ra unarske mre e l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ra?unarske mreže PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ra?unarske mreže

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Ra?unarske mreže - PowerPoint PPT Presentation


 • 504 Views
 • Uploaded on

Lekcija 4. Računarske mreže. Tipovi mreža - kategorizacija. Uvod. Podela računarskih mreža je moguća po više kriterijuma Računarske mreže su dinamična oblast u kojoj su česte promene svaki pokušaj striktne kategorizacije osuđen je na kratkotrajnu tačnost. Uvod.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ra?unarske mreže' - Faraday


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ra unarske mre e

Lekcija 4

Računarske mreže

Tipovi mreža - kategorizacija

slide2
Uvod
 • Podela računarskih mreža je moguća po više kriterijuma
 • Računarske mreže su dinamična oblast u kojoj su česte promene
  • svaki pokušaj striktne kategorizacije osuđen je na kratkotrajnu tačnost
slide3
Uvod
 • U odnosu na medijum koji se koristi za prenos podataka računarske mreže mogu biti:
  • žične (kablirane) mreže
  • bežične mreže
 • Po topologije računarske mreže mogu biti:
  • Bus network
  • Star network
  • Ring network
  • Mesh network
  • Star-bus network
slide4
Uvod
 • Po vremenskoj postojanosti računarske mreže mogu biti:
  • fiksne
  • privremene
 • Po prostoru na kome se prostiru računarske mreže mogu biti:
  • Personal Area Network (PAN)
  • Local Area Network (LAN)
  • Metropolitan Area Network (MAN)
  • Wide Area Network (WAN)
  • Global Network (Internet)
slide5
Uvod
 • Po arhitekturi (funkcionalnom odnosu članova) računarske mreže mogu biti:
  • Host-based
  • Klijent-server
  • Peer-to-peer
kablirane mre e
Kablirane mreže
 • Postoji fizički kanal (kabl) za prenos podataka
 • Otporan je na spoljne uticaje i greške
 • Tendencija kod kabliranih računarskih mreža
  • iskorišćenje već postojećih kabliranih infrastruktura (telefonija, kablovska televizija, mreža za distribuciju električne energije i sl.) u cilju smanjenja troškova
 • Postoje situacije u kojima nije moguće povezivanje kablovima (brodovi, podmornice, avioni, vozila, sateliti...)
  • U tim situacijama se koristi bežični prenos podataka
kablirane mre e7
Kablirane mreže
 • Kablirane mreže najčešće koriste električne impulse kao noseći signal podataka.
  • Mana ovakvih impulsa je slabljenje u skladu sa rastojanjem i podložnost uticaju elektromanetnog zračenja
  • Ovi nedostaci zahtevaju pojačavanje signala i zaštitne slojeve kablova
 • Drugi tip kabliranih mreža su optičke mreže. Ove mreže koriste optičke kablove kod kojih je glavni nosilac podataka svetlosni signal.
  • Optičkim mrežama je moguće ostvariti znatno veća rastojanja i brzine prenosa podataka.
  • Mana optičkih mreža je manja fleksibilnost kablova i visoka cena
javna telefonska mre a
Javna telefonska mreža
 • Public Switched Telephone Network, PSTN
 • Ova mreža je projektovana (davno) sa osnovnim ciljem da se uspešno prenosi govor
 • Komutacija veza - čvrsta direktna veza
 • Telefonija je od izuzetnog interesa za WAN mreže zato što je široko rasprostranjena
 • Telefonija nudi više načina prenosa informacija od izvorišta ka odredištu
  • Komutirane veze, zakupljene linije i razne tehnologije sa paketskom komutacijom
javna telefonska mre a9
Javna telefonska mreža
 • Za prenos podataka, potrebno je na oba kraja veze postaviti modeme, uređaje koji vrše modulaciju i demodulaciju digitalnog signala iz računara
 • Analogna transmisija i primena modemske tehnologije dostiže maksimalnu brzinu od 56 kbit/s pomoću savremenih modulacionih tehnika (TCM - Trellis Coded Modulatiori), kao i tehnika kompresije
 • Pri D/A i A/D konverzijijavlja se šum
 • Modem od 56 kbit/s pri najboljim uslovima može postići brzinu između 45 i 50 kbit/s
javna telefonska mre a10
Javna telefonska mreža
 • Dial-up analogna veza nalazi primenu:
  • U povezivanju kućnog računara sa Internetom,
  • Kućnog računara sa LAN mrežom na poslu,
  • Kao i backup veza u WAN mreži kada otkaže servis preko kojeg je WAN mreža primarno realizovana
 • Računarski modemi mogu biti interni i eksterni
  • Interni modem se postavlja u slot na matičnoj ploči računara i na poleđini ima utičnicu RJ-11
  • Eksterni modem je zaseban uređaj sa zasebnim napajanjem. Sa računarom je povezan serijskim kablom (RS-232) ili putem USB magistrale
javna telefonska mre a11
Javna telefonska mreža
 • Iznajmljene linije
