Bezpe nost potravin regulace v eu
Download
1 / 30

Bezpe?nost potravin - regulace v EU - PowerPoint PPT Presentation


 • 180 Views
 • Uploaded on

Bezpečnost potravin - regulace v EU. doc. Ing. Luboš Babička, CSc. Evropský dům 15. června 2011. 1. Vývoj v potravinářské legislativě ČR. do roku 1993 velmi dobře rozpracovaný systém potravinářské legislativy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bezpe?nost potravin - regulace v EU' - caesar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bezpe nost potravin regulace v eu

Bezpečnost potravin - regulace v EU

doc. Ing. Luboš Babička, CSc.

Evropský dům 15. června 2011


1 v voj v potravin sk legislativ r
1. Vývoj v potravinářské legislativě ČR

 • do roku 1993 velmi dobře rozpracovaný systém potravinářské legislativy

 • v roce 1993 zrušeny jakostní normy, přijímání nekvalitní legislativy = snížení kvality produkce

 • v roce 1997 přijat zákon o potravinách a tabákových výrobcích č. 110


1 v voj v potravin sk legislativ r1
1. Vývoj v potravinářské legislativě ČR

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady 178/2002 – sjednotilo a stanovilo obecné zásady a požadavky zákona o potravinách

 • Nařízení (Regulation)

 • Směrnice (Decision)

 • Doporučení (Recommendation)


Pravy potravinov ho pr va se t kaly
Úpravy potravinového práva se týkaly:

 • povinností všech subjektů, vyrábějících, dovážejících, či uvádějících do oběhu potraviny a krmiva

 • povinností orgánů státního dozoru nad potravinami a krmivy v celém řetězci jejich výroby

 • konstituování Národního úřadu pro bezpečnost potravin


Bezpe nost potravin regulace v eu

Tyto požadavky byly v ČR zahrnuty do vládního usnesení č. 1320/2001 s názvem„Strategie bezpečnosti potravin v České republice“


Asov harmonogram usnesen
Časový harmonogram usnesení: č. 1320/2001 s názvem

 • usnesení vstoupilo v platnost v prosinci 2001

 • termín ukončení příprav – konec roku 2003

 • cílový termín 1. květen 2004 (úplná implementace a harmonizace s předpisy EU)


Prob hl aktivity
Proběhlé aktivity č. 1320/2001 s názvem

 • Vypracován systém kontrol

 • Modernizace potravinářského průmyslu

 • Zahájen projekt podpory českých výrobků

  „Klasa“

 • Proběhly kontrolní mise DG SANCO


Odbor bezpe nosti potravin mze
Odbor bezpečnosti potravin MZe: č. 1320/2001 s názvem

 • Koordinuje činnost ústředních orgánů

 • Zajišťuje:

  - činnost Koordinační skupiny

  - hodnocení rizik a komunikaci o rizicích

  - chod vědeckých výborů, pracovních skupin

  - chod Informačního centra a Informačního

  systému bezpečnosti potravin

  - pravidelnou produkci dat o spotřebě potravin


Odbor bezpe nosti potravin mze1
Odbor bezpečnosti potravin MZe: č. 1320/2001 s názvem

 • Spolupracuje s Potravinářskou komorou ČR

 • Zlepšuje komunikaci mezi účastníky procesu

 • Provádí dozor nad funkčností systému RASFF

 • Zpracovává návrh podoby Národního úřadu pro bezpečnost potravin

 • Jmenuje zástupce do Poradního fóra EFSA

 • Spolupracuje s mezinárodními organizacemi

 • Spolupracuje s Codex Alimentarius


Evropsk ad pro bezpe nost potravin efsa
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) č. 1320/2001 s názvem

zajišťování vědeckých stanovisek

rozvoj metodologií pro hodnocení rizik

identifikace a charakterizace objevujících se rizik

zajišťování podpory v případě krizových situací

sběr, porovnávání a analyzování vědeckých dat


Mezi innosti efsa nepat
Mezi činnosti EFSA nepatří č. 1320/2001 s názvem

není odpovědný za politiku bezpečnosti potravin a přípravu právních předpisů

nezajišťuje kontrolu bezpečnosti potravin ani jejich označování

nenahrazuje činnost národních úřadů


Bezpe nost potravin regulace v eu

Účast expertů ve vědeckých komisích EFSA – pro experty

Nominace expertů do ostatních orgánů EFSA – pro experty

Zapojení do projektů EFSA – pro jmenované instituce

Databáze expertů

Možnost veřejných konzultací návrhů dokumentů EFSA – pro výrobce, instituce www.efsa.europa.eu

Možnosti spolupráce s EFSA


Anal za rizika
Analýza rizika: experty

1. Hodnocení rizika

2. Řízení rizika

3. Komunikace o riziku


Hodnocen rizik
Hodnocení rizik experty

Ministerstvo zemědělství Úřad pro potraviny

Ministerstvo zdravotnictví

Sekretariát Koordinační skupiny bezpečnosti potravin

Koordinační skupina bezpečnosti potravin

 • příprava nezávislých stanovisek

 • zpracování studií

 • tvorba metodik

 • Vědecký výbor:

