bezpe nost potravin regulace v eu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bezpečnost potravin - regulace v EU PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bezpečnost potravin - regulace v EU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Bezpečnost potravin - regulace v EU - PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on

Bezpečnost potravin - regulace v EU. doc. Ing. Luboš Babička, CSc. Evropský dům 15. června 2011. 1. Vývoj v potravinářské legislativě ČR. do roku 1993 velmi dobře rozpracovaný systém potravinářské legislativy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bezpečnost potravin - regulace v EU' - caesar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bezpe nost potravin regulace v eu

Bezpečnost potravin - regulace v EU

doc. Ing. Luboš Babička, CSc.

Evropský dům 15. června 2011

1 v voj v potravin sk legislativ r
1. Vývoj v potravinářské legislativě ČR
 • do roku 1993 velmi dobře rozpracovaný systém potravinářské legislativy
 • v roce 1993 zrušeny jakostní normy, přijímání nekvalitní legislativy = snížení kvality produkce
 • v roce 1997 přijat zákon o potravinách a tabákových výrobcích č. 110
1 v voj v potravin sk legislativ r1
1. Vývoj v potravinářské legislativě ČR
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady 178/2002 – sjednotilo a stanovilo obecné zásady a požadavky zákona o potravinách
 • Nařízení (Regulation)
 • Směrnice (Decision)
 • Doporučení (Recommendation)
pravy potravinov ho pr va se t kaly
Úpravy potravinového práva se týkaly:
 • povinností všech subjektů, vyrábějících, dovážejících, či uvádějících do oběhu potraviny a krmiva
 • povinností orgánů státního dozoru nad potravinami a krmivy v celém řetězci jejich výroby
 • konstituování Národního úřadu pro bezpečnost potravin
slide5
Tyto požadavky byly v ČR zahrnuty do vládního usnesení č. 1320/2001 s názvem„Strategie bezpečnosti potravin v České republice“
asov harmonogram usnesen
Časový harmonogram usnesení:
 • usnesení vstoupilo v platnost v prosinci 2001
 • termín ukončení příprav – konec roku 2003
 • cílový termín 1. květen 2004 (úplná implementace a harmonizace s předpisy EU)
prob hl aktivity
Proběhlé aktivity
 • Vypracován systém kontrol
 • Modernizace potravinářského průmyslu
 • Zahájen projekt podpory českých výrobků

„Klasa“

 • Proběhly kontrolní mise DG SANCO
odbor bezpe nosti potravin mze
Odbor bezpečnosti potravin MZe:
 • Koordinuje činnost ústředních orgánů
 • Zajišťuje:

- činnost Koordinační skupiny

- hodnocení rizik a komunikaci o rizicích

- chod vědeckých výborů, pracovních skupin

- chod Informačního centra a Informačního

systému bezpečnosti potravin

- pravidelnou produkci dat o spotřebě potravin

odbor bezpe nosti potravin mze1
Odbor bezpečnosti potravin MZe:
 • Spolupracuje s Potravinářskou komorou ČR
 • Zlepšuje komunikaci mezi účastníky procesu
 • Provádí dozor nad funkčností systému RASFF
 • Zpracovává návrh podoby Národního úřadu pro bezpečnost potravin
 • Jmenuje zástupce do Poradního fóra EFSA
 • Spolupracuje s mezinárodními organizacemi
 • Spolupracuje s Codex Alimentarius
evropsk ad pro bezpe nost potravin efsa
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

zajišťování vědeckých stanovisek

rozvoj metodologií pro hodnocení rizik

identifikace a charakterizace objevujících se rizik

zajišťování podpory v případě krizových situací

sběr, porovnávání a analyzování vědeckých dat

mezi innosti efsa nepat
Mezi činnosti EFSA nepatří

není odpovědný za politiku bezpečnosti potravin a přípravu právních předpisů

nezajišťuje kontrolu bezpečnosti potravin ani jejich označování

nenahrazuje činnost národních úřadů

slide12
Účast expertů ve vědeckých komisích EFSA – pro experty

Nominace expertů do ostatních orgánů EFSA – pro experty

Zapojení do projektů EFSA – pro jmenované instituce

Databáze expertů

Možnost veřejných konzultací návrhů dokumentů EFSA – pro výrobce, instituce www.efsa.europa.eu

Možnosti spolupráce s EFSA

anal za rizika
Analýza rizika:

1. Hodnocení rizika

2. Řízení rizika

3. Komunikace o riziku

hodnocen rizik
Hodnocení rizik

Ministerstvo zemědělství Úřad pro potraviny

Ministerstvo zdravotnictví

Sekretariát Koordinační skupiny bezpečnosti potravin

Koordinační skupina bezpečnosti potravin

 • příprava nezávislých stanovisek
 • zpracování studií
 • tvorba metodik
 • Vědecký výbor:
 • veterinární
 • fytosanitární a ŽP
 • výživy zvířat
 • pro GM potraviny a krmiva
 • pro potraviny
v deck v bory hodnocen rizik
Vědecké výbory – hodnocení rizik