  • To su telekomunikacione (analogne ili digitalne) veze koje međusobno spajaju dve udaljene lokacije
  • Nepotreban je telefonski broj učesnika, zato što je svaka strana u komunikaciji u stalnoj vezi sa drugom stranom
  • Koriste se za telefoniju, prenos podataka i Internet servise
  • Brzine su 64k, 128k, 256k, 512k ili 2Mb/s
  • Plaćaju se paušalno, bez obzira na stepen korišćenja
  • Iznajmljena linija ide do lokalnog telekom operatera, a veza od njega je realizovana nekom drugom tehnologijom, npr. frame relay. Krajnjem korisniku se garantuje kvalitet usluge
javna telefonska mre a12
Javna telefonska mreža
 • Paketske tehnologije
  • Problem neefikasnog korišćenja skupih komunikacionih resursa se rešava uvođenjem koncepta virtuelnih kanala
  • Kapacitet linije se deli između više korisnika, a statističkim multipleksiranjem se obezbeđuje efikasnost korišćenja linije
  • Obezbeđuje se kontrola protoka podataka u skladu sa unapred dogovorenim parametrima
  • Obezbeđuje se multipleksiranje različitih tipova saobraćaja na istim komunikacionim linkovima
javna telefonska mre a13
Javna telefonska mreža
 • X.25
  • ITU-T standard, protokol za WAN mreže koji koristi javnu telefonsku mrežu ili ISDN kao hardversku osnovu
  • Paketski prenos
  • Slojevi 1 do 3 OSI modela
  • X.25 je razvijan u vreme lošijih prenosnih linkova
  • Višestruki mehanizmi za detekciju i korekciju grešaka koji su implementirani na 2. i 3. OSI sloju, postali su nepotreban teret obrade paketa u čvorovima mreže
  • Novije tehnologije iskoristile su manje verovatnoće pojave grešaka modernih WAN linkova, za brži i jednostavniji prenos podataka
javna telefonska mre a14
Javna telefonska mreža
 • X.25
  • X.25 je ipak zastarela tehnologija, brzine 64kb/s
  • Postoje brojne aplikacije, npr. prenos podataka vezan za finansijske transakcije, kojima odgovaraju relativno mali protoci, a visoka pouzdanost i veliko “iskustvo “
  • Primeri primene:
   • Preuzimanje podataka iz nacionalnih i međunarodnih baza podataka
   • Saobraćaj od terminala ka serverima (Transactions Processing)
   • Prenos fajlova
   • Elektronska pošta
   • Bankomati (ATM - Automatic Teller Machines), itd
javna telefonska mre a15
Javna telefonska mreža
 • Frame relay
  • Mreža radi sa uspostavljanjem direktne veze
  • Ne postoji kontrola grešaka niti upravljanje tokom podataka
  • Paketi se na strani predajnika isporučuju u strogom redosledu
  • Njegova najvažnija primena je u povezivanju LAN mreža koje su lokacijski udaljene
javna telefonska mre a16
Javna telefonska mreža
 • ATM
  • Asynchronous Transfer Mode je mrežni standard za prenos podataka na velikim brzinama
  • Prenosi informacije korišćenjem kratkih paketa fiksne dužine koji se nazivaju ćelije
  • Ćelije omogućavaju prenos svih oblika informacija - od govora do podataka - preko bilo kojeg komunikacionog medijuma - optičkih vlakana, bakarnih parica, kabla
  • Koristi se u telefonskim sistemima za interni prenos podataka, a često za prenos IP paketa
be i ne mre e
Bežične mreže
 • Rade bez korišćenja komunikacionih kanala u vidu kablova
 • Za prenos podataka koriste se radio talasi ili svetlosni signali
 • Podela u odnosu na udaljenost:
  • Bežične mreže kratkog dometa:
   • Bluetooth
  • Bežične mreže srednjeg dometa:
   • IEEE 802.1
  • Bežične mreže velikog dometa:
   • Satelitske mreže
   • Mobilna telefonija
   • Paging mreže
topologija
Topologija
 • Osnovne LAN topologije: magistrala (bus), prsten (ring) i zvezda (star)
 • Toplogije se mogu odnositi na fizičku i logičku strukturu
topologija19
Topologija
 • Prstenasta topologija
veli ina
Veličina
 • LAN
  • Osnovni tip mreže
  • Prostorno ograničena
veli ina21
Veličina
 • WAN
  • Nije prostorno ograničena mreža
  • WAN mrežu čini veliki broj povezanih lokalnih mreža
  • Neke od tehnologija za povezivanje LAN-ova su: E1(T1), E3(T3), ATM, ISDN, ADSL, Frame Relay, radio veze itd.
  • Ove mreže se nazivaju i okosnice ili kičma-mreže (backbone)
funkcionalni odnos lanova
Funkcionalni odnos članova
 • Ovaj odnos se određuje na osnovu arhitekture aplikativnog sloja
 • Tri osnovne arhitekture aplikacija:
  • Host-based arhitektura
  • Klijent-server
  • Peer-to-peer
host based mre e
Host-based mreže
 • Zasnovane na jednoj od najstarijih mrežnih arhitektura
 • Mainframe računar – na koga su povezani terminali
 • Mainframe računar obavlja sva izračunavanja dok terminali služe samo kao interfejs sa korisnicima
