evre ve g venli i b l nc n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Çevre ve İş Güvenliği BİLİNCİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Çevre ve İş Güvenliği BİLİNCİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 72

Çevre ve İş Güvenliği BİLİNCİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 173 Views
 • Uploaded on

Çevre ve İş Güvenliği BİLİNCİ. Prof. Dr. Ali ŞEN. Terimler.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Çevre ve İş Güvenliği BİLİNCİ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
terimler
Terimler

Çevre: İnsanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır. Bir başka ifade ile çevre, bir organizmanın var olduğu ortam yada şartlardır.

slide3
Ekosistem: Dünyada mevcut tüm canlı toplulukları ve bunların içinde yaşadıkları fizikokimyasal ortamı kapsayan bütün. Çevre ekosistemler bütünüdür
slide4
Çevre Sağlığı : Ekolojik dengenin bozulmaması, hava, su ve toprakta insan sağlığını tehlikeye sokacak kirlilik ve bozulmaların olmaması halidir.
slide5
ÇevreKirliliği: İnsanı ve diğer canlıları olumsuz yönde etkileyecek, yok edecek çevre koşullarıdır.

Cansız Çevre: Doğadaki fiziksel ve cansız unsurlardır.

slide6
Çevre Koruma:Potansiyel olarak tehlikeli atık maddelerin çevreye boşaltılmasının asgariye indirilmesi ya da önlenmesi amacıyla kaynakların yönetimidir.

Doğal Kaynak:Çevrede doğal olarak gerçekleşen su, hava ve gaz gibi kaynaklardır.

slide7
Arıtma: Atıkların fiziksel, biyolojik ya da kimyasal olarak daha az tehlikeli hale getirilmesi

Geri Dönüşüm: Atık içindeki kullanılabilir maddenin geri kazanımı ya da tekrar kullanımı

slide8
Bertaraf: Meydana gelen atıkların ayrı ayrı toplanması, geçici süre depolanması, taşınması, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde nihai olarak yakılması, düzenli depolanması ile ilgili tüm işlemler.

Patron biraz daha kirlilik ekleyin diyor!

slide9
Atık: Herhangi bir faaliyet sonucunda çevreye atılan veya bırakılan zararlı maddelerdir.
slide10
Fiziksel Kirlenme

Çevreyi meydana getiren toprak, su ve havanın fiziksel özelliklerinin tamamının veya bir kısmının insan, hayvan ve bitki sağlığını tehdit edecek, olumsuz yönde etkileyecek biçimde bozulması ve değişmesi olayı

slide11
Kimyasal KirlenmeDoğal çevreyi oluşturan toprak, su ve havanın kimyasal özelliklerinin canlıların hayati faaliyetlerini ve aktivitelerini olumsuz yönde etkileyecek biçimde bozulması
slide12
Biyolojik KirlenmeDoğal ortamı oluşturan toprak, hava ve suyun çeşitli mikroorganizmalarla kirlenmesi ve dolayısıyla mikrobiyolojik yapının bozulması mikrobiyal kirlenmeyi, aynı ortamların mikroorganizmalarla kirlenmesi ise biyolojik kirlenmeyi tanımlar.
slide13
1.Hava Kirliliği

Atmosferde toz, duman, gaz, koku ve saf olmayan su buharı şeklinde bulunabilecek

kirleticilerin, insanlar ve diğer canlılara zarar verebilecek miktarlara yükselmesi

slide14
Türkiye’de hava kirliliği ölçüm çalışmaları 2 Kasım 1986’da yürürlüğe giren

“Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğine”

göre SO2 ve partikül ölçümleri ile yapılmaktadır.

hava kirlili inin etkileri
Hava Kirliliğinin Etkileri

Solunum yolu hastalıkları

Kurşun birikimi sağlığı olumsuz yönde etkiler

Karbonmonoksit kandaki hemoglobin ile birleşerek oksijen taşınmasını aksatır.

Kükürtdioksit üst solunum yollarında tahriş edici etki yaratır.

Duman, akciğerlerden alveollere kadar girer.

