Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Linnade r ollist regionaalarengus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Linnade r ollist regionaalarengus

Linnade r ollist regionaalarengus

201 Views Download Presentation
Download Presentation

Linnade r ollist regionaalarengus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Linnade rollist regionaalarengus Priidu Ristkok Siseministeeriumi regionaalpoliitika büroo juhataja

 2. Mis on linn? Eestis mõistetakse linnadena kas: • Haldusüksusi “linn” (ning maapiirkondadena haldusüksusi “vald”), või • Asustusüksusi “linn” (ning maapiirkondadena asustusüksusi “alevik”, “küla”) Tavaliselt ei tehta neil vahet ning kui tehaksegi, siis ei täpsustata kumba varianti siiski konkreetselt mõeldakse. Kumb on rohkem linn kas Kallaste linn (1200 in.) või Saku alevik (4900 in.), kas Jõhvi vallasisese linnana on vähem linn kui linnaline omavalitsus Saue? 14.02.2007 2

 3. Mis on linn? Euroopas ei ole ühest definitsiooni linnadele/maapiirkondadele, igas riigis on aegade jooksul välja kujunenud oma tähendus: • Demograafiline (rahvastiku koondumiskohad) • Majanduslik (domineerivad majandusharud, maakasutus) • Käitumuslik(elulaad, elukeskkond, ideede levik jms.) Linnade ruumiline laialivalgumine on ka mujal Euroopas tekitanud kontseptuaalseid segadusi... 14.02.2007 3

 4. 14.02.2007 4

 5. 14.02.2007 6

 6. 14.02.2007 7

 7. Linnade roll regionaalarengus (1) • Elukoht • Transpordisõlm • Turism, kultuuriline tegevus ja vaba aja sisustamine • Äritegevus • Teadmiste ja oskuste genereerimine • Otsustuste langetamine • Haldusfunktsioonid, teenused 14.02.2007 9

 8. Linnade roll regionaalarengus (2) Linnad ja maapiirkonnad on omavahel vastassõltuvuses 14.02.2007 10

 9. Linnade roll regionaalarengus (3) 14.02.2007 11

 10. Linnaregioonid Linnad või linnaregioonid Eestis? • Suurus ja nn. kriitiline mass • Funktsionaalsed seosed, nt. rahvastikuränne ja tööalane mobiilsus 14.02.2007 12

 11. Elanike siseränne 2000-2005.a. Allikas: Statistikaamet rahvastikuregistri andmete alusel 01.01.2007 13

 12. 01.01.2007 14

 13. Linnapiirkonnad 01.01.2007 15

 14. 01.01.2007 16

 15. 01.01.2007 17

 16. Sisemajanduse koguprodukt 2000-2004.a. Allikas: Siseministeerium Statistikaameti andmete alusel 01.01.2007 18

 17. 01.01.2007 19

 18. Linnapoliitika (1) EL struktuuriabi 2007-2013 ettevalmistuste raames kaaluti Eesti linnaspetsiifilisi väljakutseid Traditsioonilisi nn. Vana-Euroopa linnaprobleeme (sotsiaalne segregatsioon ja getostumine, linnasüdamete või tööstusalade regeneerimine jms) ei ole võrreldavas mastaabis Eestis olemas 14.02.2007 20

 19. Linnapoliitika (2) Järgnevateks aastateks on kavandatud toetusmeetmeid, mis on spetsiifiliselt suunatud linnaregioonide väljakujunemise toetamiseks või “traditsiooniliste linnaprobleemide” tekke ennetamiseks 14.02.2007 21

 20. Linnapoliitika (3) Elukeskkonna arendamise rakenduskava 2007-2013 Tegevused linnaruumi arendamiseks, linnaspetsiifiliste probleemide lahendamiseks ning keskuste ja tagamaa paremaks funktsionaalseks sidustamiseks • Transpordiühenduste parandamine linnalistel aladel (sh. ümbersõiduteed, sillad, parklad, kergliiklusteed, liikluskorraldus, ühistranspordikorraldus jms) • Lastehoiu ja sotsiaalse turvalisuse parandamisega seotud avaliku infrastruktuuri arendamine • Avaliku linnaruumi ja rekreatsioonialade väljaarendamine ning haljastuse parandamine linnades ja linnalähedastel aladel (pargid, ranna- ja kaldaalad, valgustus jms.) • Avalikuks kasutuseks mõeldud alade planeeringute koostamine 14.02.2007 22

 21. Linnapoliitika (4) Elukeskkonna arendamise rakenduskava 2007-2013 Kohaliku ettevõtluskeskkonna arendamine • Regionaalsete tööstusalade väljaarendamine (eelkõige maakonnakeskuste baasil • Regionaalsete kompetentsikeskuste tugevdamine ja regionaalsete ettevõtlusklastrite väljaarendamisele suunatud tegevused (eelkõige maakonnakeskuste baasil) + Siseriiklikud regionaalarengu programmid Regionaalsete kolledzhite arendamise programm Kohaliku omaalgatuse programmi laiendamine üle 2500 elanikuga asulatesse 14.02.2007 23

 22. Piirkondlikud kompetentsikeskused 14.02.2007 24