, behålla och utveckla initiativet till en internationell plattform för grundläggande utbildning för barn, ungdomar, vuxna samt grundläggande internationell lärarutbildning.

 5. Visionära mål Skapa en universell grundläggande utbildning för barn, ungdomar och vuxna motsvarande grundskola, bygga en organisation av volontärer såväl på nationell som internationell nivå i syfte att stödja barns, ungdomars och vuxnas lärande, skapa en universell grundläggande lärarutbildning i samverkan med nationella och internationella institutioner.

 6. Universell grundläggande utbildning En utbildning som är fri från religiös, politisk och ekonomisk påverkan, fri bildning utgår från aktuell forskning i de akademiska disciplinerna och evidensbaserade erfarenheter och inkluderar pedagogik och filosofi

 7. Nationell (SWE) organisation av volontärer Bygga en organisation av volontärer inom utbildningsområdet på kommunnivå bestående av ej längre verksamma lärare exempelvis pensionerade Exempel på verksamhet som bedrivs är: Stödundervisning Hemundervisning Familjeundervisning /föräldraskola (att genom föräldrar stärka stödet till underpresterande elever) Stimulans till högpresterande / understimulerande elever genom coachning av certifierade coacher (ICF) Obs.! Detta är ej läxhjälp och avser ej heller det som åligger skolans skyldigheter i uppdraget

 8. Internationell organisering av volontärverksamhet Skapa en organisation av verksamma lärare som kan, med världen som arbetsfält, verka som lärare där ett behov finns Valet av geografiska och kulturella områden definieras av Teachers Without Frontiers i samråd med SIDA, lokala FN-förbundet, Unicef och andra biståndsorganisationer Dessa lärare ska verka i Teachers Without Frontiers´s anda

 9. En universell grundläggande lärarutbildning Skapa en universell plattform för lärarutbildning som bygger på: Bolognaprocessen och innefattar såväl utbildningsinnehåll som inriktning och utformning med den fria bildning och aktuell forskning som ledstjärna, Ett internationellt behov – vi har idag ca 1,2 miljarder analfabeter på jorden Barcelonaprocessen (Medelhavssamarbete avseende fri bildning) Vår värdegrund

 10. Nuvarande samarbetspartners

 11. Second Chance: motiv • Stefan Fölster (Svenskt Näringsliv) vid HUR-konferensen i Uppsala: Recept för en bättre svensk skola: - bättre STYRNING och UPPFÖLJNING ( ex vis BSK) - satsa på att öka LÄRARNAS KVALITET - öka TIDEN för lärarna med eleverna • Sydkorea i senaste PISA - studien: kvällsundervisning • Klass 9A, Mikaelskolan Örebro: 25 min svinn per lektion • Tigerekonomiernas utbildningssyn

 12. Second Chance: utformning • Identifiera barn/ungdomar som idag underpresterar i relation till sin förmåga • Dessa elever behöver bl a: - mer TID för sitt lärande - individuell COACHING av skickliga pedagoger - eleven tilldelas en egen coach på sen eftermiddagstid - individuell undervisning 2 ggr per vecka, 30-60 min/ggn • Rekrytera volontärer, fr a ur ledet av nyligen pensionerade och erkänt skickliga pedagoger