Kükürtdioksit ve ozon bitkilere zarar verir.

sera etkisi ve k resel is nma
Sera Etkisi ve Küresel Isınma

Atmosferin ışığı geçirme ve ısıyı tutma özelliği vardır. Atmosferdeki gazlar yeryüzündeki ısının bir kısmını tutarak ısı kaybına engel olmaktadır. Atmosferin bu özelliği sayesinde suların sıcaklığı dengede kalmakta, akarsuların ve okyanusların donması engellenmektedir. Atmosferin bu etkisine sera etkisi denir.

slide17
Karbondioksit: %80–85 fosil yakıtlar, %15-20 canlıların solunumundan ve mikroskobik canlıların

organik maddeleri ayrıştırmasından oluşur.

slide18
Metan: Organik artıkların oksijensiz ortamda ayrışması sonucunda oluşur.

Pirinç tarlaları, çiftlik gübreleri, çöp yığınları ve bataklıklar

Küresel ısınmadaki etki payı % 13 kadardır.

Azot Oksitleri

Egzoz gazları, fosil yakıtlar ve organik maddeler.

Küresel ısınmadaki payı % 5’dir.

slide19
Kloroflourkarbon Gazları

Doğal bir kaynağı yoktur. Spreylerdeki püskürtücü gazlar, soğutucu aletlerde kullanılan gazlar, bilgisayar temizleyiciler

Küresel ısınmadaki payları % 22 oranındadır

Ozon

Başlıca kaynağı, egzoz gazlarıdır. Küresel ısınmadaki sera etkisi % 7 kadardır.

slide20
Su Buharı

Küresel ısınmada sera etkisi bakımından en başta gelir.

Bol miktarda bulunduğu atmosfer katmanı genellikle bulutların oluştuğu yükseklerdeki atmosfer tabakalarındadır. O nedenle

daha çok güneşten gelen ışınları tutmada ve yükseklere yansıtmada etkilidir.

slide21
Karbondioksit ve ısıyı tutan diğer gazların miktarındaki artış, küresel ısınma olarak ifade edilen atmosferin ısısının artmasına sebep olmaktadır.
slide22
1991, 1994, 1995 ve 1998 yıllarına ait sıcaklıklar meteoroloji ölçmelerinin yapıldığı 1860 – 1996 yılları arasında ölçülen sıcaklıkların en yüksek değerlerine sahiptir.
k resel is nman n ekolojik sonu lar
Küresel Isınmanın Ekolojik Sonuçları

1) Toprak kuruması

2) Buzulların erimesi

3) Şiddetli kasırgaların oluşması

asit ya murlar
Asit Yağmurları

Atmosferde 2 ile 7 gün arasında asılı kalabilen egzoz, kükürtdioksit, hidrokarbon gazları partikül madde yaymaktadır. Bu kirleticiler, su partikülleri ile tepkimeye girerek asit meydana getirmekte ve yağmurla asit yağmurları olarak yeryüzüne inmektedir.

slide26
Asit yağmurları; göl ve akarsularda asit dengesini bozarak, tüm canlıları etkilemekte, bazı türlerin ölümüne yol açmakta, ağaçların yapraklarındaki büyüme ve gelişmeyi engelleyerek ormanlara büyük zarar vermekte, yeryüzünde suya ve toprağa geçmekte ve bunların yapılarını değiştirerek toprak ve suyla ilişkide olan tüm canlıların zarar görmesine neden olmaktadır.
ozon tabakas n n delinmesi
Ozon Tabakasının Delinmesi
 • Bu tabaka güneşten çıkan zararlı ultraviyole ışınlarını absorbe ederek, yeryüzüne gelen miktarını azaltır.
slide28
Eğer ozon tabakasındaki ozon molekülü kaybı %50’den çoksa, “ozon tabakasının delinmesi” sürecinden ve “ozon deliği” nden söz edilir.