 • Nekada su procesori bili izuzetno skupi i bilo je neracionalno koristiti ih u korisničkim računarima
 • Razlog zbog koga je host-based arhitektura danas u upotrebi
  • nije velika razlika u ceni između terminala i centralnih servera već je u pitanju smanjenje troškova kroz centralizovanu administraciju
klijent server mre e
Klijent-server mreže
 • Mreže u kojima postoje namenski serveri
  • Namenski server je računar čija je jedina uloga opsluživanje ostalih članova mreže i ne koristi se kao klijent ili radna stanica
  • Serveri su optimizovani da brzo opsluže zahteve mrežnih klijenata i osiguraju bezbednost datoteka i direktorijuma
 • Veći broj servera – raznovrsni poslovi
klijent server mre e25
Klijent-server mreže
 • Vrste servera
  • Server za datoteke i štampanje
  • Server za aplikacije
  • Komunikacioni server
  • FTP server
  • Specijalizovani serveri (DNS, DHCP, ...)
 • Virtualizacija servera - predstavlja korišćenje specijalnog sistemskog proširenja operativnog sistema koje omogućava kreiranje većeg broja "logičkih" računara koji dele stvarne (fizičke) resurse
 • Klasteri: kada hardverske mogućnosti jednog računara nisu u stanju da odgovore potrebama velikog broja korisnika servisa istovremeno
klijent server mre e26
Klijent-server mreže
 • Klijent-server arhitektura aplikacija
  • Koreni ove arhitektura se nalaze kod mainframe računara
   • postojanje jednog člana sposobnog za izvršavanje zadataka koji su van mogućnosti ostalih članova mreže
  • Razlika je u sledećem:
   • kod klijent-server arhitekture klijenti od servera dobijaju podatke koje zatim koriste u lokalnom procesu obrade
   • server se u vidu klijenta može obratiti drugim serverima u mreži za određeni resurs ili distribuiranu obradu
klijent server mre e28
Klijent-server mreže
 • Iterativna obrada zahteva
  • Serveri sa iterativnom obradom zahteva osluškuju na dodeljenom portu čekajući na zahtev klijenta
  • Nakon prihvatanja zahteva klijenta zahtevi ostalih klijenata se odbacuju ili čekaju u ulaznom baferu sve dok se prihvaćeni zahtev ne obradi i rezultati njegove obrade pošalju natrag klijentu
  • Mana iterativne obrade zahteva je u tome što takav pristup može znatno uticati na performanse u smislu broja obrađenih zahteva po jedinici vremena
  • Glavna prednost iterativnog pristupa jeste eliminisanje problema konkurentnog pristupa internim resursima
klijent server mre e29
Klijent-server mreže
 • Iterativna obrada zahteva
klijent server mre e30
Klijent-server mreže
 • Konkurentna obrada zahteva
  • Nudi bolje performanse u situacijama u kojim server obrađuje veliki broj zahteva od strane više klijenata
  • Poboljšanje pefromansi potiče od mogućnosti obrade više zahteva paralelno
  • Paralelna obrada se postiže pokretanjem novog procesa (ili niti procesa, u zavisnosti od operativnog sistema) za obradu zahteva kod svakog klijentskog zahteva
  • Za ovakav pristup je potreban kompleksniji serverski softver koji se sastoji od dispečerskog dela i dela koji je zadužen za konkretnu obradu zahteva
  • Softver za konkurentnu obradu najčešće unapred pokreće određen broj procesa za obradu zahteva
klijent server mre e31
Klijent-server mreže
 • Konkurentna obrada zahteva
p2p mre e
P2P mreže
 • Ne postoje namenski serveri niti hijerarhija računara
 • Svaki računar funkcioniše i kao klijent i kao server
 • Ne postoji administrator koji bi bio odgovoran za celu mrežu
  • Korisnik svakog računara sam određuje koji se resursi na njegovom računaru mogu deliti preko mreže
p2p mre e33
P2P mreže
 • Svaki čvor P2P mreže komunikaciju sa ostalim članovima P2P mreže obavlja putem simetričnog softvera
 • Predstavlja vid distrubuiranog računarstva
 • Glavne primene su:
  • Razmena fajlova
  • Komunikacija
  • Distribuirana obrada ogromne količine podataka
  • Softver za zabavu
p2p mre e34
P2P mreže
 • Decentralizovana arhitektura
  • Ne postoji centralni registar članova već se otkrivanje ostalih članova vrši preko internog protokola (najčešće u vidu broadcast zahteva).
p2p mre e35
P2P mreže
 • Centralizovana arhitektura
  • Predstavlja mešavinu P2P i klijent-server arhitektura
  • Postoji centralni server čiji je zadatak evidentiranje peer članova mreže
  • Problemi: Prekid rada, usko grlo - performanse
p2p mre e36
P2P mreže
 • Hibridna arhitektura
  • Predstavlja varijantu centralizovane P2P arhitekture
  • Koristi u slučajevima kada se mreža sastoji od velikog broja peer čvorova i/ili uloga servera podrazumeva i dodatne operacije sem evidentiranja članova