Hlavní úkoly:

příprava nezávislých hodnotících stanovisek

navrhování opatření k zajištění zdravotní nezávadnosti v celém řetězci výroby potravin

posuzování směrů výzkumu a vývoje

1 hodnocen rizika
1. Hodnocení rizika
 • sledování výskytu:

- persistentních organických polutantů,

toxinů, těžkých kovů a metanoidů

- látek vznikajících při přípravě pokrmů

- reziduí veterinárních farmak

 • studium patogenních mikroorganismů
2 zen rizika
2. Řízení rizika

4 základní nástroje:

 • analýza poměru riziko/zisk
 • hodnocení dopadů na výrobce a spotřebitele
 • zvážení významu zdravotních rizik
 • zvážení rizik ve vztahu k životnímu prostředí
2 zen rizika1
2. Řízení rizika

Dozor provádí:

 • Orgány hygienické služby
 • Orgány veterinární služby
 • Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Organizaci definuje:

 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
3 komunikace o riziku
3. Komunikace o riziku

Komunikační strategie se zaměřuje:

 • na přípravu odborníků znalých hygienických předpisů
 • vzdělávání profesionálů z praxe
 • vzdělávání široké veřejnosti
spolupr ce se spot ebiteli a v robci
Spolupráce se spotřebiteli a výrobci

vydávání letáků

presentace na výstavách

www.bezpecnostpotravin.cz

výukové programy pro děti

web. stránky o výživě pro mládež (13 - 17 let) www.viscojis.cz

dny bezpečnosti potravin

Koordinační skupina bezpečnosti potravin

Informační centrum

syst m rychl ho varov n pro potraviny a krmiva rasff rapid alert system for food and feed
Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva(RASFF – Rapid Alert System for Food and Feed)
 • požaduje závazné oznámení jakéhokoliv přímého i nepřímého rizika ohrožení lidského zdraví nebo zdraví zvířat či životního prostředí potravinami nebo krmivy vyrobenými ve Společenství,

popř. dovezenými ze třetí země

ast r v syst mu rasff
Účast ČR v systému RASFF
 • příprava na začlenění ČR od roku 2002
 • členy jsou - SZPI, SVS, ÚKZÚZ, OOVZ, SÚJB, MZe, MZ
 • spolupracující - MO, MS, MV, MF-GŘC, ÚZPI
 • zákon o potravinách č. 110/1997 Sb.
 • zákon o krmivech č. 91/1996 Sb.
 • nařízení vlády - účinnost 3/2005
syst m rychl ho varov n pro potraviny a krmiva rasff
Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva - RASFF

provozován EK od roku 1978

členy jsou EK, EFSA a členské země

ohlašování rizikových potravin a krmiv

za účelem omezení uvádění do oběhu

za účelem stažení rizikových potravin a krmiv

čl. 50 nařízení EP a Rady (ES) č. 178/2002

slide27

Schéma sítě RASFF

SZPI

potraviny

OOVZ

potraviny

SVS ČR

potraviny, krmiva

ÚKZÚZ

krmiva

MZe

SÚJB

NKM

potraviny, krmiva

MF-GŘ cel

ÚZPI

MZ

VEŘEJNOST

EK

DG SANCO

MS

MO

MV

DG SANCO – Generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele EK – Evropská komise

NKM – Národní kontaktní místo MZe – Ministerstvo zemědělství

MZ – Ministerstvo zdravotnictví MV – Ministerstvo vnitra

MO – Ministerstvo obrany MS – Ministerstvo spravedlnosti

MF – Ministerstvo financí GŘ cel – Generální ředitelství cel

SÚJB – Státní úřad pro jadernou bezpečnost SZPI – Státní zemědělská a potravinářská inspekce

OOVZ – Orgány ochrany veřejného zdraví SVS – Státní veterinární správa

ÚKZÚZ – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ÚZPI – Ústav zemědělských a potravinářských informací

aktu ln p pady v rasff
Aktuální případy v RASFF

výskyt nepovolené GMO dlouhozrnná rýže

výskyt nepovolené látky tetracyklinu v medu z Řecka

paraziti v tresčích játrech

dioxiny ve vepřovém mase z Irska

podm nky sp chu esk ch potravin na evropsk m trhu
Podmínky úspěchu českých potravin na evropském trhu
 • Podpora propagace kvalitních výrobků
 • Dodržování legislativních pravidel
 • Dodržování hygienických požadavků

Důvěra zákazníka se snadno ztrácí, ale špatně získává zpět.