Eğer sayısal bir değer verilmemişse veya tahribat %50’den az ise “ozon tabakasının incelmesi” ifadesi kullanılır.

slide29
İnsanlarda cilt kanseri, katarakt hastalıkları ve bunlara bağlı ölüm

Bağışıklık sisteminde tahrip

Tarlalarda tarımsal ürünlerde zarar

Denizlerdeki alglerde ve planktonlarda zarar

hava kirleticilerin zararl etkileri ve ekolojik sonu lar
Hava Kirleticilerin Zararlı Etkileri Ve Ekolojik Sonuçlar

Hava kirliliği insan, hayvan ve bitkilerin yaşam ve sağlığını olumsuz yönde etkilemekte, yoğunluk ve etkilenme süresine göre, toplu ölümlere kadar akut etkileri bulunmaktadır.

hava kirlili inin nlenmesi in al nmas gereken tedbirler
Hava Kirliliğinin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirler

Yerleşik kaynaklarda alınabilecek önlemler :

Yapıların bacalarına süzgeç takmak,

Bacalardan çıkan kükürtdioksit gibi çok zararlı gazları, fabrikaların yanında kurulan sülfirikasit ünitelerine vermek

Kontrollü ve tasarruflu yakma uygulamasını kullanmak

slide32
Trafik araçlarıyla ilgili alınabilecek önlemler :

Egzoz gazlarını tutabilecek, katalizatörlü araçların kullanımını sağlamak,

Araçların motor sistemini değiştirmek, örneğin buharlı, elektrikli motorlar yapmak,

Raylı toplu taşıt sistemlerinden yararlanmak, kurşunsuz benzin kullanmak

su kirlili i
Su Kirliliği

Suyun yararlı kullanımını etkileyecek miktarda kimyasal, fiziksel yada biyolojik maddelerin katılmasıyla kalitesinin bozulmasıdır.

slide34
Dünya nüfusunun hızla artması, buna karşılık su kaynaklarının sabit kalması sebebiyle, su ihtiyacı her geçen gün biraz daha artmaktadır. Halen, dünya nüfusunun %40’ının yaşadığı 80 ülkede şimdiden su sıkıntısı çekilmektedir.
su kirlili i e itleri
Su Kirliliği Çeşitleri

Yer altı Suları Kirliliği

Hayvansal ve bitkisel atıklar, doğal ve suni gübreler, pestisitler ve mikroorganizmalar su ile yeraltına doğru taşınarak yer altı suları kirliliğini oluşturur.

slide36
Yerüstü Suları Kirliliği :Akarsuların çeşitli etkenlerle kirlenmesi sonucu akarsularda mevcut olan ekolojik denge bozulmakta, bitkiler ve hayvanlar olumsuz etkilenmektedir.
slide37
Sulardaki kirletici maddeler, kolera, tifo, dizanteri gibi bulaşıcı ve salgın hastalıklara, kitle halinde zehirlenmelere neden olabilir,

Özellikle deterjanlı sular ve yer altı sularına karışan gübre çözeltileri, göl ve akarsuları yaşam ortamı olmaktan çıkarır.

slide38
Kirli sular tarımsal sulamada, kullanılınca, toprağın niteliğini bozar ve ürün verimini azaltır.
toprak kirlili i
Toprak Kirliliği

Toprağın verim gücünü düşürecek, optimum toprak özelliklerini bozacak her türlü teknik ve ekolojik baskılar ve olaylar, toprak kirliliği veya toprak kirlenmesi olarak nitelenir.

slide40
Örneğin;

kükürtdioksit oranı yüksek olan bir atmosfer tabakasından geçen yağmur damlacıkları “asit yağışları” halinde toprağa gelir. Toprak içine giren bu asitli sular ağaç köklerini, bitkisel ve hayvansal toprak canlılarını zarara uğratır. Toprağın reaksiyonunu etkileyerek besin maddesi dengesini bozar, taban sularını içilmez hale getirir.