 • veterinární

 • fytosanitární a ŽP

 • výživy zvířat

 • pro GM potraviny a krmiva

 • pro potraviny


V deck v bory hodnocen rizik
V expertyědecké výbory – hodnocení rizik

Hlavní úkoly:

příprava nezávislých hodnotících stanovisek

navrhování opatření k zajištění zdravotní nezávadnosti v celém řetězci výroby potravin

posuzování směrů výzkumu a vývoje


1 hodnocen rizika
1. Hodnocení rizika experty

 • sledování výskytu:

  - persistentních organických polutantů,

  toxinů, těžkých kovů a metanoidů

  - látek vznikajících při přípravě pokrmů

  - reziduí veterinárních farmak

 • studium patogenních mikroorganismů


2 zen rizika
2. Řízení rizika experty

4 základní nástroje:

 • analýza poměru riziko/zisk

 • hodnocení dopadů na výrobce a spotřebitele

 • zvážení významu zdravotních rizik

 • zvážení rizik ve vztahu k životnímu prostředí


2 zen rizika1
2. Řízení rizika experty

Dozor provádí:

 • Orgány hygienické služby

 • Orgány veterinární služby

 • Státní zemědělská a potravinářská inspekce

  Organizaci definuje:

 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví


3 komunikace o riziku
3. Komunikace o riziku experty

Komunikační strategie se zaměřuje:

 • na přípravu odborníků znalých hygienických předpisů

 • vzdělávání profesionálů z praxe

 • vzdělávání široké veřejnosti


Spolupr ce se spot ebiteli a v robci
Spolupráce se spotřebiteli a výrobci experty

vydávání letáků

presentace na výstavách

www.bezpecnostpotravin.cz

výukové programy pro děti

web. stránky o výživě pro mládež (13 - 17 let) www.viscojis.cz

dny bezpečnosti potravin

Koordinační skupina bezpečnosti potravin

Informační centrum


Syst m rychl ho varov n pro potraviny a krmiva rasff rapid alert system for food and feed
Systém rychlého varování pro experty potraviny a krmiva(RASFF – Rapid Alert System for Food and Feed)

 • požaduje závazné oznámení jakéhokoliv přímého i nepřímého rizika ohrožení lidského zdraví nebo zdraví zvířat či životního prostředí potravinami nebo krmivy vyrobenými ve Společenství,

  popř. dovezenými ze třetí země


Ast r v syst mu rasff
Ú expertyčast ČR v systému RASFF

 • příprava na začlenění ČR od roku 2002

 • členy jsou - SZPI, SVS, ÚKZÚZ, OOVZ, SÚJB, MZe, MZ

 • spolupracující - MO, MS, MV, MF-GŘC, ÚZPI

 • zákon o potravinách č. 110/1997 Sb.

 • zákon o krmivech č. 91/1996 Sb.

 • nařízení vlády - účinnost 3/2005


Syst m rychl ho varov n pro potraviny a krmiva rasff
Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva - RASFF experty

provozován EK od roku 1978

členy jsou EK, EFSA a členské země

ohlašování rizikových potravin a krmiv

za účelem omezení uvádění do oběhu

za účelem stažení rizikových potravin a krmiv

čl. 50 nařízení EP a Rady (ES) č. 178/2002


Bezpe nost potravin regulace v eu

Schéma sítě experty RASFF

SZPI

potraviny

OOVZ

potraviny

SVS ČR

potraviny, krmiva

ÚKZÚZ

krmiva

MZe

SÚJB

NKM

potraviny, krmiva

MF-GŘ cel

ÚZPI

MZ

VEŘEJNOST

EK

DG SANCO

MS

MO

MV

DG SANCO – Generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele EK – Evropská komise

NKM – Národní kontaktní místo MZe – Ministerstvo zemědělství

MZ – Ministerstvo zdravotnictví MV – Ministerstvo vnitra

MO – Ministerstvo obrany MS – Ministerstvo spravedlnosti

MF – Ministerstvo financí GŘ cel – Generální ředitelství cel

SÚJB – Státní úřad pro jadernou bezpečnost SZPI – Státní zemědělská a potravinářská inspekce

OOVZ – Orgány ochrany veřejného zdraví SVS – Státní veterinární správa

ÚKZÚZ – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ÚZPI – Ústav zemědělských a potravinářských informacíAktu ln p pady v rasff
Aktuální případy v RASFF experty

výskyt nepovolené GMO dlouhozrnná rýže

výskyt nepovolené látky tetracyklinu v medu z Řecka

paraziti v tresčích játrech

dioxiny ve vepřovém mase z Irska


Podm nky sp chu esk ch potravin na evropsk m trhu
Podmínky úspěchu českých potravin expertyna evropském trhu

 • Podpora propagace kvalitních výrobků

 • Dodržování legislativních pravidel

 • Dodržování hygienických požadavků

  Důvěra zákazníka se snadno ztrácí, ale špatně získává zpět.