 • Bitki örtüsünün kalkması · Arazilerin yanlış kullanıma açılması · Ararsal yayılmalarının hızlanması · Erozyonun hızlanması · Flora ve faunada hızlı değişimler
radyoaktif kirlenme
Radyoaktif Kirlenme

Nükleer enerji santralleri, nükleer silâh üreten fabrikalar , radyoaktif madde artıkları

Radyoaktif maddeler yaymış oldukları

elektronla hava, su, toprak ve bitkilere zarar verir.

g r lt kirlili i
Gürültü Kirliliği

“insanlarda sağlık bakımından geçici bir zaman için veya sürekli olarak zarar meydana getiren sesler”

Ulaşım araçları, sanayi kuruluşları, sosyal donatım, eğlence araçları.

slide43
Gürültü kirliliği yaratan önemli etmenler:

Sanayileşme

Plansız kentleşme

Hızlı nüfus artışı

Ekonomik yetersizlikler

Eğitim eksikliğidir.

slide44
İnsan üzerideki olumsuz etkileri

İşitme duyarlılığında geçici kayıplar ve işitme kaybı

Kalp atışlarında, tansiyonda, solunumda hızlanma

Stres, uykusuzluk, migren

Görmede bozulma

İş performansının düşmesi

Öğrenme ve sağlıklı düşünmede zayıflama

slide45
Fiziksel özelliklerine göre;

- evsel atıklar

- belediye atıkları

- endüstriyel atıklar

- inşaat ve enkaz atıkları

- tıbbi atıklar

- ambalaj atıkları

- arıtma çamuru

slide46
Kaynağına göre;

Tehlikeli

– atık yağlar

– kontamine olmuş materyaller

– tıbbi atıklar

– atık pil ve aküler

• Tehlikesiz

– evsel atıklar

– arıtma çamuru

– inşaat ve enkaz atıkları

– endüstriyel atık

slide47
Maddeye göre;

- katı

- çamurumsu

- toz

- sıvı

- gaz

- yanabilir

- yanamaz

slide48
Geri kazanımın önemi

 Doğal kaynaklarımız korunur.

 Enerji tasarrufu sağlanır.

 Atık miktarı azalır.

 Yeni iş sahaları açılır.

slide49
Geri dönüştürme işlemi nasıl yapılır?

Ayırma: Nitelikli ,geri dönüşebilir atıklar,henüz kaynaktayken ayrıştırılır.

Toplama: Ayrıştırılan atıkların toplanma işlemi yapılır.

Sınıflama: Atıklar,cam ,plastik,metal ve kağıt olarak ayrı gruplarda sınıflandırılır.

sg problemler
İSG PROBLEMLERİ
 • ölüm
 • yaralanma
 • meslek hastalığı
 • kayıp işgünü
 • motivasyon kaybı
 • verimlilik kaybı
 • ürün kalitesinin azalması

Problemler...

51

slide52

İş kazası; “önceden planlanmamış, çoğu kez kişisel yaralanmalara, makinaların araç ve gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına” neden olan bir olay olarak tanımlanır.

506 say l i kanunu
506 sayılı iş kanunu

MADDE 11İŞ KAZASI AŞAĞIDAKİ HAL VE DURUMLARDAN BİRİNDE MEYDANA GELEN, SİGORTALIYA HEMEN veya SONRADAN BEDENCE VE RUHCA ARIZAYA UĞRATAN OLAYDIR.

 • SİGORTALININ İŞYERİNDE BULUNDUĞU SIRADA
 • İŞVEREN TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN İŞ DOLAYISIYLA
 • SİGORTALININ, İŞVEREN TARAFINDAN GÖREV İLE BAŞKA BİR YERE GÖNDERİLMESİ YÜZÜNDEN ASIL İŞİNİ YAPMAKSIZIN GEÇEN ZAMANLARDA
 • EMZİKLİ KADIN SİGORTALININ, ÇOCUĞUNA SÜT VERMEK İÇİN AYRILAN ZAMANLARDA
 • SİGORTALILARIN,İŞVERENCE SAĞLANAN BİR TAŞITLA İŞİN YAPILDIĞI YERE TOPLU OLARAK GÖTÜRÜLÜP GETİRİLDİĞİ SIRADA
g venl amaci
İŞ GÜVENLİĞİ AMACI

1-ÇALIŞANLARI KORUMAK

2-ÜRETİM GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK(VERİM ARTIŞI VS.)

3-İŞLETME GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK(YANGINDAN KORUNMA V.S)

kaza teor s
KAZA TEORİSİ

T.D=TEHLİKELİ DURUM

T.H=TEHLİKELİ HAREKET

KAZA=T.D*T.H

sg kaza z nc r reaks yonu
İSG KAZA ZİNCİR REAKSİYONU

Zarar Hasar

Yapısal Zayıflık

Kişisel Özürler

Kazanın Olması

Güvensiz Hareket ve Şartlar

İSG Etki Alanı

Yapısal Zayıflık

Güvensiz Har. ve Şartlar

KAZA

KişiselÖzürler

Zarar/Hasar

kaza teor s1
KAZA TEORİSİ

Bazı Tehlikeli Durumlar:

Yetersiz koruyucu ve korkuluk

Kusurlu araç

Emniyetli olmayan Ekipman

Yetersiz havalandırma

Uygun olmayan Işıklandırma

kaza teor s2
KAZA TEORİSİ

Bazı Tehlikeli Hareketler:

Tecrübesiz çalışmak.

Başkasının işine karışmak.

Çalışma hızının uygun olmaması.

Emniyet ekipmanını kullanmamak.

Kaba şaka yapmak.

kaza teor s3
KAZA TEORİSİ

T.H=%78

T.D=%20(%98 İnsan Yaratır+%2Görünmez Kaza)

DOĞAL AFETLER:%2

slide61
KAZANIN ARDINDAN SÖYLENENLER;

Dikkatim dağıldı.

Bana birşey olmaz.

Şimdiye kadar hep böyle yaptık.

Böyle olacağı aklıma gelmedi,bilmiyordum.

Güvenli görünüyordu.

Acelem vardı.

slide62
KAZA GELİYORUM DER!

HER CİDDİ KAZANIN ALTINDA BÜYÜK TEDBİRSİZLİKLER YATAR.

slide63
Kazaların:

% 88’i insan hatası

%10’u mekanik hatalar

%2 ‘si öngörülemeyen, Sebebi bilinemeyen

kazalarin mal yetler
KAZALARIN MALİYETLERİ

DİREKT GİDERLER:

Yaralanan kişilerin ücretleri;

Tedavi masrafları;

Tazminatlar,cezalar,mahkeme masrafları,Tamir;

İNDİREKT GİDERLER(direkt giderlerin en az 4 katıdır)

Başkasını çalıştırma;(eğitim,)

Üretim kayıpları(verim);

iş gücü kaybı(zaman)

slide65

KAZALARIN MALİYETLERİ

 • TEDAVİ
 • MAHKEME
 • SİGORTA PRİMLERİ
 • TAMİR

GÖRÜNEN

GİDERLER

(DOĞRUDAN)

 • İŞ GÜNÜ KAYBI
 • ÜRETİM KAYBI
 • İŞ GÜCÜ KAYBI
 • TOPLUMUN UĞRADIĞI
 • KAYIPLAR

GÖRÜNMEYEN

(DOLAYLI)

BUZDAĞI

meslek hastali i
MESLEK HASTALIĞI

SİGORTALININ ÇALIŞTIRILDIĞI İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE TEKRARLANAN BİR SEBEBLE VEYA İŞİN YÜRÜTÜLME ŞARTLARI YÜZÜNDEN UĞRADIĞI GEÇİCİ VEYA SÜREKLİ HASTALIK, SAKATLIK VEYA RUHİ ARIZA HALLERİDİR.

stat st kler
İSTATİSTİKLER

Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO)

yayınlarına göre; Dünyada her yıl 1.2 milyon insan iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu hayatını kaybetmektedir.

Bunlar aynı otobüste kaza geçirmişler?

stat st kler1
İSTATİSTİKLER

Sosyal Sigortalar Kurumu verilerine göre, 2005’li yılların başında iş kazası ve meslek hastalıklarının kuruma maliyeti önceki yıllara göre %61 oranında artarak 67 trilyona ulaşmıştır. Bu rakam giderek büyümektedir.

temel kabul
TEMEL KABUL

Kontrol!

1

Ölüm

Kayıp İşgünü Durumu

30

İstatistik

300

Medikal Tedavi durumu

İlk-Yardım

3000

Tehlikeli davranış ve

durumlar

30000

slide72
Son Söz:
 • Balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir!
 • Teşekkür ederim.